Акафист ангелу хранителю на современном русском языке


Акафист святому Ангелу Хранителю — Акафистник

Ґкafістъ с™0му ѓгGлу храни1телю.

Кондaкъ №.

И#збрaнный t гDа бGа на хранeніе души2 моеS и3 тэлесE, с™hй ѓгGле, похв†льнаz ти2 воспёти дерзaю, недост0йный рaбъ тв0й: тh же, ћкw и3мёzй дерзновeніе къ цRю нбcному, t всsкихъ мS бёдъ и3 скорбeй, t вр†гъ ви1димыхъ же и3 невиди1мыхъ защити2, зовyща:

Рaдуйсz, ѓгGле гDень, неусыпaемый храни1телю м0й.

Јкосъ №.

ЃгGле с™hй, послaнный съ нб7сE, во є4же храни1ти мS и3 руководи1ти во всeй жи1зни моeй, припaдаz молю2 ти1 сz сaмъ настaви и3 вразуми2 мS, начинaюща t сердeчныz любвE и3 ўсeрдіz возглашaти пёснєнныz ти2 хвалы6:

Рaдуйсz ѓгGле б9ій, предстaтелю м0й ў прес™hz трbцы: рaдуйсz, цRS цaрствующихъ безпл0тный в0ине.

Рaдуйсz гDа госп0дствующихъ нбcный слуго2: рaдуйсz, ќмныхъ и3 невещeственныхъ слyгъ є3гw2 сожи1телю.

Рaдуйсz творsй при1снw в0лю вLки своегw2: рaдуйсz, пріeмый t бGа повелёніе и3 влaсть храни1ти дyшу мою2.

Рaдуйсz, никогдaже tлучаsйсz менє2, грёшнагw: рaдуйсz, вhну спребывazй ми2, недост0йному.

Рaдуйсz, соблюдazй мS на всёхъ путeхъ мои1хъ: рaдуйсz, сохранszй мS t всsкагw ѕлA.

Рaдуйсz, t бGа дaнный ми2 руководи1телю на путeхъ житіS моегw2: рaдуйсz, бlгjй м0й настaвниче.

Рaдуйсz, ѓгGле гDень, неусыпaемый храни1телю м0й.

Кондaкъ в7.

Ви1дэвъ человэколюби1вый гDь, ћкw, по прегрэшeніи прaoтца нaшегw ґдaма, вси2 человёцы ўд0бь прекл0нни сyть ко грэхY, по своeй неизречeнной ми1лости послaлъ є4сть во всю2 зeмлю с™hхъ ѓгGлwвъ и3 коемyждо t человBкъ пристaви храни1телz. и3сполнsюще ќбw повелёніе вLки своегw2, с™jи ѓгGли всегдA гот0ви сyть помогaти нaмъ, бGоуг0днw пою1щымъ: Ґллилyіа.

Јкосъ в7.

Рaзуму моемY просвэщeніе свhше и3сходaтайствуй, с™hй ѓгGле, да возмогY познaти, что2 є4сть в0лz б9іz бlгaz и3 ўг0днаz совершeннаz, и3 сeрдце моE напрaви, є4же со ўсeрдіемъ твори1ти ю5, тебe же, храни1телz моего2 да не престaну восхвалsти сицевhми глaсы:

Рaдуйсz, воспламенszй сeрдце моE люб0вію къ бGу, создaтелю моемY: рaдуйсz, возбуждazй мS на всsкъ дeнь же и3 чaсъ приноси1ти є3мY мlтвы, прошє1ніz и3 бlгодарє1ніz.

Рaдуйсz, ћкwже стрaжемъ вёрнымъ, стрaхомъ гDнимъ душeвный м0й д0мъ њграждazй: рaдуйсz, вс‰ помышлє1ніz мо‰ къ распsтому за грэхи2 мjра сп7си1телю ўстремлszй.

Рaдуйсz, страд†ніz є3гw2 и3 крeстную смeрть въ пaмzть мою2 вперszй: рaдуйсz, воспоминaніемъ страстeй гDнихъ блюсти1сz t грэхHвъ мS поучazй.

Рaдуйсz, бlгодaтнагw свhше њсэнeніz с™aгw д¦а проси1ти мS наставлszй: рaдуйсz, ћкw на крHткіz т0чію и3 смирє1нныz сeрдцемъ ми1лостивнw презирaти є3мY, ўтёшителю, ўвэрszй мS.

Рaдуйсz мhслею њ вездесyщіи б9іи всю1ду њкружazй мS: рaдуйсz, всевёденіе є3гw2 ќмнымъ nчесє1мъ мои6мъ представлszй.

Рaдуйсz, милосeрдіемъ є3гw2 къ кaющымсz грёшникwмъ сeрдце моE ўтэшazй: рaдуйсz, правосyдіемъ є3гw2 къ њжестwчє1ннымъ и3 нераск†zннымъ дyшу мою2 ўстрашazй.

Рaдуйсz, ѓгGле гDень, неусыпaемый храни1телю м0й.

Кондaкъ G.

Си1лу бжcтвенныz блгdти и3спроси2 ми2, храни1телю м0й ѓгGле, во є4же неукл0ннw и3 непреткновeннw ходи1ти ми2 сп7си1тельнымъ путeмъ хrт0выхъ зaповэдей, сeрдцемъ же и3 ўсты2 непрестaннw слaвити всес™0е и4мz бGа нaшегw и3 пёти є3мY: Ґллилyіа.

Јкосъ G.

И$мамъ тS, бGоизбрaнный покрови1телю м0й, ћкоже свётлую зарю2, просвэщaющую души2 моеS темнотY и3 разгонsющую мрaкъ сердeчнагw невэдёніz моегw2: сегw2 рaди, со ўмилeніемъ припaдаz, молю1 ти сS, да и3 вс‰ мо‰ чyвствіz, потемнє1ннаz страстьми2, њчи1стzтсz, во є4же не блуждaти ми2 во тмЁ грэх0внэй. пречyдную же свётлость твою2 воспэвaю си1це:

Рaдуйсz, ѕвэздо2 невечeрнzгw свёта, t трисіsннагw бжcтвA возсіsвшаz и3 менE вhну њзарsющаz: рaдуйсz, пресвётлый лучE, помрачє1ннаz грэхми2 сердє1чнаz ми2 nчесA њсіzвaющаz.

Рaдуйсz, ћкw тщи1шисz напрaвити мS на и4стинный пyть во тмЁ беззак0ній заблуждaющаго: рaдуйсz, ћкw предлагaеши ми2 зaпwвэди гDни, ѓки зерцaло длz всеS жи1зни моеS.

Рaдуйсz, ћкw поставлsеши ми2 зак0нъ б9ій, ѓки свэти1льникъ ногaма мои1ма и3 свётъ стезsмъ мои6мъ: рaдуйсz, ћкw словeсъ є3ђліz хrт0ва въ слaдость послyшати поучaеши мS.

Рaдуйсz, ћкw ўчeнію бжcтвеннагw ўчи1телz моегw2 и3 гDа несумнённw вёровати побуждaеши мS: рaдуйсz, ћкw въ повиновeніи ўстaвwмъ с™hz цRкве ўкрэплsеши мS.

Рaдуйсz, прaвилwмъ и3 предaніємъ с™hхъ ґпcлъ и3 nтє1цъ покарsтисz наставлsеши мS: рaдуйсz, ћкw во и3сповёданіи с™hz и3 правослaвныz вёры ўтверждaеши мS.

Рaдуйсz, ћкw за сіE и3сповэдaніе и3 на смeрть гот0ву мS бhти ўбэждaеши: рaдуйсz, ћкw є3ретікHмъ и3 tстyпникwмъ и4стинныz цRкве соwбщaтисz возбранsеши ми2.

Рaдуйсz, ѓгGле гDень, неусыпaемый храни1телю м0й.

Кондaкъ д7.

Бyрz житeйскагw м0рz сокрушaетъ дух0вный м0й корaбль в0лнами мірски1хъ попечeній, и3 ми1ръ ўб0гіz души2 моеS мzтeтсz, и3 гдЁ њбрsщу ти1хое пристaнище сп7сeніz; т0кмw на тS по бз7э возлагaю надeжду, храни1телю м0й ѓгGле, ћкw премyдраго тS к0рмчаго въ мhсленныхъ бyрzхъ, смущaющихъ мS, стzжaхъ, бlгодaрственнэ ќбw пою2 бGу моемY: Ґллилyіа.

Јкосъ д7.

Слhшаще и3 зрsще тS, бжcтвенный ѓгGле, крёпкаго моего2 блюсти1телz, ѕл0бніи дyси поднебeсніи не смёютъ прибли1житисz къ твоeй пречи1стэй свётлости и3 душегуби1тєльныz ми2 пaкwсти дёzти. сегw2 рaди смирeннw молю2 тS, не tступи2 t менє2 за невоздержaніе моE, но при1снw t лукaвагw тёхъ ловлeніz и3 к0зней соблюдaй мS, со ўмилeніемъ глаг0люща:

Рaдуйсz, крёпкимъ кр0вомъ кри1лъ твои1хъ њсэнszй мS и3 покрывazй: рaдуйсz, w4крестъ менє2 съ плaменнымъ мечeмъ при1снw њполчazйсz.

Рaдуйсz, проти1ву кнsзz тмы2 во брaни ми2 пос0бствуzй: рaдуйсz, лукaвыхъ є3гw2 служи1телей побэждaти ми2 помогazй.

Рaдуйсz, tгонszй t менє2 душепaгубныz дeмоны, ѓки хи6щныz пти6цы: рaдуйсz, вразумлszй мS бэсHвскіz кHзни познaти, ѓки лук†выz лиси6цы.

Рaдуйсz, ѕвэроwбрaзнаz тёхъ на ќмъ и3 сeрдце моE нападє1ніz tрэвazй: рaдуйсz, порождeніz и4хъ, г0рдость и3 нeнависть, и3з8 сeрдца моегw2 и3сторгazй.

Рaдуйсz, зaвисть и3 ѕлоп0мнэніе t мhслей мои1хъ прогонszй: рaдуйсz, tражeніе ѕлhхъ п0мыслwвъ крeстнымъ знaменіемъ себE њграждaти побуждazй мS.

Рaдуйсz, на ѓспіда и3 васілjска небоsзненнw наступaти ўкрэплszй мS: рaдуйсz, и3мёzй непобэди1мое њрyжіе проти1ву всёхъ врагHвъ мои1хъ.

Рaдуйсz, ѓгGле гDень, неусыпaемый храни1телю м0й.

Кондaкъ є7.

БGотeчнэй и3 лучезарнэй ѕвэздЁ, путеводи1вшей дрeвлэ волхвы2 на поклонeніе р0ждшемусz въ виfлеeмэ сп7си1телю мjра, дерзaю ўпод0бити тS, бlгjй м0й храни1телю: неtлyчнымъ бо и3 свэтон0снымъ твои1мъ ми2 спребывaніемъ ўказyеши ми2 прaвый пyть, ведyщій въ г0рній виfлеeмъ, въ нбcное цrтвіе, да тaмw съ ли1ки ґрхaгGлъ и3 ѓгGлъ спод0блюсz воспэвaти превёчному цRю слaвы: Ґллилyіа.

Јкосъ є7.

Ви1дz мS н0щію содержи1ма мрaчною и3 тeмнымъ w4блакомъ страстeй покрывaема, с™hй храни1телю души2 моеS, не њгорчи1сz, не њстaви менE, но подражazй долготерпёнію сп7си1телz моегw2, пожди2 є3щE, возбуждaz мS къ покаsнію, д0ндеже nчесA мо‰ и3злію1тъ и3ст0чники слє1зъ на њмhтіе душeвныz нечистоты2 моеS. њ сeмъ смирeннw молю2 тS и3 глаг0лю:

Рaдуйсz, ћкw вhну прин0сиши бGу њ мнЁ грёшнэмъ моли6твы сво‰, ћкw кади1ло пред8 ни1мъ благов0нное: рaдуйсz, ћкw при1снw ходaтайствуеши пред8 создaтелемъ мои1мъ њ є4же сп7сти1сz ми2.

Рaдуйсz, ћкw првdный гнёвъ є3гw2, движи1мый на мS, свои1мъ предстaтельствомъ tвращaеши: рaдуйсz, ћкw пр0сиши всемлcрдаго гDа подaти прощeніе ѕлhхъ мои1хъ дэsній.

Рaдуйсz, ћкw ўмилостивлsеши є3гw2 блaгость, да не погуби1тъ мS со беззак0ньми мои1ми: рaдуйсz, ћкw непрестaннw м0лишисz и3скупи1телю моемY, да дaруетъ ми2 врeмz ко и3справлeнію.

Рaдуйсz, ћкw возбуждaеши мS въ покаsніи препроводи1ти вс‰ дни6 животA моегw2: рaдуйсz, ћкw внушaеши ми2 желaніе, да вhну кaюсz пред8 гDемъ во всёхъ мои1хъ прегрэшeніzхъ.

Рaдуйсz, ћкw вразумлsеши мS на всsкое врeмz мhсленнw себE и3спытовaти и3 во грэсёхъ мои1хъ и3сповёдоватисz: рaдуйсz, ћкw влагaеши въ сeрдце моE сокрушeніе и3 ск0рбь, занE прогнёвахъ пребlгaго бGа моего2.

Рaдуйсz, ћкw побуждaеши мS њплaкивати њкаsнное и3 сквeрное житіE моE: рaдуйсz, свэтон0сный и3 неумолкaющій ходaтаю сп7сeніи моегw2.

Рaдуйсz, ѓгGле гDень, неусыпaемый храни1телю м0й.

Кондaкъ ѕ7.

Проповёдую велеглaснw при1сное твоE, храни1телю м0й ѓгGле, њ мнЁ, грёшнэмъ, попечeніе: въ ск0рбехъ бо и3 напaстэхъ, ћже въ сeмъ многомzтeжнэмъ мjрэ смущaютъ ми1ръ души2 моеS, kвлsеши ми2 сS ск0рый ўтёшитель, вразумлsz мS ћкw вс‰ сі‰ низпосылaютсz t премyдрагw создaтелz, ѓки врачeвство проти1ву душeвныхъ недyгwвъ мои1хъ, и3 поучaz бlгодёющему си1це нбcному врачY воспэвaти: Ґллилyіа.

Јкосъ ѕ.

Возсіzвaетъ въ души2 моeй, њмрачaемой ск0рбію и3 ўнhніемъ, свётъ бlгодaтнагw ўтэшeніz, и3 сeрдце моE и3сполнsетсz весeліz и3 рaдости, є3гдA непрестaнными твои1ми, с™hй ѓгGле, наставлeніи возбуждaемь, дерзaю ћкw мытaрь, вопи1ти къ щeдрому бGу, да ми1лостивъ бyдетъ и3 прости1тъ ми2 прегрэшє1ніz мо‰. не премолчи2 u5бо, настaвниче м0й, вразумлsz и3 ўкрэплsz мS, зовyща ти2:

Рaдуйсz, помогazй ми2 бlгjй kрeмъ сп7си1тельнагw терпёніz съ люб0вію носи1ти: рaдуйсz, въ бэдaхъ и3 ѕлоключeніихъ ўповaніемъ на гDа бGа ўкрэплszй мS.

Рaдуйсz, скHрби и3 болBзни мyжественнэ преwдолэвaти мS поучazй: рaдуйсz, всsкую печaль и3 ўнhніе t сeрдца моегw2 tгонszй.

Рaдуйсz, проти1ву врагA, въ сёть tчazніz ўлови1ти мS хотsща, брaтисz побуждazй мS: рaдуйсz, словесeмъ ґпcла, ћкw вси2 хотsщій бlгочeстнw жи1ти гони1ми бyдутъ, вёровати ўбэждazй мS.

Рaдуйсz, w4бразъ терпёніz и3 ѕлострадaніz пріsти ми2 прbр0ки и3 ґпcлы внушаzй: рaдуйсz, на ли1къ м§нкъ и3 и3сповBдникъ, за хrтA до и3зліsніz кр0ве своеS подвизaвшихсz, во ўтэшeніе ми2 показyzй.

Рaдуйсz, страдaніzми самогw2 сп7си1телz и3 гDа вhну ќмнымъ nчесє1мъ мои6мъ представлszй: рaдуйсz, надeждою бyдущагw воздаsніz сeрдце моE ўслаждazй.

Рaдуйсz, всерaдостнымъ њжидaніемъ вёчныхъ бlгъ дyшу мою2 њживлszй: рaдуйсz, бlгjй и3 при1сный м0й ўтёшителю.

Рaдуйсz, ѓгGле гDень, неусыпaемый храни1телю м0й.

Кондaкъ з7.

Хотsй всBмъ человёкwмъ сп7сти1сz, премилосeрдый создaтель м0й послA тS, ѓгGла своего2, ћкw вёрна ми2 стрaжа и3 пёстуна д0бра во всёмъ житіи2 моeмъ, да всю1ду вспомоществyеши ми2 с™hми твои1ми вдохновeніи, защищaеши проти1ву к0зней діaвола и3 предуготовлsеши мS дёлы благи1ми вни1ти съ мyдрыми дёвами въ нбcный черт0гъ, съ бGокрaсною пёснію: Ґллилyіа.

Јкосъ з7.

Н0вую показyетъ бlгость гDь и3 вLка м0й на мнЁ непотрeбнэмъ и3 пaче всёхъ грэшнёйшемъ рабЁ своeмъ: презирaz бо лю6таz мо‰ и3 т‰жкаz, не погуби1лъ мS є4смь со беззак0ньми мои1ми дaже до настоsщагw днE и3 часA, но долготерпS на мнЁ, ми1лостивнэ њжидaетъ моегw2 њбращeніz и3 сердeчнагw покаsніz. вёрую, бlгjй храни1телю м0й, ћкw твои1мъ при1снымъ пред8 бGомъ за мS ходaтайствомъ досeлэ храни1мь є4смь: тёмже, люб0вію къ тебЁ подвизaемый, взывaю:

Рaдуйсz, ћкw њбуревaющасz мS въ м0ри житіS сегw2 t конeчнагw потоплeніz соблюдaеши: рaдуйсz, ћкw и3з8 р0ва беззак0ній мои1хъ рук0ю твоеS п0мощи мS и3схищsеши.

Рaдуйсz, ћкw грэх0вный с0нъ душеврeдныz моеS лёности tрzсaеши: рaдуйсz, ћкw ќмъ м0й, њмрачeнный небрежeніемъ, свётлымъ твои1мъ присyтствіемъ њзарsеши.

Рaдуйсz, ћкw хлaдное и3 мaлw не ўгaсшее сeрдце моE мlтвами воспламенsти ми2 помогaеши: рaдуйсz, ћкw на славосл0віе б9іе при1снw мS возставлsеши.

Рaдуйсz, ћкw настроsеши глaсъ м0й къ пэснопёніємъ, и5миже дост0йнw и3 прaведнw є4сть хвали1ти творцA всsческихъ: рaдуйсz, ћкw поучaеши мS прославлsти гDа моего2 не ўсты2 т0чію, но и3 сeрдцемъ.

Рaдуйсz, ћкw ко и3сполнeнію прес™hz в0ли є3гw2 возбуждaеши мS: рaдуйсz, ћкw самоtвержeнію и3 tречeнію моеS ѕлhz в0ли приwбучи1ти мS тщи1шисz.

Рaдуйсz, ћкw голуби1ну простотY и3 ѓгнчу кр0тость стzжaти ми2 преи1скреннэ желaеши: рaдуйсz, ћкw њ є4же младeнческому неѕл0бію и3 стaрческому доброразсуждeнію даровaтисz ми2 ходaтайствуеши.

Рaдуйсz, ѓгGле гDень, неусыпaемый храни1телю м0й.

Кондaкъ }.

Стрaненъ и3 пришлeцъ є4смь на земли2 сeй: житіE моE сyетнw и3 маловрeменнw є4сть: ѓзъ же, њкаsнный, смeрти безвёстное во ќмъ никогдaже пріeмлю, ни помышлsю њ стрaшнэмъ суди1щи, въ нёмже и4мамъ првdному судіи2 предстaти и3 дaти tвётъ њ всsкомъ дёлэ же и3 сл0вэ. Тёмже молю2 тS, души2 моеS храни1телz, возбуди2 мS ск0ро t снA грэх0внагw, да не пости1гнетъ мS чaсъ смeрти неиспрaвленна и3 да спод0блюсz и3спроси1ти t всеми1лостивагw бGа беззак0ніємъ мои1мъ прощeніе и3 во глaсэ рaдованіz воспэвaти є3мY: Ґллилyіа.

Јкосъ }.

Всёхъ гDь и3 создaтель м0й, є3гдA назнaменуетъ ми2 престaвитисz t житіS сегw2, ты2, бlгjй храни1телю м0й, прови1дzй грHзныz мyки, духовHмъ ѕл0бы и3 нераскazннымъ грёшникwмъ ўгот0ванныz и3 менE њжидaющыz, покрhй мS твоегw2 милосeрдіz крилaми, ћкоже џрелъ птенцы2 сво‰, и3 внегдA и3счезaти t менє2 дyху моемY, да ќзрю тS близ8 менє2 предстоsща и3 лю1тыz враги2 tгонsюща. Њ сeмъ со ўмилeніемъ молю1тисz, вэщaz си1це:

Рaдуйсz, ќмнымъ nчесє1мъ мои1мъ г0рькій и3 стрaшный чaсъ смeртный представлszй: рaдуйсz, ћкw неизбёженъ, вкyпэ же и3 безвёстенъ чaсъ т0й при1снw ми2 напоминazй.

Рaдуйсz, на кjйждо дeнь, ѓки ўжE на послёдній житіS моегw2 взирaти мS поучazй: рaдуйсz, на всsкое времS ко и3сх0ду во и4нъ мjръ мS пріуготовлszй.

Рaдуйсz, душeвное ўмилeніе и3 сердeчное сокрушeніе во мнЁ рождazй: рaдуйсz, вhну желazй ми2, да понE при кончи1нэ днeй мои1хъ покaюсz.

Рaдуйсz, люби1ти мjръ и3 ћже въ мjрэ ми2 воспрещazй: рaдуйсz, пристрaстіе къ тлённому богaтству и3з8 сeрдца моегw2 и3скоренsти помогazй.

Рaдуйсz, вс‰ бlга зємнaz бhти приврeменна и3 скоропреходsща ми2 показyzй: рaдуйсz, ћкw вс‰ кр†снаz мjра сегw2 крjну сёльному под0бна сyть, вразумлszй мS.

Рaдуйсz, слaвы чlвёчи, ѓки тёни преходsщіz, и3скaти возбранszй ми2: рaдуйсz, t є3ди1наго бGа слaвы нетлeнныz въ бyдущемъ вёцэ взыскaти побуждazй мS.

Рaдуйсz, ѓгGле гDень, неусыпaемый храни1телю м0й.

Кондaкъ f7.

Всsкъ грёхъ содёzхъ въ житіи2 сeмъ и3 вeсь жив0тъ м0й во мн0зэ притeкъ суетЁ, къ концY прибли1жихсz: врази1 же мои2 ўстремлsютсz на мS, ѓлчуще поsти мS и3 низри1нути во глубинY ѓдову. Тёмже молю1тисz, бlгjй м0й храни1телю, бyди ми2 защити1тель, є3гдA и4мамъ преходи1ти лю6таz мыт†рства, и3 безбёднw доведи2 мS до врaтъ нбcнагw цrтвіz, и3дёже ли1цы ѓгGльстіи рaдостнэ срэтaютъ восклицaющихъ: Ґллилyіа.

Јкосъ f7.

Вэтjйствующій љзhкъ не м0жетъ и3зрещи2, ћже сотвори1лъ ми2 є3си2, с™hй храни1телю м0й, во всёмъ житіи2 моeмъ: пріsвъ бо дyшу мою2 t купeли с™aгw крещeніz, храни1лъ мS є3си2 во младeнчествэ, ўчи1лъ и3 вразумлsлъ є3си2 во џтрочествэ, соблюдaлъ мS є3си2 t поползновeніz ко грэхHмъ въ в0зрастэ ю4ношестэмъ, наставлsлъ є3си2, пришeдша мS въ мyжество, њхранsлъ є3си2 на всBхъ путёхъ мои1хъ дaже до стaрости, њбличaz и3 ўтэшaz, всю1ду помогaz мнЁ, направлsz на пyть сп7сeніz. Сегw2 рaди бlгодaрственнw вопію2 ти2:

Рaдуйсz, ћкw никогдaже лишaеши мS твоеS п0мощи и3 заступлeніz: рaдуйсz, ћкw t снA востаю1ща мS подвизaеши ко бlгодарeнію гDа, ўкрэплsющагw си6лы мо‰.

Рaдуйсz, ћкw начaтокъ коегHждо днE мlтвою њсщ7aти мS поучaеши: рaдуйсz, ћкw воспрещaвши ми2 без8 мlтвы къ всебlг0му промысли1телю, дерзновeннw соб0ю что2 начинaти.

Рaдуйсz, ћкw самонадёzніе и3з8 сeрдца моегw2 и3стреби1ти тщи1шисz: рaдуйсz, ћкw сладчaйшее и4мz гDа ї}са хrтA ўсты2 непрестaннw произноси1ти и3 во ўмЁ держaти мS побуждaеши.

Рaдуйсz, ћкw во всsкое врeмz н{жнаz т0чію и3 полє1знаz вэщaти љзhкомъ ми2 внушaеши: рaдуйсz, ћкw t праздносл0віz, многоглаг0ланіz, пaче же и3 кощyнства мS ўдeржаваеши.

Рaдуйсz, ћкw kдyщу и3 пію1щу ми2 и3ли2 и4но что2 творsщу при1снw спребывaеши: рaдуйсz, ћкw воздержaнію въ пи1щи и3 питіи2 пріwбучи1ти мS печeшисz.

Рaдуйсz, ћкw спsща мS храни1ти и3 врагA, хотsща и3скуси1ти мS с0нными мечтaніи, tгонsеши: рaдуйсz, ћкw воспzщaеши мS t любострaстнагw стремлeніz и3 во џчію моею2 цэломyдренный стhдъ влагaеши.

Рaдуйсz, ѓгGле гDень, неусыпaемый храни1телю м0й.

Кондaкъ ‹.

Сп7сти2 всёхъ пришeдый ї}се м0й пребlгjй, со ўмилeніемъ молю1тисz, твои1мъ милосeрдіемъ прости2 мои1хъ ѕлhхъ премн0жество и3 безмёріе, преклонsемый на сіE бжcтвенными мольбaми твоегw2 невещeственнагw служи1телz, є3г0же ми2 пристaвилъ є3си2 и3з8 младeнства, ћкw чlвэколю1бецъ, храни1телz: да дост0инъ kвлю1сz вни1ти въ черт0гъ слaвы твоеS и3 со дyхи прaведныхъ воспёти: Ґллилyіа.

Јкосъ ‹.

СтэнA твeрда при1снw kвлsеши ми1 сz, с™hй ѓгGле, проти1ву ўхищрeній ѕл0бныхъ врагHвъ мои1хъ, и4щущихъ вёчныz поги1бели моеS и3 разслаблsющихъ дyшу мою2 лёностію и3 самозабвeніемъ. Молю2 ќбw тS, храни1телю м0й, да твои1мъ ходaтайствомъ спод0блюсz, при и3сх0дэ души2 моеS и3з8 тэлесЁ причaстникъ бhти пречcтагw тёла и3 с™ёйшіz кр0ве моегw2 сп7си1телz, ћкw да, ўкрэпи1всz сею2 нетлённою пи1щею и3 животворsщимъ питіeмъ, безтрeпетнw прeйду во и4нъ мjръ, воспэвaz тS, моегw2 бlгодётелz:

Рaдуйсz, ћкw данA ти2 є4сть влaсть и3 си1ла tражaти дeмwнскаz на мS нападє1ніz: рaдуйсz, ћкw пріsлъ є3си2 t бGа крёпость на побэждeніе неви1димыхъ врагHвъ мои1хъ.

Рaдуйсz, ћкw t всsкагw ѕлодёйства и3 к0зней діaвольскихъ могjй и3збaвити мS: рaдуйсz, ћкw г0рькихъ мытaрствъ начaльника, лю1тагw міродeржца нападє1ніz t менє2 tревaеши.

Рaдуйсz, ћкw, њграждaемый твои1мъ присyтствіемъ, и4мамъ надeжду въ чaсъ смeрти не ўстраши1тисz мрaчныхъ ли1цъ духHвъ ѕл0бы: рaдуйсz, ћкw храни1мый тоб0ю, ўповaю безбёднw прейти2 возд{шнаz мыт†рства.

Рaдуйсz, ћкw ўкрэплsемый твоeю п0мощію, чaю не ўдeржанъ бhти мнЁ врaтъ раS, ми2 вожделённагw: рaдуйсz, ћкw твоE за мS предстaтельство си1льнw є4сть пред8 бGомъ, є4же не ввeржену ми2 бhти во тмY кромёшную.

Рaдуйсz, ћкw при1снw внушaеши ми2 ўмилостивлsти гDа слезaми покаsніz, да и3збaвлюсz геeнны ѓдскіz: рaдуйсz, ћкw побуждaеши мS дeнь и3 н0щь моли1тисz, да не п0сланъ бyду со дeмоны мyчитисz.

Рaдуйсz, неtстyпный м0й руководи1телю и3 пёстуне: рaдуйсz, крёпкій м0й застyпниче и3 ск0рый пом0щниче.

Рaдуйсz, ѓгGле гDень, неусыпaемый храни1телю м0й.

Кондaкъ №i.

Пёніе сіE, ѓще и3 t ўсeрдіz моегw2 ти2 приноси1мое, с™hй храни1телю м0й, вёмъ, ћкw не дов0льнw є4сть ко и3з8zвлeнію моегw2 сердeчнагw бlгодарeніz за вс‰ бlг†z, ±же ми2 сотвори1лъ є3си2 и3 не престаeши твори1ти дaже до сегw2 днE и3 часа: но и3 њ сeмъ молю1тисz, џбщагw ми2 съ тоб0ю создaтелz ўми1лостиви, да на стрaшнэмъ судЁ своeмъ шyіz чaсти и3збaвитъ мS и3 спод0битъ со всёми с™hми воспэвaти є3мY: Ґллилyіа.

Јкосъ №i.

Свэти1льникъ м0й ўгaсе, є3лeа же бlги1хъ дёлъ, во є4же возжeщи и5, нёсть ми2: и3 гдЁ њбрsщусz ѓзъ, њкаsнный, сн0мъ грэх0внымъ tzгчeнный, є3гдA пости1гнетъ мS внезaпу полyнощь, чaсъ кончи1ны моеS; но да не ўслhшу и3 ѓзъ, ћкоже ю3рHдивыz дBвы, гр0знагw глaса женихA: не вёмъ тS. Помози2 ми2, неусыпaемый храни1телю м0й, нап0лнити сосyды души2 моеS є3лeемъ бlги1хъ дёлъ, пaче же милосeрдіz и3 смирeніz. Нhнэ же пріими2 t менє2 сіE пёніе:

Рaдуйсz, є3ди1нагw гDа и3мёти въ рaзумэ при1снw ми2 внушazй: рaдуйсz, зaповэдь њ любви2 къ немY, пребlг0му, въ сeрдцэ моeмъ њбновлszй.

Рaдуйсz, люби1ти є3гw2, создaтелz, всёмъ ўм0мъ и3 всёмъ помышлeніемъ мS побуждazй: рaдуйсz, и3 къ бли6жнимъ и4скреннюю люб0вь мою2 бGоуг0дну бhти непрестaннw ми2 напоминazй.

Рaдуйсz, люби1ти и5хъ не сл0вомъ и3ли2 љзhкомъ, но дёломъ и3 и4стиною мS поучazй: рaдуйсz, во всёхъ нyждахъ и5хъ помогaть желaніе ми2 влагazй.

Рaдуйсz, ўтэшaти скорбsщихъ, заступaти њби1димыхъ мS наставлszй: рaдуйсz, t и3мёній свои1хъ ўдэлsти бBднымъ и3 неим{щымъ сeрдце моE преклонszй.

Рaдуйсz, и3 дyшу мою2, по зaповэди сп7си1телz, положи1ти за дрyги сво‰ гот0ву ми2 бhти возбуждazй: рaдуйсz, закрывazй nчесA мо‰, є4же не зрёти ми2 прегрэшeніz брaта моегw2.

Рaдуйсz, не попущazй ми2 њсуждaти поползнyвшагосz на грёхъ бли1жнzго моего2: рaдуйсz, воспрещazй ми2 ћти вёру њглаг0льникwмъ клеврeта моегw2.

Рaдуйсz, ѓгGле гDень, неусыпaемый храни1телю м0й.

Кондaкъ в7i.

Блгdть данA ти2 є4сть t всемогyщагw гDа, с™hй покрови1телю м0й, є4же храни1ти мS на всёхъ путёхъ мои1хъ, да не њ кaмень к0егw соблaзна преткнeтсz ногA моS, д0ндеже мS предстaвиши хrтY бGу сп7сeна, є3мyже нем0лчнw вс‰ си6лы нбcныz взывaютъ: Ґллилyіа.

Јкосъ в7i.

Пою2 твоE досточyдное млcрдіе и3 мн0гое снисхождeніе, быстродви1жный ќме, безпл0тный слуго2 гDень: ћкw не гнушaешисz грэх0вныz моеS смрaдности и3 не престаeши приноси1ти њ мнЁ, непотрeбнэмъ, с™hz мlтвы сво‰ ко с™ёйшему пrт0лу тріmпостaснагw бGа, є4же не поги1бнути ми1 во вёки, но цrтвіе нбcное наслёдовати. Бlговоли2 u5бо пріsти t душeвныхъ сокр0вищъ мои1хъ приноси1мое ти2 пэснопёніе:

Рaдуйсz, ћкw воспоминaніемъ грzдyщагw гр0знагw судA б9іz t грэхHвъ мS tревaеши: рaдуйсz, ћкw дyшу мою2, ѓки невёсту, ко срётенію прекрaснагw женихA хrтA предуготовлsти возбуждaеши мS.

Рaдуйсz, ћкw при1снw желaеши дост0йна мS сотвори1ти брaчнагw черт0га є3гw2: рaдуйсz, ћкw вhну ќчиши мS возжигaти свэти1льникъ души2 моеS, да съ мyдрыми дёвами, дyшами првdныхъ, вни1ду въ џнь.

Рaдуйсz, ћкw грэх0вныz nдeжды моеS совлачи1тисz побуждaвши мS: рaдуйсz, ћкw въ ри1зу непор0чности и3 чистоты2 њблещи1сz ми2 спос0бствуеши.

Рaдуйсz, ћкw ходaтайствуеши, да на стрaшнэмъ судЁ хrт0вомъ њдеснyю є3гw2 стaти спод0блюсz: рaдуйсz, ћкw ўмолsеши бlгоутр0біе б9іе, да ли1ку и3збрaнныхъ свои1хъ сопричтeтъ мS.

Рaдуйсz, ћкw подвизaеши на мlтву ко гDу и3 сожи1телей твои1хъ нбcныхъ, да всели1тъ мS съ ни1ми во цrтвіи своeмъ: рaдуйсz, д0брый и3 б0дрый блюсти1телю м0й.

Рaдуйсz, тeплый њ мнЁ, грёшнэмъ, мlтвенниче и3 бlгjй предстaтелю: рaдуйсz, по гDэ бз7э и3 прес™ёй бцdэ крёпкое моE ўповaніе.

Рaдуйсz, ѓгGле гDень, неусыпaемый храни1телю м0й.

Кондaкъ Gi.

Q, преслaвный и3 ќмный свёте, ѓгGле б9ій. Пріими2 бlгодaрственное сіE и3 молeбное пёніе, и3, є3гдA и4мамъ t земли2 востaти на сyдъ, покажи2 тогдA млcрдіе твоE на мнЁ, грёшнэмъ: предстaни близ8 менє2 ти1хъ и3 рaдостенъ, надeждою сп7сeніz teмлz стрaхъ м0й, да въ селeніихъ рaйскихъ спод0блюсz вкyпэ съ тоб0ю во вёки вэкHвъ воспэвaти превёчному цRю2 слaвы: Ґллилyіа.

Сeй кондaкъ глаг0ли три1жды, посeмъ №-й јкосъ и3 №-й кондaкъ.

Моли1тва.

Q, с™hй ѓгGле, храни1телю и3 покрови1телю м0й бlгjй. Съ сокрушeннымъ сeрдцемъ и3 болёзненною душeю предст0ю ти2, молsсz: ўслhши мS, грёшнагw рабA своегw2 (и3м>къ), съ в0племъ крёпкимъ и3 плaчемъ г0рькимъ вопію1щагw: не помzни2 мои1хъ беззак0ній и3 непрaвдъ, и4миже ѓзъ њкаsнный прогнёвлzю тS по вс‰ дни2 и3 часы2, и3 мeрзостна себE творю2 пред8 создaтелемъ нaшимъ гDемъ: kви1сz мнЁ милосeрдъ и3 не tлучaйсz менє2 сквёрнагw дaже до кончи1ны моеS: возбуди2 мS t снA грэх0внагw и3 пос0бствуй твои1ми мlтвами пр0чее врeмz животA моегw2 без8 пор0ка прейти2 и3 сотвори1ти плоды2 дост0йны покаsніz, пaче же t смeртныхъ падeній грэх0вныхъ соблюди2 мS, да не поги1бну во tчazніи и3 да не порaдуетсz врaгъ њ поги1бели моeй. Вёмъ вои1стинну и3 ўсты2 и3сповёдую, ћкw никт0же так0въ дрyгъ и3 предстaтель, защити1тель и3 поб0рникъ, ћкоже ты2, с™hй ѓгGле: предстоS бо пrт0лу гDню2, м0лишисz њ мнЁ непотрeбнэмъ и3 пaче всёхъ грэшнёйшемъ, да не и3зhметъ пребlгjй души2 моеS въ дeнь нечazніz моегw2 и3 въ дeнь творeніz ѕл0бы. Не престaй ќбw ўмилостивлsz премилосeрдаго гDа и3 бGа моего2, да tпyститъ согрэшє1ніz мо‰, ћже сотвори1хъ во всёмъ житіи2 моeмъ, дёломъ, сл0вомъ и3 всeми мои1ми чyвствы, и3 и4миже вёсть сyдьбами да сп7сeтъ мS: да накaжетъ мS здЁ по своeй неизречeнной млcти, но да не њбличи1тъ и3 не и3стsжетъ мS nнaмо по своемY нелицепріsтному правосyдію: да спод0битъ мS покаsніе принести2, съ покаsніемъ же бжcтвенное причащeніе дост0йнэ пріsти, њ сeмъ пaче молю2, и3 таковaгw дaра всеусeрднw желaю. Въ стрaшный же чaсъ смeрти неtстyпенъ бyди ми2, бlгjй храни1телю м0й, прогонsz мрaчныz дeмоны, и4мущыz ўстраши1ти притрeпетную дyшу мою2: защити2 мS t тёхъ ловлeніz, є3гдA и4мамъ преходи1ти возд{шнаz мыт†рства, да храни1мъ тоб0ю, безбёднw дости1гну рaz ми2 вожделeннагw, и3дёже ли1цы с™hхъ и3 г0рнихъ си1лъ непрестaннw восхвалsютъ всечестн0е и3 великолёпое и4мz въ трbцэ слaвимагw бGа, nц7A и3 сн7а и3 с™aгw д¦а, є3мyже подобaетъ чeсть и3 поклонeніе во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

www.akafistnik.ru

Акафист Ангелу-хранителю | Православные молитвы ☦

Акафист Ангелу-хранителю

4.4 (88%) 60 голос.

(о преодолении трудности выбора; для желающих создать семью, вступить в брак)

Кондак 1

Избранный от Господа Бога на хрaнeниe дyши моея и телесе, святый Ангеле, похвальная ти воспети дерзаю, недостойный раб твой; ты же, яко имеяй дерзновение ко Царю Небесномy, от всяких бед и скорбей, от враг видимых же и невидимых защити, зовyща:

Радyйся, Ангеле Господень, неyсыпаемый хранителю мой.

Икос 1

Ангеле святый, посланный с небесе, во еже хранити мя и рyководити во всей жизни моей, припадая молю ти ся: сам настави и вразyми мя, начинающа от сердечныя любве и yсердия возглашати песненныя ти хвалы:

Радyйся, Ангеле Божий, предстателю мой y Пресвятыя Троицы
Радyйся, Царя царствyющих безплотный воине.
Радyйся, Господа господствyющих небесный слyго.
Радyйся, yмных и невещественных слyг Его сожителю.
Радyйся, творяй присно волю Владыки своего.
Радyйся, приемый от Бога повеление и власть хранити дyшy мою.
Радyйся, никогдаже отлyчаяйся мене грешнаго.
Радyйся, вынy спребываяй ми недостойномy.
Радyйся, соблюдаяй мя на всех пyтех моих.
Радyйся, сохраняяй мя от всякаго зла.
Радyйся, от Бога данный ми рyководителю на пyтех жития моего.
Радyйся, благийнаставниче мой.
Радyйся, Ангеле Господень, неyсыпаемый хранителю мой.

Кондак 2

Видев Человеколюбивый Господь, яко, по прегрешении праотца нашего Адама, вси человецы yдобь преклонни сyть ко грехy, по неизреченней милости Своей, послал есть во всю землю святых Ангелов, и коемyждо от человек пристави хранителя. Исполняюще yбо повеление Владыки своего, святии Ангели всегда готови сyть помогати нам, богоyгодно поющим: Аллилyия.

Икос 2

Разyмy моемy просвещение свыше исходатайствyй, святый Ангеле, да возмогy познати, что есть воля Божия, благая и совершенная, и сердце мое направи, еже со yсердием творити ю; тебе же, хранителя моего, да не престанy восхваляти сицевыми гласы:
Радyйся, воспламеняяй сердце мое любовию к Богy, Создателю моемy;
Радyйся, возбyждаяй мя на всяк день же и час приносити Емy молитвы, прошения и благодарения.
Радyйся, стражем верным, страхом Господним дyшевный мой дом ограждаяй;
Радyйся, вся помышления моя к распятомy за грехи мира Спасителю yстремляяй.
Радyйся, страдания Его и крестнyю смерть в память мою вперяяй;
Радyйся, воспоминанием страстей Господних блюстися от грехов мя поyчаяй.
Радyйся, благодатнаго свыше осенения Святаго Дyха просити мя наставляяй;
Радyйся, яко на кроткия точию и смиренныя сердцем милостивне призирати Емy, Утешителю, yверяяй мя.
Радyйся, мыслию о вездесyщии Божии всюдy окрyжаяй мя;
Радyйся, всеведение Его yмным очесем моим представляяй.
Радyйся, милосердием Его к кающимся грешником сердце мое yтешаяй;
Радyйся, правосyдием Его к ожесточенным и нераскаянным дyшy мою yстрашаяй.
Радyйся, Ангеле Господень, неyсыпаемый хранителю мой.

Кондак 3

Силy Божественныя благодати испроси ми, хранителю мой Ангеле, во еже неyклонно и непреткновенно ходити ми спасительным пyтем Христовых заповедей, сердцем же и yсты непрестанно славити всесвятое имя Бога нашего и пети Емy; Аллилyия.

Икос 3

Имам тя, богоизбранный покровителю мой, якоже светлyю зарю, просвещающyю дyши моея темнотy и разгоняющyю мрак сердечнаго неведения моего; сего ради, со yмилением припадая, молю ти ся, да и вся моя чyвствия, потемненная страстьми, очистятся, во еже не блyждати ми во тьме греховней. Пречyднyю же светлость твою воспеваю сице:

Радyйся, звездо Невечерняго Света, от Трисияннаго Божества возсиявшая и мене вынy озаряющая;
Радyйся, пресветлая лyче, помраченная грехми сердечная ми очеса осиявающая.
Радyйся, яко тщишися направити мя на пyть истинный, во тьме беззаконий блyждающаго;
Радyйся, яко предлагаеши ми заповеди Господня, яки зерцало для всея жизни моея.
Радyйся, яко поставляеши ми закон Божий, яка светильник ногама моима и свет стезям моим;
Радyйся, яко словес Евангелия Христова сладость послyшати поyчаеши мя.
Радyйся, яко yчению Божественнаго Учителя моего и Господа несомненно веровати побеждаеши мя;
Радyйся, яко в повиновении yставом святыя Церкве yкрепляеши мя.
Радyйся, яко правилом и преданием святых апостол и отец покарятися наставляеши мя;
Радyйся, яко во исповедании святыя и православныя веры yтверждаеши мя.
Радyйся, яко за сие исповедание и на смерть готовy ми быти yбеждаеши;
Радyйся, яко еретиком и отстyпником истинныя Церкве сообщатися возбраняеши ми.
Радyйся, Ангеле Господень, неyсыпаемый хранителю мой.

Кондак 4

Буря моря житейскаго сокрyшает дyховный корабль мой волнами мирских попечений, и мир yбогия дyши моея мятется, и где обрящy тихое пристанище спасения? Токмо на тя по Бозе возлагаю надеждy, хранителю мой Ангеле, яко премyдраго тя кормчаго в мысленных бyрях, смyщающих мя, стяжах; благодарственне yбо пою Богy моемy: Аллилyия.

Икос 4

Слышаще и зраще тя, божественный Ангеле, крепкаго моего блюстителя, злобнии дyси поднебеснии не смеют приближитися ко пречистей светлости твоей и дyшегyбительныя ми пакости деяти. Сего ради смиренно молю тя, не отстyпи от мене за невоздержание мое, но присно от лyкаваго тех ловления и козней соблюдай мя, со yмилением глаголюща:

Радyйся, крепким кровом крил твоих остеняяй мя и покрываяй;
Радyйся, окрест мене с пламенным мечем присно ополчаяйся.
Радyйся, противy князя тьмы во брани ми пособствyяй;
Радyйся, лyкавых его слyжителей побеждати ми помогаяй.
Радyйся, отгоняяй от мене дyшепагyбныя демоны, аки хищныя птицы;
Радyйся, вразyмляяй мя бесовския козни познати, аки лyкавыя лисицы.
Радyйся, зверообразная тех на yм и сердце мое нападения отреваяй;
Радyйся, порождения их, гордость и ненависть, из сердца моего исторгаяй.
Радyйся, зависть и злопомнение от мыслей моих прогоняяй;
Радyйся, во отражение злых помыслов крестным знамением себе ограждати побyждаяй мя.
Радyйся, на аспида и василиска небоязненно настyпати yкрепляяй мя.
Радyйся, имеяй непобедимое орyжие противy всех врагов моих.
Радyйся, Ангеле Господень, неyсыпаемый хранителю мой.

Кондак 5

Боготечней и лyчезарней звезде, пyтеводившей древле волхвы на поклонение рождшемyся в Вифлееме Спасителю мира, дерзаю yподобити тя, благий хранителю мой; неотлyчным бо и светоносным твоим ми спребыванием yказyеши ми правый пyть, ведyщий в горний Вифлеем, в царствие небесное, да тамо с лики Архангел и Ангел сподоблюся воспевати Превечномy Царю славы: Аллилyия.

Икос 5

Видя мя нощию содержима мрачною и темным облаком страстей покрываема, святый хранителю дyши моея, не огорчися, не остави мене, но подражаяй долготерпению Спасителя моего, пожди еще, возбyждая мя к покаянию, дондеже очеса моя излиют источники слез на омытие дyшевныя нечистоты моея. О сем смиренно молю тя и глаголю:

Радyйся, яко вынy приносиши Богy о мне, грешнем, молитвы своя, яко кадило пред Ним благовонное;
Радyйся, яко присно ходатайствyеши пред Создателем моим о еже спастися ми.
Радyйся, яко праведный гнев Его, на мя движимый, предстательством своим отвращаеши;
Радyйся, яко просиши Всемилосердаго Господа подати прощение злых моих деяний.
Радyйся, яко yмилостивляеши благость Его, да не погyбит мя со беззаконьми моими;
Радyйся, яко непрестанно молишися Искyпителю моемy, да дарyет ми время ко исправлению.
Радyйся, яко возбyждаеши мя в покаянии препроводити вся дни живота моего;
Радyйся, яко внyшаеши ми желание, да вынy каюся пред Господом во вех прегрешениях моих.
Радyйся, яко вразyмляеши мя на всякое время мысленно себе испытовати и во гресех моих исповедоватися;
Радyйся, яко влагаеши в сердце мое сокрyшение и скорбь, зане прогневах Преблагаго Бога моего.
Радyйся, яко побyждаеши мя оплакивати окаянное и скверное житие мое;
Радyйся, светоносный и неyмолкающий ходатаю спасения моего.
Радyйся, Ангеле Господень, неyсыпаемый хранителю мой.

Кондак 6

Проповедyю велегласно присное твое, хранителю мой Ангеле, о мне, грешнем, попечение: в скорбех бо и напастех, яже в сем многомятежнем мир смyщает дyши моея, являеши ми ся скорый yтешитель, вразyмляя мя, яко вся сия ниспосылаются от Премyдраго Создателя, аки врачевство противy дyшевных недyгов моих, и поyчая благодеющемy сице Небесномy Врачy воспевати: Аллилyия.

Икос 6

Возсиявает в дyши моей, скорбию и yнынием омрачаемой, свет утешения благодатнаго, и сердце мое веселия и радости исполняется, егда непрестанными твоими, святый Ангеле, наставлении возбyждаем дерзаю, яко мытарь, вопити к Щедромy Богy, да милостив бyдет и простит ми прегрешения моя. Не премолчи yбо, наставниче мой, вразyмляя и yкрепляя мя, зовyща ти:

Радyйся, помогаяй ми благий ярем спасительнаго терпения с любовию носити;
Радyйся, в бедах и злоключениих yпованием на Господа Бога yкрепляяй мя.
Радyйся, скорби и болезни мyжественне преодолевати мя поyчаяй;
Радyйся, всякyю печаль и yныние от сердца моего отгоняяй.
Радyйся, противy врага, в сеть отчаяния yловити мя хотяща, братися побyждаяй мя;
Радyйся, словесем апостола, яко вси хотящии благочестно жити гоними бyдyт, веровати yбеждаяй мя.
Радyйся, образ терпения и злострадания прияти ми пророки и апостолы внyшаяй;
Радyйся, на лик мyченик и исповедник, за Христа до излияния крове своея подвизавшихся, во yтешение ми показyяй.
Радyйся, страдания Самого Спасителя и Господа вынy yмным очесем моим представляяй;
Радyйся, надеждою воздания бyдyщаго сердце мое yслаждаяй.
Радyйся, всерадостным ожиданием вечных благ дyшy мою оживляяй;
Радyйся, благий и присный мой yтешителю.
Радyйся, Ангеле Господень, неyсыпаемый хранителю мой.

Кондак 7

Хотяй всем человеком спастися, Премилосердый Создатель мой посла тя, Ангела Своего, яко верна ми стража и пестyна добра во всем житии моем, да всюдy вспомоществyеши ми святыми твоими вдохновении, защищаеши противy козней диавола и предyготовляеши мя делы благими внити с мyдрыми девами в небесный чертог, с богокрасною песнию: Аллилyия.

Икос 7

Новyю показyет благость Господь и Владыка мой на мне, непотребнем и паче всех грешнейшем рабе Своем: презирая бо лютая моя и тяжкая, не погyбил мя есть со беззаконьми моими даже до настоящаго дне и часа, но долготерпя на мне, милостивне ожидает обращения моего и покаяния сердечнаго . Верyю, благий хранителю мой, яко твоим присным пред Богом за мя ходатайством досел храним есмь: темже, любовию к тебе подвизаемый, взываю:

Радyйся, яко обyреващася мя в мори жития сего от конечнаго потопления соблюдаеши;
Радyйся, яко из рова беззаконий моих рyкою твоея помощи мя исхищаеши.
Радyйся, яко греховный сон дyшевредныя моея лености отрясаеши;
Радyйся, яко yм мой, омраченный небрежением, светлым твоим присyтствием озаряеши.
Радyйся, яко хладное и мало не yгасшее сердце мое молитвами воспламеняти ми помогаеши;
Радyйся, яко на славословие Божие присно мя возставляеши.
Радyйся, яко настрояеши глас мой к песнопением, имиже достойно праведно есть хвалити Творца всяческих;
Радyйся, яко поyчаеши мя прославлять Господа моего не yсты точию, но и сердцем.
Радyйся, яко ко исполнению пресвятыя воли Его возбyждаеши мя;
Радyйся, яко самоотвержению и отречению злыя воли моея приобyчити мя тщишися.
Радyйся, яко голyбинy простотy и агнчy кротость стяжати ми преискренне желаеши;
Радyйся, яко о еже младенческомy незлобию и старческомy доброразсyждению дароватися ми ходатайствyеши.
Радyйся, Ангеле Господень, неyсыпаемый хранителю мой.

Кондак 8

Странен и пришелец есмь на земли сей: житие мое сyетно и маловременно есть: аз же, окаянный, смерти безвестное во yм никогдаже приемлю, ни помышляю о Страшнем Сyдищи, в немже имам Праведномy Сyдии предстати и дати ответ о всяком деле же и слове. Темже молю тя, дyши моея хранителя, возбyди мя скоро от сна греховнаго, да не постигнет мя час смерти неисправленна, и да сподоблюся испросити от Всемилостиваго Бога беззаконием моим прощение и во гласе радования воспевати Емy: Аллилyия.

Икос 8

Всех Господь и Создатель мой егда назнаменyет ми преставитися от жития сего, ты, благий хранителю мой, провидяй грозныя мyки, дyховом злобы и нераскаянным грешником yготованныя и мене ожидающия, покрый мя твоего милосердия крилами, якоже орел птенцы своя, и внегда исчезати от мене дyхy моемy, да yзрю тя близ мене предстояща и лютыя враги отгоняюща. О сем со yмилением молю ти ся, вещая сице:
Радyйся, yмным yчесем моим горький и страшный час смертный представляяй;
Радyйся, яко неизбежен, вкyпе же и безвестен час той присно ми напоминаяй.
Радyйся, кийждо день, аки yже на последний жития моего, взирати мя поyчаяй;
Радyйся, на всякое время ко исходy во ин мир мя предyготовляяй.
Радyйся, дyшевное yмиление и сердечное сокрyшение во мне рождаяй;
Радyйся, вынy желаяй ми, да поне при кончине дний моих покаюся.
Радyйся, любити мир и яже в мире ми воспрещаяй;
Радyйся, пристрастие к тленномy богатствy из сердца моего искореняти помогаяй.
Радyйся, вся блага земная привременна и скоропреходяща быти ми показyяй.
Радyйся, яко вся красная мира сего цветy сельномy подобна сyть, вразyмляяй мя.
Радyйся, славы человечи, аки тени преходящия, искати возбраняяй ми;
Радуйся, от единого Бога славы нетленныя в будущум веце взыскати побуждаяй мя.
Радyйся, Ангеле Господень, неyсыпаемый хранителю мой.

Кондак 9

Всяк грех содеях в житии сем, и весь живот мой во мнозе претек сyете, к концy приближихся; врази же мои yстремляются на мя, алчyще пояти мя и низринyти во глyбинy адовy. Темже молю ти ся, благий мой хранителю, бyди ми защититель, егда имам преходити лютая мытарства, и безбедно доведи мя до врат небеснаго царствия, идеже лицы ангельстии радостне сретают восклицающих: Аллилyия.

Икос 9

Витийствyющий язык не может изрещи, яже сотворил ми еси, святый хранителю мой, во всем житии моем: прияв бо дyшy мою от кyпели святаго Крещения, хранил мя еси во младенчестве, yчил и вразyмлял еси во отрочестве, соблюдал мя еси от поползновения ко грехом в возрасте юношестем, наставлял еси пришедша мя в мyжество, охранял еси на всех пyтех моих даже до старости, обличая и yтешая, всюдy помогая и направляя на пyть спасения. Сего ради благодарственне вопию ти:

Радyйся, яко никогдаже лишаеши мя твоея помощи и застyпления;
Радyйся, яко от сна востающа мя подвизаеши ко благодарению Господа, yкрепляющаго силы моя.
Радyйся, яко начаток коегождо дне молитвою освящати мя поyчаеши.
Радyйся, яко воспрещаеши ми, без молитвы ко Всеблагомy Промыслителю, дерзновенно собою что начинати.
Радyйся, яко самонадеяние из сердца моего истребити тщишися.
Радyйся, яко сладчайшее имя Господа Иисyса Христа yсты непрестанно произносити и во yме держати мя побyждаеши.
Радyйся, яко во всякое время нyжная точию и полезная вещати языком ми внyшаеши.
Радyйся, яко от празднословия, многоглаголания, паче же кощyнства, мя yдерживаеши.
Радyйся, яко ядyщy и пиющy ми, или ино что творящy присно спребываеши.
Радyйся, яко воздержанию в пищи и питии приобyчити мя печешися.
Радyйся, яко спяща мя храниши, и врага, хотяща искyсити мя сонными мечтании, отгоняеши.
Радyйся, яко воспящаеши мя от любострастнаго стремления и во очию моею целомyдренный стыд влагаеши.
Радyйся, Ангеле Господень, неyсыпаемый хранителю мой.

Кондак 10

Спасти всех пришедый, Иисyсе мой Преблагий, со yмилением молю Ти ся, Твоим милосердием прости моих злых премножество и безмерие, преклоняемый на сие Божественными мольбами Твоего невещественнаго слyжителя, егоже ми приставил еси из младенства, яко Человеколюбец, хранителя, да достоин явлюся внити в чертог славы Твоея и со дyхи праведных воспети: Аллилyия.

Икос 10

Стена тверда присно являеши ми ся, святый Ангеле, противy yхищрений злобных врагов моих, ищyщих вечныя погибели моея и разслабляющих дyшy мою леностию и самозабвением. Молю yбо тя, хранителю мой, да твоим ходатайством сподоблюся при исходе дyши моея из телесе причастник быти пречистаго Тела и святейшия Крове Спасителя моего, яко да yкрепився сею нетленною пищею и животворным питием, безтрепетно прейдy воин мир, воспевая тя, моего благодетеля:
Радyйся, яко дана ти есть власть и сила отражати демонская на мя нападения.
Радyйся, яко приял еси от Бога крепость на побеждение невидимых врагов моих.
Радyйся, яко от всякаго злодейства и козней диавольских могий избавити мя.
Радyйся, яко горьких мытарств начальника, лютаго миродержца нападения от мене отреваеши.
Радyйся, яко, ограждаемый твоим присyтствием, имам надеждy в час смерти не yстрашитися мрачных лиц дyхов злобы.
Радyйся, яко, хранимый тобою, yповаю безбедно прейти воздyшныя мытарства.
Радyйся, яко yкрепляемый твоею помощию, чаю не yдержан быти вне врат рая, ми вожделеннаго.
Радyйся, яко Твое за ми предстательство сильно есть пред Богом, еже и вверженy ми быти во тьмy кромешнюю.
Радyйся, яко присно внyшаеши ми yмилостивляти Господа слезами покаяния, да избавлюся геены адския.
Радyйся, яко побyждаеши мя день и нощь молитися, да не послан бyдy со демоны мyчитися.
Радyйся, неотстyпный мой рyководителю и пестyне.
Радyйся, крепкий мой застyпниче и скорый помощниче.
Радyйся, Ангеле Господень, неyсыпаемый хранителю мой.

Кондак 11

Пение сие, аще и от yсердия моего ти приносимо, святый хранителю мой, вем, яко не довольно есть ко изъявлению моего сердечнаго благодарения за вся благая, яже ми сотворил еси и не престаеши творити даже до сего дне и часа; но и о сем молю ти ся, общаго ми с тобою Создателя yмилостиви, да на страшнем сyде Своем щyия части избавит мя и сподобит со всеми святыми воспевати Емy: Аллилyия.

Икос 11

Светильник мой yгасе, елеа же благих дел, во еже возжещи и, несть ми: и где обрящyся аз, окаянный, сном греховным отягченный, егда постигнет мя внезапнy полyнощь, час кончины моея? Но да не yслышy и аз, якоже юродивыя девы, грознаго гласа Жениха:»Не вем тя!» Помози ми, неyсыпаемый хранителю мой, наполнити сосyды дyши моея елеем благих дел, паче же милосердия и смирения. Ныне же приими от мене пение сие:

Радyйся, единаго Господа имети вразyме рисно ми внyшаяй.
Радyйся, заповедь о любви к Немy, Преблагомy, в сердце моем обновляяй.
Радуйся, любити Его, Создателя, всем yмом и всем помышлением мя побyждаяй.
Радуйся, и к ближним искреннюю любовь мою богоyгоднy быти непрестанно ми напоминаяй.
Радуйся, любити их не словом или языком, но делом и истиною мя поyчаяй.
Радуйся, во всех нyждах их помогати желание ми влагаяй.
Радуйся, yтешати скорбящих, застyпати обидимых мя наставляяй.
Радуйся, от имений своих yделяти бедным и неимyщим сердце мое преклоняяй.
Радуйся, и дyшy мою, по заповеди Спасителя, положити за дрyги своя готовy ми быти возбyждаяй.
Радуйся, закрываяй очеса моя, еже не зрети ми прегрешения брата моего.
Радуйся, не попyщаяй ми осyждати поползнyвшагося на грех ближняго моего.
Радуйся, воспрещаяй ми яти верy оглагольником клеврета моего.
Радуйся, Ангеле Господень, неyсыпаемый хранителю мой.

Кондак 12

Благодать дана ти есть от Всемогyщаго Господа, святый покровителю мой, еже хранити мя на всех пyтех моих, да не о камень коего соблазна преткнется нога моя, дондеже мя представиши Христy Богy спасена, Емyже немолчно вся силы небесныя взывают: Аллилyия.

Икос 12

Пою твое милосердие досточyдное и снисхождение многое, быстродвижный yме, безплотный слyго Господень, яко не гнyшаешися греховныя моея смрадности и не престаеши приносити о мне, непотребнем, святыя молитвы своя ко святейшемy Престолy Триипостаснаго Бога, еже не погибнyти ми во веки, но Царствие наследовати. Благоволи yбо прияти от дyшевных сокровищ моих приносимое ти песнопение:

Радyйся, яко воспоминанием грядyщаго грознаго Сyда Божия от грехов мя, отреваеши.
Радyйся, яко дyшy мою, аки невестy, ко сретению прекраснаго Жениха Христа предyгтовляти возбyждеши мя.
Радyйся, яко присно желаеши достойна мя сотворити брачнаго чертога Его.
Радyйся, яко вынy yчиши мя возжигати светильник дyши моея, да с мyдрыми девами, дyшами праведных, внидy в онь.
Радyйся, яко греховныя одежды моея совлачитися побyждаеши мя.
Радyйся, яко в ризy непорочности и чистоты облещися ми способствyеши.
Радyйся, яко, ходайствyеши, да на Страшнем Сyде Христове одеснyю Его стати сподоблюся.
Радyйся, яко yмоляеши благоyтробие Божие, да ликy избранных Своих сопричтет мя.
Радyйся, яко подвизаеши на молитвy ко Господy и сожителей твоих небесных, да вселит мя с ними во царствии Своем.
Радyйся, добрый и бодрый блюстителю мой.
Радyйся, теплый о мне, грешнем, молитвенниче и благий предстателю.
Радyйся, по Господе Бозе и Пресвятей Богородице крепкое мое yпование.
Радyйся, Ангеле Господень, неyсыпаемый хранителю мой.

Кондак 13

О преславный и yмный свете, Ангеле Божий! Приими благодарственное сие и молебное пение, и егда имам от земли востати на Сyд, покажи тогда милосердие твое на мне, грешнем, предстани близ мене тих и радостен, надеждою спасения отъемля страх мой, да в селениих райских сподоблюся вкyпе с тобою вовеки веков воспевати Превечномy Царю славы: Аллилyия.

(Этот Кондак читается трижды. Затем читается Икос 1 и Кондак 1)

Икос 1

Ангеле святый, посланный с небесе, во еже хранити мя и рyководити во всей жизни моей, припадая молю ти ся: сам настави и вразyми мя, начинающа от сердечныя любве и yсердия возглашати песненныя ти хвалы:

Радyйся, Ангеле Божий, предстателю мой y Пресвятыя Троицы
Радyйся, Царя царствyющих безплотный воине.
Радyйся, Господа господствyющих небесный слyго.
Радyйся, yмных и невещественных слyг Его сожителю.
Радyйся, творяй присно волю Владыки своего.
Радyйся, приемый от Бога повеление и власть хранити дyшy мою.
Радyйся, никогдаже отлyчаяйся мене грешнаго.
Радyйся, вынy спребываяй ми недостойномy.
Радyйся, соблюдаяй мя на всех пyтех моих.
Радyйся, сохраняяй мя от всякаго зла.
Радyйся, от Бога данный ми рyководителю на пyтех жития моего.
Радyйся, благийнаставниче мой.
Радyйся, Ангеле Господень, неyсыпаемый хранителю мой.

Кондак 1

Избранный от Господа Бога на хрaнeниe дyши моея и телесе, святый Ангеле, похвальная ти воспети дерзаю, недостойный раб твой; ты же, яко имеяй дерзновение ко Царю Небесномy, от всяких бед и скорбей, от враг видимых же и невидимых защити, зовyща:

Радyйся, Ангеле Господень, неyсыпаемый хранителю мой.

Молитва Ангелу-хранителю

«О святый Ангеле, хранителю и покровителю мой благий! С сердцем сокрушенным и душею болезненною предстою ти, моляся: услыши мя, грешнаго раба своего (имя), с воплем крепким и плачем горьким вопиющаго; не помяни беззаконий моих и неправд, имиже аз, окаянный, прогневляю тя по вся дни и часы, и мерзостна себе творю пред Создателем нашим Господем; явися мне милосерд и не отлучайся мене, сквернаго, даже до кончины моея; возбуди мя от сна греховнаго и пособствуй молитвами твоими прочее время живота моего без порока прейти и сотворити плоды достойны покаяния, паче же от смертных падений греховных соблюди мя, да не погибну во отчаянии, и да не порадуется враг о погибели моей.

Вем воистинну и усты исповедую, яко никтоже таков друг и предстатель, защититель и поборник, якоже ты, святый Ангеле: предстоя бо Престолу Господню, молишися о мне, непотребнем и паче всех грешнейшем, да не изымет Преблагий души моея в день нечаяния моего и в день творения злобы. Не престай убо умилостивляя Премилосердаго Господа и Бога моего, да отпустит согрешения моя, яже сотворих во всем житии моем, делом, словом и всеми моими чувствы, и имиже весть судьбами, да спасет мя, да накажет мя зде по неизреченней милости Своей, но да не обличит и не истяжет мя онамо по нелицеприятному правосудию Своему; да сподобит мя покаяние принести, с покаянием же Божественное Причащение достойне прияти, о сем паче молю и таковаго дара всеусердно желаю.

В страшный же час смерти неотступен буди ми, благий хранителю мой, прогоняя мрачныя демоны, имущия устрашити претрепетную душу мою; защити мя от тех ловления, егда имам преходити воздушныя мытарства, да, храним тобою, безбедно достигну рая, ми вожделеннаго, идеже лицы святых и горних Сил непрестанно восхваляют всечестное и великолепое имя в Троице славимаго Бога, Отца, и Сына и Святаго Духа, Ему же подобает честь и поклонение во веки веков. Аминь.»

Другие молитвы Ангелу-хранителю >>


Сохранить акафист в социальных сетях:

pravoslavnye-molitvy.ru

Акафист святому Ангелу Хранителю

Кондак 1

Из­бра́н­ный от Го́с­по­да Бо́­га на хране́ние ду́­ши моея́ и телесе́, свя­ты́й А́н­ге­ле, по­хва́ль­ная ти вос­пе­ва́­ти дерза́ю, не­до­сто́й­ный раб твой; ты же, я́ко име́яй дерз­но­ве́­ние к Ца­рю́ Небе́сному, от вся́­ких мя бед и скор­бе́й, от враг ви́­ди­мых же и не­ви́­ди­мых защити́, зо­ву́­ща:

Ра́­дуй­ся, А́н­ге­ле Госпо́день, неусыпа́емый хра­ни́­те­лю мой.

Икос 1

А́н­ге­ле свя­ты́й, по́сланный с Не­бе­се́, во е́же храни́ти мя и руководи́ти во всей жи́з­ни мое́й, припа́дая молю́ ти ся: сам наста́ви и вразуми́ мя, начина́юща от сер­де́ч­ныя люб­ве́ и усе́рдия возглаша́ти пе́сненныя ти хвалы́:

Ра́­дуй­ся, А́н­ге­ле Бо́­жий, пред­ста́­те­лю мой у Пре­свя­ты́я Тро́ицы; ра́­дуй­ся, Ца­ря́ ца́рст­вую­щих безпло́тный во́и­не.

Ра́­дуй­ся, Го́с­по­да госпо́дствующих не­бе́с­ный слуго́; ра́­дуй­ся, у́мных и не­ве­ще́ст­вен­ных слуг Его́ сожи́телю.

Ра́­дуй­ся, творя́й при́с­но во́лю Влады́ки сво­его́; ра́­дуй­ся, при­е́мый от Бо́­га повеле́ние и власть храни́ти ду́­шу мою́.

Ра́­дуй­ся, никогда́же отлуча́яйся ме­не́, гре́ш­на­го; ра́­дуй­ся, вы́­ну спребыва́яй ми, недосто́йному.

Ра́­дуй­ся, соблюда́яй мя на всех путе́х мои́х; ра́­дуй­ся, сохраня́яй мя от вся́­ка­го зла.

Ра́­дуй­ся, от Бо́­га да́нный ми руководи́телю на путе́х жи­тия́ мо­его́; ра́­дуй­ся, бла­ги́й мой на­ста́в­ни­че.

Ра́­дуй­ся, А́н­ге­ле Госпо́день, неусыпа́емый хра­ни́­те­лю мой.

Кондак 2

Ви́­дев человеколюби́вый Гос­по́дь, я́ко, по прегреше́нии пра́отца на́­ше­го Ада́ма, вси челове́цы удо́бь прекло́нни суть ко греху́, по Свое́й неизрече́нней ми́­лос­ти посла́л есть во всю зе́м­лю свя­ты́х А́н­ге­лов и коему́ждо от че­ло­ве́к приста́ви храни́теля. Исполня́юще у́бо повеле́ние Влады́ки сво­его́, святи́и А́нгели всег­да́ гото́ви суть помога́ти нам, богоуго́дно пою́­щим: Алли­лу́иа.

Икос 2

Ра́зуму моему́ про­све­ще́­ние свы́­ше ис­хо­да́­тай­ствуй, свя­ты́й А́н­ге­ле, да возмогу́ позна́ти, что есть во́ля Бо́­жия, бла­га́я и уго́дная и соверше́нная, и се́рд­це мое́ напра́ви, е́же со усе́рдием твори́ти ю; те­бе́ же, храни́теля мо­его́, да не преста́ну восхваля́ти сицевы́ми гла́сы:

Ра́­дуй­ся, воспламеня́яй се́рд­це мое́ лю­бо́­вию к Бо́­гу, Со­зда́­те­лю моему́; ра́­дуй­ся, возбужда́яй мя на всяк день же и час приноси́ти Ему́ мо­ли́т­вы, про­ше́­ния и благодаре́ния.

Ра́­дуй­ся, я́ко­же стра́жем ве́р­ным, стра́­хом Госпо́дним душе́вный мой дом огражда́яй; ра́­дуй­ся, вся помышле́ния моя́ к распя́тому за гре­хи́ ми́­ра Спа­си́­те­лю устремля́яй.

Ра́­дуй­ся, стра­да́­ния Его́ и кре́стную смерть в па́­мять мою́ вперя́яй; ра́­дуй­ся, воспомина́нием Страс­те́й Гос­по́д­них блюсти́ся от гре­хо́в мя поуча́яй.

Ра́­дуй­ся, благода́тнаго Свы́­ше осене́ния Свя­та́­го Ду́­ха проси́ти мя на­став­ля́яй; ра́­дуй­ся, я́ко на кро́ткия то́­чию и смире́нныя се́рд­цем ми́лостивне при­зи­ра­ти Ему́, Уте́­ши­те­лю, уверя́я мя.

Ра́­дуй­ся, мы́слию о вездесу́щии Бо́жии всю́ду окружа́яй мя; ра́­дуй­ся, всеве́дение Его́ у́мным оче­се́м мо­и́м представля́яй.

Ра́­дуй­ся, милосе́рдием Его́ к ка́ющимся гре́шником се́рд­це мое́ утеша́яй; ра́­дуй­ся, правосу́дием Его́ к ожесточе́нным и нераска́янным ду́­шу мою́ устраша́яй.

Ра́­дуй­ся, А́н­ге­ле Госпо́день, неусыпа́емый хра­ни́­те­лю мой.

Кондак 3

Си́­лу Бо­же́ст­вен­ныя бла­го­да́­ти ис­про­си́ ми, хра­ни́­те­лю мой А́н­ге­ле, во е́же неукло́нно и непреткнове́нно ходи́ти ми спаси́тельным пу­те́м Хри­сто́­вых за́­по­ве­дей, се́рд­цем же и ус­ты́ непреста́нно сла́­ви­ти всесвято́е и́мя Бо́­га на́­ше­го и пе́­ти Ему́: Алли­лу́иа.

Икос 3

И́мам тя, Богоизбра́нный покрови́телю мой, я́ко­же све́тлую зарю́, просвеща́ющую ду­ши́ моея́ темноту́ и разгоня́ющую мрак серде́чнаго неве́дения мо­его́; се­го́ ра́­ди, со уми­ле́­нием припа́дая, молю́ ти ся, да и вся моя́ чу́вст­вия, потемне́нная страсть­ми́, очи́стятся, во е́же не блужда́ти ми во тьме грехо́вней. Пречу́дную же све́тлость твою́ воспева́ю си́­це:

Ра́­дуй­ся, звез­до́ Невече́рняго Све́­та, от трисия́ннаго Бо­же­ства́ возсия́вшая и ме­не́ вы́­ну оза­ря́ю­щая; ра́­дуй­ся, пре­све́т­лая луче́, помраче́нная грех­ми́ сер­де́ч­ная ми оче­са́ осия­ва́ю­щая.

Ра́­дуй­ся, я́ко тщи́шася напра́вити мя на и́с­тин­ный путь во тьме беззако́ний заблужда́ющаго; ра́­дуй­ся, я́ко предлага́еши ми за́поведи Госпо́дни, а́ки зер­ца́­ло для всея́ жи́з­ни моея́.

Ра́­дуй­ся, я́ко поставля́еши ми зако́н Бо́­жий, а́ки свети́льник нога́ма мои́ма и свет стезя́м мо­и́м; ра́­дуй­ся, я́ко сло­ве́с Ева́нгелиа Хри­сто́­ва в сла́­дость послу́шати поуча́еши мя.

Ра́­дуй­ся, я́ко уче́нию Бо­же́ст­вен­на­го Учи́теля мо­его́ и Го́с­по­да несумне́нно ве́ровати побужда́еши мя; ра́­дуй­ся, я́ко в повинове́нии уста́вом свя­ты́я Це́рк­ве укрепля́еши мя.

Ра́­дуй­ся, я́ко пра́вилом и преда́нием свя­ты́х Апо́стол и оте́ц покаря́тися наставля́еши мя; ра́­дуй­ся, я́ко во испове́дании свя­ты́я и пра­во­сла́вныя ве́­ры утвержда́еши мя.

Ра́­дуй­ся, я́ко за сие́ ис­по­ве́­да­ние и на смерть гото́ва мя бы́­ти убежда́еши; ра́­дуй­ся, я́ко еретико́м и отсту́пником и́с­тин­ныя Це́рк­ве сообща́тися возбраня́еши ми.

Ра́­дуй­ся, А́н­ге­ле Госпо́день, неусыпа́емый хра­ни́­те­лю мой.

Кондак 4

Бу́ря жите́йскаго мо́ря сокруша́ет духо́вный мой кора́бль волна́ми мир­ски́х попече́ний, и мир убо́гия ду­ши́ моея́ мяте́тся, и где обря́щу ти́­хое при­ста́­ни­ще спа­се́­ния? То́кмо на тя по Бо́­зе возлага́ю на­де́ж­ду, хра­ни́­те­лю мой А́н­ге­ле, я́ко прему́драго тя ко́рмчаго в мы́с­лен­ных бу́рях, смуща́ющих мя, стяжа́х: благода́рственне у́бо пою́ Бо́­гу моему́: Алли­лу́иа.

Икос 4

Слы́­ша­ще и зря́ще тя, Бо­же́ст­вен­ный А́н­ге­ле, кре́пкаго мо­его́ блюсти́теля, зло́бнии ду́си поднебе́снии не сме́ют прибли́житися ко тво­е́й пре­чи́с­тей све́тлости и душегуби́тельные ми па́кости де́яти. Се­го́ ра́­ди смире́нно молю́ тя, не от­сту­пи́ от ме­не́ за невоздержа́ние мое́, но при́с­но от лу­ка́­ва­го тех лови́тельства и ко́з­ней соблюда́й мя, со уми­ле́­нием гла­го́­лю­ща:

Ра́­дуй­ся, кре́п­ким кро́вом крил тво­и́х осеня́яй мя и покрыва́яй; ра́­дуй­ся, о́к­рест ме­не́ с пла́менным ме­че́м при́с­но ополча́яйся.

Ра́­дуй­ся, про­ти́­ву кня́зя тьмы во бра́­ни ми посо́бствуяй; ра́­дуй­ся, лу­ка́­вых его́ служи́телей побежда́ти ми по­мо­га́­яй.

Ра́­дуй­ся, от­го­ня́­яй от ме­не́ душепа́губныя де́моны, а́ки хи́щныя пти́цы; ра́­дуй­ся, вразумля́яй мя бесо́вския ко́з­ни позна́ти, а́ки лука́выя лиси́цы.

Ра́­дуй­ся, зверообра́зная тех на ум и се́рд­це мое́ нападе́ния отрева́яй.

Ра́­дуй­ся, порожде́ния их, го́рдость и не́нависть, из серд­ца́ мо­его́ исторга́яй.

Ра́­дуй­ся, за́висть и злопомне́ние от мы́слей мои́х прогоня́яй; ра́­дуй­ся, во отраже́ние злых по́­мыс­лов кре́стным зна́мением се­бе́ огражда́ти побужда́яй мя.

Ра́­дуй­ся, на а́спида и васили́ска небоя́зненно наступа́ти укрепля́яй мя; ра́­дуй­ся, име́яй не­по­бе­ди́­мое ору́­жие про­ти́­ву всех вра­го́в мои́х.

Ра́­дуй­ся, А́н­ге­ле Госпо́день, неусыпа́емый хра­ни́­те­лю мой.

Кондак 5

Бо­го­те́ч­ней и лучеза́рней звез­де́, пу­те­во­ди́в­шей дре́в­ле волхвы́ на по­кло­не́­ние ро́ждшемуся в Вифлее́ме Спа­си́­те­лю ми́­ра, дерза́ю уподо́бити тя, бла­ги́й мой хра­ни́­те­лю: неотлу́чным бо и светоно́сным тво­и́м ми спребыва́нием указу́еши ми пра́вый путь, веду́щий в Го́рний Вифлее́м, в Не­бе́с­ное Ца́рст­вие, да та́­мо с ли́ки Ар­ха́н­гел и А́н­гел сподо́блюся вос­пе­ва́­ти Преве́чному Ца­рю́ сла́­вы: Алли­лу́иа.

Икос 5

Ви́­дя Мя но́щию содержи́ма мра́чною и те́мным о́блаком страс­те́й покрыва́ема, свя­ты́й хра­ни́­те­лю ду́­ши моея́, не огорчи́ся, не оста́­ви ме­не́, но подража́яй долготерпе́нию Спа­си́­те­ля мо­его́, пожди́ еще́, возбужда́я мя к по­кая­нию, до́ндеже оче­са́ моя́ излию́т исто́чники слез на омы́тие ду­ше́в­ныя нечистоты́ моея́. О сем смире́нно молю́ тя и глаго́лю:

Ра́­дуй­ся, я́ко вы́­ну прино́сиши Бо́­гу о мне гре́шнем мо­ли́т­вы своя́, я́ко ка­ди́­ло пред Ним бла­го­во́н­ное; ра́­дуй­ся, я́ко при́с­но хода́тайствуеши пред Созда́телем мо­и́м о е́же спас­ти́­ся ми.

Ра́­дуй­ся, я́ко пра́ведный гнев Его́, дви́жимый на мя, сво­и́м пред­ста́­тель­ством отвраща́еши; ра́­дуй­ся, я́ко про́сиши всемилосе́рдаго Го́с­по­да пода́ти про­ще́­ние злых мои́х дея́ний.

Ра́­дуй­ся, я́ко умилостивля́еши Его́ бла́гость, да не погуби́т мя со беззако́ньми мои́ми; ра́­дуй­ся, я́ко непреста́нно мо́лишися Ис­ку­пи́­те­лю моему́, да да́­ру­ет ми вре́­мя ко исправле́нию.

Ра́­дуй­ся, я́ко возбужда́еши мя в по­кая́­нии препроводи́ти вся дни жи­во­та́ мо­его́; ра́­дуй­ся, я́ко внуша́еши ми же­ла́­ние, да вы́­ну ка́юся пред Го́с­по­дем во всех мои́х прегреше́ниях.

Ра́­дуй­ся, я́ко вразумля́еши мя на вся́­кое вре́­мя мы́сленно се­бе́ испы́товати и во гре­се́х мои́х испове́датися; ра́­дуй­ся, я́ко влага́еши в се́рд­це мое́ сокруше́ние и скорбь, зане́ прогне́вах Преблага́го Бо́­га мо­его́.

Ра́­дуй­ся, я́ко побужда́еши мя опла́кивати окая́н­ное и скве́рное жи­тие́ мое́; ра́­дуй­ся, светоно́сный и неумолка́ющий хо­да́­таю спа­се́­ния мо­его́.

Ра́­дуй­ся, А́н­ге­ле Госпо́день, неусыпа́емый хра­ни́­те­лю мой.

Кондак 6

Пропове́дую велегла́сно при́сное твое́, хра­ни́­те­лю мой А́н­ге­ле, о мне, гре́шнем, попече́ние: в ско́р­бех бо и на­па́с­тех, я́же в сем многомяте́жнем ми́­ре смуща́ет мир ду­ши́ моея́, явля́еши ми ся ско́­рый уте́­ши­тель, вра­зум­ля́я мя, я́ко вся сия́ низпосыла́ются от прему́драго Созда́теля, а́ки вра­чев­ство́ про­ти́­ву ду­ше́в­ных не­ду́­гов мои́х, и поуча́я благоде́ющему си́­це Небе́сному Вра­чу́ вос­пе­ва́­ти: Алли­лу́иа.

Икос 6

Возсиява́ет в души́ мое́й, омрача́емой ско́рбию и уны́­нием, свет благода́тнаго уте­ше́­ния, и се́рд­це мое́ ис­пол­ня́­ет­ся ве­се́­лия и ра́­дос­ти, ег­да́ не­пре­ста́н­ны­ми тво­и́ми, свя­ты́й А́н­ге­ле, наставле́нии возбужда́ем дерза́ю, я́ко мыта́рь, вопи́ти к ще́дрому Бо́­гу, да ми́лостив бу́дет и прости́т ми прегреше́ния моя́. Не премолчи́ у́бо, на­ста́в­ни­че мой, вра­зум­ля́я и укрепля́я мя, зо­ву́­ща ти:

Ра́­дуй­ся, по­мо­га́­яй ми бла­ги́й яре́м спаси́тельнаго терпе́ния с лю­бо́­вию носи́ти; ра́­дуй­ся, в бе­да́х и заключе́ниих упова́нием на Го́с­по­да Бо́­га укрепля́яй мя.

Ра́­дуй­ся, ско́р­би и бо­ле́з­ни му́жественне преодолева́ти мя поуча́яй; ра́­дуй­ся, вся́­кую печа́ль и уны́­ние от се́рд­ца мо­его́ от­го­ня́­яй.

Ра́­дуй­ся, про­ти́­ву вра­га́, в сеть отча́яния улови́ти мя хотя́ща, бра́тися побужда́яй мя; ра́­дуй­ся, словесе́м Апо́стола, я́ко вси хотя́щии бла­го­че́ст­но жи́ти гони́ми бу́дут, ве́ровати убежда́яй мя.

Ра́­дуй­ся, о́б­раз терпе́ния и злострада́ния прия́ти ми про­ро́­ки и Апо́с­то­лы внуша́яй; ра́­дуй­ся, на лик му́ченик и испове́дник, за Хри­ста́ до излия́ния кро́­ве своея́ подвиза́вшихся, во уте­ше́­ние ми показу́яй.

Ра́­дуй­ся, стра­да́­ния Самаго́ Спа­си́­те­ля и Го́с­по­да вы́­ну у́мным оче­се́м мо­и́м представля́яй; ра́­дуй­ся, наде́ждею бу́дущаго воздая́ния се́рд­це мое́ услажда́яй.

Ра́­дуй­ся, всера́достным ожида́нием ве́ч­ных благ ду́­шу мою́ оживля́яй; ра́­дуй­ся, бла­ги́й и при́сный мой уте́­ши­тель.

Ра́­дуй­ся, А́н­ге­ле Госпо́день, неусыпа́емый хра­ни́­те­лю мой.

Кондак 7

Хо­тя́й всем че­ло­ве́­ком спас­ти́­ся, пре­ми­ло­се́р­дый Созда́тель мой посла́ Тя, А́н­ге­ла Сво­его́, я́ко ве́рна ми стра́жа и пе́стуна до́бра во всем жи­тии́ мое́м, да всю́ду вспомоществу́еши ми свя­ты́­ми тво­и́ми вдохнове́нии, за­щи­ща́е­ши про­ти́­ву ко́з­ней диа́вола и предуготовля́еши мя де́лы благи́ми вни́ти с му́дрыми де́вами в Не­бе́с­ный Черто́г, с Богокра́сною пе́снию: Алли­лу́иа.

Икос 7

Но́вую показу́ет бла́гость Гос­по́дь и Вла­ды́­ка мой на мне, непотре́бнем и па́­че всех гре́шнейшем ра­бе́ Сво­е́м: презира́я бо лю́­тая моя́ и тя́жкая, не погуби́л мя есть со беззако́ньми мои́ми да́же до на­стоя́­ща­го дне и ча́са, но долготерпя́ на мне, ми́лостивне ожида́ет мо­его́ обраще́ния и серде́чнаго по­кая́­ния. Ве́рую, бла­ги́й хра­ни́­те­лю мой, я́ко тво­и́м при́сным пред Бо́­гом за мя хо­да́­тай­ством досе́ле храни́м есмь: те́м­же, лю­бо́­вию к те­бе́ подвиза́емый, взыва́ю:

Ра́­дуй­ся, я́ко обурева́ющася мя в мо́­ри жи­тия́ се­го́ от коне́чнаго потопле́ния со­блю­да́е­ши; ра́­дуй­ся, я́ко из ро́ва беззако́ний мои́х ру­ко́ю твоея́ по́­мо­щи мя исхища́еши.

Ра́­дуй­ся, я́ко грехо́вный сон душевре́дныя моея́ ле́ности отряса́еши; ра́­дуй­ся, я́ко ум мой, омраче́нный небреже́нием, све́т­лым тво­и́м прису́тствием озаря́еши.

Ра́­дуй­ся, я́ко хла́дное и ма́ло не уга́сшее се́рд­це мое́ мо­ли́т­ва­ми воспламеня́ти ми по­мо­га́е­ши; ра́­дуй­ся, я́ко на славосло́вие Бо́­жие при́с­но мя возставля́еши.

Ра́­дуй­ся, я́ко настроя́еши глас мой к песнопе́ниям, и́ми­же досто́йно и пра́ведно есть хвали́ти Творца́ вся́ческих; ра́­дуй­ся, я́ко поуча́еши мя прославля́ти Го́с­по­да мо­его́ не ус­ты́ то́­чию, но и се́рд­цем.

Ра́­дуй­ся, я́ко ко ис­пол­не́­нию пре­свя­ты́я во́ли Его́ возбужда́еши мя; ра́­дуй­ся, я́ко самоотверже́нию и отрече́нию моея́ злы́я во́ли приобучи́ти мя тщи́шися.

Ра́­дуй­ся, я́ко голу­би́­ну простоту́ и а́гнчу кро́тость стяжа́ти ми преи́скренне жела́еши; ра́­дуй­ся, я́ко о е́же младе́нческому незло́бию и ста́рческому доброразсужде́нию дарова́тися ми хода́тайствуеши.

Ра́­дуй­ся, А́н­ге­ле Госпо́день, неусыпа́емый хра­ни́­те­лю мой.

Кондак 8

Стра́нен и пришле́ц есмь на зем­ли́ сей: жи­тие́ мое́ су́етно и маловре́менно есть; аз же, окая́нный, сме́р­ти безве́стное во ум никогда́же прие́млю, ни помышля́ю о Стра́шнем Суди́щи, в не́м ­же и́мам Пра́­вед­но­му Судии́ пред­ста́­ти и да́­ти отве́т о вся́ком де́ле же и сло́­ве. Те́м­же молю́ тя, души́ моея́ храни́теля, возбуди́ мя ско́ро от сна грехо́внаго, да не пости́гнет мя час сме́р­ти неиспра́вленна и да сподо́блюся испроси́ти от Все­ми́­ло­сти­ва­го Бо́­га беззако́нием мо­и́м про­ще́­ние и во гла́се ра́дования вос­пе­ва́­ти Ему́: Алли­лу́иа.

Икос 8

Всех Гос­по́дь и Созда́тель мой, ег­да́ назна́менует ми преста́витися от жи­тия́ се­го́, ты, бла­ги́й хра­ни́­те­лю мой, прови́дяй гро́зныя му́­ки, духово́м зло́бы и нераска́янным гре́шником угото́ванныя и ме­не́ ожида́ющия, по­кры́й мя тво­его́ ми­ло­се́р­дия крила́ми, я́ко­же оре́л птенцы́ своя́, и внегда́ исчеза́ти от ме­не́ ду́ху моему́, да у́зрю тя близ ме­не́ предстоя́ща и лю́тыя вра­ги́ отгоня́юща. О сем со уми­ле́­нием молю́ ти ся, веща́я си́­це:

Ра́­дуй­ся, у́мным оче­се́м мо­и́м го́рький и стра́шный час сме́ртный представля́яй; ра́­дуй­ся, я́ко неизбе́жен, вку́­пе же и безве́стен час той при́с­но ми напомина́яй.

Ра́­дуй­ся, на ки́йждо день, а́ки уже́ на после́дний жи­тия́ мо­его́ взира́ти мя поуча́яй; ра́­дуй­ся, на вся́­кое вре́­мя ко исхо́ду во ин мир мя приуготовля́яй.

Ра́­дуй­ся, душе́вное умиле́ние и серде́чное сокруше́ние во мне рожда́яй; ра́­дуй­ся, вы́­ну жела́яй ми, да поне́ при кончи́не дней мои́х пока́юся.

Ра́­дуй­ся, люби́ти мир и я́же в ми́­ре ми воспреща́яй; ра́­дуй­ся, пристра́стие к тле́нному бо­га́т­ству из се́рд­ца мо­его́ искореня́ти по­мо­га́­яй.

Ра́­дуй­ся, вся бла́га зем­на́я бы́­ти привре́менна и скоропреходя́ща ми показу́яй; ра́­дуй­ся, я́ко вся кра́с­ная ми́­ра се­го́ кри́ну се́льному подо́бна суть, вразумля́яй мя.

Ра́­дуй­ся, сла́­вы челове́чи, а́ки те́ни преходя́щия, иска́ти возбраня́яй ми.

Ра́­дуй­ся, А́н­ге­ле Госпо́день, неусыпа́емый хра­ни́­те­лю мой.

Кондак 9

Всяк грех соде́ях в житии́ сем и весь жи­во́т мой во мно́­зе прите́к суете́, к концу́ прибли́жихся: врази́ же мои́ устремля́ются на мя, а́лчуще поя́ти мя и низ­ри́­ну­ти во глу­би­ну́ а́дову. Те́м­же молю́ ти ся, бла­ги́й мой Хра­ни́­те­лю, бу́­ди ми защи́титель, ег­да́ и́мам преходи́ти лю́­тая мыта́рства, и безбе́дно доведи́ мя до врат Не­бе́с­на­го Ца́рст­вия, иде́­же ли́­цы а́нгельстии ра́достне срета́ют восклица́ющих: Алли­лу́иа.

Икос 9

Вити́йствующий язы́к не мо́­жет изрещи́, я́же сотвори́л ми еси́, свя­ты́й хра­ни́­те­лю мой, во всем жи­тии́ мое́м: прия́в бо ду́­шу мою́ от купе́ли Свя­та́­го Креще́ния, храни́л мя еси́ во младе́нчестве, учи́л и вразумлял еси́ во о́трочестве, соблюда́л мя еси́ от поползнове́ния ко грехо́м в во́з­рас­те ю́ношестем, на­став­ля́л еси́, прише́дша мя в му́жество, охраня́л еси́ на всех путе́х мои́х да́же до ста́­рос­ти, облича́я и утеша́я, всю́ду помога́я и направля́я на путь спа­се́­ния. Се­го́ ра́­ди бла­го­да́р­ствен­но во­пию́ ти:

Ра́­дуй­ся, я́ко никогда́же лиша́еши мя твоея́ по́­мо­щи и за­ступ­ле́­ния; ра́­дуй­ся, я́ко от сна востаю́ща мя подвиза́еши ко благодаре́нию Го́с­по­да, укрепля́ющаго си́­лы моя́.

Ра́­дуй­ся, я́ко нача́ток коего́ждо дне мо­ли́т­вою освяща́ти мя поуча́еши; ра́­дуй­ся, я́ко воспреща́еши ми без мо­ли́т­вы к всеблаго́му Промысли́телю, дерз­но­ве́н­но со­бо́ю что начина́ти.

Ра́­дуй­ся, я́ко самонаде́яние из се́рд­ца мо­его́ истреби́ти тщи́шися; ра́­дуй­ся, я́ко сладча́йшее и́мя Го́с­по­да Иису́­са Хри­ста́ ус­ты́ непреста́нно произноси́ти и во уме́ держа́ти мя побужда́еши.

Ра́­дуй­ся, я́ко во вся́­кое вре́­мя нуж­ная то́­чию и по­ле́з­ная веща́ти язы́ком ми внуша́еши; ра́­дуй­ся, я́ко от праздносло́вия, многоглаго́лания, па́­че же и кощу́нства мя удержава́еши.

Ра́­дуй­ся, я́ко яду́щу и пию́щу ми или́ и́но что творя́щу при́с­но спребыва́еши; ра́­дуй­ся, я́ко воздержа́нию в пи́щи и питии́ приобучи́ти мя пече́шися.

Ра́­дуй­ся, я́ко спя́ща мя храни́ти и вра­га́, хотя́ща искуси́ти мя со́нными мечта́нии, отгоня́еши; ра́­дуй­ся, я́ко воспяща́еши мя от любостра́стнаго стремле́ния и во о́чию мое́ю целому́дренный стыд влага́еши.

Ра́­дуй­ся, А́н­ге­ле Госпо́день, неусыпа́емый хра­ни́­те­лю мой.

Кондак 10

Спас­ти́ всех прише́дый Иису́­се мой пре­бла­ги́й, со уми­ле́­нием молю́ Ти ся, Тво­и́м милосе́рдием прости́ мои́х злых премно́жество и безме́рие, преклоня́емый на сие́ Боже́ственными мольба́ми Тво­его́ невеще́ственнаго слу­жи́­те­ля, его́­же ми приста́вил еси́ из младе́нства, я́ко Человеколю́бец, храни́теля: да досто́ин явлю́ся вни́ти в черто́г сла́­вы Твоея́ и со ду́хи пра́­вед­ных воспе́ти: Алли­лу́иа.

Икос 10

Сте­на́ тве́рда при́с­но явля́еши ми ся, свя­ты́й А́н­ге­ле, про­ти́­ву ухищре́ний зло́бных вра­го́в мои́х, и́щу­щих ве́ч­ныя по­ги́­бе­ли моея́ и разслабля́ющих ду́­шу мою́ ле́ностию и самозабве́нием. Молю́ у́бо тя, хра­ни́­те­лю мой, да тво­и́м хо­да́­тай­ством сподо́блюся, при исхо́де души́ моея́ из телесе́ прича́стник бы́­ти Пре­чи́с­та­го Те́­ла и святе́йшия Кро́­ве мо­его́ Спа­си́­те­ля, я́ко да укрепи́вся се́ю нетле́нною пи́щею и жи­во­тво­ря́­щим питие́м, безтре́петно прейду́ во ин мир, воспева́я тя, мо­его́ благоде́теля:

Ра́­дуй­ся, я́ко дана́ ти есть власть и си́­ла отража́ти де́монская на мя нападе́ния; ра́­дуй­ся, я́ко при­я́л еси́ от Бо́­га кре́­пость на по­беж­де́­ние не­ви́­ди­мых вра­го́в мои́х.

Ра́­дуй­ся, я́ко от вся́­ка­го злоде́йства и ко́з­ней диа́­воль­ских моги́й из­ба́­ви­ти мя; ра́­дуй­ся, я́ко го́рьких мыта́рств нача́льника, лю́таго мироде́ржца нападе́ния от ме­не́ отрева́еши.

Ра́­дуй­ся, я́ко, огражда́емый тво­и́м прису́тствием, и́мам на­де́ж­ду в час сме́р­ти не устраши́тися мра́чных лиц ду­хо́в зло́бы; ра́­дуй­ся, я́ко храни́мый то­бо́ю, упова́ю безбе́дно прейти́ возду́шная мыта́рства.

Ра́­дуй­ся, я́ко укреп­ля́е­мый твое́ю по́­мо­щию, ча́ю не уде́ржан бы́­ти мне врат рая́, ми вожделе́ннаго; ра́­дуй­ся, я́ко твое́ за мя предста́тельство си́льно есть пред Бо́­гом, е́же не вве́ржену ми бы́­ти во тьму кроме́шную.

Ра́­дуй­ся, я́ко при́с­но внуша́еши ми умилостивля́ти Го́с­по­да сле­за́­ми по­кая́­ния, да изба́влюся гее́нны а́дския; ра́­дуй­ся, я́ко побужда́еши мя день и нощь мо­ли́­ти­ся, да не по́с­лан бу́ду со де́моны му́читися.

Ра́­дуй­ся, неотсту́пный мой руководи́телю и пе́стуне; ра́­дуй­ся, кре́пкий мой зас­ту́п­ни­че и ско́­рый по­мо́щ­ни­че.

Ра́­дуй­ся, А́н­ге­ле Госпо́день, неусыпа́емый хра­ни́­те­лю мой.

Кондак 11

Пе́­ние сие́, а́ще и от усе́рдия мо­его́ ти при­но­си́­мое, свя­ты́й хра­ни́­те­лю мой, вем, я́ко не дово́льно есть ко изъявле́нию мо­его́ серде́чнаго благодаре́ния за вся бла­га́я, я́же ми сотвори́л еси́ и не престае́ши твори́ти да́же до се­го́ дне и ча́са; но и о сем молю́ ти ся, об­ща­го ми с то­бо́ю Созда́теля уми́лостиви, да на Стра́шнем Су­де́ Сво­е́м шу́ия ча́сти из­ба́­вит мя и спо­до́­бит со все́­ми свя­ты́­ми вос­пе­ва́­ти Ему́: Алли­лу́иа.

Икос 11

Свети́льник мой угасе́, еле́а же бла­ги́х дел, во е́же возжещи́ и, несть ми; и где обря́щуся аз, окая́нный, сном грехо́вным отягче́нный, ег­да́ пости́гнет мя вне­за́­пу полу́нощь, час кон­чи́­ны моея́? Но да не услы́шу и аз, я́ко­же юро́дивыя де́­вы, гро́знаго гла́­са Жениха́: не вем тя! Помози́ ми, неусыпа́емый хра­ни́­те­лю мой, напо́лнити сосу́ды ду­ши́ моея́ еле́ем бла­ги́х дел, па́­че же ми­ло­се́р­дия и сми­ре́­ния. Ны́­не же при­ими́ от ме­не́ сие́ пе́­ние:

Ра́­дуй­ся, Еди́­на­го Го́с­по­да име́ти в ра́зуме при́с­но ми внуша́яй; ра́­дуй­ся, за́поведь о любви́ к Не­му́, преблаго́му, в се́рд­це мое́м обновля́яй.

Ра́­дуй­ся, люби́ти Его́, Созда́теля, всем умо́м и всем помышле́нием мя побужда́яй; ра́­дуй­ся, и к бли́жним и́скреннюю лю­бо́вь мою́ Богоуго́дну бы́­ти непреста́нно ми напомина́яй.

Ра́­дуй­ся, люби́ти их не сло́­вом или́ язы́ком, но де́­лом и и́с­ти­ною мя поуча́яй; ра́­дуй­ся, во всех ну́ж­дах их помога́ть же­ла́­ние ми влага́яй.

Ра́­дуй­ся, утеша́ти скор­бя́­щих, заступа́ти оби́­ди­мых мя на­став­ля́яй; ра́­дуй­ся, от име́ний сво­и́х уделя́ти бе́дным и неиму́щим се́рд­це мое́ преклоня́яй.

Ра́­дуй­ся, и ду́­шу мою́, по за́поведи Спа­си́­те­ля, по­ло­жи́­ти за дру́ги своя́ гото́ву ми бы́­ти возбужда́яй; ра́­дуй­ся, закрыва́яй оче­са́ моя́, е́же не зре́­ти ми прегреше́ния бра́та мо­его́.

Ра́­дуй­ся, не попуща́яй ми осужда́ти поползну́вшагося на грех бли́жняго мо­его́; ра́­дуй­ся, воспреща́яй ми я́ти ве́­ру оглаго́льником клевре́та мо­его́.

Ра́­дуй­ся, А́н­ге­ле Госпо́день, неусыпа́емый хра­ни́­те­лю мой.

Кондак 12

Бла­го­да́ть дана́ ти есть от Всемогу́щаго Го́с­по­да, свя­ты́й покрови́телю мой, е́же храни́ти мя на всех путе́х мои́х, да не о ка́­мень ко́его собла́зна преткне́тся нога́ моя́, до́ндеже мя предста́виши Хри­сту́ Бо́­гу спасе́на, Ему́­же немо́лчно вся Си́­лы Не­бе́с­ныя взыва́ют: Алли­лу́иа.

Икос 12

Пою́ Твое́ досточу́дное ми­ло­се́р­дие и мно́гое снисхожде́ние, быстродви́жный уме́, безпло́тный слуго́ Госпо́день: я́ко не гнуша́ешися гре­хо́в­ныя моея́ смра́дности и не престае́ши приноси́ти о мне, непотре́бнем, свя­ты́я мо­ли́т­вы своя́ ко святе́йшему пре­сто́­лу Триипоста́снаго Бо́­га, е́же не поги́бнути ми во ве́­ки, но Ца́рст­вие Не­бе́с­ное насле́довати. Благоволи́ у́бо прия́ти от ду­ше́в­ных сокро́вищ мои́х при­но­си́­мое ти песнопе́ние:

Ра́­дуй­ся, я́ко воспомина́нием гряду́щаго гро́знаго Суда́ Бо́­жия от гре­хо́в мя отрева́еши; ра́­дуй­ся, я́ко ду́­шу мою́, а́ки неве́сту, ко сре́тению прекра́снаго Жениха́ Хри­ста́ предуготовля́ти возбужда́еши мя.

Ра́­дуй­ся, я́ко при́с­но жела́еши досто́йна мя сотвори́ти бра́чнаго черто́га Его́; ра́­дуй­ся, я́ко вы́­ну учи́ша мя возжига́ти свети́льник ду­ши́ моея́, да с му́дрыми де́вами, ду́шами пра́­вед­ных, вни́ду в онь.

Ра́­дуй­ся, я́ко гре­хо́в­ныя оде́жды моея́ совлачи́тися побужда́еши мя; ра́­дуй­ся, я́ко в ри́зу непоро́чности и чис­то­ты́ об­ле­щи­ся ми спосо́бствуеши.

Ра́­дуй­ся, я́ко хода́тайствуеши, да на Стра́шнем Су­де́ Хрис­то́­вом одесну́ю Его́ ста́ти сподо́блюся; ра́­дуй­ся, я́ко умоля́еши благоутро́бие Бо́­жие, да ли́ку избра́нных Сво­и́х сопричте́т мя.

Ра́­дуй­ся, я́ко подвиза́еши на мо­ли́т­ву ко Го́с­по­ду и сожи́телей тво­и́х не­бе́с­ных, да всели́т мя с ни́­ми во Ца́рст­вии Сво­е́м; ра́­дуй­ся, до́б­рый и бо́дрый блюсти́телю мой.

Ра́­дуй­ся, те́п­лый о мне, гре́шнем, мо­ли́т­вен­ни­че и бла­ги́й пред­ста́­те­лю; ра́­дуй­ся, по Го́с­по­де Бо́­зе и Пресвяте́й Бо­го­ро́­ди­це кре́п­кое мое́ упо­ва́­ние.

Ра́­дуй­ся, А́н­ге­ле Госпо́день, неусыпа́емый хра­ни́­те­лю мой.

Кондак 13

О пре­сла́в­ный и у́мный све́­те, А́н­ге­ле Бо́­жий! При­ими́ бла­го­да́р­ствен­ное сие́ и моле́бное пе́­ние, и, ег­да́ и́мам от зем­ли́ воста́ти на Суд, по­ка­жи́ тог­да́ ми­ло­се́р­дие твое́ на мне, гре́шнем: предста́ни близ ме­не́ тих и ра́достен, на­де́ж­дою спа­се́­ния отъе́мля страх мой, да в селе́ниих ра́йс­ких сподо́блюся вку́­пе с то­бо́ю во ве́­ки ве­ко́в вос­пе­ва́­ти преве́чному Ца­рю́ сла́­вы: Алли­лу́иа.

(Этот кондак чи­та­ет­ся трижды, за­те́м икос 1 и кондак 1)

Мо­ли́т­ва

О, свя­ты́й А́н­ге­ле, хра­ни́­те­лю и покрови́телю мой бла­ги́й! С со­кру­ше́н­ным се́рд­цем и боле́зненною ду­ше́ю предстою́ ти, моля́ся: услы́­ши мя, гре́ш­на­го раба́ сво­его́ (и́мя), с во́плем кре́п­ким и пла́чем го́рьким во­пию́­ща­го. Не по­мя­ни́ мои́х беззако́ний и непра́вд, и́ми­же аз окая́нный прогневля́ю тя по вся дни и часы́, и ме́рзостна се­бе́ творю́ пред Созда́телем на́­шим Го́с­по­дем. Яви́­ся мне милосе́рд и не отлуча́йся ме­не́ скве́р­на­го да́же до кон­чи́­ны моея́. Возбуди́ мя от сна грехо́внаго и посо́бствуй тво­и́ми мо­ли́т­ва­ми про́чее вре́­мя жи­во­та́ мо­его́ без поро́ка прейти́ и сотвори́ти плоды́ досто́йны по­кая́­ния, па́­че же от сме́рт­ных па­де́­ний гре­хо́в­ных соблюди́ мя, да не поги́бну во отча́янии и да не пора́дуется враг о по­ги́­бе­ли мое́й. Вем во­и́с­тин­ну и ус­ты́ испове́дую, я́ко ни­кто́­же тако́в друг и пред­ста́­тель, защи́титель и по­бо́р­ник, я́ко­же ты, свя­ты́й А́н­ге­ле. Пред­стоя́ бо Пре­сто́­лу Госпо́дню, мо́лишися о мне непотре́бнем и па́­че всех гре́шнейшем, да не изы́мет Пре­бла­ги́й ду­ши́ моея́ в день неча́яния мо­его́ и в день творе́ния зло́бы. Не пре­стай у́бо умилостивля́я Премилосе́рдаго Го́с­по­да и Бо́­га мо­его́, да отпу́стит согреше́ния моя́, я́же сотвори́х во всем жи­тии́ мое́м, де́­лом, сло́­вом и все́­ми мои́ми чу́вствы, и и́ми­же весть судьба́ми да спасе́т мя, да нака́жет мя зде по Свое́й неизрече́нной ми́­лос­ти, но да не обличи́т и не истя́жет мя она́мо по Сво­ему́ нелицеприя́тному правосу́дию, да спо­до́­бит мя по­кая́­ние при­нес­ти́, с покая́нием же Бо­же́ст­вен­ное Причаще́ние досто́йне прия́ти, о сем па́­че молю́, и та­ко­ва́­го да́­ра все­усерд­но жела́ю. В стра́шный же час сме́р­ти неотсту́пен бу́­ди ми, бла­ги́й Хра­ни́­те­лю мой, прогоня́я мра́чныя де́моны, иму́щия устраши́ти притре́петную ду́­шу мою́. Защити́ мя от тех ловле́ния, ег­да́ и́мам преходи́ти возду́шная мыта́рства, да храни́м то­бо́ю, безбе́дно дости́гну рая́ ми вожделе́ннаго, иде́­же ли́­цы свя­ты́х и го́рних сил непреста́нно восхваля́ют все­чест­но́е и ве­ли­ко­ле́­пое и́мя в Тро́­ице сла́­ви­ма­го Бо́­га, От­ца́ и Сы́­на и Свя­та́­го Ду́­ха, Ему́­же по­до­ба́­ет честь и по­кло­не́­ние во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

azbyka.ru

Акафист Ангелу Хранителю - священные тексты святым о помощи и замужестве, смысл, правила и особенности чтения

Люди, попадая в опасные ситуации и оставаясь невредимыми, часто говорят: «Спасибо ангелу хранителю». Конечно, для многих псевдоверующих это всего лишь присказка и они на самом деле не верят ни во что подобное. Но верующие не только убеждены в том, что Господь поставил им личного защитника, но и молятся своему Ангелу Хранителю.

Учение Православной Церкви говорит, что каждый человек получает при крещении Ангела Хранителя, который защищает его телу и душу всю жизнь. Посланный от Господа, он имеет власть над жизнью человека, может направлять путь.

Он всегда находиться рядом и хранит человека от бед, а также:

Молитва Ангелу-хранителю

«О святый Ангеле, хранителю и покровителю мой благий! С сердцем сокрушенным и душею болезненною предстою ти, моляся: услыши мя, грешнаго раба своего (имя), с воплем крепким и плачем горьким вопиющаго; не помяни беззаконий моих и неправд, имиже аз, окаянный, прогневляю тя по вся дни и часы, и мерзостна себе творю пред Создателем нашим Господем; явися мне милосерд и не отлучайся мене, сквернаго, даже до кончины моея; возбуди мя от сна греховнаго и пособствуй молитвами твоими прочее время живота моего без порока прейти и сотворити плоды достойны покаяния, паче же от смертных падений греховных соблюди мя, да не погибну во отчаянии, и да не порадуется враг о погибели моей.

Вем воистинну и усты исповедую, яко никтоже таков друг и предстатель, защититель и поборник, якоже ты, святый Ангеле: предстоя бо Престолу Господню, молишися о мне, непотребнем и паче всех грешнейшем, да не изымет Преблагий души моея в день нечаяния моего и в день творения злобы. Не престай убо умилостивляя Премилосердаго Господа и Бога моего, да отпустит согрешения моя, яже сотворих во всем житии моем, делом, словом и всеми моими чувствы, и имиже весть судьбами, да спасет мя, да накажет мя зде по неизреченней милости Своей, но да не обличит и не истяжет мя онамо по нелицеприятному правосудию Своему; да сподобит мя покаяние принести, с покаянием же Божественное Причащение достойне прияти, о сем паче молю и таковаго дара всеусердно желаю.

В страшный же час смерти неотступен буди ми, благий хранителю мой, прогоняя мрачныя демоны, имущия устрашити претрепетную душу мою; защити мя от тех ловления, егда имам преходити воздушныя мытарства, да, храним тобою, безбедно достигну рая, ми вожделеннаго, идеже лицы святых и горних Сил непрестанно восхваляют всечестное и великолепое имя в Троице славимаго Бога, Отца, и Сына и Святаго Духа, Ему же подобает честь и поклонение во веки веков. Аминь.»

Несмотря на то, что присутствие такого Хранителя в жизни незаметно, без них человек погряз бы в грехах и трудностях.

Именно поэтому церковь воспитывает в прихожанах почтение к ним, а также учит молиться Ангелам Хранителям и читать им акафисты.

Для человека всегда в приоритете материальная часть жизни, но Господь в первую очередь всегда смотрит на духовную ее часть. Так и Ангел Хранитель заботиться всегда о духовном росте и благополучии человека. К нему чаще всего обращаются для защиты, но кроме этого, также можно просить о:

По сути, это личный божественный советник и духовник. Диалог с ним можно спокойно вести постоянно и советоваться по любому вопросу. Нет такой темы или просьбы, на которую Господь или ангел не ответит или проигнорирует. Важно лишь искреннее просить и говорить, без корысти и без злого умысла.

Ангела Хранителя не надо путать с небесным покровителем, в честь которого человек был крещен. У Ангела Хранителя нет определённого церковного дня почитания, поэтому читать молитвы и акафист можно в любое время.

День Собора Архангела Михаила 21 ноября считают негласным праздником всех ангелов Божьего воинства, так что в этот день также следует вспомнить о личном духовном наставнике.

Акафист содержит всего 12 икосов, чередующиеся с 13 кондаками. Смысл чтения в том, что человек таким образом почитает своего ангела. Это также важно, как и чтение акафиста любому другому святому или Богородице. Читать следует хотя бы раз в неделю, обычно это каждый понедельник — для защиты и благословения всей предстоящей недели. Также это чтение обязательно перед принятием Причастия.

Акафист читается подряд, за исключением последнего кондака — он произносится 3 раза подряд, а после повторяют чтение первого икоса и кондака.

Следует соблюдать последовательность чтения:

Читать молитвы следует медленно, вдумчиво и не спеша. Это обычно занимает от 30 до 40 минут. Важно быть сконцентрированным на тексте и понимать и вникать в слова. Нужно отложить все дела и быть внимательным к чтению. Кроме текстов, можно молиться и своими словами не только во время утренних чтений, но и в течение всего дня.

Кондак 1

Избранный от Господа Бога на хрaнeниe дyши моея и телесе, святый Ангеле, похвальная ти воспети дерзаю, недостойный раб твой; ты же, яко имеяй дерзновение ко Царю Небесномy, от всяких бед и скорбей, от враг видимых же и невидимых защити, зовyща:

Радyйся, Ангеле Господень, неyсыпаемый хранителю мой.

Икос 1

Ангеле святый, посланный с небесе, во еже хранити мя и рyководити во всей жизни моей, припадая молю ти ся: сам настави и вразyми мя, начинающа от сердечныя любве и yсердия возглашати песненныя ти хвалы:

Радyйся, Ангеле Божий, предстателю мой y Пресвятыя Троицы

Радyйся, Царя царствyющих безплотный воине.

Радyйся, Господа господствyющих небесный слyго.

Радyйся, yмных и невещественных слyг Его сожителю.

Радyйся, творяй присно волю Владыки своего.

Радyйся, приемый от Бога повеление и власть хранити дyшy мою.

Радyйся, никогдаже отлyчаяйся мене грешнаго.

Радyйся, вынy спребываяй ми недостойномy.

Радyйся, соблюдаяй мя на всех пyтех моих.

Радyйся, сохраняяй мя от всякаго зла.

Радyйся, от Бога данный ми рyководителю на пyтех жития моего.

Радyйся, благийнаставниче мой.

Радyйся, Ангеле Господень, неyсыпаемый хранителю мой.

Кондак 2

Видев Человеколюбивый Господь, яко, по прегрешении праотца нашего Адама, вси человецы yдобь преклонни сyть ко грехy, по неизреченней милости Своей, послал есть во всю землю святых Ангелов, и коемyждо от человек пристави хранителя. Исполняюще yбо повеление Владыки своего, святии Ангели всегда готови сyть помогати нам, богоyгодно поющим: Аллилyия.

Икос 2

Разyмy моемy просвещение свыше исходатайствyй, святый Ангеле, да возмогy познати, что есть воля Божия, благая и совершенная, и сердце мое направи, еже со yсердием творити ю; тебе же, хранителя моего, да не престанy восхваляти сицевыми гласы:

Радyйся, воспламеняяй сердце мое любовию к Богy, Создателю моемy;

Радyйся, возбyждаяй мя на всяк день же и час приносити Емy молитвы, прошения и благодарения.

Радyйся, стражем верным, страхом Господним дyшевный мой дом ограждаяй;

Радyйся, вся помышления моя к распятомy за грехи мира Спасителю yстремляяй.

Радyйся, страдания Его и крестнyю смерть в память мою вперяяй;

Радyйся, воспоминанием страстей Господних блюстися от грехов мя поyчаяй.

Радyйся, благодатнаго свыше осенения Святаго Дyха просити мя наставляяй;

Радyйся, яко на кроткия точию и смиренныя сердцем милостивне призирати Емy, Утешителю, yверяяй мя.

Радyйся, мыслию о вездесyщии Божии всюдy окрyжаяй мя;

Радyйся, всеведение Его yмным очесем моим представляяй.

Радyйся, милосердием Его к кающимся грешником сердце мое yтешаяй;

Радyйся, правосyдием Его к ожесточенным и нераскаянным дyшy мою yстрашаяй.

Радyйся, Ангеле Господень, неyсыпаемый хранителю мой.

Кондак 3

Силy Божественныя благодати испроси ми, хранителю мой Ангеле, во еже неyклонно и непреткновенно ходити ми спасительным пyтем Христовых заповедей, сердцем же и yсты непрестанно славити всесвятое имя Бога нашего и пети Емy; Аллилyия.

Икос 3

Имам тя, богоизбранный покровителю мой, якоже светлyю зарю, просвещающyю дyши моея темнотy и разгоняющyю мрак сердечнаго неведения моего; сего ради, со yмилением припадая, молю ти ся, да и вся моя чyвствия, потемненная страстьми, очистятся, во еже не блyждати ми во тьме греховней. Пречyднyю же светлость твою воспеваю сице:

Радyйся, звездо Невечерняго Света, от Трисияннаго Божества возсиявшая и мене вынy озаряющая;

Радyйся, пресветлая лyче, помраченная грехми сердечная ми очеса осиявающая.

Радyйся, яко тщишися направити мя на пyть истинный, во тьме беззаконий блyждающаго;

Радyйся, яко предлагаеши ми заповеди Господня, яки зерцало для всея жизни моея.

Радyйся, яко поставляеши ми закон Божий, яка светильник ногама моима и свет стезям моим;

Радyйся, яко словес Евангелия Христова сладость послyшати поyчаеши мя.

Радyйся, яко yчению Божественнаго Учителя моего и Господа несомненно веровати побеждаеши мя;

Радyйся, яко в повиновении yставом святыя Церкве yкрепляеши мя.

Радyйся, яко правилом и преданием святых апостол и отец покарятися наставляеши мя;

Радyйся, яко во исповедании святыя и православныя веры yтверждаеши мя.

Радyйся, яко за сие исповедание и на смерть готовy ми быти yбеждаеши;

Радyйся, яко еретиком и отстyпником истинныя Церкве сообщатися возбраняеши ми.

Радyйся, Ангеле Господень, неyсыпаемый хранителю мой.

Кондак 4

Буря моря житейскаго сокрyшает дyховный корабль мой волнами мирских попечений, и мир yбогия дyши моея мятется, и где обрящy тихое пристанище спасения? Токмо на тя по Бозе возлагаю надеждy, хранителю мой Ангеле, яко премyдраго тя кормчаго в мысленных бyрях, смyщающих мя, стяжах; благодарственне yбо пою Богy моемy: Аллилyия.

Икос 4

Слышаще и зраще тя, божественный Ангеле, крепкаго моего блюстителя, злобнии дyси поднебеснии не смеют приближитися ко пречистей светлости твоей и дyшегyбительныя ми пакости деяти. Сего ради смиренно молю тя, не отстyпи от мене за невоздержание мое, но присно от лyкаваго тех ловления и козней соблюдай мя, со yмилением глаголюща:

Радyйся, крепким кровом крил твоих остеняяй мя и покрываяй;

Радyйся, окрест мене с пламенным мечем присно ополчаяйся.

Радyйся, противy князя тьмы во брани ми пособствyяй;

Радyйся, лyкавых его слyжителей побеждати ми помогаяй.

Радyйся, отгоняяй от мене дyшепагyбныя демоны, аки хищныя птицы;

Радyйся, вразyмляяй мя бесовския козни познати, аки лyкавыя лисицы.

Радyйся, зверообразная тех на yм и сердце мое нападения отреваяй;

Радyйся, порождения их, гордость и ненависть, из сердца моего исторгаяй.

Радyйся, зависть и злопомнение от мыслей моих прогоняяй;

Радyйся, во отражение злых помыслов крестным знамением себе ограждати побyждаяй мя.

Радyйся, на аспида и василиска небоязненно настyпати yкрепляяй мя.

Радyйся, имеяй непобедимое орyжие противy всех врагов моих.

Радyйся, Ангеле Господень, неyсыпаемый хранителю мой.

Кондак 5

Боготечней и лyчезарней звезде, пyтеводившей древле волхвы на поклонение рождшемyся в Вифлееме Спасителю мира, дерзаю yподобити тя, благий хранителю мой; неотлyчным бо и светоносным твоим ми спребыванием yказyеши ми правый пyть, ведyщий в горний Вифлеем, в царствие небесное, да тамо с лики Архангел и Ангел сподоблюся воспевати Превечномy Царю славы: Аллилyия.

Икос 5

Видя мя нощию содержима мрачною и темным облаком страстей покрываема, святый хранителю дyши моея, не огорчися, не остави мене, но подражаяй долготерпению Спасителя моего, пожди еще, возбyждая мя к покаянию, дондеже очеса моя излиют источники слез на омытие дyшевныя нечистоты моея. О сем смиренно молю тя и глаголю:

Радyйся, яко вынy приносиши Богy о мне, грешнем, молитвы своя, яко кадило пред Ним благовонное;

Радyйся, яко присно ходатайствyеши пред Создателем моим о еже спастися ми.

Радyйся, яко праведный гнев Его, на мя движимый, предстательством своим отвращаеши;

Радyйся, яко просиши Всемилосердаго Господа подати прощение злых моих деяний.

Радyйся, яко yмилостивляеши благость Его, да не погyбит мя со беззаконьми моими;

Радyйся, яко непрестанно молишися Искyпителю моемy, да дарyет ми время ко исправлению.

Радyйся, яко возбyждаеши мя в покаянии препроводити вся дни живота моего;

Радyйся, яко внyшаеши ми желание, да вынy каюся пред Господом во вех прегрешениях моих.

Радyйся, яко вразyмляеши мя на всякое время мысленно себе испытовати и во гресех моих исповедоватися;

Радyйся, яко влагаеши в сердце мое сокрyшение и скорбь, зане прогневах Преблагаго Бога моего.

Радyйся, яко побyждаеши мя оплакивати окаянное и скверное житие мое;

Радyйся, светоносный и неyмолкающий ходатаю спасения моего.

Радyйся, Ангеле Господень, неyсыпаемый хранителю мой.

Кондак 6

Проповедyю велегласно присное твое, хранителю мой Ангеле, о мне, грешнем, попечение: в скорбех бо и напастех, яже в сем многомятежнем мир смyщает дyши моея, являеши ми ся скорый yтешитель, вразyмляя мя, яко вся сия ниспосылаются от Премyдраго Создателя, аки врачевство противy дyшевных недyгов моих, и поyчая благодеющемy сице Небесномy Врачy воспевати: Аллилyия.

Икос 6

Возсиявает в дyши моей, скорбию и yнынием омрачаемой, свет утешения благодатнаго, и сердце мое веселия и радости исполняется, егда непрестанными твоими, святый Ангеле, наставлении возбyждаем дерзаю, яко мытарь, вопити к Щедромy Богy, да милостив бyдет и простит ми прегрешения моя. Не премолчи yбо, наставниче мой, вразyмляя и yкрепляя мя, зовyща ти:

Радyйся, помогаяй ми благий ярем спасительнаго терпения с любовию носити;

Радyйся, в бедах и злоключениих yпованием на Господа Бога yкрепляяй мя.

Радyйся, скорби и болезни мyжественне преодолевати мя поyчаяй;

Радyйся, всякyю печаль и yныние от сердца моего отгоняяй.

Радyйся, противy врага, в сеть отчаяния yловити мя хотяща, братися побyждаяй мя;

Радyйся, словесем апостола, яко вси хотящии благочестно жити гоними бyдyт, веровати yбеждаяй мя.

Радyйся, образ терпения и злострадания прияти ми пророки и апостолы внyшаяй;

Радyйся, на лик мyченик и исповедник, за Христа до излияния крове своея подвизавшихся, во yтешение ми показyяй.

Радyйся, страдания Самого Спасителя и Господа вынy yмным очесем моим представляяй;

Радyйся, надеждою воздания бyдyщаго сердце мое yслаждаяй.

Радyйся, всерадостным ожиданием вечных благ дyшy мою оживляяй;

Радyйся, благий и присный мой yтешителю.

Радyйся, Ангеле Господень, неyсыпаемый хранителю мой.

Кондак 7

Хотяй всем человеком спастися, Премилосердый Создатель мой посла тя, Ангела Своего, яко верна ми стража и пестyна добра во всем житии моем, да всюдy вспомоществyеши ми святыми твоими вдохновении, защищаеши противy козней диавола и предyготовляеши мя делы благими внити с мyдрыми девами в небесный чертог, с богокрасною песнию: Аллилyия.

Икос 7

Новyю показyет благость Господь и Владыка мой на мне, непотребнем и паче всех грешнейшем рабе Своем: презирая бо лютая моя и тяжкая, не погyбил мя есть со беззаконьми моими даже до настоящаго дне и часа, но долготерпя на мне, милостивне ожидает обращения моего и покаяния сердечнаго . Верyю, благий хранителю мой, яко твоим присным пред Богом за мя ходатайством досел храним есмь: темже, любовию к тебе подвизаемый, взываю:

Радyйся, яко обyреващася мя в мори жития сего от конечнаго потопления соблюдаеши;

Радyйся, яко из рова беззаконий моих рyкою твоея помощи мя исхищаеши.

Радyйся, яко греховный сон дyшевредныя моея лености отрясаеши;

Радyйся, яко yм мой, омраченный небрежением, светлым твоим присyтствием озаряеши.

Радyйся, яко хладное и мало не yгасшее сердце мое молитвами воспламеняти ми помогаеши;

Радyйся, яко на славословие Божие присно мя возставляеши.

Радyйся, яко настрояеши глас мой к песнопением, имиже достойно праведно есть хвалити Творца всяческих;

Радyйся, яко поyчаеши мя прославлять Господа моего не yсты точию, но и сердцем.

Радyйся, яко ко исполнению пресвятыя воли Его возбyждаеши мя;

Радyйся, яко самоотвержению и отречению злыя воли моея приобyчити мя тщишися.

Радyйся, яко голyбинy простотy и агнчy кротость стяжати ми преискренне желаеши;

Радyйся, яко о еже младенческомy незлобию и старческомy доброразсyждению дароватися ми ходатайствyеши.

Радyйся, Ангеле Господень, неyсыпаемый хранителю мой.

Кондак 8

Странен и пришелец есмь на земли сей: житие мое сyетно и маловременно есть: аз же, окаянный, смерти безвестное во yм никогдаже приемлю, ни помышляю о Страшнем Сyдищи, в немже имам Праведномy Сyдии предстати и дати ответ о всяком деле же и слове. Темже молю тя, дyши моея хранителя, возбyди мя скоро от сна греховнаго, да не постигнет мя час смерти неисправленна, и да сподоблюся испросити от Всемилостиваго Бога беззаконием моим прощение и во гласе радования воспевати Емy: Аллилyия.

Икос 8

Всех Господь и Создатель мой егда назнаменyет ми преставитися от жития сего, ты, благий хранителю мой, провидяй грозныя мyки, дyховом злобы и нераскаянным грешником yготованныя и мене ожидающия, покрый мя твоего милосердия крилами, якоже орел птенцы своя, и внегда исчезати от мене дyхy моемy, да yзрю тя близ мене предстояща и лютыя враги отгоняюща. О сем со yмилением молю ти ся, вещая сице:

Радyйся, yмным yчесем моим горький и страшный час смертный представляяй;

Радyйся, яко неизбежен, вкyпе же и безвестен час той присно ми напоминаяй.

Радyйся, кийждо день, аки yже на последний жития моего, взирати мя поyчаяй;

Радyйся, на всякое время ко исходy во ин мир мя предyготовляяй.

Радyйся, дyшевное yмиление и сердечное сокрyшение во мне рождаяй;

Радyйся, вынy желаяй ми, да поне при кончине дний моих покаюся.

Радyйся, любити мир и яже в мире ми воспрещаяй;

Радyйся, пристрастие к тленномy богатствy из сердца моего искореняти помогаяй.

Радyйся, вся блага земная привременна и скоропреходяща быти ми показyяй.

Радyйся, яко вся красная мира сего цветy сельномy подобна сyть, вразyмляяй мя.

Радyйся, славы человечи, аки тени преходящия, искати возбраняяй ми;

Радуйся, от единого Бога славы нетленныя в будущум веце взыскати побуждаяй мя.

Радyйся, Ангеле Господень, неyсыпаемый хранителю мой.

Кондак 9

Всяк грех содеях в житии сем, и весь живот мой во мнозе претек сyете, к концy приближихся; врази же мои yстремляются на мя, алчyще пояти мя и низринyти во глyбинy адовy. Темже молю ти ся, благий мой хранителю, бyди ми защититель, егда имам преходити лютая мытарства, и безбедно доведи мя до врат небеснаго царствия, идеже лицы ангельстии радостне сретают восклицающих: Аллилyия.

Икос 9

Витийствyющий язык не может изрещи, яже сотворил ми еси, святый хранителю мой, во всем житии моем: прияв бо дyшy мою от кyпели святаго Крещения, хранил мя еси во младенчестве, yчил и вразyмлял еси во отрочестве, соблюдал мя еси от поползновения ко грехом в возрасте юношестем, наставлял еси пришедша мя в мyжество, охранял еси на всех пyтех моих даже до старости, обличая и yтешая, всюдy помогая и направляя на пyть спасения. Сего ради благодарственне вопию ти:

Радyйся, яко никогдаже лишаеши мя твоея помощи и застyпления;

Радyйся, яко от сна востающа мя подвизаеши ко благодарению Господа, yкрепляющаго силы моя.

Радyйся, яко начаток коегождо дне молитвою освящати мя поyчаеши.

Радyйся, яко воспрещаеши ми, без молитвы ко Всеблагомy Промыслителю, дерзновенно собою что начинати.

Радyйся, яко самонадеяние из сердца моего истребити тщишися.

Радyйся, яко сладчайшее имя Господа Иисyса Христа yсты непрестанно произносити и во yме держати мя побyждаеши.

Радyйся, яко во всякое время нyжная точию и полезная вещати языком ми внyшаеши.

Радyйся, яко от празднословия, многоглаголания, паче же кощyнства, мя yдерживаеши.

Радyйся, яко ядyщy и пиющy ми, или ино что творящy присно спребываеши.

Радyйся, яко воздержанию в пищи и питии приобyчити мя печешися.

Радyйся, яко спяща мя храниши, и врага, хотяща искyсити мя сонными мечтании, отгоняеши.

Радyйся, яко воспящаеши мя от любострастнаго стремления и во очию моею целомyдренный стыд влагаеши.

Радyйся, Ангеле Господень, неyсыпаемый хранителю мой.

Кондак 10

Спасти всех пришедый, Иисyсе мой Преблагий, со yмилением молю Ти ся, Твоим милосердием прости моих злых премножество и безмерие, преклоняемый на сие Божественными мольбами Твоего невещественнаго слyжителя, егоже ми приставил еси из младенства, яко Человеколюбец, хранителя, да достоин явлюся внити в чертог славы Твоея и со дyхи праведных воспети: Аллилyия.

Икос 10

Стена тверда присно являеши ми ся, святый Ангеле, противy yхищрений злобных врагов моих, ищyщих вечныя погибели моея и разслабляющих дyшy мою леностию и самозабвением. Молю yбо тя, хранителю мой, да твоим ходатайством сподоблюся при исходе дyши моея из телесе причастник быти пречистаго Тела и святейшия Крове Спасителя моего, яко да yкрепився сею нетленною пищею и животворным питием, безтрепетно прейдy воин мир, воспевая тя, моего благодетеля:

Радyйся, яко дана ти есть власть и сила отражати демонская на мя нападения.

Радyйся, яко приял еси от Бога крепость на побеждение невидимых врагов моих.

Радyйся, яко от всякаго злодейства и козней диавольских могий избавити мя.

Радyйся, яко горьких мытарств начальника, лютаго миродержца нападения от мене отреваеши.

Радyйся, яко, ограждаемый твоим присyтствием, имам надеждy в час смерти не yстрашитися мрачных лиц дyхов злобы.

Радyйся, яко, хранимый тобою, yповаю безбедно прейти воздyшныя мытарства.

Радyйся, яко yкрепляемый твоею помощию, чаю не yдержан быти вне врат рая, ми вожделеннаго.

Радyйся, яко Твое за ми предстательство сильно есть пред Богом, еже и вверженy ми быти во тьмy кромешнюю.

Радyйся, яко присно внyшаеши ми yмилостивляти Господа слезами покаяния, да избавлюся геены адския.

Радyйся, яко побyждаеши мя день и нощь молитися, да не послан бyдy со демоны мyчитися.

Радyйся, неотстyпный мой рyководителю и пестyне.

Радyйся, крепкий мой застyпниче и скорый помощниче.

Радyйся, Ангеле Господень, неyсыпаемый хранителю мой.

Кондак 11

Пение сие, аще и от yсердия моего ти приносимо, святый хранителю мой, вем, яко не довольно есть ко изъявлению моего сердечнаго благодарения за вся благая, яже ми сотворил еси и не престаеши творити даже до сего дне и часа; но и о сем молю ти ся, общаго ми с тобою Создателя yмилостиви, да на страшнем сyде Своем щyия части избавит мя и сподобит со всеми святыми воспевати Емy: Аллилyия.

Икос 11

Светильник мой yгасе, елеа же благих дел, во еже возжещи и, несть ми: и где обрящyся аз, окаянный, сном греховным отягченный, егда постигнет мя внезапнy полyнощь, час кончины моея? Но да не yслышy и аз, якоже юродивыя девы, грознаго гласа Жениха:»Не вем тя!» Помози ми, неyсыпаемый хранителю мой, наполнити сосyды дyши моея елеем благих дел, паче же милосердия и смирения. Ныне же приими от мене пение сие:

Радyйся, единаго Господа имети вразyме рисно ми внyшаяй.

Радyйся, заповедь о любви к Немy, Преблагомy, в сердце моем обновляяй.

Радуйся, любити Его, Создателя, всем yмом и всем помышлением мя побyждаяй.

Радуйся, и к ближним искреннюю любовь мою богоyгоднy быти непрестанно ми напоминаяй.

Радуйся, любити их не словом или языком, но делом и истиною мя поyчаяй.

Радуйся, во всех нyждах их помогати желание ми влагаяй.

Радуйся, yтешати скорбящих, застyпати обидимых мя наставляяй.

Радуйся, от имений своих yделяти бедным и неимyщим сердце мое преклоняяй.

Радуйся, и дyшy мою, по заповеди Спасителя, положити за дрyги своя готовy ми быти возбyждаяй.

Радуйся, закрываяй очеса моя, еже не зрети ми прегрешения брата моего.

Радуйся, не попyщаяй ми осyждати поползнyвшагося на грех ближняго моего.

Радуйся, воспрещаяй ми яти верy оглагольником клеврета моего.

Радуйся, Ангеле Господень, неyсыпаемый хранителю мой.

Кондак 12

Благодать дана ти есть от Всемогyщаго Господа, святый покровителю мой, еже хранити мя на всех пyтех моих, да не о камень коего соблазна преткнется нога моя, дондеже мя представиши Христy Богy спасена, Емyже немолчно вся силы небесныя взывают: Аллилyия.

Икос 12

Пою твое милосердие досточyдное и снисхождение многое, быстродвижный yме, безплотный слyго Господень, яко не гнyшаешися греховныя моея смрадности и не престаеши приносити о мне, непотребнем, святыя молитвы своя ко святейшемy Престолy Триипостаснаго Бога, еже не погибнyти ми во веки, но Царствие наследовати. Благоволи yбо прияти от дyшевных сокровищ моих приносимое ти песнопение:

Радyйся, яко воспоминанием грядyщаго грознаго Сyда Божия от грехов мя, отреваеши.

Радyйся, яко дyшy мою, аки невестy, ко сретению прекраснаго Жениха Христа предyгтовляти возбyждеши мя.

Радyйся, яко присно желаеши достойна мя сотворити брачнаго чертога Его.

Радyйся, яко вынy yчиши мя возжигати светильник дyши моея, да с мyдрыми девами, дyшами праведных, внидy в онь.

Радyйся, яко греховныя одежды моея совлачитися побyждаеши мя.

Радyйся, яко в ризy непорочности и чистоты облещися ми способствyеши.

Радyйся, яко, ходайствyеши, да на Страшнем Сyде Христове одеснyю Его стати сподоблюся.

Радyйся, яко yмоляеши благоyтробие Божие, да ликy избранных Своих сопричтет мя.

Радyйся, яко подвизаеши на молитвy ко Господy и сожителей твоих небесных, да вселит мя с ними во царствии Своем.

Радyйся, добрый и бодрый блюстителю мой.

Радyйся, теплый о мне, грешнем, молитвенниче и благий предстателю.

Радyйся, по Господе Бозе и Пресвятей Богородице крепкое мое yпование.

Радyйся, Ангеле Господень, неyсыпаемый хранителю мой.

Кондак 13

О преславный и yмный свете, Ангеле Божий! Приими благодарственное сие и молебное пение, и егда имам от земли востати на Сyд, покажи тогда милосердие твое на мне, грешнем, предстани близ мене тих и радостен, надеждою спасения отъемля страх мой, да в селениих райских сподоблюся вкyпе с тобою вовеки веков воспевати Превечномy Царю славы: Аллилyия.

(Этот Кондак читается трижды. Затем читается Икос 1 и Кондак 1)

Икос 1

Ангеле святый, посланный с небесе, во еже хранити мя и рyководити во всей жизни моей, припадая молю ти ся: сам настави и вразyми мя, начинающа от сердечныя любве и yсердия возглашати песненныя ти хвалы:

Радyйся, Ангеле Божий, предстателю мой y Пресвятыя Троицы

Радyйся, Царя царствyющих безплотный воине.

Радyйся, Господа господствyющих небесный слyго.

Радyйся, yмных и невещественных слyг Его сожителю.

Радyйся, творяй присно волю Владыки своего.

Радyйся, приемый от Бога повеление и власть хранити дyшy мою.

Радyйся, никогдаже отлyчаяйся мене грешнаго.

Радyйся, вынy спребываяй ми недостойномy.

Радyйся, соблюдаяй мя на всех пyтех моих.

Радyйся, сохраняяй мя от всякаго зла.

Радyйся, от Бога данный ми рyководителю на пyтех жития моего.

Радyйся, благийнаставниче мой.

Радyйся, Ангеле Господень, неyсыпаемый хранителю мой.

Кондак 1

Избранный от Господа Бога на хрaнeниe дyши моея и телесе, святый Ангеле, похвальная ти воспети дерзаю, недостойный раб твой; ты же, яко имеяй дерзновение ко Царю Небесномy, от всяких бед и скорбей, от враг видимых же и невидимых защити, зовyща:

Радyйся, Ангеле Господень, неyсыпаемый хранителю мой.

molitva-info.ru

Акафист ангелу хранителю, текст акафиста ангелу хранителю

Акафист Ангелу-Хранителю: почему рекомендуют читать по понедельникам

Опасные ситуации подстерегают человека с самого его появления на свет. Младенец может не сразу начать дышать; ребёнок, который едва научился ползать, уже норовит залезть на высоту или засунуть пальцы в розетку. С течением жизни количество таких ситуаций только увеличивается.

Попадание в ДТП, сложные операции… Нередко мир узнаёт истории, в которых проспавший или попавший в пробку человек опаздывает на рейс разбившегося впоследствии самолёта. Остаться живым в такой ситуации – это настоящее чудо.

Часто такому чуду приписывают рождение счастливца «в рубашке», но верующие благодарят за это своего Ангела-Хранителя.

Роль Ангела в жизни людей

Ангел-Хранитель даётся каждому при крещении и защищает его душу и тело всю последующую жизнь. Если только человек молитвенно обращается к своему заступнику, он всегда будет слушать, помогать и наставлять на путь истинный.

Ангелов нельзя увидеть или услышать, но их роль в жизни человечества огромна. Без своих защитников люди погрязли бы в грехах и мучились от дьявольских искушений. Даже известная всем интуиция – это не что иное, как подсказка правильного решения Ангелом. Кроме того, они делают для людей следующее:

 • всеми силами пытаются наставить на путь истинный и сделать счастливыми;
 • неотступно следуют за человеком, сопровождают его, учат добру и доносят Богу молитвы;
 • предотвращают опасные ситуации;
 • просят прощения у Господа за грехи людей;
 • защищают от земных врагов и демонов;
 • сопровождают в момент смерти.

С какими просьбами обращаются к своему ангелу

Ангел не только сохраняет жизнь человека, но и заботится о его счастье. Как бы это банально ни звучало, но одиночество редко бывает счастливым, и Ангел-Хранитель помогает и ускоряет замужество или женитьбу. А также именно к нему обращаются для того, чтобы определиться с выбором в непростых ситуациях.

О молитвах ангелу-хранителю

Обычно молитвы считаются обращением к Богу. Но их читают не только Ему, но и святым угодникам, а также Духу, который неотступно следует за человеком всю его жизнь.

Чтобы попросить помощи, наставления у своего Хранителя, ощутить его присутствие, нужно просто обратиться к нему. За опеку и заботу нужно и поблагодарить своего покровителя молитвой. Помимо этого, можно просто делиться с ним про себя всем тем, что волнует. Такие импровизированные диалоги смогут помочь и успокоить.

Как и когда молиться

У прикреплённого при крещении Ангела нет в Церкви определённого дня почитания, как у людей, причисленных к лику святых. Хотя относительно его днём можно считать 21 ноября – День Собора Архангела Михаила и прочих Небесных Сил Бесплотных. К своему Хранителю следует обращаться в ежедневной молитве наряду с обращением к святому, имя которого носит человек.

Хотя в ежедневную утреннюю молитву это не входит, нужно хотя бы раз в неделю читать акафист, посвящённый Ангелу. Читать его можно когда угодно, но особенно рекомендуется делать это в первый день недели. Не все знают, но понедельник считается в Церкви днём Ангела.

И некоторые монахи и простые люди соблюдают пост в этот день наравне со средой и пятницей — традиционными постными днями в честь памяти о страданиях Спасителя. Пост в понедельник могут соблюдать не все, но помолиться в этот день своему Небесному Хранителю обязательно нужно.

Это поможет хорошо начать и провести ближайшие семь дней.

А также акафист необходимо читать или слушать при подготовке к Причастию. Время на его чтение не превысит 30–40 минут, но принесёт огромную пользу душе и окажет помощь в земной жизни.

Правила чтения акафиста

Акафист состоит из двенадцати икосов, которые чередуются с тринадцатью кондаками. Последний кондак читается трижды, а затем повторяют чтение первого икоса и первого кондака. Завершает обращение молитва к тому, кому посвящён акафист. Правильным будет чтение молитв в такой последовательности:

 • «Отче Наш»;
 • Пятидесятый Псалом;
 • Символ Веры;
 • Акафист;
 • «Достойно есть».

Все эти молитвы есть в любом молитвослове. Или же их можно скачать в интернете.

Поскольку акафист является выражением благодарности, да и по смыслу его текст подобен гимну, правильнее читать его стоя. Тем самым человек выражает своё уважение и благодарность защитнику. Конечно, если болезнь или ещё какая-либо уважительная причина не позволяет долго стоять, уместным будет читать его сидя.

Чтение молитв помогает во множестве ситуаций. Если человек попал в беду, ему следует задуматься, не забыл ли он о своём Ангеле. Усердную молитву Ангел слышит и сразу же старается помочь. Обычно после искреннего обращения на душе сразу становится легче и радостнее.

Хотя текст акафиста и можно найти в любом молитвослове, но его обычно поют, а не просто произносят. Чтобы узнать, как это делается, и не путаться в ударениях, можно скачать и слушать акафист в аудиозаписях.

Смысл акафиста

В кондаках заключено прославление Ангела, а в икосах – объяснение сущности человеческого заступника. Вкратце каждый из икосов рассказывает об этом духе следующее.

 1. Ангел послан с небес, чтобы защищать от зла и руководить жизнью людей. Он является представителем человека перед лицом Бога. Как бестелесный Божий воин и слуга, он выполняет Его повеления и имеет власть над человеческой душой.
 2. Ангел зарождает в сердце человека любовь к Богу, побуждает его обращаться к Всевышнему с просьбами, молитвами и благодарностью и вспоминать страдания Иисуса Христа на кресте. Он защищает дом человека. Учит доброте и скромности. Напоминает, что Бог везде и повсюду.
 3. Ангел играет роль света во тьме. Его огорчают человеческие грехи, но он старается обратить душу к вере. Он помогает соблюдать заповеди и законы Божьи, напоминает о необходимости чтения Евангелия и жития святых. Учит не отступаться от Бога во что бы то ни стало и ограждаться от развращающих душу людей и дел.
 4. К Ангелу не могут приближаться злые духи, а если человек находится в гармонии со своим хранителем, то он закрывает крыльями своего подопечного от демонов и защищает огненным мечом. Он указывает на бесовские козни и помогает бороться с ними. Прогоняет с души гордость и ненависть, зависть и обиды. Подсказывает, что бороться с плохими чувствами можно и нужно. осеняя себя крестным знаменем. Тогда можно никого не бояться. Ангел даёт в руки человеку оружие в виде веры, с которым он непобедим для всех злых врагов.
 5. Ангел видит все чувства и дела человека, в том числе плохие. Но он терпеливо указывает на них, приводит к покаянию и молится Богу о прощении и спасении человека. Он усмиряет Божий гнев на грешного Его раба и просит дать ещё шанс на исправление. Напоминает, что раз уж человек слаб и не может не совершать даже мелких грехов, на протяжении всей жизни он должен каяться. Он внушает человеку понимание своих грехов, сожаление и желание исповедоваться в них.
 6. Он приносит радость душе, наставляет просить милости у Бога. Учит обращаться к Богу в беде и болезнях. Отгоняет уныние и печаль. Помогает бороться с врагами и утешает. Учит жить праведно и терпеливо переносить беды по примеру Иисуса Христа. Напоминает, что за праведную жизнь человека ожидают вечное спасение и все блага для души.
 7. От гнева и наказания Божия людей хранит только заступничество и любовь Ангела. Он как бы протягивает руку человеку, находящемуся в пропасти грехов, и озаряет его жизнь. Заменяет равнодушие и холод в душе на почитание Бога. Учит самоотверженности и отказу от злых дел, наставляет быть кротким как младенец и мудрым как старик.
 8. Добрый дух знает, какие муки ждут нераскаявшихся грешников за чертой жизни, и ждёт покаяния и обращения к праведности. Люди, прожившие праведную жизнь, могут увидеть его перед смертью, он приходит, чтобы унять страх. Он учит помнить, что никто не знает, когда его призовёт Господь, и нужно каждый свой день проживать как последний. Ангел любит мир людей, учит их не поддаваться искушениям и желаниям земного богатства и славы, поскольку всё это скоротечно.
 9. Ангел «закрепляется» за душой в крестильной купели, охраняет её в младенчестве, учит в подростковом возрасте, ограждает от грехов в юности, наставляет во взрослой жизни, оберегает в старости. За весь жизненный путь он ни разу не оставляет человека, с утра и до вечера старается удержать его от лени, осуждения и кощунства. Оберегает во время сна.
 10. Ангел как каменная стена для людей. По Божьему велению он имеет власть побеждать врагов человека и ограждать его от страданий. Не позволяет увидеть перед смертью страшные образы злых духов.
 11. Ангел учит любить своего Создателя и всех людей. Доказывать это делами, а не словами. Помогать нуждающимся и заступаться за несправедливо обиженных. Не видеть чужих грехов и никого не осуждать.
 12. Ангел справедлив, милосерден и мудр. Он не гнушается людских грехов, терпелив к человеческим слабостям и просит за них прощения у Бога. Он готовит душу к достойной встрече с Господом.

Смысл молитвы

Завершается акафист молитвой. В переводе с Церковнославянского на русский язык она будет звучать так.

Акафист по соглашению

Искренняя молитва – это очень сильная вещь в жизни человека. Именно через неё происходит диалог с Богом и всеми святыми. Но молиться можно не только в одиночестве, но и объединившись с другими. Если об одной вещи просят несколько людей, то, как сказал сам Иисус Христос, «Там Я посреди них». Такая молитва будет быстрее услышана Богом.

Молиться можно не только за себя, но и за близких или даже посторонних людей. Это обязательно поможет тем, за кого просят. Недаром массовые молитвы в Церкви с просьбами помочь людям способны были творить настоящие чудеса. Таких примеров можно найти множество в историях войн.

Неважно, как человек молится – один или с другими желающими, текстами и акафистами из молитвослова или своими словами. Главное, делать это регулярно и искренне. Ангел столько делает для людей, самое малое, что человек может сделать в ответ – это благодарить своего Хранителя и стараться, чтобы его усердие не пропало даром.

Источник: https://pravoslavie.guru/molitvoslov/akafisty/pochemu-akafist-angelu-hranitelyu-chitayut-po-ponedelnikam.html

Акафист Ангелу Хранителю

Кондак 1

Выбранный Всевышнем нашем для защиты и сбережения тела моего и духа Небесный Хранитель, Восхваляя тебя, молитвенную песнь смею грешный раб Божий возносить; а ты, Хранитель мой, упроси Всевышнего, Господа Бога нашего, от всех несчастий и горя, от недругов ведомых и тайных спасти меня, взываю: Ликуй, Посланник Господа Бога, недремлющий защитник мой.

Икос 1

Защитник мой, присланный Господом Богом, для оберегания моей души и направления на путь истинный меня, приклоняюсь и прошу, Тебя: Ангел мой, направь и образумь меня, от чистого сердца и рвения, восхвалять Тебя, Заступник мой, в молитвенных песнопениях:
Ликуй, Святой Посланник, представитель мой у Троицы Пречистой; Ликуй, Всевышнего всевышних бестелесный рыцарь. Ликуй, Бога правящих святой прислужник; ликуй, разумных и неодухотворенных прислужников партнера его. Ликуй, постоянно выполняй решения Царя твоего; ликуй, получивший от Господа наказ и цель охранять душу мою грешную. Ликуй, никогда не оставляй грешного меня; ликуй, вину прощая мне, бесчестному. Ликуй, наблюдая за мной на каждой дороги жизни моей; ликуй, оберегая меня от разной беды; Ликуй, от Всевышнего присланный мне наставник по мирской жизни моей; ликуй, учитель бескорыстный мой. Ликуй, Посланник Господа Бога, недремлющий защитник мой.

Кондак 2

Увидел милосердный Всевышней наш, как, по греховности основателя рода нашего Адама, что всем потомкам его по внутренней сути склонность есть к греху, и по своей не иссякающей милосердности отправил на землю обетованную посланников небесных и к каждому человеку приставил заступника. Выполняющие решения Господа своего, Ангелы Хранители всегда на помощь готовы прийти и уберечь нас, Господу Богу говорящим: Аллилуйе.

Икос 2

Образумь душу мою, наставь на путь истинный, Посланник Божий, да помоги понять, на что направлена воля Господа, призванная нести добро и пользу идеальную, и душу мою направь, чтоб терпеливо совершать добро; тебя же, Защитник мой, не прекращу воспевать в молитвах своих:
Ликуй, зажигая в сердце мое искру любви к Всевышнему, к моему Творителю; ликуй, побуждая меня каждый день и час возносить молитвословы, молебны и благодарственность. Ликуй, ведь службу несешь верную, от бед и несчастий душу мою ограждаешь; ликуй, все помыслы мои к растерзанному за грехи света этого Всевышнему доставляй. Ликуй, мучения Иисуса и гибель на кресте в памяти моей закрепи; ликуй, памяти заветов Божьих соблюдать от согрешения меня оберегай. Ликуй, небесного божественного просвещения Святого Духа попроси меня направить; Ликуй, если кротко и со спокойным сердцем поклоняясь Ему уповаем на милосердие его, Переживающий, за сохранность мою. Ликуй, мысли о присутствии Всевышнего везде окружая меня; ликуй, всевидящего Его умным глазам меня представляя. Ликуй, прощением Его к исповедующим грешникам сердце мое утешай; ликуй, судом Его к злым не кающимся людям душу мою устраши. Ликуй, Посланник Господа Бога, недремлющий защитник мой.

Кондак 3

Всевышнего силу изобилия восхваляем мы, Небесный Защитник мой, во всем неукоснительно и беспрепятственно следуем мы истинным путем Божьих правил, душой и устами не переставая восхваляем пресвятое имя ¬Всевышнего нашего и воспеваем Ему: Аллилуйе.

Икос 3

Ангел-Хранитель, Всевышним выбранный Защитник мой, как светом раннего утра, освещающую ¬душу мою, изгонявшего и тьму и мглу душевного заблуждения моего; ради чего, с благодарностью преклоняюсь, прошу Тебя, чтоб и все мои эмоции, затуманенные греховными страстьми, пусть очистятся, чтоб не блудится мне в мраке грешным.

Пресветлую ж милость твою восхвалю сейчас:
Ликуй, звезда Рассветного Мира, от пресвятого Господа Бога и меня грешного просветлила; ликуй, пресвятой Ангел мой, очистив потемневшую от грехов душу мою, просвещающую.

Ликуй, что старался направить меня на путь истинный в бессудном мраке блуждающего; ликуй, когда читаешь мне правила Божьей жизни, которые как зеркало для всего -жития моего. Ликуй, что показываешь мне Господний наказ, как звезда ногам моим и солнце тропинкам моим; ликуй, давши книгу Евангелие Иисуса в радость послушать и учишь меня.

Ликуй, как наставлению Небесного Наставника моего и в Господа Бога несомненно поверить призываешь меня; ликуй, если в поклонении святым правилам Божьего храма укрепляешь веру мою. Ликуй, как наказом и словом пресвятых посланников и Господа покоряться учишь меня; ликуй, как на исповеди в святую и православную веру убеждаешься меня.

Ликуй, как на эту исповедь и на час мой смертный готовым меня быть убеждаешь; ликуй, как неверующим и отщепенец праведной вере в храм Божий общаться запрещаешь мне. Ликуй, Посланник Господа Бога, недремлющий защитник мой.

Кондак 4

Непогода на море жизни моей, бьет корабль души моей прибоями жизненных проблем, и свет души моей мается, и где обрету спокойную бухту спасения? Только на тебя как на Божьего посланника вверяю -надежду, ¬Святой спаситель мой, как мудрейшего тебя капитана в душевных ураганов, мучавших меня, приклоняюсь: Благодарственное песнопение воспеваю Всевышнему моему: Аллилуйе.

Икос 4

Всевидящий и слышавший Ты, Посланник Небес, сильного покровителя моего, зловредные духи тонкого мира не посмеют приблизится к твоей пресвятой милости и злые и вредные дела душе моей не могут совершать.

Поэтому терпеливо прошу тебя, не бросай меня за непослушание мое и горячность, но всегда от нечистого и деяний зловредных сущностей оберегай меня, с благодарностью взываю к тебе:
Ликуй, сильным размахом крыльев тво¬их освещая меня и укрывая; Ликуй, оберегая меня с священным мечем всегда защищая.

Ликуй, против борьбы с силами тьмы мне помоги; ликуй, нечистых и его прислужников в победе над ними мне подсоби. Ликуй, прогоняя от меня пагубных злых духов, как хищных зверей; ликуй, уразуметь мне лукавого деяния распознать, как хитрой лисицы.

Ликуй, нападения отражай звероподобных сущностей на разум и душу мою. Ликуй, возбуждения их, гордыни и мести, из души моей прогоняй. Ликуй, злопамятность и завистливость из дум моих выгоняй; ликуй, чтобы отгонять от себя злые помыслы, думы нехорошие побуждай меня осенять себя крестным знамением.

Ликуй, на врага и лукавого без страха побеждать устрашая меня; Ликуй, имеющий несокрушимое орудия против всех моих недругов зримых и незримых. ¬Ликуй, ¬Посланник Господа Бога, недремлющий защитник мой.

Кондак 5

Благоприятной и священной звездой, показывающей путь волхвам на почитание рожденного в святом Вертеле Всевышний наш, смею прировнять тебя добрый защитник мой: денно и нощно присутствуешь со мной, и светом Господним указываешь истинный путь мне, направляющийся в Грот Рождества, в Святое Царство, там, где святые образы Апостолов и Архангелов удосужились восхвалять Всевышнему Господу Богу: Аллилуйя.

Источник: https://www.o-vere.ru/akafist-angelu-hranitelju.html

Акафист Ангелу Хранителю: почему его нужно читать по понедельникам и от чего он помогает

Каждый день недели в православной церкви посвящен определенному событию, связанному с земной жизнью Иисуса Христа. Воскресенье празднуется как малая Пасха, среда и пятница — дни поминовения страданий Господа.

В понедельник, по сложившейся церковной традиции, почитаются Небесные Силы. В начале недели многие православные христиане читают акафист ангелу хранителю, а монашествующие соблюдают строгий пост.

Наши ангелы и демоны

Мы не одиноки на земном пути. Каждому крещеному в православной церкви христианину даруется Богом ближайший друг и помощник – ангел-хранитель. Эти бесплотные служители Всевышнего призваны всячески оберегать нас, идущих по житейской стезе. Однако не всегда так происходит.

Начав грешить, мы отгоняем от себя ангелов хранителей, своих невидимых защитников и вновь попадаем под власть демонов (падших ангелов). Каждый человек должен проявлять упорство и собственную волю на пути ко спасению.

Борьбой со своими страстями мы помогаем светлым ангелам защищать и направлять нас к истине, служить проводниками на пути в Царство Небесное.

Библия и святоотеческое наследие свидетельствуют о том, что ангел хранитель сопровождает человека всю его жизнь, но на этом его миссия не заканчивается.

Ангел не покидает нас и по отшествии в мир иной, оставаясь рядом и помогая преодолеть воздушные мытарства, при которых испытывается душа на предмет совершенных в течение жизни грехов.

Так же, как Бог приставляет к каждому верующему ангела-хранителя, князь тьмы посылает одного из падших духов следить за всеми его злыми делами и записывать их. И когда, переступив порог смерти, душа ищет своего Создателя, воздушные мытари (бесы) преграждают ей путь и напоминают о всех совершенных грехах.

И если добрых дел в жизни почившего человека оказалось недостаточно, чтобы покрыть все совершенное им зло, падшие ангелы получают власть над ним и уводят в ад, где нет ни капли божественного света и милосердия.

Редко какая душа проходит мытарства свободно и беспрепятственно. Очень мало людей, действительно, усмиряющих свои телесные и душевные страсти.

Святые ангелы вступают в спор с воздушными мытарями и в доказательство своей правоты приводят дела любви, милосердия, сотворенные почившим человеком. Так они шаг за шагом отвоевывают душу у бесов, преодолевая вместе с ней все посмертные испытания для того, чтобы привести, наконец, в Царство Небесное.

Значение молитвы

Ангелы хранители призваны оберегать людей, помогать им в достижении различных благ, как временных, так и вечных, защищать от всех бед и напастей. Верующий человек должен делать все, чтобы оказаться достойным доброго отношения к себе со стороны Бесплотных Сил Небесных. Люди должны почитать ангелов-хранителей и воздавать достойное поклонение им как великим слугам Божиим.

Лучше всего проявить свое благоговение, благодарность за помощь и внимание, а также просить у ангела заступления в молитве. Христианин должен как можно чаще обращаться к своему хранителю.

Делать это необходимо утром после пробуждения, а также вечером перед сном. Молиться ангелу хранителю можно и нужно в течение дня, тогда он будет помогать.

По понедельникам совершается общецерковное прославление Небесных Сил. В этот день во время богослужения произносятся молитвы, в которых верующие просят помощи у ангелов в деле спасения души христианской.

Кроме того, православные христиане читают акафист ангелу хранителю, уединившись дома (келейно). Это помогает укрепить связь души с невидимым ангельским миром, со всей церковью, прославляющей особо в этот день Небесные Силы.

Душа во время произнесения молитвословий, посвященных ангелу, будет настраиваться на молитвенный лад, освобождаясь от ненужных мыслей и переживаний.

Изображение на иконах

Ангелы небесные – существа духовные и бесплотные, но когда они являются верующим, то принимают человеческое подобие. На иконах ангелы изображаются в виде людей, одетых в белые одежды.

Во-первых, так их описывают те, взору которых они являлись, например, при воскресении Христа и Его вознесении на небо.

Во-вторых, белый цвет одежд означает духовную чистоту, бесстрастие и непорочность, свойственную бесплотным созданиям.

Помимо этого, ангелы изображаются с крыльями. Это символизирует быстроту, с которой небесные посланники исполняют волю Божью.

Нередко ангелы изображаются с многочисленными глазами. Это означает то, что их взор может проникнуть в глубины души человека, а также всюду, куда не может заглянуть око людское.

О чем просить

К небесному покровителю обращаются в поисках поддержки в сложных житейских ситуациях, для исправления неразрешимых проблем. Многие молодые девушки читают акафист ангелу хранителю о замужестве, о помощи в выборе правильного пути в жизни.

Те из людей, которые призывают ангела-хранителя в минуту опасности, получают чудесное избавление от беды, защиту от надругательства, смерти. От чего ограждают людей небесные силы рассказывают очевидцы и участники трагических событий.

Иногда ангелы небесные помогают людям явным образом. Вот история, которая произошла в одном военном учебном заведении Санкт-Петербурга зимой 1769 года. В полночь, когда все спали крепким сном, случилось возгорание.

Привратник, который уснул, как и все остальные, был разбужен чьим-то голосом, предупреждающем о начавшемся пожаре. Встав с постели, тот отправился искать, кто бы это мог говорить с ним, и увидел разгорающийся огонь в одном из помещений.

Благодаря этому все ученики были спасены и успели выбежать из помещения еще до того, как обгоревшие стены начали рушиться.

Но часто ангел хранитель, спасая человека от беды, остается незамеченным. Вот человек, отчаявшийся и удрученный какими-либо несчастными обстоятельствами, решает свести счеты с жизнью, чтобы таким образом избавить себя от невыносимости и безысходности жизни.

И ангел хранитель вселяет такому человеку мысли о жалости и сострадании к своим близким, которые будут испытывать серьезные трудности или пропадут без него. Самоубийство не состоялось благодаря помощи ангела небесного, который навеял благоразумные мысли несчастному. А тот, не заглушив добро и милосердие в своей душе, внял голосу совести и оставил задуманное.

Почему люди получают помощь. Все чудесные истории о спасении в сложных жизненных обстоятельствах происходят с теми, кто до конца не загасил в сердце Божественную искру многочисленными грехами и окончательно не отвернулся от Всевышнего.

Чтение акафиста

В большинстве своем молитвословы выпускаются на церковно-славянском языке. Неискушенному новичку бывает сложно понять содержание молитвословий.

Вызывает сомнение правильность прочтения слов, возникают трудности с ударениями, часто непонятным остается смысл прочитанного. В таком случае лучше пользоваться изданиями, выпущенными на русском языке.

Со временем желательно освоить церковно-славянский язык, который освящен и предназначен исключительно для совершения молитв. Он лучше приспособлен для передачи духовных мыслей и переживаний, значительно богаче в этом отношении обычной разговорной речи.

Многие люди ради временной материальной выгоды изучают иностранные языки и охотно преодолевают все трудности, связанные с этим. Так почему бы нам не потрудиться немного для вечности.

Акафист ангелу хранителю представляет собой молитвенное песнопение, восхваляющее и прославляющее Небесные Силы, поэтому произносить его нужно стоя, с благоговением, вниманием и усердием.

Одежда также должна соответствовать церковным требованиям:

 • женщины – в юбке, с покрытой головой;
 • мужчины – без головных уборов, полностью одеты.

Акафист состоит из двадцати пяти песен. Тринадцать из них – кондаки, которые несут в себе прославление ангела-хранителя. Двенадцать – икосы, раскрывающие суть его личности. Строфы чередуются между собой, образуя смысловые звенья.

Каждый вид молитвословий кратко рассказывает об ангеле хранителе следующее:

 1. Небесный помощник дан нам Богом для сохранения и спасения души. Он предстательствует перед престолом Всевышнего об освобождении и спасении человека от бед и скорбей, враг видимых и невидимых.
 2. Святые ангелы помогают познать нам, что есть воля Божья, следовать ей, а также воспламеняют сердце человеческое любовью к Творцу.
 3. Ангел хранитель неусыпно направляет стопы человека на путь исполнения Божественных заповедей, учит ни при каких обстоятельствах не отступать от православной веры, ограждает от развращающих душу дел и людей.
 4. Ангел помогает человеку бороться со злыми демонами и защищает его своим огненным мечом. Прогоняет от души пороки и страсти, учит силе крестного знамения и непобедимости веры.
 5. Небесный хранитель видит все грехи, которые обуревают душу его подопечного, терпеливо побуждает человека к покаянию, молит Бога о его спасении и исправлении.
 6. Ангел хранитель приносит радость душе, обращая ее к Богу, помогает человеку преодолевать все скорби и искушения, учит кротости и смирению.
 7. Только любовь и заступничество ангела укрывают человека от гнева и наказания Божьего. Хранитель озаряет жизнь человека, находящегося в греховной пропасти, и помогает избавиться от злых дел.
 8. Ангел хранитель напоминает о Страшном Суде, покаянии, пробуждает душу от греховного сна. Он знает, какие испытания и мучения ждут грешника после смерти, потому подготавливает душу к переходу в вечность, рождая в ней умиление и сокрушение.
 9. Добрый дух сопровождает человека от самой купели до врат Царства Небесного, охраняет его душу от грехов, наставляет, удерживает от зависти, осуждения, чревоугодия и прочих пороков, бережет и во время сна.
 10. Ангел сравнивается с каменной стеной, ограждающей верующего от злых духов, хотящих погубить его. Этот дух получил от Бога власть побеждать всех врагов человека, избавлять его от происков дьявола.
 11. Хранитель учит любить людей своего Создателя не только словом, но и всяким добрым делом, побуждает их милосердию, состраданию, не осуждению чужих грехов.
 12. Ангел готовит душу как невесту ко встрече со своим женихом — Христом. Помогает ей облачиться в одежды чистоты и непорочности, чтобы сделаться достойной вхождения в брачный чертог.

Завершается текст молитвой. Чтобы научиться правильно читать по молитвослову, посмотрите видео акафист ангелу хранителю (имеется в ютуб), можно скачать акафист ангелу в форме аудиозаписи. Следует внимательно слушать славословия, вникая в их смысл и настроение.

Источник: https://religiya.guru/molitvy/pochemu-akafist-angelu-hranitelyu-nuzhno-chitat-po-ponedelnikam.html

Акафист Ангелу Хранителю — читать и слушать онлайн

Ангел Хранитель – это постоянный защитник, который находится рядом с человеком с самого его рождения. Он никогда не бросит, если впереди беда или, еще хуже, неприятность, равная смерти. Очень часто в жизни бывают такие ситуации, когда люди находятся буквально на волосок от гибели.

Кто помогает и оберегает в этом случае? Конечно же, невидимое существо, находящееся постоянно рядышком. Не зря Господь Бог наградил каждого родившегося защитником.

Акафист Ангелу Хранителю – это важная молитва, посвященная небесному телу за то, что он готов быть с человеком до конца, постоянно его оберегая.

Если бы Бог не приставил этого сильного защитника на спину каждого смертного человека, то все люди были бы ужасными грешниками, не думали бы, что делают. На каждого бы человека напал злой демон и погубил своими помыслами. Блаженно становится от того, что все-таки существуют в мире Ангелы, пускай даже невидимые и физически неощутимые. Какова же весомая роль Ангела Хранителя?

 • они делают все возможное, чтобы у людей были благие дела;
 • они как настоящий оберег, защищающий всех и каждого от злых духов;
 • они наставляют верующих на путь истинный, подсказывают верные дороги, по которым стоит идти, указывают правильные решения через человеческую интуицию;
 • они в ответе за нас перед Господом Богом.

Акафист Ангелу Хранителю

Кондак 1

Икос 1

Кондак 2

Икос 2

Кондак 3

Икос 3

Кондак 4

Икос 4

Кондак 5

Икос 5

Кондак 6

Икос 6

Кондак 7

Икос 7

Кондак 8

Икос 8

Кондак 9

Икос 9

Кондак 10

Икос 10

Кондак 11

Икос 11

Кондак 12

Икос 12

Кондак 13

Этот Кондак читается трижды. Затем читается Икос 1 и Кондак 1.

О том, как принято читать акафист

Здесь нет особого графика и распорядка, когда именно стоит произносить акафист. Но если акафист Ангелу Хранителю стараться читать по понедельникам, то это будет самым правильным способом оградить себя от всех неприятностей. Говорят, что, начиная неделю со священного текста с самого утра, последующие дни будут проходить под полной защитой Ангела.

Помимо этого, акафист Ангелу Хранителю можно не только самостоятельно читать, но и слушать в режиме онлайн, что так же очень важно, а главное — удобно.

Читка должна быть медленной, стоит не думать ни о чем, сконцентрировать свое внимание только на тексте. Так как акафист весьма простой, здесь нет сложных слов и выражений, то необходимо представлять все то, что произносится вслух.

В режиме онлайн так же разрешается слушать акафист Ангелу Хранителю по понедельникам.

Не рекомендуется заниматься посторонними делами во время слушания. В среднем, максимальное время, которое можно потратить на акафист, 40 минут. Более того, данный священный текст произносится не только в минуты, когда необходима помощь и поддержка, но так же и в печальные и радостные моменты в жизни.

Будет замечательно, если верующий начнет делиться всеми своими внутренними переживаниями со своим Ангелом Хранителем. Он и так будет знать, что происходит, но если самостоятельно рассказывать о том, что чувствует человек, то это будет намного лучше. 12 икосов и 12 кондаков – это не просто молитва, а сильный текст, раскрывающий в себе всю небесную сущность человеческого небесного заступника.

Акафист Ангелу Хранителю по соглашению

Суть такой читки проста: если второй человек согласен, а это может быть как родственник, так и обычный приятель или товарищ, то можно читать акафист вдвоем в одно и то же время.

Правда, не всегда находятся люди, которые готовы помолиться за других. В этом случае есть только один выход – обратиться к верующим родственникам или к тем, кто работает в церкви.

Такая молитва станет намного сильнее для Ангела Хранителя.

Есть очень много интересных ситуаций, когда за людей, у которых были трудности в жизни, молились посторонние.

Спустя время начала налаживаться жизнь тех, за кого читали акафист, все пережитые неудачи забылись, а Ангелы Хранители стали защищать еще сильнее, чем прежде.

Явный тому пример – массовые молитвы людей к их крылатым защитникам за тех, кто пострадал в авиакатастрофах или в дорожно-транспортных происшествиях.

Читка акафиста Ангелу Хранителю по понедельникам для удачного замужества

Многие верующие женщины мечтают создать крепкую семью, найти верного спутника жизни, родить здоровых детей. В этом случае, обязательно стоит читать акафист своему Ангелу Хранителю, чтобы самый сокровенный момент жизни не заставлял себя ждать, а случился как можно быстрее. Благодаря читке уже многие девушки обрели свое счастье, произнося священный текст каждое утро в понедельник.

Жизнь после прочтения акафиста налаживается, уходят прошлые обиды. Ангел как будто невидимым крылом сгоняет с человека тоску, давая возможность дышать по-новому. Никто не говорит, что любовь приходит сразу же, это дело времени. Но если искренне верить в то, что читаешь, вдумываешься в каждое слово, представляешь себе картину произнесенного, то акафист, безусловно, подействует.

Берегите своих Ангелов Хранителей, чаще разговаривайте с ними, молитесь им. Нет ничего лучше, чем начать свой понедельник с сильной молитвы к самой близкой для человека небесной силы.

Защита, оберег от злых духов, от соблазнов, от грешных деяний и даже от нехороших помыслов – от всего этого защищает всех и каждого Ангел Хранитель.

Если Его не видно – это не значит, что небесного создания не существует на свете.

Слушать акафист Ангелу Хранителю онлайн

Источник: http://4-women.ru/religiya/akafisty/akafist-angely-hranitelu-chitat-i-slyshat-onlain.html

pravoslaviee.ru

что это такое, что будет, если читать его по понедельникам и в другие дни, с молитвой о замужестве и женитьбе, о помощи в опасности

Содержание страницы

Кто такие Ангелы

Мир вокруг нас очень многообразен. Мы можем увидеть на земле, под водой, в небе и даже в космосе различные явления, которые приводят в восторг и ученых, и простых людей. Но, согласно учению Церкви, есть вещи, не поддающиеся изучению. Это мир Ангелов. 

Собор Архистратига Михаила

Другое их название – Небесные Силы. В переводе с греческого языка ангел значит «вестник». В Священном Писании довольно часто прослеживаются упоминания о бестелесных духах. В первой же книге Бытия говорится, что Бог поставил Херувима у ворот рая. Пророки Исаия и Езекииль говорят о чудных существах – Серафимах. Новый Завет тоже указывает на служение Ангелов людям и Богу. Например, все знают историю, как Архангел Гавриил возвестил Марии о рождении у нее Сына.

Святой Иоанн Дамаскин:

» Ангел есть природа разумная, одаренная умом и свободной волей «.

У апостола Павла ангелы прямо называются «духами» (Евр. 1, 6-7). Все Небесные Силы по учению Церкви подразделяются на следующие виды (с указаниями тех мест в Библии, где упоминается тот, или иной ангельский чин):
 •  Серафимы (Ис. 6:2),
 •  Херувимы (Быт. 3:24; Исх. 25:18-22; Пс. 47, Пс. 79, Пс. 98; Иез. 1:10)
 •  Престолы (Кол. 1:16; Еф. 1:21, 3:10)
 •   Господства (Кол. 1:16; Еф. 1:21, 3:10)
 •   Силы (Еф. 1:22; Рим. 8:38)
 •  Власти (Кол. 1:16; Еф. 1:21, 3:10)
 •  Начала (Кол. 1:16; Еф. 1:21, 3:10)
 •   Архангелы (1 Фес. 4:16, Иуд. 1:9)
 •    Ангелы (Рим. 8:38; 1 Пет. 3:22)

Кроме добрых ангелов существуют духи злые, появившиеся в результате отпадения от Бога сатаны. Вслед за ним отпали от Небесной иерархии треть бесплотных существ, которые превратились в демонов. В Окровении св. Иоанна Богослова рассказывается о войне между ангелами и демонами. Архангел Михаил с Небесным воинством побеждает нечистых духов.

Полезные материалы

 

Ангелы служат Богу, повинуясь Его воле. Для людей самое важное в их служении то, что ангелы помогают нам противостоять злу и таким образом содействуют нашему спасению.

Ангелы Хранители

Святой Ангел Хранитель

Бесплотные существа, которые служат людям и приставлены к ним, чтобы ограждать от бед, называются Ангелами Хранителями. О том, что у каждого человека есть Ангел говорит в Евангелии Сам Христос:

«Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих; ибо говорю вам, что Ангелы их на небесах всегда видят лице Отца Моего Небесного»(Мф.18:10).

Кроме Священного Писания и церковного Предания, люди внимательные знают о них из опыта духовной жизни.  По внутренним явлениям, происходящим в нашей душе, можно определить близость своего Ангела.

Когда на сердце человека спокойно, и оно чувствует защищенность и уют, значит, наш Небесный друг невидимо покрывает нас своей заботой. Злыми делами и пороками люди отдаляются от своего  Хранителя  и делаются тревожными и беспокойными.

О чем говорится в акафисте

В акафисте нашему невидимому покровителю говорится о том, что Ангел-Хранитель:

 • защищает и покрывает своими крылами душу грешного человека от злых духов;
 • всегда находится рядом;
 • послан Богом для служения человеку;
 • вразумляет и наставляет человека, подвигает нас на молитву Богу;
 • укрепляет в исполнении церковных уставов, в исповедании правильной веры;
 • изгоняет от сердца печаль и уныние;
 • вселяет надежду на будущее воздаяние;
 • готовит душу к переходу в Вечность;
 • запрещает нам привязываться к земным благам;
 • встречает душу по исходе из тела и сопровождает ее до райских селений.

 Ангелу Хранителю молятся о замужестве, женитьбе и в других случаях 

Акафист Ангелу Хранителю читается, например, когда необходимо сделать правильный выбор в трудной ситуации. Когда молодые люди собираются вступать в брак и ищут достойного спутника жизни, так же этому помогает чтение акафиста.  Ну и конечно, в случае приближения какой-либо опасности, можно почитать акафист или краткую молитву своему невидимому заступнику.

Чтение акафиста по понедельникам и в другие дни

По понедельникам можно молиться своему Ангелу просто, чтобы поблагодарить его. Этот день в церкви посвящается бесплотным силам. Но это не значит, что акафист можно читать только в понедельник, молиться своему Хранителю можно в любой день.

Помощь Ангелов

Святой Ангел Хранитель

Известно множество случаев чудесной помощи Небесных Сил

Молодая мать трижды слышала внутренний голос, который говорил ей, чтобы она взяла ребенка из своей кроватки. Когда встревоженная женщина исполнила приказание невидимого заступника, с потолка отпал большой кусок штукатурки прямо на то место, где лежал ребенок.

Монах заблудился в зимнем лесу и в отчаянии стал молить Господа и ему явился мальчик, который вывел его на дорогу и исчез.

Ангелы причащали блаженного Николая, живущего в монастырской богадельне Свято-Троицкой Лавры. Они под видом монахов приходили к нему по ночам. Так же однажды причастился отец Симеон в Печорском монастыре.

В 90-е годы ангел предотвратил катастрофу на космической станции «Мир». Космонавту дважды приснился сон, в котором таинственный голос говорил о неполадке, которая произойдет во время выхода в открытый космос.

Нужно внимательно слушать своего Ангела

Известны многие факты, когда люди внезапно отменяли поездки в какие-нибудь места, полет в самолете и позже узнавали о катастрофах, от которых их уберег Небесный защитник. Если хорошенько вспомнить случаи из своей жизни, связанные с какими-нибудь чрезвычайными обстоятельствами, то каждый из нас может сделать вывод, что  Ангел Хранитель это самый верный и надежный помощник в трудной ситуации.

Акафист Ангелу Хранителю

Кондак 1
Избра́нный от Го́спода Бо́га на хране́ние ду́ши моея́ и телесе́, святы́й А́нгеле, похва́льная ти воспева́ти дерза́ю, недосто́йный раб твой; ты же, я́ко име́яй дерзнове́ние к Царю́ Небе́сному, от вся́ких мя бед и скорбе́й, от враг ви́димых же и неви́димых защити́, зову́ща: Ра́дуйся, А́нгеле Госпо́день, неусыпа́емый храни́телю мой.

Икос 1
А́нгеле святы́й, по́сланный с Небесе́, во е́же храни́ти мя и руководи́ти во всей жи́зни мое́й, припа́дая молю́ ти ся: сам наста́ви и вразуми́ мя, начина́юща от серде́чныя любве́ и усе́рдия возглаша́ти пе́сненныя ти хвалы́: Ра́дуйся, А́нгеле Бо́жий, предста́телю мой у Пресвяты́я Тро́ицы; ра́дуйся, Царя́ ца́рствующих безпло́тный во́ине. Ра́дуйся, Го́спода госпо́дствующих небе́сный слуго́; ра́дуйся, у́мных и невеще́ственных слуг Его́ сожи́телю. Ра́дуйся, творя́й при́сно во́лю Влады́ки своего́; ра́дуйся, прие́мый от Бо́га повеле́ние и власть храни́ти ду́шу мою́. Ра́дуйся, никогда́же отлуча́яйся мене́, гре́шнаго; ра́дуйся, вы́ну спребыва́яй ми, недосто́йному. Ра́дуйся, соблюда́яй мя на всех путе́х мои́х; ра́дуйся, сохраня́яй мя от вся́каго зла. Ра́дуйся, от Бо́га да́нный ми руководи́телю на путе́х жития́ моего́; ра́дуйся, благи́й мой наста́вниче. Ра́дуйся, А́нгеле Госпо́день, неусыпа́емый храни́телю мой.

Кондак 2
Ви́дев человеколюби́вый Госпо́дь, я́ко, по прегреше́нии пра́отца на́шего Ада́ма, вси челове́цы удо́бь прекло́нни суть ко греху́, по Свое́й неизрече́нней ми́лости посла́л есть во всю зе́млю святы́х А́нгелов и коему́ждо от челове́к приста́ви храни́теля. Исполня́юще у́бо повеле́ние Влады́ки своего́, святи́и А́нгели всегда́ гото́ви суть помога́ти нам, богоуго́дно пою́щим: Аллилу́иа.

Икос 2
Ра́зуму моему́ просвеще́ние свы́ше исхода́тайствуй, святы́й А́нгеле, да возмогу́ позна́ти, что есть во́ля Бо́жия, блага́я и уго́дная и соверше́нная, и се́рдце мое́ напра́ви, е́же со усе́рдием твори́ти ю; тебе́ же, храни́теля моего́, да не преста́ну восхваля́ти сицевы́ми гла́сы: Ра́дуйся, воспламеня́яй се́рдце мое́ любо́вию к Бо́гу, Созда́телю моему́; ра́дуйся, возбужда́яй мя на всяк день же и час приноси́ти Ему́ моли́твы, проше́ния и благодаре́ния. Ра́дуйся, я́коже стра́жем ве́рным, стра́хом Госпо́дним душе́вный мой дом огражда́яй; ра́дуйся, вся помышле́ния моя́ к распя́тому за грехи́ ми́ра Спаси́телю устремля́яй. Ра́дуйся, страда́ния Его́ и кре́стную смерть в па́мять мою́ вперя́яй; ра́дуйся, воспомина́нием Страсте́й Госпо́дних блюсти́ся от грехо́в мя поуча́яй. Ра́дуйся, благода́тнаго Свы́ше осене́ния Свята́го Ду́ха проси́ти мя наставля́яй; ра́дуйся, я́ко на кро́ткия то́чию и смире́нныя се́рдцем ми́лостивне призирати Ему́, Уте́шителю, уверя́я мя. Ра́дуйся, мы́слию о вездесу́щии Бо́жии всю́ду окружа́яй мя; ра́дуйся, всеве́дение Его́ у́мным очесе́м мои́м представля́яй. Ра́дуйся, милосе́рдием Его́ к ка́ющимся гре́шником се́рдце мое́ утеша́яй; ра́дуйся, правосу́дием Его́ к ожесточе́нным и нераска́янным ду́шу мою́ устраша́яй. Ра́дуйся, А́нгеле Госпо́день, неусыпа́емый храни́телю мой.

Кондак 3
Си́лу Боже́ственныя благода́ти испроси́ ми, храни́телю мой А́нгеле, во е́же неукло́нно и непреткнове́нно ходи́ти ми спаси́тельным путе́м Христо́вых за́поведей, се́рдцем же и усты́ непреста́нно сла́вити всесвято́е и́мя Бо́га на́шего и пе́ти Ему́: Аллилу́иа.

Икос 3
И́мам тя, Богоизбра́нный покрови́телю мой, я́коже све́тлую зарю́, просвеща́ющую души́ моея́ темноту́ и разгоня́ющую мрак серде́чнаго неве́дения моего́; сего́ ра́ди, со умиле́нием припа́дая, молю́ ти ся, да и вся моя́ чу́вствия, потемне́нная страстьми́, очи́стятся, во е́же не блужда́ти ми во тьме грехо́вней. Пречу́дную же све́тлость твою́ воспева́ю си́це: Ра́дуйся, звездо́ Невече́рняго Све́та, от трисия́ннаго Божества́ возсия́вшая и мене́ вы́ну озаря́ющая; ра́дуйся, пресве́тлая луче́, помраче́нная грехми́ серде́чная ми очеса́ осиява́ющая. Ра́дуйся, я́ко тщи́шася напра́вити мя на и́стинный путь во тьме беззако́ний заблужда́ющаго; ра́дуйся, я́ко предлага́еши ми за́поведи Госпо́дни, а́ки зерца́ло для всея́ жи́зни моея́. Ра́дуйся, я́ко поставля́еши ми зако́н Бо́жий, а́ки свети́льник нога́ма мои́ма и свет стезя́м мои́м; ра́дуйся, я́ко слове́с Ева́нгелиа Христо́ва в сла́дость послу́шати поуча́еши мя. Ра́дуйся, я́ко уче́нию Боже́ственнаго Учи́теля моего́ и Го́спода несумне́нно ве́ровати побужда́еши мя; ра́дуйся, я́ко в повинове́нии уста́вом святы́я Це́ркве укрепля́еши мя. Ра́дуйся, я́ко пра́вилом и преда́нием святы́х Апо́стол и оте́ц покаря́тися наставля́еши мя; ра́дуйся, я́ко во испове́дании святы́я и правосла́вныя ве́ры утвержда́еши мя. Ра́дуйся, я́ко за сие́ испове́дание и на смерть гото́ва мя бы́ти убежда́еши; ра́дуйся, я́ко еретико́м и отсту́пником и́стинныя Це́ркве сообща́тися возбраня́еши ми. Ра́дуйся, А́нгеле Госпо́день, неусыпа́емый храни́телю мой.

Кондак 4
Бу́ря жите́йскаго мо́ря сокруша́ет духо́вный мой кора́бль волна́ми мирски́х попече́ний, и мир убо́гия души́ моея́ мяте́тся, и где обря́щу ти́хое приста́нище спасе́ния? То́кмо на тя по Бо́зе возлага́ю наде́жду, храни́телю мой А́нгеле, я́ко прему́драго тя ко́рмчаго в мы́сленных бу́рях, смуща́ющих мя, стяжа́х: благода́рственне у́бо пою́ Бо́гу моему́: Аллилу́иа.

Икос 4
Слы́шаще и зря́ще тя, Боже́ственный А́нгеле, кре́пкаго моего́ блюсти́теля, зло́бнии ду́си поднебе́снии не сме́ют прибли́житися ко твое́й пречи́стей све́тлости и душегуби́тельные ми па́кости де́яти. Сего́ ра́ди смире́нно молю́ тя, не отступи́ от мене́ за невоздержа́ние мое́, но при́сно от лука́ваго тех лови́тельства и ко́зней соблюда́й мя, со умиле́нием глаго́люща: Ра́дуйся, кре́пким кро́вом крил твои́х осеня́яй мя и покрыва́яй; ра́дуйся, о́крест мене́ с пла́менным мече́м при́сно ополча́яйся. Ра́дуйся, проти́ву кня́зя тьмы во бра́ни ми посо́бствуяй; ра́дуйся, лука́вых его́ служи́телей побежда́ти ми помога́яй. Ра́дуйся, отгоня́яй от мене́ душепа́губныя де́моны, а́ки хи́щныя пти́цы; ра́дуйся, вразумля́яй мя бесо́вския ко́зни позна́ти, а́ки лука́выя лиси́цы. Ра́дуйся, зверообра́зная тех на ум и се́рдце мое́ нападе́ния отрева́яй. Ра́дуйся, порожде́ния их, го́рдость и не́нависть, из сердца́ моего́ исторга́яй. Ра́дуйся, за́висть и злопомне́ние от мы́слей мои́х прогоня́яй; ра́дуйся, во отраже́ние злых по́мыслов кре́стным зна́мением себе́ огражда́ти побужда́яй мя. Ра́дуйся, на а́спида и васили́ска небоя́зненно наступа́ти укрепля́яй мя; ра́дуйся, име́яй непобеди́мое ору́жие проти́ву всех враго́в мои́х. Ра́дуйся, А́нгеле Госпо́день, неусыпа́емый храни́телю мой.

Кондак 5
Боготе́чней и лучеза́рней звезде́, путеводи́вшей дре́вле волхвы́ на поклоне́ние ро́ждшемуся в Вифлее́ме Спаси́телю ми́ра, дерза́ю уподо́бити тя, благи́й мой храни́телю: неотлу́чным бо и светоно́сным твои́м ми спребыва́нием указу́еши ми пра́вый путь, веду́щий в Го́рний Вифлее́м, в Небе́сное Ца́рствие, да та́мо с ли́ки Арха́нгел и А́нгел сподо́блюся воспева́ти Преве́чному Царю́ сла́вы: Аллилу́иа.

Икос 5
Ви́дя Мя но́щию содержи́ма мра́чною и те́мным о́блаком страсте́й покрыва́ема, святы́й храни́телю ду́ши моея́, не огорчи́ся, не оста́ви мене́, но подража́яй долготерпе́нию Спаси́теля моего́, пожди́ еще́, возбужда́я мя к покаянию, до́ндеже очеса́ моя́ излию́т исто́чники слез на омы́тие душе́вныя нечистоты́ моея́. О сем смире́нно молю́ тя и глаго́лю: Ра́дуйся, я́ко вы́ну прино́сиши Бо́гу о мне гре́шнем моли́твы своя́, я́ко кади́ло пред Ним благово́нное; ра́дуйся, я́ко при́сно хода́тайствуеши пред Созда́телем мои́м о е́же спасти́ся ми. Ра́дуйся, я́ко пра́ведный гнев Его́, дви́жимый на мя, свои́м предста́тельством отвраща́еши; ра́дуйся, я́ко про́сиши всемилосе́рдаго Го́спода пода́ти проще́ние злых мои́х дея́ний. Ра́дуйся, я́ко умилостивля́еши Его́ бла́гость, да не погуби́т мя со беззако́ньми мои́ми; ра́дуйся, я́ко непреста́нно мо́лишися Искупи́телю моему́, да да́рует ми вре́мя ко исправле́нию. Ра́дуйся, я́ко возбужда́еши мя в покая́нии препроводи́ти вся дни живота́ моего́; ра́дуйся, я́ко внуша́еши ми жела́ние, да вы́ну ка́юся пред Го́сподем во всех мои́х прегреше́ниях. Ра́дуйся, я́ко вразумля́еши мя на вся́кое вре́мя мы́сленно себе́ испы́товати и во гресе́х мои́х испове́датися; ра́дуйся, я́ко влага́еши в се́рдце мое́ сокруше́ние и скорбь, зане́ прогне́вах Преблага́го Бо́га моего́. Ра́дуйся, я́ко побужда́еши мя опла́кивати окая́нное и скве́рное житие́ мое́; ра́дуйся, светоно́сный и неумолка́ющий хода́таю спасе́ния моего́. Ра́дуйся, А́нгеле Госпо́день, неусыпа́емый храни́телю мой.

Кондак 6
Пропове́дую велегла́сно при́сное твое́, храни́телю мой А́нгеле, о мне, гре́шнем, попече́ние: в ско́рбех бо и напа́стех, я́же в сем многомяте́жнем ми́ре смуща́ет мир души́ моея́, явля́еши ми ся ско́рый уте́шитель, вразумля́я мя, я́ко вся сия́ низпосыла́ются от прему́драго Созда́теля, а́ки врачевство́ проти́ву душе́вных неду́гов мои́х, и поуча́я благоде́ющему си́це Небе́сному Врачу́ воспева́ти: Аллилу́иа.

Икос 6
Возсиява́ет в души́ мое́й, омрача́емой ско́рбию и уны́нием, свет благода́тнаго утеше́ния, и се́рдце мое́ исполня́ется весе́лия и ра́дости, егда́ непреста́нными твои́ми, святы́й А́нгеле, наставле́нии возбужда́ем дерза́ю, я́ко мыта́рь, вопи́ти к ще́дрому Бо́гу, да ми́лостив бу́дет и прости́т ми прегреше́ния моя́. Не премолчи́ у́бо, наста́вниче мой, вразумля́я и укрепля́я мя, зову́ща ти: Ра́дуйся, помога́яй ми благи́й яре́м спаси́тельнаго терпе́ния с любо́вию носи́ти; ра́дуйся, в беда́х и заключе́ниих упова́нием на Го́спода Бо́га укрепля́яй мя. Ра́дуйся, ско́рби и боле́зни му́жественне преодолева́ти мя поуча́яй; ра́дуйся, вся́кую печа́ль и уны́ние от се́рдца моего́ отгоня́яй. Ра́дуйся, проти́ву врага́, в сеть отча́яния улови́ти мя хотя́ща, бра́тися побужда́яй мя; ра́дуйся, словесе́м Апо́стола, я́ко вси хотя́щии благоче́стно жи́ти гони́ми бу́дут, ве́ровати убежда́яй мя. Ра́дуйся, о́браз терпе́ния и злострада́ния прия́ти ми проро́ки и Апо́столы внуша́яй; ра́дуйся, на лик му́ченик и испове́дник, за Христа́ до излия́ния кро́ве своея́ подвиза́вшихся, во утеше́ние ми показу́яй. Ра́дуйся, страда́ния Самаго́ Спаси́теля и Го́спода вы́ну у́мным очесе́м мои́м представля́яй; ра́дуйся, наде́ждею бу́дущаго воздая́ния се́рдце мое́ услажда́яй. Ра́дуйся, всера́достным ожида́нием ве́чных благ ду́шу мою́ оживля́яй; ра́дуйся, благи́й и при́сный мой уте́шитель. Ра́дуйся, А́нгеле Госпо́день, неусыпа́емый храни́телю мой.

Кондак 7
Хотя́й всем челове́ком спасти́ся, премилосе́рдый Созда́тель мой посла́ Тя, А́нгела Своего́, я́ко ве́рна ми стра́жа и пе́стуна до́бра во всем житии́ мое́м, да всю́ду вспомоществу́еши ми святы́ми твои́ми вдохнове́нии, защища́еши проти́ву ко́зней диа́вола и предуготовля́еши мя де́лы благи́ми вни́ти с му́дрыми де́вами в Небе́сный Черто́г, с Богокра́сною пе́снию: Аллилу́иа.

Икос 7
Но́вую показу́ет бла́гость Госпо́дь и Влады́ка мой на мне, непотре́бнем и па́че всех гре́шнейшем рабе́ Свое́м: презира́я бо лю́тая моя́ и тя́жкая, не погуби́л мя есть со беззако́ньми мои́ми да́же до настоя́щаго дне и ча́са, но долготерпя́ на мне, ми́лостивне ожида́ет моего́ обраще́ния и серде́чнаго покая́ния. Ве́рую, благи́й храни́телю мой, я́ко твои́м при́сным пред Бо́гом за мя хода́тайством досе́ле храни́м есмь: те́мже, любо́вию к тебе́ подвиза́емый, взыва́ю: Ра́дуйся, я́ко обурева́ющася мя в мо́ри жития́ сего́ от коне́чнаго потопле́ния соблюда́еши; ра́дуйся, я́ко из ро́ва беззако́ний мои́х руко́ю твоея́ по́мощи мя исхища́еши. Ра́дуйся, я́ко грехо́вный сон душевре́дныя моея́ ле́ности отряса́еши; ра́дуйся, я́ко ум мой, омраче́нный небреже́нием, све́тлым твои́м прису́тствием озаря́еши. Ра́дуйся, я́ко хла́дное и ма́ло не уга́сшее се́рдце мое́ моли́твами воспламеня́ти ми помога́еши; ра́дуйся, я́ко на славосло́вие Бо́жие при́сно мя возставля́еши. Ра́дуйся, я́ко настроя́еши глас мой к песнопе́ниям, и́миже досто́йно и пра́ведно есть хвали́ти Творца́ вся́ческих; ра́дуйся, я́ко поуча́еши мя прославля́ти Го́спода моего́ не усты́ то́чию, но и се́рдцем. Ра́дуйся, я́ко ко исполне́нию пресвяты́я во́ли Его́ возбужда́еши мя; ра́дуйся, я́ко самоотверже́нию и отрече́нию моея́ злы́я во́ли приобучи́ти мя тщи́шися. Ра́дуйся, я́ко голуби́ну простоту́ и а́гнчу кро́тость стяжа́ти ми преи́скренне жела́еши; ра́дуйся, я́ко о е́же младе́нческому незло́бию и ста́рческому доброразсужде́нию дарова́тися ми хода́тайствуеши. Ра́дуйся, А́нгеле Госпо́день, неусыпа́емый храни́телю мой.

Кондак 8
Стра́нен и пришле́ц есмь на земли́ сей: житие́ мое́ су́етно и маловре́менно есть; аз же, окая́нный, сме́рти безве́стное во ум никогда́же прие́млю, ни помышля́ю о Стра́шнем Суди́щи, в не́м же и́мам Пра́ведному Судии́ предста́ти и да́ти отве́т о вся́ком де́ле же и сло́ве. Те́мже молю́ тя, души́ моея́ храни́теля, возбуди́ мя ско́ро от сна грехо́внаго, да не пости́гнет мя час сме́рти неиспра́вленна и да сподо́блюся испроси́ти от Всеми́лостиваго Бо́га беззако́нием мои́м проще́ние и во гла́се ра́дования воспева́ти Ему́: Аллилу́иа.

Икос 8
Всех Госпо́дь и Созда́тель мой, егда́ назна́менует ми преста́витися от жития́ сего́, ты, благи́й храни́телю мой, прови́дяй гро́зныя му́ки, духово́м зло́бы и нераска́янным гре́шником угото́ванныя и мене́ ожида́ющия, покры́й мя твоего́ милосе́рдия крила́ми, я́коже оре́л птенцы́ своя́, и внегда́ исчеза́ти от мене́ ду́ху моему́, да у́зрю тя близ мене́ предстоя́ща и лю́тыя враги́ отгоня́юща. О сем со умиле́нием молю́ ти ся, веща́я си́це: Ра́дуйся, у́мным очесе́м мои́м го́рький и стра́шный час сме́ртный представля́яй; ра́дуйся, я́ко неизбе́жен, вку́пе же и безве́стен час той при́сно ми напомина́яй. Ра́дуйся, на ки́йждо день, а́ки уже́ на после́дний жития́ моего́ взира́ти мя поуча́яй; ра́дуйся, на вся́кое вре́мя ко исхо́ду во ин мир мя приуготовля́яй. Ра́дуйся, душе́вное умиле́ние и серде́чное сокруше́ние во мне рожда́яй; ра́дуйся, вы́ну жела́яй ми, да поне́ при кончи́не дней мои́х пока́юся. Ра́дуйся, люби́ти мир и я́же в ми́ре ми воспреща́яй; ра́дуйся, пристра́стие к тле́нному бога́тству из се́рдца моего́ искореня́ти помога́яй. Ра́дуйся, вся бла́га земна́я бы́ти привре́менна и скоропреходя́ща ми показу́яй; ра́дуйся, я́ко вся кра́сная ми́ра сего́ кри́ну се́льному подо́бна суть, вразумля́яй мя. Ра́дуйся, сла́вы челове́чи, а́ки те́ни преходя́щия, иска́ти возбраня́яй ми; ра́дуйся, от еди́наго Бо́га сла́вы нетле́нныя в бу́дущем ве́це взыска́ти побужда́яй мя. Ра́дуйся, А́нгеле Госпо́день, неусыпа́емый храни́телю мой.

Кондак 9
Всяк грех соде́ях в житии́ сем и весь живо́т мой во мно́зе прите́к суете́, к концу́ прибли́жихся: врази́ же мои́ устремля́ются на мя, а́лчуще поя́ти мя и низри́нути во глубину́ а́дову. Те́мже молю́ ти ся, благи́й мой Храни́телю, бу́ди ми защи́титель, егда́ и́мам преходи́ти лю́тая мыта́рства, и безбе́дно доведи́ мя до врат Небе́снаго Ца́рствия, иде́же ли́цы а́нгельстии ра́достне срета́ют восклица́ющих: Аллилу́иа.

Икос 9
Вити́йствующий язы́к не мо́жет изрещи́, я́же сотвори́л ми еси́, святы́й храни́телю мой, во всем житии́ мое́м: прия́в бо ду́шу мою́ от купе́ли Свята́го Креще́ния, храни́л мя еси́ во младе́нчестве, учи́л и вразумлял еси́ во о́трочестве, соблюда́л мя еси́ от поползнове́ния ко грехо́м в во́зрасте ю́ношестем, наставля́л еси́, прише́дша мя в му́жество, охраня́л еси́ на всех путе́х мои́х да́же до ста́рости, облича́я и утеша́я, всю́ду помога́я и направля́я на путь спасе́ния. Сего́ ра́ди благода́рственно вопию́ ти: Ра́дуйся, я́ко никогда́же лиша́еши мя твоея́ по́мощи и заступле́ния; ра́дуйся, я́ко от сна востаю́ща мя подвиза́еши ко благодаре́нию Го́спода, укрепля́ющаго си́лы моя́. Ра́дуйся, я́ко нача́ток коего́ждо дне моли́твою освяща́ти мя поуча́еши; ра́дуйся, я́ко воспреща́еши ми без моли́твы к всеблаго́му Промысли́телю, дерзнове́нно собо́ю что начина́ти. Ра́дуйся, я́ко самонаде́яние из се́рдца моего́ истреби́ти тщи́шися; ра́дуйся, я́ко сладча́йшее и́мя Го́спода Иису́са Христа́ усты́ непреста́нно произноси́ти и во уме́ держа́ти мя побужда́еши. Ра́дуйся, я́ко во вся́кое вре́мя нужная то́чию и поле́зная веща́ти язы́ком ми внуша́еши; ра́дуйся, я́ко от праздносло́вия, многоглаго́лания, па́че же и кощу́нства мя удержава́еши. Ра́дуйся, я́ко яду́щу и пию́щу ми или́ и́но что творя́щу при́сно спребыва́еши; ра́дуйся, я́ко воздержа́нию в пи́щи и питии́ приобучи́ти мя пече́шися. Ра́дуйся, я́ко спя́ща мя храни́ти и врага́, хотя́ща искуси́ти мя со́нными мечта́нии, отгоня́еши; ра́дуйся, я́ко воспяща́еши мя от любостра́стнаго стремле́ния и во о́чию мое́ю целому́дренный стыд влага́еши. Ра́дуйся, А́нгеле Госпо́день, неусыпа́емый храни́телю мой.

Кондак 10
Спасти́ всех прише́дый Иису́се мой преблаги́й, со умиле́нием молю́ Ти ся, Твои́м милосе́рдием прости́ мои́х злых премно́жество и безме́рие, преклоня́емый на сие́ Боже́ственными мольба́ми Твоего́ невеще́ственнаго служи́теля, его́же ми приста́вил еси́ из младе́нства, я́ко Человеколю́бец, храни́теля: да досто́ин явлю́ся вни́ти в черто́г сла́вы Твоея́ и со ду́хи пра́ведных воспе́ти: Аллилу́иа.

Икос 10
Стена́ тве́рда при́сно явля́еши ми ся, святы́й А́нгеле, проти́ву ухищре́ний зло́бных враго́в мои́х, и́щущих ве́чныя поги́бели моея́ и разслабля́ющих ду́шу мою́ ле́ностию и самозабве́нием. Молю́ у́бо тя, храни́телю мой, да твои́м хода́тайством сподо́блюся, при исхо́де души́ моея́ из телесе́ прича́стник бы́ти Пречи́стаго Те́ла и святе́йшия Кро́ве моего́ Спаси́теля, я́ко да укрепи́вся се́ю нетле́нною пи́щею и животворя́щим питие́м, безтре́петно прейду́ во ин мир, воспева́я тя, моего́ благоде́теля: Ра́дуйся, я́ко дана́ ти есть власть и си́ла отража́ти де́монская на мя нападе́ния; ра́дуйся, я́ко прия́л еси́ от Бо́га кре́пость на побежде́ние неви́димых враго́в мои́х. Ра́дуйся, я́ко от вся́каго злоде́йства и ко́зней диа́вольских моги́й изба́вити мя; ра́дуйся, я́ко го́рьких мыта́рств нача́льника, лю́таго мироде́ржца нападе́ния от мене́ отрева́еши. Ра́дуйся, я́ко, огражда́емый твои́м прису́тствием, и́мам наде́жду в час сме́рти не устраши́тися мра́чных лиц духо́в зло́бы; ра́дуйся, я́ко храни́мый тобо́ю, упова́ю безбе́дно прейти́ возду́шная мыта́рства. Ра́дуйся, я́ко укрепля́емый твое́ю по́мощию, ча́ю не уде́ржан бы́ти мне врат рая́, ми вожделе́ннаго; ра́дуйся, я́ко твое́ за мя предста́тельство си́льно есть пред Бо́гом, е́же не вве́ржену ми бы́ти во тьму кроме́шную. Ра́дуйся, я́ко при́сно внуша́еши ми умилостивля́ти Го́спода слеза́ми покая́ния, да изба́влюся гее́нны а́дския; ра́дуйся, я́ко побужда́еши мя день и нощь моли́тися, да не по́слан бу́ду со де́моны му́читися. Ра́дуйся, неотсту́пный мой руководи́телю и пе́стуне; ра́дуйся, кре́пкий мой засту́пниче и ско́рый помо́щниче. Ра́дуйся, А́нгеле Госпо́день, неусыпа́емый храни́телю мой.

Кондак 11
Пе́ние сие́, а́ще и от усе́рдия моего́ ти приноси́мое, святы́й храни́телю мой, вем, я́ко не дово́льно есть ко изъявле́нию моего́ серде́чнаго благодаре́ния за вся блага́я, я́же ми сотвори́л еси́ и не престае́ши твори́ти да́же до сего́ дне и ча́са; но и о сем молю́ ти ся, общаго ми с тобо́ю Созда́теля уми́лостиви, да на Стра́шнем Суде́ Свое́м шу́ия ча́сти изба́вит мя и сподо́бит со все́ми святы́ми воспева́ти Ему́: Аллилу́иа.

Икос 11
Свети́льник мой угасе́, еле́а же благи́х дел, во е́же возжещи́ и, несть ми; и где обря́щуся аз, окая́нный, сном грехо́вным отягче́нный, егда́ пости́гнет мя внеза́пу полу́нощь, час кончи́ны моея́? Но да не услы́шу и аз, я́коже юро́дивыя де́вы, гро́знаго гла́са Жениха́: не вем тя! Помози́ ми, неусыпа́емый храни́телю мой, напо́лнити сосу́ды души́ моея́ еле́ем благи́х дел, па́че же милосе́рдия и смире́ния. Ны́не же приими́ от мене́ сие́ пе́ние: Ра́дуйся, Еди́наго Го́спода име́ти в ра́зуме при́сно ми внуша́яй; ра́дуйся, за́поведь о любви́ к Нему́, преблаго́му, в се́рдце мое́м обновля́яй. Ра́дуйся, люби́ти Его́, Созда́теля, всем умо́м и всем помышле́нием мя побужда́яй; ра́дуйся, и к бли́жним и́скреннюю любо́вь мою́ Богоуго́дну бы́ти непреста́нно ми напомина́яй. Ра́дуйся, люби́ти их не сло́вом или́ язы́ком, но де́лом и и́стиною мя поуча́яй; ра́дуйся, во всех ну́ждах их помога́ть жела́ние ми влага́яй. Ра́дуйся, утеша́ти скорбя́щих, заступа́ти оби́димых мя наставля́яй; ра́дуйся, от име́ний свои́х уделя́ти бе́дным и неиму́щим се́рдце мое́ преклоня́яй. Ра́дуйся, и ду́шу мою́, по за́поведи Спаси́теля, положи́ти за дру́ги своя́ гото́ву ми бы́ти возбужда́яй; ра́дуйся, закрыва́яй очеса́ моя́, е́же не зре́ти ми прегреше́ния бра́та моего́. Ра́дуйся, не попуща́яй ми осужда́ти поползну́вшагося на грех бли́жняго моего́; ра́дуйся, воспреща́яй ми я́ти ве́ру оглаго́льником клевре́та моего́. Ра́дуйся, А́нгеле Госпо́день, неусыпа́емый храни́телю мой.

Кондак 12
Благода́ть дана́ ти есть от Всемогу́щаго Го́спода, святы́й покрови́телю мой, е́же храни́ти мя на всех путе́х мои́х, да не о ка́мень ко́его собла́зна преткне́тся нога́ моя́, до́ндеже мя предста́виши Христу́ Бо́гу спасе́на, Ему́же немо́лчно вся Си́лы Небе́сныя взыва́ют: Аллилу́иа.

Икос 12
Пою́ Твое́ досточу́дное милосе́рдие и мно́гое снисхожде́ние, быстродви́жный уме́, безпло́тный слуго́ Госпо́день: я́ко не гнуша́ешися грехо́вныя моея́ смра́дности и не престае́ши приноси́ти о мне, непотре́бнем, святы́я моли́твы своя́ ко святе́йшему престо́лу Триипоста́снаго Бо́га, е́же не поги́бнути ми во ве́ки, но Ца́рствие Небе́сное насле́довати. Благоволи́ у́бо прия́ти от душе́вных сокро́вищ мои́х приноси́мое ти песнопе́ние: Ра́дуйся, я́ко воспомина́нием гряду́щаго гро́знаго Суда́ Бо́жия от грехо́в мя отрева́еши; ра́дуйся, я́ко ду́шу мою́, а́ки неве́сту, ко сре́тению прекра́снаго Жениха́ Христа́ предуготовля́ти возбужда́еши мя. Ра́дуйся, я́ко при́сно жела́еши досто́йна мя сотвори́ти бра́чнаго черто́га Его́; ра́дуйся, я́ко вы́ну учи́ша мя возжига́ти свети́льник души́ моея́, да с му́дрыми де́вами, ду́шами пра́ведных, вни́ду в онь. Ра́дуйся, я́ко грехо́вныя оде́жды моея́ совлачи́тися побужда́еши мя; ра́дуйся, я́ко в ри́зу непоро́чности и чистоты́ облещися ми спосо́бствуеши. Ра́дуйся, я́ко хода́тайствуеши, да на Стра́шнем Суде́ Христо́вом одесну́ю Его́ ста́ти сподо́блюся; ра́дуйся, я́ко умоля́еши благоутро́бие Бо́жие, да ли́ку избра́нных Свои́х сопричте́т мя. Ра́дуйся, я́ко подвиза́еши на моли́тву ко Го́споду и сожи́телей твои́х небе́сных, да всели́т мя с ни́ми во Ца́рствии Свое́м; ра́дуйся, до́брый и бо́дрый блюсти́телю мой. Ра́дуйся, те́плый о мне, гре́шнем, моли́твенниче и благи́й предста́телю; ра́дуйся, по Го́споде Бо́зе и Пресвяте́й Богоро́дице кре́пкое мое́ упова́ние. Ра́дуйся, А́нгеле Госпо́день, неусыпа́емый храни́телю мой.

Кондак 13
О пресла́вный и у́мный све́те, А́нгеле Бо́жий! Приими́ благода́рственное сие́ и моле́бное пе́ние, и, егда́ и́мам от земли́ воста́ти на Суд, покажи́ тогда́ милосе́рдие твое́ на мне, гре́шнем: предста́ни близ мене́ тих и ра́достен, наде́ждою спасе́ния отъе́мля страх мой, да в селе́ниих ра́йских сподо́блюся вку́пе с тобо́ю во ве́ки веко́в воспева́ти преве́чному Царю́ сла́вы: Аллилу́иа.

(Этот кондак читается трижды, зате́м икос 1 и кондак 1)

Моли́тва
О, святы́й А́нгеле, храни́телю и покрови́телю мой благи́й! С сокруше́нным се́рдцем и боле́зненною душе́ю предстою́ ти, моля́ся: услы́ши мя, гре́шнаго раба́ своего́ (и́мя), с во́плем кре́пким и пла́чем го́рьким вопию́щаго. Не помяни́ мои́х беззако́ний и непра́вд, и́миже аз окая́нный прогневля́ю тя по вся дни и часы́, и ме́рзостна себе́ творю́ пред Созда́телем на́шим Го́сподем. Яви́ся мне милосе́рд и не отлуча́йся мене́ скве́рнаго да́же до кончи́ны моея́. Возбуди́ мя от сна грехо́внаго и посо́бствуй твои́ми моли́твами про́чее вре́мя живота́ моего́ без поро́ка прейти́ и сотвори́ти плоды́ досто́йны покая́ния, па́че же от сме́ртных паде́ний грехо́вных соблюди́ мя, да не поги́бну во отча́янии и да не пора́дуется враг о поги́бели мое́й. Вем вои́стинну и усты́ испове́дую, я́ко никто́же тако́в друг и предста́тель, защи́титель и побо́рник, я́коже ты, святы́й А́нгеле. Предстоя́ бо Престо́лу Госпо́дню, мо́лишися о мне непотре́бнем и па́че всех гре́шнейшем, да не изы́мет Преблаги́й души́ моея́ в день неча́яния моего́ и в день творе́ния зло́бы. Не престай у́бо умилостивля́я Премилосе́рдаго Го́спода и Бо́га моего́, да отпу́стит согреше́ния моя́, я́же сотвори́х во всем житии́ мое́м, де́лом, сло́вом и все́ми мои́ми чу́вствы, и и́миже весть судьба́ми да спасе́т мя, да нака́жет мя зде по Свое́й неизрече́нной ми́лости, но да не обличи́т и не истя́жет мя она́мо по Своему́ нелицеприя́тному правосу́дию, да сподо́бит мя покая́ние принести́, с покая́нием же Боже́ственное Причаще́ние досто́йне прия́ти, о сем па́че молю́, и такова́го да́ра всеусердно жела́ю. В стра́шный же час сме́рти неотсту́пен бу́ди ми, благи́й Храни́телю мой, прогоня́я мра́чныя де́моны, иму́щия устраши́ти притре́петную ду́шу мою́. Защити́ мя от тех ловле́ния, егда́ и́мам преходи́ти возду́шная мыта́рства, да храни́м тобо́ю, безбе́дно дости́гну рая́ ми вожделе́ннаго, иде́же ли́цы святы́х и го́рних сил непреста́нно восхваля́ют всечестно́е и великоле́пое и́мя в Тро́ице сла́вимаго Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Ему́же подоба́ет честь и поклоне́ние во ве́ки веко́в. Ами́нь.

^sss^Ангел Хранитель^sss^

pravoslavie.wiki

Акафист Ангелу-Хранителю — Pravoslavniy-Mayak.Ru

Кондак 1

Избранный от Господа Бога на хрaнeниe дyши моея и телесе, святый Ангеле, похвальная ти воспети дерзаю, недостойный раб твой; ты же, яко имеяй дерзновение ко Царю Небесномy, от всяких бед и скорбей, от враг видимых же и невидимых защити, зовyща: Радyйся, Ангеле Господень, неyсыпаемый хранителю мой.

Икос 1

Ангеле святый, посланный с небесе, во еже хранити мя и рyководити во всей жизни моей, припадая молю ти ся: сам настави и вразyми мя, начинающа от сердечныя любве и yсердия возглашати песненныя ти хвалы:

Радyйся, Ангеле Божий, предстателю мой y Пресвятыя Троицы
Радyйся, Царя царствyющих безплотный воине.
Радyйся, Господа господствyющих небесный слyго.
Радyйся, yмных и невещественных слyг Его сожителю.
Радyйся, творяй присно волю Владыки своего.
Радyйся, приемый от Бога повеление и власть хранити дyшy мою.
Радyйся, никогдаже отлyчаяйся мене грешнаго.
Радyйся, вынy спребываяй ми недостойномy.
Радyйся, соблюдаяй мя на всех пyтех моих.
Радyйся, сохраняяй мя от всякаго зла.
Радyйся, от Бога данный ми рyководителю на пyтех жития моего.
Радyйся, благийнаставниче мой.
Радyйся, Ангеле Господень, неyсыпаемый хранителю мой.

Кондак 2

Видев Человеколюбивый Господь, яко, по прегрешении праотца нашего Адама, вси человецы yдобь преклонни сyть ко грехy, по неизреченней милости Своей, послал есть во всю землю святых Ангелов, и коемyждо от человек пристави хранителя. Исполняюще yбо повеление Владыки своего, святии Ангели всегда готови сyть помогати нам, богоyгодно поющим: Аллилyия.

Икос 2

Разyмy моемy просвещение свыше исходатайствyй, святый Ангеле, да возмогy познати, что есть воля Божия, благая и совершенная, и сердце мое направи, еже со yсердием творити ю; тебе же, хранителя моего, да не престанy восхваляти сицевыми гласы:

Радyйся, воспламеняяй сердце мое любовию к Богy, Создателю моемy;
Радyйся, возбyждаяй мя на всяк день же и час приносити Емy молитвы, прошения и благодарения.
Радyйся, стражем верным, страхом Господним дyшевный мой дом ограждаяй;
Радyйся, вся помышления моя к распятомy за грехи мира Спасителю yстремляяй.
Радyйся, страдания Его и крестнyю смерть в память мою вперяяй;
Радyйся, воспоминанием страстей Господних блюстися от грехов мя поyчаяй.
Радyйся, благодатнаго свыше осенения Святаго Дyха просити мя наставляяй;
Радyйся, яко на кроткия точию и смиренныя сердцем милостивне призирати Емy, Утешителю, yверяяй мя.
Радyйся, мыслию о вездесyщии Божии всюдy окрyжаяй мя;
Радyйся, всеведение Его yмным очесем моим представляяй.
Радyйся, милосердием Его к кающимся грешником сердце мое yтешаяй;
Радyйся, правосyдием Его к ожесточенным и нераскаянным дyшy мою yстрашаяй.
Радyйся, Ангеле Господень, неyсыпаемый хранителю мой.

Кондак 3

Силy Божественныя благодати испроси ми, хранителю мой Ангеле, во еже неyклонно и непреткновенно ходити ми спасительным пyтем Христовых заповедей, сердцем же и yсты непрестанно славити всесвятое имя Бога нашего и пети Емy:  Аллилyия.

Икос 3

Имам тя, богоизбранный покровителю мой, якоже светлyю зарю, просвещающyю дyши моея темнотy и разгоняющyю мрак сердечнаго неведения моего; сего ради, со yмилением припадая, молю ти ся, да и вся моя чyвствия, потемненная страстьми, очистятся, во еже не блyждати ми во тьме греховней. Пречyднyю же светлость твою воспеваю сице:

Радyйся, звездо Невечерняго Света, от Трисияннаго Божества возсиявшая и мене вынy озаряющая;
Радyйся, пресветлая лyче, помраченная грехми сердечная ми очеса осиявающая.
Радyйся, яко тщишися направити мя на пyть истинный, во тьме беззаконий блyждающаго;
Радyйся, яко предлагаеши ми заповеди Господня, яки зерцало для всея жизни моея.
Радyйся, яко поставляеши ми закон Божий, яка светильник ногама моима и свет стезям моим;
Радyйся, яко словес Евангелия Христова сладость послyшати поyчаеши мя.
Радyйся, яко yчению Божественнаго Учителя моего и Господа несомненно веровати побеждаеши мя;
Радyйся, яко в повиновении yставом святыя Церкве yкрепляеши мя.
Радyйся, яко правилом и преданием святых апостол и отец покарятися наставляеши мя;
Радyйся, яко во исповедании святыя и православныя веры yтверждаеши мя.
Радyйся, яко за сие исповедание и на смерть готовy ми быти yбеждаеши;
Радyйся, яко еретиком и отстyпником истинныя Церкве сообщатися возбраняеши ми.
Радyйся, Ангеле Господень, неyсыпаемый хранителю мой.

Кондак 4

Буря моря житейскаго  сокрyшает дyховный корабль мой волнами мирских попечений, и мир yбогия дyши моея мятется, и где обрящy тихое пристанище спасения? Токмо на тя по Бозе возлагаю надеждy, хранителю мой Ангеле, яко премyдраго тя кормчаго в мысленных бyрях, смyщающих мя, стяжах; благодарственне yбо пою Богy моемy: Аллилyия.

Икос 4

Слышаще и зраще тя, божественный Ангеле, крепкаго моего блюстителя, злобнии дyси поднебеснии не смеют приближитися ко  пречистей светлости твоей и дyшегyбительныя ми пакости деяти. Сего ради смиренно молю тя, не отстyпи от мене за невоздержание мое, но присно от лyкаваго тех ловления и козней соблюдай мя, со yмилением глаголюща:

Радyйся, крепким кровом крил твоих остеняяй мя и покрываяй;
Радyйся, окрест мене с пламенным мечем присно ополчаяйся.
Радyйся, противy князя тьмы во брани ми пособствyяй;
Радyйся, лyкавых его слyжителей побеждати ми помогаяй.
Радyйся, отгоняяй от мене дyшепагyбныя демоны, аки хищныя птицы;
Радyйся, вразyмляяй мя бесовския козни познати, аки лyкавыя лисицы.
Радyйся, зверообразная тех на yм и сердце мое нападения отреваяй;
Радyйся, порождения их, гордость и ненависть, из сердца моего исторгаяй.
Радyйся, зависть и злопомнение от мыслей моих прогоняяй;
Радyйся, во отражение злых помыслов крестным знамением себе ограждати побyждаяй мя.
Радyйся, на аспида и василиска небоязненно настyпати yкрепляяй мя.
Радyйся, имеяй непобедимое орyжие противy всех врагов моих.
Радyйся, Ангеле Господень, неyсыпаемый хранителю мой.

Кондак 5

Боготечней и лyчезарней звезде, пyтеводившей древле волхвы на поклонение рождшемyся в Вифлееме Спасителю мира, дерзаю yподобити тя, благий хранителю мой; неотлyчным бо и светоносным твоим ми спребыванием yказyеши ми правый пyть, ведyщий в горний Вифлеем, в царствие небесное, да тамо с лики Архангел и Ангел сподоблюся воспевати Превечномy Царю славы: Аллилyия.

Икос 5

Видя мя нощию содержима мрачною и темным облаком страстей покрываема, святый хранителю дyши моея, не огорчися, не остави мене, но подражаяй долготерпению Спасителя моего, пожди еще, возбyждая мя к покаянию, дондеже очеса моя излиют источники слез на омытие дyшевныя нечистоты моея. О сем смиренно молю тя и глаголю:

Радyйся, яко вынy приносиши Богy о мне, грешнем, молитвы своя, яко кадило пред Ним благовонное;
Радyйся, яко присно ходатайствyеши пред Создателем моим о еже спастися ми.
Радyйся, яко праведный гнев Его, на мя движимый, предстательством своим отвращаеши;
Радyйся, яко просиши Всемилосердаго Господа подати прощение злых моих деяний.
Радyйся, яко yмилостивляеши благость Его, да не погyбит мя со беззаконьми моими;
Радyйся, яко непрестанно молишися Искyпителю моемy, да дарyет ми время ко исправлению.
Радyйся, яко возбyждаеши мя в покаянии препроводити вся дни живота моего;
Радyйся, яко внyшаеши ми желание, да вынy каюся пред Господом во вех  прегрешениях моих.
Радyйся, яко вразyмляеши мя на всякое время мысленно себе испытовати и во гресех моих исповедоватися;
Радyйся, яко влагаеши в сердце мое сокрyшение и скорбь, зане прогневах Преблагаго Бога моего.
Радyйся, яко побyждаеши мя оплакивати окаянное и скверное житие мое;Радyйся, светоносный и неyмолкающий ходатаю спасения моего.
Радyйся, Ангеле Господень, неyсыпаемый хранителю мой.

Кондак 6

Проповедyю велегласно присное твое, хранителю мой Ангеле, о мне, грешнем, попечение: в скорбех бо и напастех, яже в сем многомятежнем мир смyщает дyши моея, являеши ми ся скорый yтешитель, вразyмляя мя, яко вся сия ниспосылаются от Премyдраго Создателя, аки врачевство противy дyшевных недyгов моих, и поyчая благодеющемy сице Небесномy Врачy воспевати:Аллилyия.

Икос 6

Возсиявает в дyши моей,  скорбию и yнынием омрачаемой, свет утешения благодатнаго, и сердце мое  веселия и радости исполняется, егда непрестанными твоими, святый Ангеле, наставлении возбyждаем дерзаю, яко мытарь, вопити к Щедромy Богy, да милостив бyдет и простит ми прегрешения моя. Не премолчи yбо, наставниче мой, вразyмляя и yкрепляя мя, зовyща ти:

Радyйся, помогаяй ми благий ярем спасительнаго терпения с любовию носити;
Радyйся, в бедах и злоключениих yпованием на Господа Бога yкрепляяй мя.
Радyйся, скорби и болезни мyжественне преодолевати мя поyчаяй;
Радyйся, всякyю печаль и yныние от сердца моего отгоняяй.
Радyйся, противy врага, в сеть отчаяния yловити мя хотяща, братися побyждаяй мя;
Радyйся, словесем апостола, яко вси хотящии благочестно жити гоними бyдyт, веровати yбеждаяй мя.
Радyйся, образ терпения и злострадания прияти ми пророки и апостолы внyшаяй;
Радyйся, на лик мyченик и исповедник, за Христа до излияния крове своея подвизавшихся, во yтешение ми показyяй.
Радyйся, страдания Самого Спасителя и Господа вынy yмным очесем моим представляяй;
Радyйся, надеждою  воздания бyдyщаго сердце мое yслаждаяй.
Радyйся, всерадостным ожиданием вечных благ дyшy мою оживляяй;
Радyйся, благий и присный мой yтешителю.
Радyйся, Ангеле Господень, неyсыпаемый хранителю мой.

Кондак 7

Хотяй всем человеком спастися, Премилосердый Создатель мой посла тя, Ангела Своего, яко верна ми стража и пестyна добра во всем житии моем, да всюдy вспомоществyеши ми святыми твоими вдохновении, защищаеши противy козней диавола и предyготовляеши мя делы благими внити с мyдрыми девами в небесный чертог, с богокрасною песнию: Аллилyия.

Икос 7

Новyю показyет благость Господь и Владыка мой на мне, непотребнем и паче всех грешнейшем рабе Своем: презирая бо лютая моя и тяжкая, не погyбил мя есть со беззаконьми моими даже до настоящаго дне и часа, но долготерпя на мне, милостивне ожидает обращения  моего и покаяния сердечнаго . Верyю, благий хранителю мой, яко твоим присным пред Богом за мя ходатайством досел храним есмь: темже, любовию к тебе подвизаемый, взываю:

Радyйся, яко обyреващася мя в мори жития сего от конечнаго потопления соблюдаеши;
Радyйся, яко из рова беззаконий моих рyкою твоея помощи мя исхищаеши.
Радyйся, яко греховный сон дyшевредныя моея лености отрясаеши;
Радyйся, яко yм мой, омраченный небрежением, светлым твоим присyтствием озаряеши.
Радyйся, яко хладное и мало не yгасшее сердце мое молитвами воспламеняти ми помогаеши;
Радyйся, яко на славословие Божие присно мя возставляеши.
Радyйся, яко настрояеши глас мой к песнопением, имиже достойно праведно есть хвалити Творца всяческих;
Радyйся, яко поyчаеши мя прославлять Господа моего не yсты точию, но и сердцем.
Радyйся, яко ко исполнению пресвятыя воли Его возбyждаеши мя;
Радyйся, яко самоотвержению и отречению  злыя воли моея приобyчити мя тщишися.
Радyйся, яко голyбинy простотy и агнчy кротость стяжати ми преискренне желаеши;
Радyйся, яко о еже младенческомy незлобию и старческомy доброразсyждению дароватися ми ходатайствyеши.
Радyйся, Ангеле Господень, неyсыпаемый хранителю мой.

Кондак 8

Странен и пришелец есмь на земли сей: житие мое сyетно и маловременно есть: аз же, окаянный, смерти безвестное во yм никогдаже приемлю, ни помышляю о Страшнем Сyдищи, в немже имам Праведномy Сyдии предстати и дати ответ о всяком деле же и слове. Темже молю тя, дyши моея хранителя, возбyди мя скоро от сна греховнаго, да не постигнет мя час смерти неисправленна, и да сподоблюся испросити от Всемилостиваго Бога беззаконием моим прощение и во гласе радования воспевати Емy: Аллилyия.

Икос 8

Всех Господь и Создатель мой егда назнаменyет ми преставитися от жития сего, ты, благий хранителю мой, провидяй грозныя мyки, дyховом злобы и нераскаянным грешником yготованныя и мене ожидающия, покрый мя твоего милосердия крилами, якоже орел птенцы своя, и внегда исчезати от мене дyхy моемy, да yзрю тя близ мене предстояща и лютыя враги отгоняюща. О сем со yмилением молю ти ся, вещая сице:

Радyйся, yмным yчесем моим горький и страшный час смертный представляяй;
Радyйся, яко неизбежен, вкyпе же и безвестен час той присно ми напоминаяй.
Радyйся, кийждо день, аки yже на последний жития моего, взирати мя поyчаяй;
Радyйся, на всякое время ко исходy во ин мир мя предyготовляяй.
Радyйся, дyшевное yмиление и сердечное сокрyшение во мне рождаяй;
Радyйся, вынy желаяй ми, да поне при кончине дний моих покаюся.
Радyйся, любити мир и яже в мире ми воспрещаяй;
Радyйся, пристрастие к тленномy богатствy из сердца моего искореняти помогаяй.
Радyйся, вся блага земная привременна и скоропреходяща быти ми показyяй.
Радyйся, яко вся красная мира сего цветy сельномy подобна сyть, вразyмляяй мя.
Радyйся, славы человечи, аки тени преходящия, искати возбраняяй ми;
Радуйся, от единого Бога славы нетленныя в будущум веце взыскати побуждаяй мя.
Радyйся, Ангеле Господень, неyсыпаемый хранителю мой.

Кондак 9

Всяк грех содеях в житии сем, и весь живот мой во мнозе претек сyете, к концy приближихся; врази же мои yстремляются на мя, алчyще пояти мя и низринyти во глyбинy адовy. Темже молю ти ся, благий мой хранителю, бyди ми защититель, егда имам преходити лютая мытарства, и безбедно доведи мя до врат небеснаго царствия, идеже лицы ангельстии радостне сретают восклицающих:Аллилyия.

Икос 9

Витийствyющий язык не может изрещи, яже сотворил ми еси, святый хранителю мой, во всем житии моем: прияв бо дyшy мою от кyпели святаго Крещения, хранил мя еси во младенчестве, yчил и вразyмлял еси во отрочестве, соблюдал мя еси от поползновения ко грехом в возрасте юношестем, наставлял еси пришедша мя в мyжество, охранял еси на всех пyтех моих даже до старости, обличая и yтешая, всюдy помогая и направляя на пyть спасения. Сего ради благодарственне вопию ти:

Радyйся, яко никогдаже лишаеши мя твоея помощи и застyпления;
Радyйся, яко от сна востающа мя подвизаеши ко благодарению Господа, yкрепляющаго силы моя.
Радyйся, яко начаток коегождо дне молитвою освящати мя поyчаеши.
Радyйся, яко воспрещаеши ми, без молитвы ко Всеблагомy Промыслителю, дерзновенно собою что начинати.
Радyйся, яко самонадеяние из сердца моего истребити тщишися.
Радyйся, яко сладчайшее имя Господа Иисyса Христа yсты непрестанно произносити и во yме держати мя побyждаеши.
Радyйся, яко во всякое время нyжная точию и полезная вещати языком ми внyшаеши.
Радyйся, яко от празднословия, многоглаголания, паче же кощyнства, мя yдерживаеши.
Радyйся, яко ядyщy и пиющy ми, или ино что творящy присно спребываеши.
Радyйся, яко воздержанию в пищи и питии приобyчити мя печешися.
Радyйся, яко спяща мя храниши, и врага, хотяща искyсити мя сонными мечтании, отгоняеши.
Радyйся, яко воспящаеши мя от любострастнаго стремления и во очию моею целомyдренный стыд влагаеши.
Радyйся, Ангеле Господень, неyсыпаемый хранителю мой.

Кондак 10

Спасти всех пришедый, Иисyсе мой Преблагий, со yмилением молю Ти ся, Твоим милосердием прости моих злых премножество и безмерие, преклоняемый на сие Божественными мольбами Твоего невещественнаго слyжителя, егоже ми приставил еси из младенства, яко Человеколюбец, хранителя, да достоин явлюся внити в чертог славы Твоея и со дyхи праведных воспети:Аллилyия.

Икос 10

Стена тверда присно являеши ми ся, святый Ангеле, противy yхищрений злобных врагов моих, ищyщих вечныя погибели моея и разслабляющих дyшy мою леностию и самозабвением. Молю yбо тя, хранителю мой, да твоим ходатайством сподоблюся при исходе дyши моея из телесе причастник быти пречистаго Тела и святейшия Крове Спасителя моего, яко да yкрепився сею нетленною пищею и животворным питием, безтрепетно прейдy воин мир, воспевая тя, моего благодетеля:

Радyйся, яко дана ти есть власть и сила отражати демонская на мя нападения.
Радyйся, яко приял еси от Бога крепость на побеждение невидимых врагов моих.
Радyйся, яко от всякаго злодейства и козней диавольских могий избавити мя.
Радyйся, яко горьких мытарств начальника, лютаго миродержца нападения от мене отреваеши.
Радyйся, яко, ограждаемый твоим присyтствием, имам надеждy в час смерти не yстрашитися мрачных лиц дyхов злобы.
Радyйся, яко, хранимый тобою, yповаю безбедно прейти воздyшныя мытарства.
Радyйся, яко yкрепляемый твоею помощию, чаю не yдержан быти вне врат рая, ми вожделеннаго.
Радyйся, яко Твое за ми предстательство сильно есть пред Богом, еже и вверженy ми быти во тьмy кромешнюю.
Радyйся, яко присно внyшаеши ми yмилостивляти Господа слезами покаяния, да избавлюся геены адския.
Радyйся, яко побyждаеши мя день и нощь молитися, да не послан бyдy со демоны мyчитися.
Радyйся, неотстyпный мой рyководителю и пестyне.
Радyйся, крепкий мой застyпниче и скорый помощниче.
Радyйся, Ангеле Господень, неyсыпаемый хранителю мой.

Кондак 11

Пение сие, аще и от yсердия моего ти приносимо, святый хранителю мой, вем, яко не довольно есть ко изъявлению моего сердечнаго благодарения за вся благая, яже ми сотворил еси и не престаеши творити даже до сего дне и часа; но и о сем молю ти ся, общаго ми с тобою Создателя yмилостиви, да на страшнем сyде Своем щyия части избавит мя и сподобит со всеми святыми воспевати Емy: Аллилyия.

Икос 11

Светильник мой yгасе, елеа же благих дел, во еже возжещи и, несть ми: и где обрящyся аз, окаянный, сном греховным отягченный, егда постигнет мя внезапнy полyнощь, час кончины моея? Но да не yслышy и аз, якоже юродивыя девы, грознаго гласа Жениха:»Не вем тя!» Помози ми, неyсыпаемый хранителю мой, наполнити сосyды дyши моея елеем благих дел, паче же милосердия и смирения. Ныне же приими от мене пение сие:

Радyйся, единаго Господа имети вразyме рисно ми внyшаяй.
Радyйся, заповедь о любви к Немy, Преблагомy, в сердце моем обновляяй.
Радуйся, любити Его, Создателя, всем yмом и всем помышлением мя побyждаяй.
Радуйся, и к ближним искреннюю любовь мою богоyгоднy быти непрестанно ми напоминаяй.
Радуйся, любити их не словом или языком, но делом и истиною мя поyчаяй.
Радуйся, во всех нyждах их помогати желание ми влагаяй.
Радуйся, yтешати скорбящих, застyпати обидимых мя наставляяй.
Радуйся, от имений своих yделяти бедным и неимyщим сердце мое преклоняяй.
Радуйся, и дyшy мою, по заповеди Спасителя, положити за дрyги своя готовy ми быти возбyждаяй.
Радуйся, закрываяй очеса моя, еже не зрети ми прегрешения брата моего.
Радуйся, не попyщаяй ми осyждати поползнyвшагося на грех ближняго моего.
Радуйся, воспрещаяй ми яти верy оглагольником клеврета моего.
Радуйся, Ангеле Господень, неyсыпаемый хранителю мой.

Кондак 12

Благодать дана ти есть от Всемогyщаго Господа, святый покровителю мой, еже хранити мя на всех пyтех моих, да не о камень коего соблазна преткнется нога моя, дондеже мя представиши Христy Богy спасена, Емyже немолчно вся силы небесныя взывают: Аллилyия.

Икос 12

Пою твое милосердие досточyдное и снисхождение многое, быстродвижный yме, безплотный слyго Господень, яко не гнyшаешися греховныя моея смрадности и не престаеши приносити о мне, непотребнем, святыя молитвы своя ко святейшемy Престолy Триипостаснаго Бога, еже не погибнyти ми во веки, но Царствие наследовати. Благоволи yбо прияти от дyшевных сокровищ моих приносимое ти песнопение:

Радyйся, яко воспоминанием грядyщаго грознаго Сyда Божия от грехов мя, отреваеши.
Радyйся, яко дyшy мою, аки невестy, ко сретению прекраснаго Жениха Христа предyгтовляти возбyждеши мя.
Радyйся, яко присно желаеши достойна мя сотворити брачнаго чертога Его.
Радyйся, яко вынy yчиши мя возжигати светильник дyши моея, да с мyдрыми девами, дyшами праведных, внидy в онь.
Радyйся, яко греховныя одежды моея совлачитися побyждаеши мя.
Радyйся, яко в ризy непорочности и чистоты облещися ми способствyеши.
Радyйся, яко, ходайствyеши, да на Страшнем Сyде Христове одеснyю Его стати сподоблюся.
Радyйся, яко yмоляеши благоyтробие Божие, да ликy избранных Своих сопричтет мя.
Радyйся, яко подвизаеши на молитвy ко Господy и сожителей твоих небесных, да вселит мя с ними во царствии Своем.
Радyйся, добрый и бодрый блюстителю мой.
Радyйся, теплый о мне, грешнем, молитвенниче и благий предстателю.
Радyйся, по Господе Бозе и Пресвятей Богородице крепкое мое yпование.
Радyйся, Ангеле Господень, неyсыпаемый хранителю мой.

Кондак 13

О преславный и yмный свете, Ангеле Божий! Приими благодарственное сие и молебное пение, и егда имам от земли востати на Сyд, покажи тогда милосердие твое на мне, грешнем, предстани близ мене тих и радостен, надеждою спасения отъемля страх мой, да в селениих райских сподоблюся вкyпе с тобою вовеки веков воспевати Превечномy Царю славы: Аллилyия.

Этот Кондак читается трижды, затем Икос 1 и Кондак 1.

Икос 1

Ангеле святый, посланный с небесе, во еже хранити мя и рyководити во всей жизни моей, припадая молю ти ся: сам настави и вразyми мя, начинающа от сердечныя любве и yсердия возглашати песненныя ти хвалы:

Радyйся, Ангеле Божий, предстателю мой y Пресвятыя Троицы
Радyйся, Царя царствyющих безплотный воине.
Радyйся, Господа господствyющих небесный слyго.
Радyйся, yмных и невещественных слyг Его сожителю.
Радyйся, творяй присно волю Владыки своего.
Радyйся, приемый от Бога повеление и власть хранити дyшy мою.
Радyйся, никогдаже отлyчаяйся мене грешнаго.
Радyйся, вынy спребываяй ми недостойномy.
Радyйся, соблюдаяй мя на всех пyтех моих.
Радyйся, сохраняяй мя от всякаго зла.
Радyйся, от Бога данный ми рyководителю на пyтех жития моего.
Радyйся, благийнаставниче мой.
Радyйся, Ангеле Господень, неyсыпаемый хранителю мой.

Кондак 1

Избранный от Господа Бога на хрaнeниe дyши моея и телесе, святый Ангеле, похвальная ти воспети дерзаю, недостойный раб твой; ты же, яко имеяй дерзновение ко Царю Небесномy, от всяких бед и скорбей, от враг видимых же и невидимых защити, зовyща: Радyйся, Ангеле Господень, неyсыпаемый хранителю мой.

Молитва Ангелу Хранителю

О святый Ангеле, хранителю и покровителю мой благий! С сердцем сокрушенным и душею болезненною предстою ти, моляся: услыши мя, грешнаго раба своего (имя рек), с воплем крепким и плачем горьким вопиющаго; не помяни беззаконий моих и неправд, имиже аз, окаянный, прогневляю тя по вся дни и часы, и мерзостна себе творю пред Создателем нашим Господем; явися мне милосерд и не отлучайся мене, сквернаго, даже до кончины моея; возбуди мя от сна греховнаго и пособствуй  молитвами твоими прочее время живота моего без порока прейти и сотворити плоды достойны покаяния, паче же от смертных падений греховных соблюди мя, да не погибну во отчаянии, и да не порадуется враг о погибели моей.

Вем воистинну и усты исповедую, яко никтоже таков друг и предстатель, защититель и поборник, якоже ты, святый Ангеле: предстоя бо Престолу Господню, молишися о мне, непотребнем и паче всех грешнейшем, да не изымет Преблагий души моея в день нечаяния моего и в день творения злобы. Не престай убо умилостивляя Премилосердаго Господа и Бога моего, да отпустит согрешения моя, яже сотворих во всем житии моем, делом, словом и всеми моими чувствы, и имиже весть судьбами, да спасет мя, да накажет мя зде по неизреченней милости Своей, но да не обличит и не истяжет мя онамо по нелицеприятному правосудию Своему; да сподобит мя покаяние принести, с покаянием же Божественное Причащение достойне прияти, о сем паче молю и таковаго дара всеусердно желаю.

В страшный же час смерти неотступен буди ми, благий хранителю мой, прогоняя мрачныя демоны, имущия устрашити претрепетную душу мою; защити мя от тех ловления, егда имам преходити воздушныя мытарства, да, храним тобою, безбедно достигну рая, ми вожделеннаго, идеже лицы святых и горних Сил непрестанно восхваляют всечестное и великолепое имя в Троице славимаго Бога, Отца, и Сына и Святаго Духа, Ему же подобает честь и поклонение во веки веков. Аминь.

Mолитва всем святым

pravoslavniy-mayak.ru

Акафист и канон Ангелу Хранителю читать текст и слушать онлайн

Тропа́рь, Глас 6-й

А́нгеле Бо́жий, храни́телю мо́й святы́й, живо́т мо́й соблюди́ во стра́се Христа́ Бо́га, у́м мо́й утверди́ во и́стиннем пути́, и к любви́ го́рней уязви́ ду́шу мою́, да тобо́ю направля́ем, получу́ от Христа́ Бо́га ве́лию ми́лость.

Сла́ва Отцу, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.
Богоро́дичен

Свята́я Влады́чице, Христа́ Бо́га на́шего Ма́ти, я́ко все́х Творца́ недоуме́нно ро́ждшая, моли́ бла́гость Его́ всегда́, со храни́телем мои́м а́нгелом, спасти́ ду́шу мою́, страстьми́ одержи́мую, и оставле́ние грехо́в дарова́ти ми́.

Кано́н, гла́с 8-й

Пе́снь 1

Пои́м Го́сподеви, прове́дшему лю́ди Своя́ сквозе́ Чермно́е мо́ре, я́ко еди́н сла́вно просла́вися.

Иису́су: Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же мо́й, поми́луй мя́.

Пе́снь воспе́ти и восхвали́ти, Спа́се, Твоего́ раба́ досто́йно сподо́би, безпло́тному А́нгелу, наста́внику и храни́телю моему́.

Припе́в: Святы́й А́нгеле Бо́жий, храни́телю мо́й, моли́ Бо́га о мне́.

Еди́н а́з в неразу́мии и в ле́ности ны́не лежу́, наста́вниче мо́й и храни́телю, не оста́ви мене́, погиба́юща.

Сла́ва Отцу, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху. У́м мо́й твое́ю моли́твою напра́ви, твори́ти ми́ Бо́жия повеле́ния, да получу́ от Бо́га отда́ние грехо́в, и ненави́дети ми́ злы́х наста́ви мя́, молю́ся ти́.

И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь. Моли́ся, Деви́це, о мне́, рабе́ Твое́м, ко Благода́телю, со храни́телем мои́м А́нгелом, и наста́ви мя́ твори́ти за́поведи Сы́на Твоего́ и Творца́ моего́.

Пе́снь 3

Ты́ еси́ утвержде́ние притека́ющих к Тебе́, Го́споди, Ты́ еси́ све́т омраче́нных, и пое́т Тя́ ду́х мо́й.

Все́ помышле́ние мое́ и ду́шу мою́ к тебе́ возложи́х, храни́телю мо́й; ты́ от вся́кия мя́ напа́сти вра́жия изба́ви.

Вра́г попира́ет мя́, и озлобля́ет, и поуча́ет всегда́ твори́ти своя́ хоте́ния; но ты́, наста́вниче мо́й, не оста́ви мене́ погиба́юща.

Сла́ва Отцу, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху. Пе́ти пе́снь со благодаре́нием и усе́рдием Творцу́ и Бо́гу да́ждь ми́, и тебе́, благо́му А́нгелу храни́телю моему́: изба́вителю мо́й, изми́ мя́ от вра́г озлобля́ющих мя́.

И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь. Исцели́, Пречи́стая, моя́ многонеду́жныя стру́пы, я́же в души́, прожени́ враги́, и́же при́сно бо́рются со мно́ю.

Седа́лен, гла́с 2-й

От любве́ душе́вныя вопию́ ти́, храни́телю моея́ души́, всесвяты́й мо́й А́нгеле: покры́й мя́ и соблюди́ от лука́ваго ловле́ния всегда́, и к жи́зни наста́ви небе́сней, вразумля́я и просвеща́я и укрепля́я мя́.

Сла́ва Отцу, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.
Богоро́дичен:

Богоро́дице безневе́стная Пречи́стая, Я́же без се́мени ро́ждши все́х Влады́ку, Того́ со А́нгелом храни́телем мои́м моли́, изба́вити ми́ ся́ вся́каго недоуме́ния, и да́ти умиле́ние и све́т души́ мое́й и согреше́нием очище́ние, Я́же еди́на вско́ре заступа́ющи.

Пе́снь 4

Услы́шах, Го́споди, смотре́ния Твоего́ та́инство, разуме́х дела́ Твоя́, и просла́вих Твое́ Божество́.

Моли́ Человеколю́бца Бо́га ты́, храни́телю мо́й, и не оста́ви мене́, но при́сно в ми́ре житие́ мое́ соблюди́ и пода́ждь ми́ спасе́ние необори́мое.

Я́ко засту́пника и храни́теля животу́ моему́ прие́м тя́ от Бо́га, А́нгеле, молю́ тя́, святы́й, от вся́ких мя́ бе́д свободи́.

Сла́ва Отцу, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху. Мою́ скве́рность твое́ю святы́нею очи́сти, храни́телю мо́й, и от ча́сти шу́ия да отлуче́н бу́ду моли́твами твои́ми и прича́стник сла́вы явлю́ся.

И ны́не: Недоуме́ние предлежи́т ми́ от обыше́дших мя́ зо́л, Пречи́стая, но изба́ви мя́ от ни́х ско́ро: к Тебе́ бо еди́ней прибего́х.

Пе́снь 5

У́тренююще вопие́м Ти́: Го́споди, спаси́ ны́; Ты́ бо еси́ Бо́г на́ш, ра́зве Тебе́ ино́го не ве́мы.

Я́ко име́я дерзнове́ние к Бо́гу, храни́телю мо́й святы́й, Сего́ умоли́ от оскорбля́ющих мя́ зо́л изба́вити.

Све́те све́тлый, све́тло просвети́ ду́шу мою́, наста́вниче мо́й и храни́телю, от Бо́га да́нный ми́ А́нгеле.

Сла́ва Отцу, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху. Спя́ща мя́ зле́ тягото́ю грехо́вною, я́ко бдя́ща сохрани́, А́нгеле Бо́жий, и возста́ви мя́ на славосло́вие моле́нием твои́м.

И ны́не: Мари́е, Госпоже́ Богоро́дице безневе́стная, наде́ждо ве́рных, вра́жия возноше́ния низложи́, пою́щия же Тя́ возвесели́.

Пе́снь 6

Ри́зу ми́ пода́ждь све́тлу, одея́йся све́том я́ко ри́зою, многоми́лостиве Христе́ Бо́же на́ш.

Вся́ких мя́ напа́стей свободи́, и от печа́лей спаси́, молю́ся ти́, святы́й А́нгеле, да́нный ми́ от Бо́га, храни́телю мо́й до́брый.

Освети́ у́м мо́й, бла́же, и просвети́ мя́, молю́ся ти́, святы́й А́нгеле, и мы́слити ми́ поле́зная всегда́ наста́ви мя́.

Сла́ва Отцу, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху. Уста́ви се́рдце мое́ от настоя́щаго мяте́жа, и бде́ти укрепи́ мя́ во благи́х, храни́телю мо́й, и наста́ви мя́ чу́дно к тишине́ живо́тней.

И ны́не: Сло́во Бо́жие в Тя́ всели́ся, Богоро́дице, и челове́ком Тя́ показа́ небе́сную ле́ствицу; Тобо́ю бо к на́м Вы́шний соше́л е́сть.

Конда́к, гла́с 4-й

Яви́ся мне́ милосе́рд, святы́й А́нгеле Госпо́день, храни́телю мо́й, и не отлуча́йся от мене́, скве́рнаго, но просвети́ мя́ све́том неприкоснове́нным и сотвори́ мя́ досто́йна Ца́рствия Небе́снаго.

И́кос

Уничиже́нную ду́шу мою́ мно́гими собла́зны, ты́, святы́й предста́телю, неизрече́нныя сла́вы небе́сныя сподо́би, и певе́ц с ли́ки безпло́тных си́л Бо́жиих, поми́луй мя́ и сохрани́, и по́мыслы до́брыми ду́шу мою́ просвети́, да твое́ю сла́вою, А́нгеле мо́й, обогащу́ся, и низложи́ зломы́слящия мне́ враги́, и сотвори́ мя́ досто́йна Ца́рствия Небе́снаго.

www.o-vere.ru

Возносим усердную молитву и акафист Ангелу-хранителю — Философия

Просмотров: 4224

Молитва – древний, как мир, способ обращения человека к Богу, а также Его святым угодникам, и самым близким из них для человека является Ангел-хранитель. Канон и акафист – наиболее усердные молитвы, которые православный христианин может вознести в домашних условиях, и поэтому они особенно любимы верующими, несмотря на то, что их чтение не входит в обязательное ежедневное молитвенное правило мирян. В каких случаях их читают? Как правило, поводом для усиленного моления становятся не самые приятные события нашей жизни: неприятности на работе или в институте, болезнь, притеснения и обиды.

Канон или акафист Ангелу-хранителю – это молитвы, которые, по многовековым наблюдениям, помогают в любых жизненных нуждах, и поэтому они должны присутствовать в молитвенном арсенале каждого православного христианина.

Канон Ангелу-хранителю: часть последования ко Святому Причащению

Ангелом-хранителем называют представителя небесных бесплотных сил, который «закрепляется» Богом за каждым православным христианином во время его крещения. Православная церковь учит, что Ангел-хранитель – самый быстрый и усердный помощник верующего человека, в задачи которого входит всяческое способствование его спасению. Почему же в таком случае даже крещеные люди так часто попадают в различные несчастья? Причина проста – мы просто забываем регулярно им молиться.

Канон Ангелу-хранителю – самый лучший способ беседы со своим заступником, помощью которого мы так необдуманно пренебрегаем. Принимая во внимание продолжительность канона и занятость современного человека, читать его ежедневно может далеко не каждый, и поэтому Канон Ангелу-хранителю включен в последование ко Святому Причащению, чтобы хотя бы при подготовке к таинству мы вспоминали своего заступника благодарственной молитвой.

Акафист своему Ангелу-хранителю

Акафист – это особенная хвалебная песнь, по продолжительности примерно равная канону (на прочтение акафиста и канона в среднем уходит 30-40 минут). Акафист с давних времен считается одной из самых сильных молитв, помогающей преодолеть греховные страсти, а также справиться как с духовными, так и с вполне физическими недугами. К таковым молитвам относится и акафист Ангелу-хранителю, который можно читать не только в скорби, но и в радости. Состоящий из 12 икосов и 12 кондаков – особых стихов, каждый из которых раскрывает небесную сущность заступника, ‑ акафист Ангелу-хранителю особенно рекомендуется прочитать в свой день Ангела, а также в Собора Архангела Михаила и прочих Небесных Сил Бесплотных (21 ноября).

Слушать на видео акафист Ангелу Хранителю

Православный текст акафиста Ангелу Хранителю на русском языке

Кондак 1

Избранный от Господа Бога на хрaнeниe дyши моея и телесе, святый Ангеле, похвальная ти воспети дерзаю, недостойный раб твой; ты же, яко имеяй дерзновение ко Царю Небесномy, от всяких бед и скорбей, от враг видимых же и невидимых защити, зовyща: Радyйся, Ангеле Господень, неyсыпаемый хранителю мой.

 

Икос 1

Ангеле святый, посланный с небесе, во еже хранити мя и рyководити во всей жизни моей, припадая молю ти ся: сам настави и вразyми мя, начинающа от сердечныя любве и yсердия возглашати песненныя ти хвалы:

Радyйся, Ангеле Божий, предстателю мой y Пресвятыя Троицы

Радyйся, Царя царствyющих безплотный воине.

Радyйся, Господа господствyющих небесный слyго.

Радyйся, yмных и невещественных слyг Его сожителю.

Радyйся, творяй присно волю Владыки своего.

Радyйся, приемый от Бога повеление и власть хранити дyшy мою.

Радyйся, никогдаже отлyчаяйся мене грешнаго.

Радyйся, вынy спребываяй ми недостойномy.

Радyйся, соблюдаяй мя на всех пyтех моих.

Радyйся, сохраняяй мя от всякаго зла.

Радyйся, от Бога данный ми рyководителю на пyтех жития моего.

Радyйся, благийнаставниче мой.

Радyйся, Ангеле Господень, неyсыпаемый хранителю мой.

 

Кондак 2

Видев Человеколюбивый Господь, яко, по прегрешении праотца нашего Адама, вси человецы yдобь преклонни сyть ко грехy, по неизреченней милости Своей, послал есть во всю землю святых Ангелов, и коемyждо от человек пристави хранителя. Исполняюще yбо повеление Владыки своего, святии Ангели всегда готови сyть помогати нам, богоyгодно поющим: Аллилyия.

 

Икос 2

Разyмy моемy просвещение свыше исходатайствyй, святый Ангеле, да возмогy познати, что есть воля Божия, благая и совершенная, и сердце мое направи, еже со yсердием творити ю; тебе же, хранителя моего, да не престанy восхваляти сицевыми гласы:

Радyйся, воспламеняяй сердце мое любовию к Богy, Создателю моемy;

Радyйся, возбyждаяй мя на всяк день же и час приносити Емy молитвы, прошения и благодарения.

Радyйся, стражем верным, страхом Господним дyшевный мой дом ограждаяй;

Радyйся, вся помышления моя к распятомy за грехи мира Спасителю yстремляяй.

Радyйся, страдания Его и крестнyю смерть в память мою вперяяй;

Радyйся, воспоминанием страстей Господних блюстися от грехов мя поyчаяй.

Радyйся, благодатнаго свыше осенения Святаго Дyха просити мя наставляяй;

Радyйся, яко на кроткия точию и смиренныя сердцем милостивне призирати Емy, Утешителю, yверяяй мя.

Радyйся, мыслию о вездесyщии Божии всюдy окрyжаяй мя;

Радyйся, всеведение Его yмным очесем моим представляяй.

Радyйся, милосердием Его к кающимся грешником сердце мое yтешаяй;

Радyйся, правосyдием Его к ожесточенным и нераскаянным дyшy мою yстрашаяй.

Радyйся, Ангеле Господень, неyсыпаемый хранителю мой.

 

Кондак 3

Силy Божественныя благодати испроси ми, хранителю мой Ангеле, во еже неyклонно и непреткновенно ходити ми спасительным пyтем Христовых заповедей, сердцем же и yсты непрестанно славити всесвятое имя Бога нашего и пети Емy;  Аллилyия.

 

Икос 3

Имам тя, богоизбранный покровителю мой, якоже светлyю зарю, просвещающyю дyши моея темнотy и разгоняющyю мрак сердечнаго неведения моего; сего ради, со yмилением припадая, молю ти ся, да и вся моя чyвствия, потемненная страстьми, очистятся, во еже не блyждати ми во тьме греховней. Пречyднyю же светлость твою воспеваю сице:

Радyйся, звездо Невечерняго Света, от Трисияннаго Божества возсиявшая и мене вынy озаряющая;

Радyйся, пресветлая лyче, помраченная грехми сердечная ми очеса осиявающая.

Радyйся, яко тщишися направити мя на пyть истинный, во тьме беззаконий блyждающаго;

Радyйся, яко предлагаеши ми заповеди Господня, яки зерцало для всея жизни моея.

Радyйся, яко поставляеши ми закон Божий, яка светильник ногама моима и свет стезям моим;

Радyйся, яко словес Евангелия Христова сладость послyшати поyчаеши мя.

Радyйся, яко yчению Божественнаго Учителя моего и Господа несомненно веровати побеждаеши мя;

Радyйся, яко в повиновении yставом святыя Церкве yкрепляеши мя.

Радyйся, яко правилом и преданием святых апостол и отец покарятися наставляеши мя;

Радyйся, яко во исповедании святыя и православныя веры yтверждаеши мя.

Радyйся, яко за сие исповедание и на смерть готовy ми быти yбеждаеши;

Радyйся, яко еретиком и отстyпником истинныя Церкве сообщатися возбраняеши ми.

Радyйся, Ангеле Господень, неyсыпаемый хранителю мой.

 

Кондак 4

Буря моря житейскаго  сокрyшает дyховный корабль мой волнами мирских попечений, и мир yбогия дyши моея мятется, и где обрящy тихое пристанище спасения? Токмо на тя по Бозе возлагаю надеждy, хранителю мой Ангеле, яко премyдраго тя кормчаго в мысленных бyрях, смyщающих мя, стяжах; благодарственне yбо пою Богy моемy: Аллилyия.

 

Икос 4

Слышаще и зраще тя, божественный Ангеле, крепкаго моего блюстителя, злобнии дyси поднебеснии не смеют приближитися ко  пречистей светлости твоей и дyшегyбительныя ми пакости деяти. Сего ради смиренно молю тя, не отстyпи от мене за невоздержание мое, но присно от лyкаваго тех ловления и козней соблюдай мя, со yмилением глаголюща:

Радyйся, крепким кровом крил твоих остеняяй мя и покрываяй;

Радyйся, окрест мене с пламенным мечем присно ополчаяйся.

Радyйся, противy князя тьмы во брани ми пособствyяй;

Радyйся, лyкавых его слyжителей побеждати ми помогаяй.

Радyйся, отгоняяй от мене дyшепагyбныя демоны, аки хищныя птицы;

Радyйся, вразyмляяй мя бесовския козни познати, аки лyкавыя лисицы.

Радyйся, зверообразная тех на yм и сердце мое нападения отреваяй;

Радyйся, порождения их, гордость и ненависть, из сердца моего исторгаяй.

Радyйся, зависть и злопомнение от мыслей моих прогоняяй;

Радyйся, во отражение злых помыслов крестным знамением себе ограждати побyждаяй мя.

Радyйся, на аспида и василиска небоязненно настyпати yкрепляяй мя.

Радyйся, имеяй непобедимое орyжие противy всех врагов моих.

Радyйся, Ангеле Господень, неyсыпаемый хранителю мой.

 

Кондак 5

Боготечней и лyчезарней звезде, пyтеводившей древле волхвы на поклонение рождшемyся в Вифлееме Спасителю мира, дерзаю yподобити тя, благий хранителю мой; неотлyчным бо и светоносным твоим ми спребыванием yказyеши ми правый пyть, ведyщий в горний Вифлеем, в царствие небесное, да тамо с лики Архангел и Ангел сподоблюся воспевати Превечномy Царю славы: Аллилyия.

 

Икос 5

Видя мя нощию содержима мрачною и темным облаком страстей покрываема, святый хранителю дyши моея, не огорчися, не остави мене, но подражаяй долготерпению Спасителя моего, пожди еще, возбyждая мя к покаянию, дондеже очеса моя излиют источники слез на омытие дyшевныя нечистоты моея. О сем смиренно молю тя и глаголю:

Радyйся, яко вынy приносиши Богy о мне, грешнем, молитвы своя, яко кадило пред Ним благовонное;

Радyйся, яко присно ходатайствyеши пред Создателем моим о еже спастися ми.

Радyйся, яко праведный гнев Его, на мя движимый, предстательством своим отвращаеши;

Радyйся, яко просиши Всемилосердаго Господа подати прощение злых моих деяний.

Радyйся, яко yмилостивляеши благость Его, да не погyбит мя со беззаконьми моими;

Радyйся, яко непрестанно молишися Искyпителю моемy, да дарyет ми время ко исправлению.

Радyйся, яко возбyждаеши мя в покаянии препроводити вся дни живота моего;

Радyйся, яко внyшаеши ми желание, да вынy каюся пред Господом во вех  прегрешениях моих.

Радyйся, яко вразyмляеши мя на всякое время мысленно себе испытовати и во гресех моих исповедоватися;

Радyйся, яко влагаеши в сердце мое сокрyшение и скорбь, зане прогневах Преблагаго Бога моего.

Радyйся, яко побyждаеши мя оплакивати окаянное и скверное житие мое;

Радyйся, светоносный и неyмолкающий ходатаю спасения моего.

Радyйся, Ангеле Господень, неyсыпаемый хранителю мой.

 

Кондак 6

Проповедyю велегласно присное твое, хранителю мой Ангеле, о мне, грешнем, попечение: в скорбех бо и напастех, яже в сем многомятежнем мир смyщает дyши моея, являеши ми ся скорый yтешитель, вразyмляя мя, яко вся сия ниспосылаются от Премyдраго Создателя, аки врачевство противy дyшевных недyгов моих, и поyчая благодеющемy сице Небесномy Врачy воспевати: Аллилyия.

 

Икос 6

Возсиявает в дyши моей,  скорбию и yнынием омрачаемой, свет утешения благодатнаго, и сердце мое  веселия и радости исполняется, егда непрестанными твоими, святый Ангеле, наставлении возбyждаем дерзаю, яко мытарь, вопити к Щедромy Богy, да милостив бyдет и простит ми прегрешения моя. Не премолчи yбо, наставниче мой, вразyмляя и yкрепляя мя, зовyща ти:

Радyйся, помогаяй ми благий ярем спасительнаго терпения с любовию носити;

Радyйся, в бедах и злоключениих yпованием на Господа Бога yкрепляяй мя.

Радyйся, скорби и болезни мyжественне преодолевати мя поyчаяй;

Радyйся, всякyю печаль и yныние от сердца моего отгоняяй.

Радyйся, противy врага, в сеть отчаяния yловити мя хотяща, братися побyждаяй мя;

Радyйся, словесем апостола, яко вси хотящии благочестно жити гоними бyдyт, веровати yбеждаяй мя.

Радyйся, образ терпения и злострадания прияти ми пророки и апостолы внyшаяй;

Радyйся, на лик мyченик и исповедник, за Христа до излияния крове своея подвизавшихся, во yтешение ми показyяй.

Радyйся, страдания Самого Спасителя и Господа вынy yмным очесем моим представляяй;

Радyйся, надеждою  воздания бyдyщаго сердце мое yслаждаяй.

Радyйся, всерадостным ожиданием вечных благ дyшy мою оживляяй;

Радyйся, благий и присный мой yтешителю.

Радyйся, Ангеле Господень, неyсыпаемый хранителю мой.

 

Кондак 7

Хотяй всем человеком спастися, Премилосердый Создатель мой посла тя, Ангела Своего, яко верна ми стража и пестyна добра во всем житии моем, да всюдy вспомоществyеши ми святыми твоими вдохновении, защищаеши противy козней диавола и предyготовляеши мя делы благими внити с мyдрыми девами в небесный чертог, с богокрасною песнию: Аллилyия.

 

Икос 7

Новyю показyет благость Господь и Владыка мой на мне, непотребнем и паче всех грешнейшем рабе Своем: презирая бо лютая моя и тяжкая, не погyбил мя есть со беззаконьми моими даже до настоящаго дне и часа, но долготерпя на мне, милостивне ожидает обращения  моего и покаяния сердечнаго . Верyю, благий хранителю мой, яко твоим присным пред Богом за мя ходатайством досел храним есмь: темже, любовию к тебе подвизаемый, взываю:

Радyйся, яко обyреващася мя в мори жития сего от конечнаго потопления соблюдаеши;

Радyйся, яко из рова беззаконий моих рyкою твоея помощи мя исхищаеши.

Радyйся, яко греховный сон дyшевредныя моея лености отрясаеши;

Радyйся, яко yм мой, омраченный небрежением, светлым твоим присyтствием озаряеши.

Радyйся, яко хладное и мало не yгасшее сердце мое молитвами воспламеняти ми помогаеши;

Радyйся, яко на славословие Божие присно мя возставляеши.

Радyйся, яко настрояеши глас мой к песнопением, имиже достойно праведно есть хвалити Творца всяческих;

Радyйся, яко поyчаеши мя прославлять Господа моего не yсты точию, но и сердцем.

Радyйся, яко ко исполнению пресвятыя воли Его возбyждаеши мя;

Радyйся, яко самоотвержению и отречению  злыя воли моея приобyчити мя тщишися.

Радyйся, яко голyбинy простотy и агнчy кротость стяжати ми преискренне желаеши;

Радyйся, яко о еже младенческомy незлобию и старческомy доброразсyждению дароватися ми ходатайствyеши.

Радyйся, Ангеле Господень, неyсыпаемый хранителю мой.

 

Кондак 8

Странен и пришелец есмь на земли сей: житие мое сyетно и маловременно есть: аз же, окаянный, смерти безвестное во yм никогдаже приемлю, ни помышляю о Страшнем Сyдищи, в немже имам Праведномy Сyдии предстати и дати ответ о всяком деле же и слове. Темже молю тя, дyши моея хранителя, возбyди мя скоро от сна греховнаго, да не постигнет мя час смерти неисправленна, и да сподоблюся испросити от Всемилостиваго Бога беззаконием моим прощение и во гласе радования воспевати Емy: Аллилyия.

 

Икос 8

Всех Господь и Создатель мой егда назнаменyет ми преставитися от жития сего, ты, благий хранителю мой, провидяй грозныя мyки, дyховом злобы и нераскаянным грешником yготованныя и мене ожидающия, покрый мя твоего милосердия крилами, якоже орел птенцы своя, и внегда исчезати от мене дyхy моемy, да yзрю тя близ мене предстояща и лютыя враги отгоняюща. О сем со yмилением молю ти ся, вещая сице:

Радyйся, yмным yчесем моим горький и страшный час смертный представляяй;

Радyйся, яко неизбежен, вкyпе же и безвестен час той присно ми напоминаяй.

Радyйся, кийждо день, аки yже на последний жития моего, взирати мя поyчаяй;

Радyйся, на всякое время ко исходy во ин мир мя предyготовляяй.

Радyйся, дyшевное yмиление и сердечное сокрyшение во мне рождаяй;

Радyйся, вынy желаяй ми, да поне при кончине дний моих покаюся.

Радyйся, любити мир и яже в мире ми воспрещаяй;

Радyйся, пристрастие к тленномy богатствy из сердца моего искореняти помогаяй.

Радyйся, вся блага земная привременна и скоропреходяща быти ми показyяй.

Радyйся, яко вся красная мира сего цветy сельномy подобна сyть, вразyмляяй мя.

Радyйся, славы человечи, аки тени преходящия, искати возбраняяй ми;

Радуйся, от единого Бога славы нетленныя в будущум веце взыскати побуждаяй мя.

Радyйся, Ангеле Господень, неyсыпаемый хранителю мой.

 

Кондак 9

Всяк грех содеях в житии сем, и весь живот мой во мнозе претек сyете, к концy приближихся; врази же мои yстремляются на мя, алчyще пояти мя и низринyти во глyбинy адовy. Темже молю ти ся, благий мой хранителю, бyди ми защититель, егда имам преходити лютая мытарства, и безбедно доведи мя до врат небеснаго царствия, идеже лицы ангельстии радостне сретают восклицающих: Аллилyия.

 

Икос 9

Витийствyющий язык не может изрещи, яже сотворил ми еси, святый хранителю мой, во всем житии моем: прияв бо дyшy мою от кyпели святаго Крещения, хранил мя еси во младенчестве, yчил и вразyмлял еси во отрочестве, соблюдал мя еси от поползновения ко грехом в возрасте юношестем, наставлял еси пришедша мя в мyжество, охранял еси на всех пyтех моих даже до старости, обличая и yтешая, всюдy помогая и направляя на пyть спасения. Сего ради благодарственне вопию ти:

Радyйся, яко никогдаже лишаеши мя твоея помощи и застyпления;

Радyйся, яко от сна востающа мя подвизаеши ко благодарению Господа, yкрепляющаго силы моя.

Радyйся, яко начаток коегождо дне молитвою освящати мя поyчаеши.

Радyйся, яко воспрещаеши ми, без молитвы ко Всеблагомy Промыслителю, дерзновенно собою что начинати.

Радyйся, яко самонадеяние из сердца моего истребити тщишися.

Радyйся, яко сладчайшее имя Господа Иисyса Христа yсты непрестанно произносити и во yме держати мя побyждаеши.

Радyйся, яко во всякое время нyжная точию и полезная вещати языком ми внyшаеши.

Радyйся, яко от празднословия, многоглаголания, паче же кощyнства, мя yдерживаеши.

Радyйся, яко ядyщy и пиющy ми, или ино что творящy присно спребываеши.

Радyйся, яко воздержанию в пищи и питии приобyчити мя печешися.

Радyйся, яко спяща мя храниши, и врага, хотяща искyсити мя сонными мечтании, отгоняеши.

Радyйся, яко воспящаеши мя от любострастнаго стремления и во очию моею целомyдренный стыд влагаеши.

Радyйся, Ангеле Господень, неyсыпаемый хранителю мой.

 

Кондак 10

Спасти всех пришедый, Иисyсе мой Преблагий, со yмилением молю Ти ся, Твоим милосердием прости моих злых премножество и безмерие, преклоняемый на сие Божественными мольбами Твоего невещественнаго слyжителя, егоже ми приставил еси из младенства, яко Человеколюбец, хранителя, да достоин явлюся внити в чертог славы Твоея и со дyхи праведных воспети: Аллилyия.

 

Икос 10

Стена тверда присно являеши ми ся, святый Ангеле, противy yхищрений злобных врагов моих, ищyщих вечныя погибели моея и разслабляющих дyшy мою леностию и самозабвением. Молю yбо тя, хранителю мой, да твоим ходатайством сподоблюся при исходе дyши моея из телесе причастник быти пречистаго Тела и святейшия Крове Спасителя моего, яко да yкрепився сею нетленною пищею и животворным питием, безтрепетно прейдy воин мир, воспевая тя, моего благодетеля:

Радyйся, яко дана ти есть власть и сила отражати демонская на мя нападения.

Радyйся, яко приял еси от Бога крепость на побеждение невидимых врагов моих.

Радyйся, яко от всякаго злодейства и козней диавольских могий избавити мя.

Радyйся, яко горьких мытарств начальника, лютаго миродержца нападения от мене отреваеши.

Радyйся, яко, ограждаемый твоим присyтствием, имам надеждy в час смерти не yстрашитися мрачных лиц дyхов злобы.

Радyйся, яко, хранимый тобою, yповаю безбедно прейти воздyшныя мытарства.

Радyйся, яко yкрепляемый твоею помощию, чаю не yдержан быти вне врат рая, ми вожделеннаго.

Радyйся, яко Твое за ми предстательство сильно есть пред Богом, еже и вверженy ми быти во тьмy кромешнюю.

Радyйся, яко присно внyшаеши ми yмилостивляти Господа слезами покаяния, да избавлюся геены адския.

Радyйся, яко побyждаеши мя день и нощь молитися, да не послан бyдy со демоны мyчитися.

Радyйся, неотстyпный мой рyководителю и пестyне.

Радyйся, крепкий мой застyпниче и скорый помощниче.

Радyйся, Ангеле Господень, неyсыпаемый хранителю мой.

 

Кондак 11

Пение сие, аще и от yсердия моего ти приносимо, святый хранителю мой, вем, яко не довольно есть ко изъявлению моего сердечнаго благодарения за вся благая, яже ми сотворил еси и не престаеши творити даже до сего дне и часа; но и о сем молю ти ся, общаго ми с тобою Создателя yмилостиви, да на страшнем сyде Своем щyия части избавит мя и сподобит со всеми святыми воспевати Емy: Аллилyия.

 

Икос 11

Светильник мой yгасе, елеа же благих дел, во еже возжещи и, несть ми: и где обрящyся аз, окаянный, сном греховным отягченный, егда постигнет мя внезапнy полyнощь, час кончины моея? Но да не yслышy и аз, якоже юродивыя девы, грознаго гласа Жениха:»Не вем тя!» Помози ми, неyсыпаемый хранителю мой, наполнити сосyды дyши моея елеем благих дел, паче же милосердия и смирения. Ныне же приими от мене пение сие:

Радyйся, единаго Господа имети вразyме рисно ми внyшаяй.

Радyйся, заповедь о любви к Немy, Преблагомy, в сердце моем обновляяй.

Радуйся, любити Его, Создателя, всем yмом и всем помышлением мя побyждаяй.

Радуйся, и к ближним искреннюю любовь мою богоyгоднy быти непрестанно ми напоминаяй.

Радуйся, любити их не словом или языком, но делом и истиною мя поyчаяй.

Радуйся, во всех нyждах их помогати желание ми влагаяй.

Радуйся, yтешати скорбящих, застyпати обидимых мя наставляяй.

Радуйся, от имений своих yделяти бедным и неимyщим сердце мое преклоняяй.

Радуйся, и дyшy мою, по заповеди Спасителя, положити за дрyги своя готовy ми быти возбyждаяй.

Радуйся, закрываяй очеса моя, еже не зрети ми прегрешения брата моего.

Радуйся, не попyщаяй ми осyждати поползнyвшагося на грех ближняго моего.

Радуйся, воспрещаяй ми яти верy оглагольником клеврета моего.

Радуйся, Ангеле Господень, неyсыпаемый хранителю мой.

 

Кондак 12

Благодать дана ти есть от Всемогyщаго Господа, святый покровителю мой, еже хранити мя на всех пyтех моих, да не о камень коего соблазна преткнется нога моя, дондеже мя представиши Христy Богy спасена, Емyже немолчно вся силы небесныя взывают: Аллилyия.

 

Икос 12

Пою твое милосердие досточyдное и снисхождение многое, быстродвижный yме, безплотный слyго Господень, яко не гнyшаешися греховныя моея смрадности и не престаеши приносити о мне, непотребнем, святыя молитвы своя ко святейшемy Престолy Триипостаснаго Бога, еже не погибнyти ми во веки, но Царствие наследовати. Благоволи yбо прияти от дyшевных сокровищ моих приносимое ти песнопение:

Радyйся, яко воспоминанием грядyщаго грознаго Сyда Божия от грехов мя, отреваеши.

Радyйся, яко дyшy мою, аки невестy, ко сретению прекраснаго Жениха Христа предyгтовляти возбyждеши мя.

Радyйся, яко присно желаеши достойна мя сотворити брачнаго чертога Его.

Радyйся, яко вынy yчиши мя возжигати светильник дyши моея, да с мyдрыми девами, дyшами праведных, внидy в онь.

Радyйся, яко греховныя одежды моея совлачитися побyждаеши мя.

Радyйся, яко в ризy непорочности и чистоты облещися ми способствyеши.

Радyйся, яко, ходайствyеши, да на Страшнем Сyде Христове одеснyю Его стати сподоблюся.

Радyйся, яко yмоляеши благоyтробие Божие, да ликy избранных Своих сопричтет мя.

Радyйся, яко подвизаеши на молитвy ко Господy и сожителей твоих небесных, да вселит мя с ними во царствии Своем.

Радyйся, добрый и бодрый блюстителю мой.

Радyйся, теплый о мне, грешнем, молитвенниче и благий предстателю.

Радyйся, по Господе Бозе и Пресвятей Богородице крепкое мое yпование.

Радyйся, Ангеле Господень, неyсыпаемый хранителю мой.

 

Кондак 13

О преславный и yмный свете, Ангеле Божий! Приими благодарственное сие и молебное пение, и егда имам от земли востати на Сyд, покажи тогда милосердие твое на мне, грешнем, предстани близ мене тих и радостен, надеждою спасения отъемля страх мой, да в селениих райских сподоблюся вкyпе с тобою вовеки веков воспевати Превечномy Царю славы: Аллилyия.

/Этот Кондак читается три раза. Затем читается Икос 1 и Кондак 1/

Тропарь Ангелу-Хранителю, глас 6

Ангеле Божий, хранителю мой святый, живот мой соблюди во страсе Христа Бога, ум мой утверди во истиннем пути, и к любви горней уязви душу мою, да тобою направляем, получу от Христа Бога велию милость.

Православная молитва своему Ангелу Хранителю

О святый Ангеле, хранителю и покровителю мой благий! С сердцем сокрушенным и душею болезненною предстою ти, моляся: услыши мя, грешнаго раба своего (имя рек), с воплем крепким и плачем горьким вопиющаго; не помяни беззаконий моих и неправд, имиже аз, окаянный, прогневляю тя по вся дни и часы, и мерзостна себе творю пред Создателем нашим Господем; явися мне милосерд и не отлучайся мене, сквернаго, даже до кончины моея; возбуди мя от сна греховнаго и пособствуй  молитвами твоими прочее время живота моего без порока прейти и сотворити плоды достойны покаяния, паче же от смертных падений греховных соблюди мя, да не погибну во отчаянии, и да не порадуется враг о погибели моей.

Вем воистинну и усты исповедую, яко никтоже таков друг и предстатель, защититель и поборник, якоже ты, святый Ангеле: предстоя бо Престолу Господню, молишися о мне, непотребнем и паче всех грешнейшем, да не изымет Преблагий души моея в день нечаяния моего и в день творения злобы. Не престай убо умилостивляя Премилосердаго Господа и Бога моего, да отпустит согрешения моя, яже сотворих во всем житии моем, делом, словом и всеми моими чувствы, и имиже весть судьбами, да спасет мя, да накажет мя зде по неизреченней милости Своей, но да не обличит и не истяжет мя онамо по нелицеприятному правосудию Своему; да сподобит мя покаяние принести, с покаянием же Божественное Причащение достойне прияти, о сем паче молю и таковаго дара всеусердно желаю.

В страшный же час смерти неотступен буди ми, благий хранителю мой, прогоняя мрачныя демоны, имущия устрашити претрепетную душу мою; защити мя от тех ловления, егда имам преходити воздушныя мытарства, да, храним тобою, безбедно достигну рая, ми вожделеннаго, идеже лицы святых и горних Сил непрестанно восхваляют всечестное и великолепое имя в Троице славимаго Бога, Отца, и Сына и Святаго Духа, Ему же подобает честь и поклонение во веки веков. Аминь.

filosofia.ru

Акафист святому Ангелу-Хранителю

Утвержден для общецерковного использования

Полезно? Поделись ссылкой!

Акафист к Ангелу-Хранителю — это обращение человека к доброму духу, посланному для защиты человека Богом. Он составлен иеромонахом Луховского монастыря Филуменом и читается верующими людьми в самых разных ситуациях.

Для чего читают

Ангел-Хранитель есть у каждого человека. Он — наш заступник от злых сил и добрый наставник на путь просветления и просвещения. И как и с любым наставником с Ангелом-Хранителем необходимо беседовать, советоваться как поступить в той или иной ситуации, просить его, чтобы он обогатил наш ум обилием святых мыслей, укрепил в нас навык к благочестивым размышлениям. Делается это через молитву.

Регулярное чтение акафиста Ангелу-Хранителю способствует защите верующего от злых духов и людей, укрепляет веру. Довольно распространена также практика чтения этого акафиста одинокими людьми для создания семьи.

Когда принято читать

Акафист Ангелу-Хранителю можно читать в любой день года, кроме недель Страстной и Пасхальной; каких-либо строгих правил о времени его чтения нет. Однако, многие верующие читают этот акафист только в понедельник, когда Православной церковью вспоминаются бесплотные силы небесные. Считается, что если прочитать акафист Ангелу-Хранителю в первый день недели, то будешь под защитой его все последующие дни.

Читать акафист Ангелу-Хранителю

Кондак 1

Избранный от Господа Бога на хранение души моея и телесе, святый Ангеле, похвальная ти воспети дерзаю, недостойный раб твой; ты же, яко имеяй дерзновение к Царю Небесному, от всяких мя бед и скорбей, от враг видимых же и невидимых защити, зовуща:

Радуйся, Ангеле Господень, неусыпаемый хранителю мой.

Икос 1

Ангеле святый, посланный с Небесе, во еже хранити мя и руководити во всей жизни моей, припадая молю ти ся сам настави и вразуми мя, начинающа от сердечныя любве и усердия возглашати песненныя ти хвалы:

Радуйся Ангеле Божий, предстателю мой у Пресвятыя Троицы;

радуйся, Царя царствующих безплотный воине.

Радуйся Господа господствующих небесный слуго;

радуйся умных и невещественных слуг Его сожителю.

Радуйся творяй присно волю Владыки своего;

радуйся, приемый от Бога повеление и власть хранити душу мою.

Радуйся, никогдаже отлучаяйся мене, грешнаго;

радуйся, выну спребываяй ми, недостойному.

Радуйся, соблюдаяй мя на всех путех моих;

радуйся, сохраняяй мя от всякаго зла.

Радуйся, от Бога данный ми руководителю на путех жития моего;

радуйся, благий мой наставниче.

Радуйся, Ангеле Господень, неусыпаемый хранителю мой.

Кондак 2

Видев человеколюбивый Господь, яко, по прегрешении праотца нашего Адама, вси человецы удобь преклонни суть ко греху, по Своей неизреченной милости послал есть во всю землю святых Ангелов и коемуждо от человек пристави хранителя. Исполняюще убо повеление владыки своего, святии Ангели всегда готови суть помогати нам, богоугодно поющим: Аллилуия.

Икос 2

Разуму моему просвещение свыше исходатайствуй, святый Ангеле, да возмогу познати, что есть воля Божия благая и угодная совершенная, и сердце мое направи, еже со усердием творити ю, тебе же, хранителя моего да не престану восхваляти сицевыми гласы:

Радуйся, воспламеняяй сердце мое любовию к Богу, Создателю моему;

Радуйся, возбуждаяй мя на всяк день же и час приносити Ему молитвы, прошения и благодарения.

Радуйся, якоже стражем верным, страхом

Господним душевный мой дом ограждаяй;

радуйся, вся помышления моя к распятому за грехи мира Спасителю устремляяй.

Радуйся, страдания Его и крестную смерть в память мою вперяяй;

Радуйся, воспоминанием страстей Господних блюстися от грехов мя поучаяй.

Радуйся, благодатнаго свыше осенения Святаго Духа просити мя наставляяй;

радуйся, яко на кроткия точию и смиренныя сердцем милостивно презирати Ему, Утешителю, уверяяй мя.

Радуйся мыслею о вездесущии Божии всюду окружаяй мя;

радуйся, всеведение Его умным очесем моим представляяй;

Радуйся, милосердием Его к кающимся грешником сердце мое утешаяй;

радуйся, правосудием Его к ожесточенным и нераскаянным душу мою устрашаяй.

Радуйся, Ангеле Господень, неусыпаемый хранителю мой.

Кондак 3

Силу Божественныя благодати испроси ми, хранителю мой Ангеле, во еже неуклонно и непреткновенно ходити ми спасительным путем Христовых заповедей, сердцем же и усты непрестанно славити всесвятое имя Бога нашего и пети Ему: Аллилуия.

Икос 3

Имам тя, богоизбранный покровителю мой, якоже светлую зарю, просвещающую души моея темноту и разгоняющую мрак сердечнаго неведения моего: сего ради, со умилением припадая, молю ти ся, да и вся моя чувствия, потемненная страстьми, очистятся, во еже не блуждатими во тьме греховней. Пречудную же светлость твою воспеваю сице:

Радуйся, звездо Невечерняго Света, от Трисияннаго Божества возсиявшая и мене выну озаряющая;

радуйся, пресветлая луче, помраченная грехми сердечная ми очеса осиявающая.

Радуйся, яко тщишися направити мя на истинный путь во тьме беззаконий заблуждающаго;

радуйся, яко предлагаеши ми заповеди Господни, аки зерцало для всея жизни моея.

Радуйся, яко поставляеши ми закон Божий, аки светильник ногама моима и свет стезям моим;

радуйся, яко словес Евангелия Христова в сладость послушати поучаеши мя.

Радуйся, яко учению Божественнаго Учителя моего и Господа несумненно веровати побуждаеши мя;

радуйся, яко в повиновении уставом святыя Церкве укрепляеши мя.

Радуйся, правилом и преданием святых апостол и отец покатися наставляеши мя;

радуйся, яко во исповедании святыя и православныя веры утверждаеши мя.

Радуйся, яко за сие исповедание и на смерть готову мя быти убеждаеши;

радуйся, яко еретиком и отступником истинныя Церкве сообщатися возбраняеши ми.

Радуйся, Ангеле Господень, неусыпаемый хранителю мой.

Кондак 4

Буря житейскаго моря сокрушает духовный мой корабль волнами мирских попечений, и мир убогия души моея мятется, и где обрящу тихое пристанище спасения? Токмо на тя по Бозе возлагаю надежду, хринителю мой Ангеле, яко премудраго тя кормчаго в мысленных бурях, смущающих мя, стяжах, благодарственне убо пою Богу моему: Аллилуия.

Икос 4

Слышаще и зряще тя, Божественный Ангеле, крепкаго моего блюстителя, злобнии дуси поднебеснии не смеют приближитися ко твоей пречистей светлости и душегубительныя ми пакости деяти. Сего ради смиренно молю тя, не отступи от мене за невоздержание мое, но присно от лукаваго тех ловления и козней соблюдай мя, со умилением глаголюща:

Радуйся, крепким кровом крил твоих осеняяй мя и покрываяй;

радуйся, окрест мене с пламенным мечем присно ополчаяйся.

Радуйся, противу князя тьмы во брани ми пособствуяй;

радуйся, лукавых его служителей побеждати ми помогаяй.

Радуйся, отгоняяй от мене душепагубныя демоны, аки хищныя птицы;

Радуйся, вразумляяй мя бесовския козни познати, аки лукавыя лисицы.

Радуйся, зверообразная тех на ум и сердце мое нападения отреваяй;

радуйся, порождения их гордость и ненависть, из сердца моего исторгаяй.

Радуйся, зависть и злопомнение от мыслей моих прогоняяй;

Радуйся, отражение злых помыслов крестным знамением себе ограждати побуждаяй мя.

Радуйся, на аспида и василиска небоязненно наступати укрепляяй мя;

радуйся имеяй непобедимое оружие противу всех врагов моих.

Радуйся, Ангеле Господень, неусыпаемый хранителю мой.

Кондак 5

Боготечней и лучезарней звезде, путеводившей древле волхвы на поклонение рождшемуся в Вифлееме Спасителю мира, дерзаю уподобити тя, благий мой хранителю: неотлучным бо и светоносным твоим ми спребыванием указуеши ми правый путь, ведущий в горний Вифлеем, в Небесное Царствие, да тамо с лики Архангел и Ангел сподоблюся воспевати превечному Царю славы: Аллилуия.

Икос 5

Видя Мя нощию содержима мрачною и темным облаком страстей покрываема, святый хранителю души моея, не огорчися, не остави мене, но подражаяй долготерпению Спасителя моего, пожди еще, возбуждая мя к покаянию, дондеже очеса моя излиют источники слез на омытие душевныя нечистоты моея. О сем смиренно молю тя и глаголю:

Радуйся, яко выну приносиши Богу о мне грешнем молитвы своя, яко кадило пред Ним благовон-ное;

радуйся, яко присно ходатайствуеши пред Создателем моим о еже спастися ми.

Радуйся, яко праведный гнев Его, движимый на мя, своим предстательством отвращаеши;

радуйся, яко просиши всемилосердаго Господа подати прощение злых моих деяний.

Радуйся, яко умилостивляеши Его благость, да не погубит мя со беззакониями моими;

радуйся, яко непрестанно молишися Искупителю моему, да дарует ми время ко исправлению.

Радуйся, яко возбуждаеши мя в покаянии препроводити вся дни живота моего;

радуйся, яко внушаеши ми желание, да выну каюся пред Господем во всех моих прегрешениях.

Радуйся, яко вразумляеши мя на всякое время мысленно себе испытовати и во гресех моих исповедоватися;

радуйся, яко влагаеши в сердце мое сокрушение и скорбь, зане прогневах преблагаго Бога моего.

Радуйся, яко побуждаеши мя оплакивати окаянное и скверное житие мое;

Радуйся, светоносный и неумолкающий ходатаю спасении моего.

Радуйся, Ангеле Господень, неусыпаемый хранителю мой.

Кондак 6

Проповедую велегласно присное твое, хранителю мой Ангеле, о мне, грешнем, попечение: в скорбех бо и напастех, яже в сем многомятежнем мире смущают мир души моея, являеши ми ся скорый утешитель, вразумляя мя яко вся сия низпосылаются от премудраго Создателя, аки врачевство противу душевных недугов моих, и поучая благодеющему сице Небесному Врачу воспевати: Аллилуия.

Икос 6

Возсиявает в души моей, омрачаемой скорбию и унынием, свет благодатнаго утешения, и сердце мое исполняется веселия и радости, егда непрестанными твоими святый Ангеле, наставлении возбуждаемь дерзаю, яко мытарь, вопити к щедрому Богу, да милостив будет и простит ми прегрешения моя. Не премолчи убо, наставниче мой, вразумляя и укрепляя мя, зовуща ти:

Радуйся, помогаяй ми благий ярем спасительнаго терпения с любовию носити;

радуйся, в бедах и злоключениих упованием на Господа Бога укрепляяй мя.

Радуйся, скорби и болезни мужественне преодолевати мя поучаяй;

радуйся, всякую печаль и уныние от сердца моего отгоняяй;

Радуйся, противу врага, в сеть отчаяния уловити мя хотяща, братися побуждаяй мя;

радуйся, словесем Апостола яко вси хотящий благочестно жити гоними будут, веровати убеждаяй мя.

Радуйся, образ терпения и злострадания прияти ми пророки и апостолы внушаяй;

радуйся, на лик мученик и исповедник, за Христа до излияния крове своея подвизавшихся, во утешение ми показуяй.

Радуйся, страданиями Самого Спасителя и Господа выну умным очесем моим представляяй; радуйся, надеждою будущаго воздаяния сердце мое услаждаяй.

Радуйся, всерадостным ожиданием вечных благ душу мою оживляяй;

радуйся, благий и присный мой утешителю.

Радуйся, Ангеле Господень, неусыпаемый хранителю мой.

Кондак 7

Хотяй всем человеком спастися, премилосердый Создатель мой посла тя, Ангела Своего, яко верна ми стража и пестуна добра во всем житии моем, да всюду вспомоществуеши ми святыми твоими вдохновении, защищаеши противу козней диавола и предуготовляеши мя делы благими внити с мудрыми девами в небесный чертог, с богокраснею песнию: Аллилуия.

Икос 7

Новую показует благость Господь и Владыка мой на мне непотребнем и паче всех грешнейшем рабе Своем: презирая бо лютая моя и тяжкая, не погубил мя есть со беззаконьями моими даже до настоящаго дне и часа, но долготерпя на мне, милостивне ожидает моего обращения и сердечнаго покаяния. Верую, благий хранителю мой, яко твоим присным пред Богом за мя ходатайством доселе хранимь есмь; темже, любовию к тебе подвизаемый, взываю:

Радуйся, яко обуревающася мя в мори жития сего от конечнаго потопления соблюдаеши;

радуйся, яко из рова беззаконий моих рукою твоея помощи мя исхищяеши.

Радуйся, яко греховный сон душевредныя моея лености отрясаеши;

радуйся, яко ум мой, омраченный небрежением, светлым твоим присутствием озаряеши.

Радуйся, яко хладное и мало не угасшее сердце мое молитвами воспламеняти ми помогаеши;

радуйся, яко на славословие Божие присно мя возставляеши.

Радуйся, яко настрояеши глас мой к песнопением, имиже достойно и праведно есть хвалити Творца всяческих;

радуйся, яко поучаеши мя прославляти Господа моего не усты точию, но и сердцем.

Радуйся, яко ко исполнению пресвятыя воли Его возбуждаеши мя;

радуйся, яко самоотвержению и отречению моея злые воли приобучити мя тщишися.

Радуйся, яко голубину простоту и агнчу кротость стяжати ми преискренне желаеши;

радуйся, яко о еже младенческому незлобию и старческому доброразсуждению дароватися ми ходатайствуеши.

Радуйся, Ангеле Господень, неусыпаемый хранителю мой.

Кондак 8

Странен и пришлец есмь на земли сей: житие мое суетно и маловременно есть; аз же, окаянный, смерти без вестное во ум никогдаже приемлю, ни помышляю о Страшнем судищи, в немже имам Праведному Судии предстати и дати ответ о всяком деле же и слове. Темже молю тя, души моея хранителя, возбуди мя скоро от сна греховнаго, да не постигнет мя час смерти неисправленна и да сподоблюся испросити от всемилостиваго Бога беззаконнием моим прощение и во гласе радования воспевати Ему: Аллилуия.

Икос 8

Всех Господь и Создатель мой егда назнаменует ми преставитися от жития сего, ты, благий хранителю мой, провидяй грозныя муки, духовом злобы и нераскаянным грешником уготованныя и мене ожидающия, покрый мя твоего милосердия крилами, якоже орел птенцы своя, и внегда исчезати от мене духу моему, да узрю тя близ мене предстояща и лютыя враги отгоняюща. О сем со умилением молю ти ся, вещая сице:

Радуйся, умным очесем моим горький и страшный час смертный представляяй;

радуйся, яко неизбежен, вкупе же и безвестен час той присно ми напоминаяй.

Радуйся, на кийждо день аки уже на последний жития моего, взирати мя поучаяй;

Радуйся, всякое время ко исходу во ин мир мя предуговляяй;

Радуйся, душевное умиление и сердечное сокрушение во мне раждаяй;

радуйся, выну желаяй ми, да поне при кончине дний моих покаюся.

Радуйся, любити мир и яже в мире ми воспрещаяй;

радуйся, пристрастие к тленному богатству из сердца моего искореняти помогаяяй;

Радуйся, вся блага земная быти привременна и скоропреходяща ми показуяй;

радуйся, яко вся красная мира сего цвету сельному подобна суть, вразумляяй мя.

Радуйся, славы человечи, аки тени преходящия, искати возбраняяй ми.

Радуйся, Ангеле Господень, неусыпаемый хранителю мой.

Кондак 9

Всяк грех содеях в житии сем и весь живот мой во мнозе притек суете, к концу приближихся; врази же мои устремляются на мя, алчуще пояти мя и низринути во глубину адову. Темже молю ти ся, благий мой хранителю, буди ми защититель, егда имам преходити лютая мытарства, и безбедно доведи мя до врат Небеснаго Царствия, идеже лицы ангельстии радостне сретают восклицающих: Аллилуия.

Икос 9

Витийствующий язык не может изрещи, яже сотворил ми еси святый хранителю мой, во всем житии моем: прияв бо душу мою от купели святаго Крещения, хранил мя еси во младенчестве, учил и вразумлял еси во отрочестве, соблюдал мя еси от поползновения ко грехом в возрасте юношестем, наставлял еси, пришедша мя в мужество, охранял еси на всех путех моих даже до старости, обличая и утешая, всюду помогая и направляя на путь спасения. Сего ради благодарственне вопию ти:

Радуйся, яко никогдаже лишаеши мя твоея помощи и заступления;

радуйся, яко от сна востающа мя подвизаеши ко благодарению Господа, укрепляющаго силы моя.

Радуйся, яко начаток коегождо дне молитвою освящати мя поучаеши;

радуйся, яко воспрещаеши ми без молитвы к всеблагому Промыслителю, дерзновенно собою что начинати.

Радуйся, яко самонадеяние из сердца моего истребити тщишися;

радуйся, яко сладчайшее имя Господа Иисуса Христа усты непрестанно произносити и во уме держати мя побуждаеши.

Радуйся, яко во всякое время нужная точию и полезная вещати языком ми внушаеши;

радуйся, яко от празднословия, многоглаголания, паче же кощунства мя удержаваеши.

Радуйся, яко ядущу и пиющу ми или ино что творящу присно спребываеши;

радуйся, яко воздержанию в пищи и питии приобучити мя печешися.

Радуйся, яко спяща мя храниши и врага, хотяща искусити мя сонными мечтании, отгоняеши;

радуйся, яко воспящаеши мя от любострастнаго стремления и во очию моею целомудренный стыд влагаеши.

Радуйся, Ангеле Господень, неусыпаемый хранителю мой.

Кондак 10

Спасти всех пришедый, Иисусе мой преблагий, со умилением молю Ти ся: Твоим милосердием прости моих злых премножество и безмерие, преклоняемый на сие Божественными мольбами Твоего невещественнаго служителя, егоже ми приставил еси из младенства, яко Человеколюбец, хранителя: да достоин явлюся внити в чертог славы Твоея и со духи праведных воспети: Аллилуия.

Икос 10

Стена тверда присно являеши ми ся, святый Ангеле, противу ухищрений злобных врагов моих, ищущих вечныя погибели моея и разслабляющих душу мою леностию и самозабвением. Молю убо Тя, хранителю мой, да твоим ходатайством сподоблюся при исходе души моея из телесе причастник быти Пречистаго Тела и Святейшия Крове моего Спасителя, яко да укрепився сею нетленною пищею и животворным питием, безтрепетно прейду во ин мир, воспевая тя, моего благодетеля: Радуйся, яко дана ти есть власть и сила отражати демонская на мя нападения;

Радуйся, яко приял еси от Бога крепость на побеждение невидимых врагов моих.

Радуйся, яко от всякаго злодейства и козней диавольских могий избавити мя;

Радуйся, яко горьких мытарств начальника, лютаго миродержца нападения от мене отреваеши.

Радуйся, яко, ограждаемый твоим присутствием, имам надежду в час смерти не устрашитися мрачных лиц духов злобы:

радуйся, яко хранимый тобою, уповаю безбедно прейти воздушная мытарства.

Радуйся, яко укрепляемый твоею помощию, чаю не удержан быти вне врат рая, ми вожделеннаго;

Радуйся, яко Твое за мя предстательство сильно есть пред Богом, еже не ввержену ми быти во тьму кромешную.

Радуйся, яко присно внушаеши ми умилостивляти Господа слезами покаяния, да избавлюся геенны адския;

Радуйся, яко побуждаеши мя день и нощь молитися, да не послан буду со демоны мучитися.

Радуйся, неотступный мой руководителю и пестуне;

радуйся, крепкий мой заступниче и скорый помощниче.

Радуйся, Ангеле Господень, неусыпаемый хранителю мой.

Кондак 11

Пение сие, аще и от усердия моего ти приносимое, святый хранителю мой, вем, яко не довольно есть ко иззъявлению моего сердечнаго благодарения за вся благая, яже ми сотворил еси и не престаеши творити даже до сего дне и часа; но и о сем молю ти ся, общаго ми с тобою Создателя умилостиви, да на Страшнем суде Своем шуия части избавит мя и сподобит со всеми святыми воспевати Ему: Аллилуия.

Икос 11

Светильник мой угасе, елея же благих дел, во еже возжещи и, несть ми: и где обрящуся аз, окаянный, сном греховным отягченный, егда постигнет мя внезапу полунощь, час кончины моея? Но да не услышу и аз, юродивыя девы, грознаго гласа Жениха: «Не вем тя!» Помози ми, неусыпаемый хранителю мой, наполни соосуды души моея елеем благих дел, паче же милосердия и смирения. Ныне же приими от мене сие пение:

Радуйся, Единаго Господа имети в разуме присно ми внушаяй;

радуйся, заповедь о любви к Нему, Преблагому, в сердце моем обновляяй.

Радуйся, любити Его, Создателя, всем умом и всем помышлением мя побуждаяй;

Радуйся, и к ближним искреннюю любовь мою богоугодну быти непрестанно ми напоминаяй.

Радуйся, любити их не словом или языком, но делом и истиною мя поучаяй;

Радуйся, во всех нуждах их помогати желание ми влагаяй.

Радуйся, утешати скорбящих, заступати обидимых мя наставляяй;

радуйся, от имений своих уделяти бедным и неимущим сердце мое преклоняяй.

Радуйся, и душу мою, по заповеди Спасителя, положити за други своя готову ми быти возбуждаяй;

радуйся, закрываяй очеса моя, еже не зрети ми прегрешения брата моего.

Радуйся, не попущаяй ми осуждати поползнувшагося на грех ближняго моего;

радуйся, воспрещаяй ми яти веру оглагольником клеврета моего.

Радуйся, Ангеле Господень, неусыпаемый хранителю мой.

Кондак 12

Благодать дана ти есть от всемогущаго Гооспода, святый покровителю мой, еже хранити мя на всех путях моих, да не о камень коего соблазна преткнется нога моя, дондеже мя представиши Христу Богу спасена, Емуже немолчно вся силы небесныя взывают: Аллилуия.

Икос 12

Пою твое досточудное милосердие и многое снизхождение, быстродвижный уме, безплотный слуго Господень, яко не гнушаешися греховныя моея смрадности и не престаеши приносити о мне, непотребнем, святыя молитвы своя ко святейшему Престолу Триипостаснаго Бога, еже не погибнути ми во веки, но Царствие Небесное наследовати. Благоволи убо прияти от душевных сокровищ моих приносимое ти песнопение:

Радуйся, яко воспоминанием грядущаго грознаго Суда Божия от грехов мя отреваеши;

радуйся, яко душу мою, аки невесту, ко сретению прекраснаго Жениха Христа предуготовляти возбуждаеши мя.

Радуйся, яко присно желаеши достойна мя сотворити и брачнаго чертога Его;

радуйся, яко выну учиши мя возжигати светильник души моея, да с мудрыми девами, душами праведных, вниду в онь.

Радуйся, яко греховныя одежды моея совлачитися побуждаеши мя;

радуйся, яко в ризу непорочности и чистоты облещися ми способствуеши.

Радуйся, яко ходатайствуешь да на Страшнем суде Христове одесную Его стати сподоблюся;

радуйся, яко умоляеши благоутробие Божие, да лику избранных Своих сопричтет мя.

Радуйся, яко подвизаеши на молитву ко Господу и сожителей твоих небесных, да вселит мя с ними во Царствии Своем;

радуйся, добрый и бодрый блюстителю мой.

Радуйся, теплый о мне, грешном, молитвиниче и благий предстателю;

радуйся, по Господе Бозе и Пресвятей Богородице крепкое мое упование.

Радуйся, Ангеле Господень, неусыпаемый хранителю мой.

Кондак 13

О преславный и умный свете, Ангеле Божий! Приими благодарственное сие и молебное пение, и егда имам от земли востати на суд, покажи тогда милосердие твое на мне грешнем: предстани близ мене тих и радостен, надеждою спасения отъемля страх мой, да в селениих райских сподоблюся вкупе с тобою во веки веков воспевати вечному Царю славы: Аллилуия.

Этот кондак читается трижды, затем икос 1 и кондак 1Молитва

О святый Ангеле, хранителю и покровителю мой благий! С сокрушенным сердцем и болезненною душею предстою ти, моляся: услыши мя, грешнаго раба своего (имя рек), с воплем крепким и плачем горьким вопиющаго; не помяни моих беззаконий и неправд, ими же аз окаянный прогневляю тя по вся дни и часы, и мерзостна себе творю пред Создателем нашим Господом; явися мне милосерд и не отлучайся мене сквернаго даже до кончины моея; возбуди мя от сна греховнаго и пособствуй твоими молитвами прочее время живота моего без порока прейти и сотворити плоды достойны покаяния, паче же от смертных падений греховных соблюди мя, да не погибну во отчаянии и да не порадуется враг о погибели моей. Вем воистинну и усты исповедую, яко никтоже таков друг и предстатель, защититель и поборник, якоже ты, святый Ангеле: предстоя бо Престолу Господню, молишися о мне непотребном и паче всех грешнейшем, да не изымет Преблагий души моея в день нечаяния моего и в день творения злобы. Не престай убо умилостивляя премилосердаго Господа и Бога моего, да отпустит согрешения моя, яже сотворих во всем житии моем, делом, словом и всеми моими чувствы, и имиже весть судьбами да спасет мя; да накажет мя зде по Своей неизреченной милости, но да не обличит и не истяжет мя онамо по Своему нелицеприятному правосудию; да сподобит мя покаяние принести, с покаянием же Божественное Причащение достойне прияти, о сем паче молю, и таковаго дара всеусердно желаю. В страшный же час смерти неотступен буди ми, благий хранителю мой, прогоняя мрачныя демоны, имущия устрашити притрепетную душу мою: защити мя от тех ловления, егда имам преходити воздушная мытарства, да храним тобою, безбедно достигну рая ми вожделеннаго, идеже лицы святых и горних сил непрестанно восхваляют всечестное и великолепое имя в Троице славимаго Бога, Отца и Сына и Святаго Духа, Емуже подобает честь и поклонение во веки веков. Аминь.

Тропарь акафиста Ангелу-Хранителю

Тропарь, глас 6-й

Ангеле Божий, хранителю мой святый, живот мой соблюди во страсе Христа Бога, ум мой утверди во истиннем пути, и к любви горней уязви душу мою, да тобою направляем, получу от Христа Бога велию милость.

Кондак, глас 4-й

Явися мне милосерд, святый Ангеле Господень, хранителю мой, и не отлучайся мене сквернаго, но просвети мя светом неприкосновенным и сотвори мя достойна Царствия Небеснаго.

Молитва

О святый Ангеле, хранителю и покровителю мой благий! С сокрушенным сердцем и болезненною душею предстою ти, моляся: услыши мя, грешнаго раба своего (имя рек), с воплем крепким и плачем горьким вопиющаго; не помяни моих беззаконий и неправд, ими же аз окаянный прогневляю тя по вся дни и часы, и мерзостна себе творю пред Создателем нашим Господом; явися мне милосерд и не отлучайся мене сквернаго даже до кончины моея; возбуди мя от сна греховнаго и пособствуй твоими молитвами прочее время живота моего без порока прейти и сотворити плоды достойны покаяния, паче же от смертных падений греховных соблюди мя, да не погибну во отчаянии и да не порадуется враг о погибели моей. Вем воистинну и усты исповедую, яко никтоже таков друг и предстатель, защититель и поборник, якоже ты, святый Ангеле: предстоя бо Престолу Господню, молишися о мне непотребном и паче всех грешнейшем, да не изымет Преблагий души моея в день нечаяния моего и в день творения злобы. Не престай убо умилостивляя премилосердаго Господа и Бога моего, да отпустит согрешения моя, яже сотворих во всем житии моем, делом, словом и всеми моими чувствы, и имиже весть судьбами да спасет мя; да накажет мя зде по Своей неизреченной милости, но да не обличит и не истяжет мя онамо по Своему нелицеприятному правосудию; да сподобит мя покаяние принести, с покаянием же Божественное Причащение достойне прияти, о сем паче молю, и таковаго дара всеусердно желаю. В страшный же час смерти неотступен буди ми, благий хранителю мой, прогоняя мрачныя демоны, имущия устрашити притрепетную душу мою: защити мя от тех ловления, егда имам преходити воздушная мытарства, да храним тобою, безбедно достигну рая ми вожделеннаго, идеже лицы святых и горних сил непрестанно восхваляют всечестное и великолепое имя в Троице славимаго Бога, Отца и Сына и Святаго Духа, Емуже подобает честь и поклонение во веки веков. Аминь.


Правила келейного чтения акафиста

Согласно древней традиции все акафисты принято читать стоя, независимо от того где происходит молитвословие: в доме или в храме. Исключения делаются лишь для больных и немощных прихожан.

В связи с тем, что в большинстве случаев читаются акафисты в соединении с утренними и вечерними молитвами, читать какие-либо дополнительные молитвы не требуется. Акафист в таком случае читается перед молитвой «Достойно есть».

В случае же если акафист читается отдельно от утреннего или вечернего молитвенного правила то сперва произносятся следующие молитвы:

Молитва предначинательная

Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Молитва Святому Духу

Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, везде пребывающий и всё наполняющий, Сокровищница благ и жизни Податель, приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой скверны, и спаси, Благой, души наши.

Вместо этой молитвы от Пасхи до Вознесения читается трижды: «Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в, и су́щим во гробе́х живо́т даровав»; от Вознесения же до дня святой Пятидесятницы (Троицы) эта молитва не читается вовсе, сразу читается Трисвятое.

Трисвятое

Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас.

Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас.

Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас.

Читается с крестным знамением и поясным поклоном.

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.

Молитва Святой Троице

Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради.

Господи, помилуй.

Господи, помилуй.

Господи, помилуй.

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.

Молитва Господня

Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого.

Псалом 50

Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя; яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну. Тебе Единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих, яко да оправдишися во словесех Твоих, и победиши внегда судити Ти. Се бо, в беззакониих зачат есмь, и во гресех роди мя мати моя. Се бо, истину возлюбил еси; безвестная и тайная премудрости Твоея явил ми еси. Окропиши мя иссопом, и очищуся; омыеши мя, и паче снега убелюся. Слуху моему даси радость и веселие; возрадуются кости смиренныя. Отврати лице Твое от грех моих и вся беззакония моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи мене от лица Твоего и Духа Твоего Святаго не отыми от мене. Воздаждь ми радость спасения Твоего и Духом владычним утверди мя. Научу беззаконыя путем Твоим, и нечестивии к Тебе обратятся. Избави мя от кровей, Боже, Боже спасения моего; возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мои отверзеши, и уста моя возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотел еси жертвы, дал бых убо: всесожжения не благоволиши. Жертва Богу дух сокрушен; сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимския. Тогда благоволиши жертву правды, возношение и всесожегаемая; тогда возложат на oлтарь Твой тельцы.

Символ веры

Верую во единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым.

И во единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единороднаго, Иже от Отца рожденнаго прежде всех век; Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, Имже вся быша.

Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечшася.

Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша, и погребенна.

И воскресшаго в третий день по Писанием.

И возшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца.

И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Егоже Царствию не будет конца.

И в Духа Святаго, Господа, Животворящаго, Иже от Отца исходящего, Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки.

Во едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь.

Исповедую едино крещение во оставление грехов.

Чаю воскресения мертвых, и жизни будущаго века. Аминь.

Затем читается сам акафист (при соединении с каноном акафист читается после 6 песни) и после заключительные молитвы:

Достойно есть яко воистину блажити Тя Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем.

От Пасхи до Вознесения вместо этой молитвы читается припев и ирмос 9-й песни пасхального канона: «Ангел вопияше Благодатней: Чистая Дево, радуйся! И паки реку: радуйся! Твой Сын воскресе тридневен от гроба и мертвыя воздвигнувый; людие, веселитеся! Светися, светися, новый Иерусалиме, слава бо Господня на тебе возсия. Ликуй ныне и веселися, Сионе. Ты же, Чистая, красуйся, Богородице, о востании Рождества Твоего».

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Господи, помилуй. (Трижды)

Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матере, преподобных и богоносных отец наших и всех святых помилуй нас. Аминь.

В старообрядческих церквях перед чтением акафиста, испрашивают благословления, произнося «седмипоклонное начало»:

Боже, милостив буди мне грешному. (Поклон)

Боже, очисти мя грешнаго и помилуй мя. (Поклон)

Создавый мя, Господи, помилуй мя. (Поклон)

Без числа согреших, Господи, прости мя. (Поклон)

Владычице моя, Пресвятая Богородице, спаси мя грешнаго. (Поклон)

Ангеле Хранителю мой святый, от всякого зла сохрани мя. (Поклон)

Святой апостоле (или мучениче, или преподобне отче, имя рек) моли Бога о мне. (Поклон)

И только потом читают положенные в этом случае начальные молитвы.

Об Ангеле-хранителе

У каждого из нас в жизни были такие ситуации, когда казалось бы лишь чудо смогло спасти от неминуемой гибели. Но если неверующие люди списывают подобное на случайность или везение, то верующие знают, что стоит за этим чудесным спасением Ангел-Хранитель.

Ангел-Хранитель есть у каждого человека. Он наш хранитель, ежедневно ходатайствующий за нас пред милосердием Божиим, он умоляет Бога о наших нуждах, и Отец Небесный никогда не откажет ему в его просьбах. С нами он до самой смерти, после которой ведёт нашу душу на поклонение Господу.

Имени у Ангела-Хранителя нет, так как даётся он человеку Богом только при крещении и невидим. По этой причине для воспоминания Ангела-Хранителя не назначено каких-либо дней, а установлены лишь особые дни чествования всех небесных сил, когда вспоминаются все ангельские силы — Собор Архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных.

***

Читайте также:

Канон Ангелу-хранителю

Молитвы Ангелу-хранителю

Сайт нуждается в вашей помощи!

С каждым днём на сайт molitvoslov.today заходит всё больше и больше людей. Он для этого и создавался: в конечном итоге стать самым популярным и полным в рунете собранием молитв, акафистов, канонов и изображений икон. Но для развития ресурса нужны средства: ежегодное продление домена, оплата хостинга и услуг авторов статей. Обвешивать же сайт рекламой, как новогоднюю ёлку, совсем не хочется. Поэтому маленькая просьба ко всем кто долистал страницу до этого места и кому понравился molitvoslov.today: буду благодарен любой финансовой помощи на его развитие. Мир Вам!

molitvoslov.today

Акафист святому Ангелу Хранителю

Кондак 1

Избра́нный от Го́спода Бо́га на хране́ние ду́ши моея́ и телесе́, святы́й А́нгеле, похва́льная ти воспева́ти дерза́ю, недосто́йный раб твой; ты же, я́ко име́яй дерзнове́ние к Царю́ Небе́сному, от вся́ких мя бед и скорбе́й, от враг ви́димых же и неви́димых защити́, зову́ща:
Ра́дуйся, А́нгеле Госпо́день, неусыпа́емый храни́телю мой.

Икос 1

А́нгеле святы́й, по́сланный с Небесе́, во е́же храни́ти мя и руководи́ти во всей жи́зни мое́й, припа́дая молю́ ти ся: сам наста́ви и вразуми́ мя, начина́юща от серде́чныя любве́ и усе́рдия возглаша́ти пе́сненныя ти хвалы́:
Ра́дуйся, А́нгеле Бо́жий, предста́телю мой у Пресвяты́я Тро́ицы;
ра́дуйся, Царя́ ца́рствующих безпло́тный во́ине.
Ра́дуйся, Го́спода госпо́дствующих небе́сный слуго́;
ра́дуйся, у́мных и невеще́ственных слуг Его́ сожи́телю.
Ра́дуйся, творя́й при́сно во́лю Влады́ки своего́;
ра́дуйся, прие́мый от Бо́га повеле́ние и власть храни́ти ду́шу мою́.
Ра́дуйся, никогда́же отлуча́яйся мене́, гре́шнаго;
ра́дуйся, вы́ну спребыва́яй ми, недосто́йному.
Ра́дуйся, соблюда́яй мя на всех путе́х мои́х;
ра́дуйся, сохраня́яй мя от вся́каго зла.
Ра́дуйся, от Бо́га да́нный ми руководи́телю на путе́х жития́ моего́;
ра́дуйся, благи́й мой наста́вниче.
Ра́дуйся, А́нгеле Госпо́день, неусыпа́емый храни́телю мой.

Кондак 2

Ви́дев человеколюби́вый Госпо́дь, я́ко, по прегреше́нии пра́отца на́шего Ада́ма, вси челове́цы удо́бь прекло́нни суть ко греху́, по Свое́й неизрече́нней ми́лости посла́л есть во всю зе́млю святы́х А́нгелов и коему́ждо от челове́к приста́ви храни́теля. Исполня́юще у́бо повеле́ние Влады́ки своего́, святи́и А́нгели всегда́ гото́ви суть помога́ти нам, богоуго́дно пою́щим: Аллилу́иа.

Икос 2

Ра́зуму моему́ просвеще́ние свы́ше исхода́тайствуй, святы́й А́нгеле, да возмогу́ позна́ти, что есть во́ля Бо́жия, блага́я и уго́дная и соверше́нная, и се́рдце мое́ напра́ви, е́же со усе́рдием твори́ти ю; тебе́ же, храни́теля моего́, да не преста́ну восхваля́ти сицевы́ми гла́сы:
Ра́дуйся, воспламеня́яй се́рдце мое́ любо́вию к Бо́гу, Созда́телю моему́;
ра́дуйся, возбужда́яй мя на всяк день же и час приноси́ти Ему́ моли́твы, проше́ния и благодаре́ния.
Ра́дуйся, я́коже стра́жем ве́рным, стра́хом Госпо́дним душе́вный мой дом огражда́яй;
ра́дуйся, вся помышле́ния моя́ к распя́тому за грехи́ ми́ра Спаси́телю устремля́яй.
Ра́дуйся, страда́ния Его́ и кре́стную смерть в па́мять мою́ вперя́яй;
ра́дуйся, воспомина́нием Страсте́й Госпо́дних блюсти́ся от грехо́в мя поуча́яй.
Ра́дуйся, благода́тнаго Свы́ше осене́ния Свята́го Ду́ха проси́ти мя наставля́яй;
ра́дуйся, я́ко на кро́ткия то́чию и смире́нныя се́рдцем ми́лостивне призирати Ему́, Уте́шителю, уверя́я мя.
Ра́дуйся, мы́слию о вездесу́щии Бо́жии всю́ду окружа́яй мя;
ра́дуйся, всеве́дение Его́ у́мным очесе́м мои́м представля́яй.
Ра́дуйся, милосе́рдием Его́ к ка́ющимся гре́шником се́рдце мое́ утеша́яй;
ра́дуйся, правосу́дием Его́ к ожесточе́нным и нераска́янным ду́шу мою́ устраша́яй.
Ра́дуйся, А́нгеле Госпо́день, неусыпа́емый храни́телю мой.

Кондак 3

Си́лу Боже́ственныя благода́ти испроси́ ми, храни́телю мой А́нгеле, во е́же неукло́нно и непреткнове́нно ходи́ти ми спаси́тельным путе́м Христо́вых за́поведей, се́рдцем же и усты́ непреста́нно сла́вити всесвято́е и́мя Бо́га на́шего и пе́ти Ему́: Аллилу́иа.

Икос 3

И́мам тя, Богоизбра́нный покрови́телю мой, я́коже све́тлую зарю́, просвеща́ющую души́ моея́ темноту́ и разгоня́ющую мрак серде́чнаго неве́дения моего́; сего́ ра́ди, со умиле́нием припа́дая, молю́ ти ся, да и вся моя́ чу́вствия, потемне́нная страстьми́, очи́стятся, во е́же не блужда́ти ми во тьме грехо́вней. Пречу́дную же све́тлость твою́ воспева́ю си́це:
Ра́дуйся, звездо́ Невече́рняго Све́та, от трисия́ннаго Божества́ возсия́вшая и мене́ вы́ну озаря́ющая;
ра́дуйся, пресве́тлая луче́, помраче́нная грехми́ серде́чная ми очеса́ осиява́ющая.
Ра́дуйся, я́ко тщи́шася напра́вити мя на и́стинный путь во тьме беззако́ний заблужда́ющаго;
ра́дуйся, я́ко предлага́еши ми за́поведи Госпо́дни, а́ки зерца́ло для всея́ жи́зни моея́.
Ра́дуйся, я́ко поставля́еши ми зако́н Бо́жий, а́ки свети́льник нога́ма мои́ма и свет стезя́м мои́м;
ра́дуйся, я́ко слове́с Ева́нгелиа Христо́ва в сла́дость послу́шати поуча́еши мя.
Ра́дуйся, я́ко уче́нию Боже́ственнаго Учи́теля моего́ и Го́спода несумне́нно ве́ровати побужда́еши мя;
ра́дуйся, я́ко в повинове́нии уста́вом святы́я Це́ркве укрепля́еши мя.
Ра́дуйся, я́ко пра́вилом и преда́нием святы́х Апо́стол и оте́ц покаря́тися наставля́еши мя;
ра́дуйся, я́ко во испове́дании святы́я и правосла́вныя ве́ры утвержда́еши мя.
Ра́дуйся, я́ко за сие́ испове́дание и на смерть гото́ва мя бы́ти убежда́еши;
ра́дуйся, я́ко еретико́м и отсту́пником и́стинныя Це́ркве сообща́тися возбраня́еши ми.
Ра́дуйся, А́нгеле Госпо́день, неусыпа́емый храни́телю мой.

Кондак 4

Бу́ря жите́йскаго мо́ря сокруша́ет духо́вный мой кора́бль волна́ми мирски́х попече́ний, и мир убо́гия души́ моея́ мяте́тся, и где обря́щу ти́хое приста́нище спасе́ния? То́кмо на тя по Бо́зе возлага́ю наде́жду, храни́телю мой А́нгеле, я́ко прему́драго тя ко́рмчаго в мы́сленных бу́рях, смуща́ющих мя, стяжа́х: благода́рственне у́бо пою́ Бо́гу моему́: Аллилу́иа.

Икос 4

Слы́шаще и зря́ще тя, Боже́ственный А́нгеле, кре́пкаго моего́ блюсти́теля, зло́бнии ду́си поднебе́снии не сме́ют прибли́житися ко твое́й пречи́стей све́тлости и душегуби́тельные ми па́кости де́яти. Сего́ ра́ди смире́нно молю́ тя, не отступи́ от мене́ за невоздержа́ние мое́, но при́сно от лука́ваго тех лови́тельства и ко́зней соблюда́й мя, со умиле́нием глаго́люща:
Ра́дуйся, кре́пким кро́вом крил твои́х осеня́яй мя и покрыва́яй;
ра́дуйся, о́крест мене́ с пла́менным мече́м при́сно ополча́яйся.
Ра́дуйся, проти́ву кня́зя тьмы во бра́ни ми посо́бствуяй;
ра́дуйся, лука́вых его́ служи́телей побежда́ти ми помога́яй.
Ра́дуйся, отгоня́яй от мене́ душепа́губныя де́моны, а́ки хи́щныя пти́цы;
ра́дуйся, вразумля́яй мя бесо́вския ко́зни позна́ти, а́ки лука́выя лиси́цы.
Ра́дуйся, зверообра́зная тех на ум и се́рдце мое́ нападе́ния отрева́яй.
Ра́дуйся, порожде́ния их, го́рдость и не́нависть, из сердца́ моего́ исторга́яй.
Ра́дуйся, за́висть и злопомне́ние от мы́слей мои́х прогоня́яй;
ра́дуйся, во отраже́ние злых по́мыслов кре́стным зна́мением себе́ огражда́ти побужда́яй мя.
Ра́дуйся, на а́спида и васили́ска небоя́зненно наступа́ти укрепля́яй мя;
ра́дуйся, име́яй непобеди́мое ору́жие проти́ву всех враго́в мои́х.
Ра́дуйся, А́нгеле Госпо́день, неусыпа́емый храни́телю мой.

Кондак 5

Боготе́чней и лучеза́рней звезде́, путеводи́вшей дре́вле волхвы́ на поклоне́ние ро́ждшемуся в Вифлее́ме Спаси́телю ми́ра, дерза́ю уподо́бити тя, благи́й мой храни́телю: неотлу́чным бо и светоно́сным твои́м ми спребыва́нием указу́еши ми пра́вый путь, веду́щий в Го́рний Вифлее́м, в Небе́сное Ца́рствие, да та́мо с ли́ки Арха́нгел и А́нгел сподо́блюся воспева́ти Преве́чному Царю́ сла́вы: Аллилу́иа.

Икос 5

Ви́дя Мя но́щию содержи́ма мра́чною и те́мным о́блаком страсте́й покрыва́ема, святы́й храни́телю ду́ши моея́, не огорчи́ся, не оста́ви мене́, но подража́яй долготерпе́нию Спаси́теля моего́, пожди́ еще́, возбужда́я мя к покаянию, до́ндеже очеса́ моя́ излию́т исто́чники слез на омы́тие душе́вныя нечистоты́ моея́. О сем смире́нно молю́ тя и глаго́лю:
Ра́дуйся, я́ко вы́ну прино́сиши Бо́гу о мне гре́шнем моли́твы своя́, я́ко кади́ло пред Ним благово́нное;
ра́дуйся, я́ко при́сно хода́тайствуеши пред Созда́телем мои́м о е́же спасти́ся ми.
Ра́дуйся, я́ко пра́ведный гнев Его́, дви́жимый на мя, свои́м предста́тельством отвраща́еши;
ра́дуйся, я́ко про́сиши всемилосе́рдаго Го́спода пода́ти проще́ние злых мои́х дея́ний.
Ра́дуйся, я́ко умилостивля́еши Его́ бла́гость, да не погуби́т мя со беззако́ньми мои́ми;
ра́дуйся, я́ко непреста́нно мо́лишися Искупи́телю моему́, да да́рует ми вре́мя ко исправле́нию.
Ра́дуйся, я́ко возбужда́еши мя в покая́нии препроводи́ти вся дни живота́ моего́;
ра́дуйся, я́ко внуша́еши ми жела́ние, да вы́ну ка́юся пред Го́сподем во всех мои́х прегреше́ниях.
Ра́дуйся, я́ко вразумля́еши мя на вся́кое вре́мя мы́сленно себе́ испы́товати и во гресе́х мои́х испове́датися;
ра́дуйся, я́ко влага́еши в се́рдце мое́ сокруше́ние и скорбь, зане́ прогне́вах Преблага́го Бо́га моего́.
Ра́дуйся, я́ко побужда́еши мя опла́кивати окая́нное и скве́рное житие́ мое́;
ра́дуйся, светоно́сный и неумолка́ющий хода́таю спасе́ния моего́.
Ра́дуйся, А́нгеле Госпо́день, неусыпа́емый храни́телю мой.

Кондак 6

Пропове́дую велегла́сно при́сное твое́, храни́телю мой А́нгеле, о мне, гре́шнем, попече́ние: в ско́рбех бо и напа́стех, я́же в сем многомяте́жнем ми́ре смуща́ет мир души́ моея́, явля́еши ми ся ско́рый уте́шитель, вразумля́я мя, я́ко вся сия́ низпосыла́ются от прему́драго Созда́теля, а́ки врачевство́ проти́ву душе́вных неду́гов мои́х, и поуча́я благоде́ющему си́це Небе́сному Врачу́ воспева́ти: Аллилу́иа.

Икос 6

Возсиява́ет в души́ мое́й, омрача́емой ско́рбию и уны́нием, свет благода́тнаго утеше́ния, и се́рдце мое́ исполня́ется весе́лия и ра́дости, егда́ непреста́нными твои́ми, святы́й А́нгеле, наставле́нии возбужда́ем дерза́ю, я́ко мыта́рь, вопи́ти к ще́дрому Бо́гу, да ми́лостив бу́дет и прости́т ми прегреше́ния моя́. Не премолчи́ у́бо, наста́вниче мой, вразумля́я и укрепля́я мя, зову́ща ти:
Ра́дуйся, помога́яй ми благи́й яре́м спаси́тельнаго терпе́ния с любо́вию носи́ти;
ра́дуйся, в беда́х и заключе́ниих упова́нием на Го́спода Бо́га укрепля́яй мя.
Ра́дуйся, ско́рби и боле́зни му́жественне преодолева́ти мя поуча́яй;
ра́дуйся, вся́кую печа́ль и уны́ние от се́рдца моего́ отгоня́яй.
Ра́дуйся, проти́ву врага́, в сеть отча́яния улови́ти мя хотя́ща, бра́тися побужда́яй мя;
ра́дуйся, словесе́м Апо́стола, я́ко вси хотя́щии благоче́стно жи́ти гони́ми бу́дут, ве́ровати убежда́яй мя.
Ра́дуйся, о́браз терпе́ния и злострада́ния прия́ти ми проро́ки и Апо́столы внуша́яй;
ра́дуйся, на лик му́ченик и испове́дник, за Христа́ до излия́ния кро́ве своея́ подвиза́вшихся, во утеше́ние ми показу́яй.
Ра́дуйся, страда́ния Самаго́ Спаси́теля и Го́спода вы́ну у́мным очесе́м мои́м представля́яй;
ра́дуйся, наде́ждею бу́дущаго воздая́ния се́рдце мое́ услажда́яй.
Ра́дуйся, всера́достным ожида́нием ве́чных благ ду́шу мою́ оживля́яй;
ра́дуйся, благи́й и при́сный мой уте́шитель.
Ра́дуйся, А́нгеле Госпо́день, неусыпа́емый храни́телю мой.

Кондак 7

Хотя́й всем челове́ком спасти́ся, премилосе́рдый Созда́тель мой посла́ Тя, А́нгела Своего́, я́ко ве́рна ми стра́жа и пе́стуна до́бра во всем житии́ мое́м, да всю́ду вспомоществу́еши ми святы́ми твои́ми вдохнове́нии, защища́еши проти́ву ко́зней диа́вола и предуготовля́еши мя де́лы благи́ми вни́ти с му́дрыми де́вами в Небе́сный Черто́г, с Богокра́сною пе́снию: Аллилу́иа.

Икос 7

Но́вую показу́ет бла́гость Госпо́дь и Влады́ка мой на мне, непотре́бнем и па́че всех гре́шнейшем рабе́ Свое́м: презира́я бо лю́тая моя́ и тя́жкая, не погуби́л мя есть со беззако́ньми мои́ми да́же до настоя́щаго дне и ча́са, но долготерпя́ на мне, ми́лостивне ожида́ет моего́ обраще́ния и серде́чнаго покая́ния. Ве́рую, благи́й храни́телю мой, я́ко твои́м при́сным пред Бо́гом за мя хода́тайством досе́ле храни́м есмь: те́мже, любо́вию к тебе́ подвиза́емый, взыва́ю:
Ра́дуйся, я́ко обурева́ющася мя в мо́ри жития́ сего́ от коне́чнаго потопле́ния соблюда́еши;
ра́дуйся, я́ко из ро́ва беззако́ний мои́х руко́ю твоея́ по́мощи мя исхища́еши.
Ра́дуйся, я́ко грехо́вный сон душевре́дныя моея́ ле́ности отряса́еши;
ра́дуйся, я́ко ум мой, омраче́нный небреже́нием, све́тлым твои́м прису́тствием озаря́еши.
Ра́дуйся, я́ко хла́дное и ма́ло не уга́сшее се́рдце мое́ моли́твами воспламеня́ти ми помога́еши;
ра́дуйся, я́ко на славосло́вие Бо́жие при́сно мя возставля́еши.
Ра́дуйся, я́ко настроя́еши глас мой к песнопе́ниям, и́миже досто́йно и пра́ведно есть хвали́ти Творца́ вся́ческих;
ра́дуйся, я́ко поуча́еши мя прославля́ти Го́спода моего́ не усты́ то́чию, но и се́рдцем.
Ра́дуйся, я́ко ко исполне́нию пресвяты́я во́ли Его́ возбужда́еши мя;
ра́дуйся, я́ко самоотверже́нию и отрече́нию моея́ злы́я во́ли приобучи́ти мя тщи́шися.
Ра́дуйся, я́ко голуби́ну простоту́ и а́гнчу кро́тость стяжа́ти ми преи́скренне жела́еши;
ра́дуйся, я́ко о е́же младе́нческому незло́бию и ста́рческому доброразсужде́нию дарова́тися ми хода́тайствуеши.
Ра́дуйся, А́нгеле Госпо́день, неусыпа́емый храни́телю мой.

Кондак 8

Стра́нен и пришле́ц есмь на земли́ сей: житие́ мое́ су́етно и маловре́менно есть; аз же, окая́нный, сме́рти безве́стное во ум никогда́же прие́млю, ни помышля́ю о Стра́шнем Суди́щи, в не́м же и́мам Пра́ведному Судии́ предста́ти и да́ти отве́т о вся́ком де́ле же и сло́ве. Те́мже молю́ тя, души́ моея́ храни́теля, возбуди́ мя ско́ро от сна грехо́внаго, да не пости́гнет мя час сме́рти неиспра́вленна и да сподо́блюся испроси́ти от Всеми́лостиваго Бо́га беззако́нием мои́м проще́ние и во гла́се ра́дования воспева́ти Ему́: Аллилу́иа.

Икос 8

Всех Госпо́дь и Созда́тель мой, егда́ назна́менует ми преста́витися от жития́ сего́, ты, благи́й храни́телю мой, прови́дяй гро́зныя му́ки, духово́м зло́бы и нераска́янным гре́шником угото́ванныя и мене́ ожида́ющия, покры́й мя твоего́ милосе́рдия крила́ми, я́коже оре́л птенцы́ своя́, и внегда́ исчеза́ти от мене́ ду́ху моему́, да у́зрю тя близ мене́ предстоя́ща и лю́тыя враги́ отгоня́юща. О сем со умиле́нием молю́ ти ся, веща́я си́це:
Ра́дуйся, у́мным очесе́м мои́м го́рький и стра́шный час сме́ртный представля́яй;
ра́дуйся, я́ко неизбе́жен, вку́пе же и безве́стен час той при́сно ми напомина́яй.
Ра́дуйся, на ки́йждо день, а́ки уже́ на после́дний жития́ моего́ взира́ти мя поуча́яй;
ра́дуйся, на вся́кое вре́мя ко исхо́ду во ин мир мя приуготовля́яй.
Ра́дуйся, душе́вное умиле́ние и серде́чное сокруше́ние во мне рожда́яй;
ра́дуйся, вы́ну жела́яй ми, да поне́ при кончи́не дней мои́х пока́юся.
Ра́дуйся, люби́ти мир и я́же в ми́ре ми воспреща́яй;
ра́дуйся, пристра́стие к тле́нному бога́тству из се́рдца моего́ искореня́ти помога́яй.
Ра́дуйся, вся бла́га земна́я бы́ти привре́менна и скоропреходя́ща ми показу́яй;
ра́дуйся, я́ко вся кра́сная ми́ра сего́ кри́ну се́льному подо́бна суть, вразумля́яй мя.
Ра́дуйся, сла́вы челове́чи, а́ки те́ни преходя́щия, иска́ти возбраня́яй ми;
ра́дуйся, от еди́наго Бо́га сла́вы нетле́нныя в бу́дущем ве́це взыска́ти побужда́яй мя.
Ра́дуйся, А́нгеле Госпо́день, неусыпа́емый храни́телю мой.

Кондак 9

Всяк грех соде́ях в житии́ сем и весь живо́т мой во мно́зе прите́к суете́, к концу́ прибли́жихся: врази́ же мои́ устремля́ются на мя, а́лчуще поя́ти мя и низри́нути во глубину́ а́дову. Те́мже молю́ ти ся, благи́й мой Храни́телю, бу́ди ми защи́титель, егда́ и́мам преходи́ти лю́тая мыта́рства, и безбе́дно доведи́ мя до врат Небе́снаго Ца́рствия, иде́же ли́цы а́нгельстии ра́достне срета́ют восклица́ющих: Аллилу́иа.

Икос 9

Вити́йствующий язы́к не мо́жет изрещи́, я́же сотвори́л ми еси́, святы́й храни́телю мой, во всем житии́ мое́м: прия́в бо ду́шу мою́ от купе́ли Свята́го Креще́ния, храни́л мя еси́ во младе́нчестве, учи́л и вразумлял еси́ во о́трочестве, соблюда́л мя еси́ от поползнове́ния ко грехо́м в во́зрасте ю́ношестем, наставля́л еси́, прише́дша мя в му́жество, охраня́л еси́ на всех путе́х мои́х да́же до ста́рости, облича́я и утеша́я, всю́ду помога́я и направля́я на путь спасе́ния. Сего́ ра́ди благода́рственно вопию́ ти:
Ра́дуйся, я́ко никогда́же лиша́еши мя твоея́ по́мощи и заступле́ния;
ра́дуйся, я́ко от сна востаю́ща мя подвиза́еши ко благодаре́нию Го́спода, укрепля́ющаго си́лы моя́.
Ра́дуйся, я́ко нача́ток коего́ждо дне моли́твою освяща́ти мя поуча́еши;
ра́дуйся, я́ко воспреща́еши ми без моли́твы к всеблаго́му Промысли́телю, дерзнове́нно собо́ю что начина́ти.
Ра́дуйся, я́ко самонаде́яние из се́рдца моего́ истреби́ти тщи́шися;
ра́дуйся, я́ко сладча́йшее и́мя Го́спода Иису́са Христа́ усты́ непреста́нно произноси́ти и во уме́ держа́ти мя побужда́еши.
Ра́дуйся, я́ко во вся́кое вре́мя нужная то́чию и поле́зная веща́ти язы́ком ми внуша́еши;
ра́дуйся, я́ко от праздносло́вия, многоглаго́лания, па́че же и кощу́нства мя удержава́еши.
Ра́дуйся, я́ко яду́щу и пию́щу ми или́ и́но что творя́щу при́сно спребыва́еши;
ра́дуйся, я́ко воздержа́нию в пи́щи и питии́ приобучи́ти мя пече́шися.
Ра́дуйся, я́ко спя́ща мя храни́ти и врага́, хотя́ща искуси́ти мя со́нными мечта́нии, отгоня́еши;
ра́дуйся, я́ко воспяща́еши мя от любостра́стнаго стремле́ния и во о́чию мое́ю целому́дренный стыд влага́еши.
Ра́дуйся, А́нгеле Госпо́день, неусыпа́емый храни́телю мой.

Кондак 10

Спасти́ всех прише́дый Иису́се мой преблаги́й, со умиле́нием молю́ Ти ся, Твои́м милосе́рдием прости́ мои́х злых премно́жество и безме́рие, преклоня́емый на сие́ Боже́ственными мольба́ми Твоего́ невеще́ственнаго служи́теля, его́же ми приста́вил еси́ из младе́нства, я́ко Человеколю́бец, храни́теля: да досто́ин явлю́ся вни́ти в черто́г сла́вы Твоея́ и со ду́хи пра́ведных воспе́ти: Аллилу́иа.

Икос 10

Стена́ тве́рда при́сно явля́еши ми ся, святы́й А́нгеле, проти́ву ухищре́ний зло́бных враго́в мои́х, и́щущих ве́чныя поги́бели моея́ и разслабля́ющих ду́шу мою́ ле́ностию и самозабве́нием. Молю́ у́бо тя, храни́телю мой, да твои́м хода́тайством сподо́блюся, при исхо́де души́ моея́ из телесе́ прича́стник бы́ти Пречи́стаго Те́ла и святе́йшия Кро́ве моего́ Спаси́теля, я́ко да укрепи́вся се́ю нетле́нною пи́щею и животворя́щим питие́м, безтре́петно прейду́ во ин мир, воспева́я тя, моего́ благоде́теля:
Ра́дуйся, я́ко дана́ ти есть власть и си́ла отража́ти де́монская на мя нападе́ния;
ра́дуйся, я́ко прия́л еси́ от Бо́га кре́пость на побежде́ние неви́димых враго́в мои́х.
Ра́дуйся, я́ко от вся́каго злоде́йства и ко́зней диа́вольских моги́й изба́вити мя;
ра́дуйся, я́ко го́рьких мыта́рств нача́льника, лю́таго мироде́ржца нападе́ния от мене́ отрева́еши.
Ра́дуйся, я́ко, огражда́емый твои́м прису́тствием, и́мам наде́жду в час сме́рти не устраши́тися мра́чных лиц духо́в зло́бы;
ра́дуйся, я́ко храни́мый тобо́ю, упова́ю безбе́дно прейти́ возду́шная мыта́рства.
Ра́дуйся, я́ко укрепля́емый твое́ю по́мощию, ча́ю не уде́ржан бы́ти мне врат рая́, ми вожделе́ннаго;
ра́дуйся, я́ко твое́ за мя предста́тельство си́льно есть пред Бо́гом, е́же не вве́ржену ми бы́ти во тьму кроме́шную.
Ра́дуйся, я́ко при́сно внуша́еши ми умилостивля́ти Го́спода слеза́ми покая́ния, да изба́влюся гее́нны а́дския;
ра́дуйся, я́ко побужда́еши мя день и нощь моли́тися, да не по́слан бу́ду со де́моны му́читися.
Ра́дуйся, неотсту́пный мой руководи́телю и пе́стуне;
ра́дуйся, кре́пкий мой засту́пниче и ско́рый помо́щниче.
Ра́дуйся, А́нгеле Госпо́день, неусыпа́емый храни́телю мой.

Кондак 11

Пе́ние сие́, а́ще и от усе́рдия моего́ ти приноси́мое, святы́й храни́телю мой, вем, я́ко не дово́льно есть ко изъявле́нию моего́ серде́чнаго благодаре́ния за вся блага́я, я́же ми сотвори́л еси́ и не престае́ши твори́ти да́же до сего́ дне и ча́са; но и о сем молю́ ти ся, общаго ми с тобо́ю Созда́теля уми́лостиви, да на Стра́шнем Суде́ Свое́м шу́ия ча́сти изба́вит мя и сподо́бит со все́ми святы́ми воспева́ти Ему́: Аллилу́иа.

Икос 11

Свети́льник мой угасе́, еле́а же благи́х дел, во е́же возжещи́ и, несть ми; и где обря́щуся аз, окая́нный, сном грехо́вным отягче́нный, егда́ пости́гнет мя внеза́пу полу́нощь, час кончи́ны моея́? Но да не услы́шу и аз, я́коже юро́дивыя де́вы, гро́знаго гла́са Жениха́: не вем тя! Помози́ ми, неусыпа́емый храни́телю мой, напо́лнити сосу́ды души́ моея́ еле́ем благи́х дел, па́че же милосе́рдия и смире́ния. Ны́не же приими́ от мене́ сие́ пе́ние:
Ра́дуйся, Еди́наго Го́спода име́ти в ра́зуме при́сно ми внуша́яй;
ра́дуйся, за́поведь о любви́ к Нему́, преблаго́му, в се́рдце мое́м обновля́яй.
Ра́дуйся, люби́ти Его́, Созда́теля, всем умо́м и всем помышле́нием мя побужда́яй;
ра́дуйся, и к бли́жним и́скреннюю любо́вь мою́ Богоуго́дну бы́ти непреста́нно ми напомина́яй.
Ра́дуйся, люби́ти их не сло́вом или́ язы́ком, но де́лом и и́стиною мя поуча́яй;
ра́дуйся, во всех ну́ждах их помога́ть жела́ние ми влага́яй.
Ра́дуйся, утеша́ти скорбя́щих, заступа́ти оби́димых мя наставля́яй;
ра́дуйся, от име́ний свои́х уделя́ти бе́дным и неиму́щим се́рдце мое́ преклоня́яй.
Ра́дуйся, и ду́шу мою́, по за́поведи Спаси́теля, положи́ти за дру́ги своя́ гото́ву ми бы́ти возбужда́яй;
ра́дуйся, закрыва́яй очеса́ моя́, е́же не зре́ти ми прегреше́ния бра́та моего́.
Ра́дуйся, не попуща́яй ми осужда́ти поползну́вшагося на грех бли́жняго моего́;
ра́дуйся, воспреща́яй ми я́ти ве́ру оглаго́льником клевре́та моего́.
Ра́дуйся, А́нгеле Госпо́день, неусыпа́емый храни́телю мой.

Кондак 12

Благода́ть дана́ ти есть от Всемогу́щаго Го́спода, святы́й покрови́телю мой, е́же храни́ти мя на всех путе́х мои́х, да не о ка́мень ко́его собла́зна преткне́тся нога́ моя́, до́ндеже мя предста́виши Христу́ Бо́гу спасе́на, Ему́же немо́лчно вся Си́лы Небе́сныя взыва́ют: Аллилу́иа.

Икос 12

Пою́ Твое́ досточу́дное милосе́рдие и мно́гое снисхожде́ние, быстродви́жный уме́, безпло́тный слуго́ Госпо́день: я́ко не гнуша́ешися грехо́вныя моея́ смра́дности и не престае́ши приноси́ти о мне, непотре́бнем, святы́я моли́твы своя́ ко святе́йшему престо́лу Триипоста́снаго Бо́га, е́же не поги́бнути ми во ве́ки, но Ца́рствие Небе́сное насле́довати. Благоволи́ у́бо прия́ти от душе́вных сокро́вищ мои́х приноси́мое ти песнопе́ние:
Ра́дуйся, я́ко воспомина́нием гряду́щаго гро́знаго Суда́ Бо́жия от грехо́в мя отрева́еши;
ра́дуйся, я́ко ду́шу мою́, а́ки неве́сту, ко сре́тению прекра́снаго Жениха́ Христа́ предуготовля́ти возбужда́еши мя.
Ра́дуйся, я́ко при́сно жела́еши досто́йна мя сотвори́ти бра́чнаго черто́га Его́;
ра́дуйся, я́ко вы́ну учи́ша мя возжига́ти свети́льник души́ моея́, да с му́дрыми де́вами, ду́шами пра́ведных, вни́ду в онь.
Ра́дуйся, я́ко грехо́вныя оде́жды моея́ совлачи́тися побужда́еши мя;
ра́дуйся, я́ко в ри́зу непоро́чности и чистоты́ облещися ми спосо́бствуеши.
Ра́дуйся, я́ко хода́тайствуеши, да на Стра́шнем Суде́ Христо́вом одесну́ю Его́ ста́ти сподо́блюся;
ра́дуйся, я́ко умоля́еши благоутро́бие Бо́жие, да ли́ку избра́нных Свои́х сопричте́т мя.
Ра́дуйся, я́ко подвиза́еши на моли́тву ко Го́споду и сожи́телей твои́х небе́сных, да всели́т мя с ни́ми во Ца́рствии Свое́м;
ра́дуйся, до́брый и бо́дрый блюсти́телю мой.
Ра́дуйся, те́плый о мне, гре́шнем, моли́твенниче и благи́й предста́телю;
ра́дуйся, по Го́споде Бо́зе и Пресвяте́й Богоро́дице кре́пкое мое́ упова́ние.
Ра́дуйся, А́нгеле Госпо́день, неусыпа́емый храни́телю мой.

Кондак 13

О пресла́вный и у́мный све́те, А́нгеле Бо́жий! Приими́ благода́рственное сие́ и моле́бное пе́ние, и, егда́ и́мам от земли́ воста́ти на Суд, покажи́ тогда́ милосе́рдие твое́ на мне, гре́шнем: предста́ни близ мене́ тих и ра́достен, наде́ждою спасе́ния отъе́мля страх мой, да в селе́ниих ра́йских сподо́блюся вку́пе с тобо́ю во ве́ки веко́в воспева́ти преве́чному Царю́ сла́вы: Аллилу́иа.

(Этот кондак читается трижды, зате́м икос 1 и кондак 1)

Моли́тва

О, святы́й А́нгеле, храни́телю и покрови́телю мой благи́й! С сокруше́нным се́рдцем и боле́зненною душе́ю предстою́ ти, моля́ся: услы́ши мя, гре́шнаго раба́ своего́ (и́мя), с во́плем кре́пким и пла́чем го́рьким вопию́щаго. Не помяни́ мои́х беззако́ний и непра́вд, и́миже аз окая́нный прогневля́ю тя по вся дни и часы́, и ме́рзостна себе́ творю́ пред Созда́телем на́шим Го́сподем. Яви́ся мне милосе́рд и не отлуча́йся мене́ скве́рнаго да́же до кончи́ны моея́. Возбуди́ мя от сна грехо́внаго и посо́бствуй твои́ми моли́твами про́чее вре́мя живота́ моего́ без поро́ка прейти́ и сотвори́ти плоды́ досто́йны покая́ния, па́че же от сме́ртных паде́ний грехо́вных соблюди́ мя, да не поги́бну во отча́янии и да не пора́дуется враг о поги́бели мое́й. Вем вои́стинну и усты́ испове́дую, я́ко никто́же тако́в друг и предста́тель, защи́титель и побо́рник, я́коже ты, святы́й А́нгеле. Предстоя́ бо Престо́лу Госпо́дню, мо́лишися о мне непотре́бнем и па́че всех гре́шнейшем, да не изы́мет Преблаги́й души́ моея́ в день неча́яния моего́ и в день творе́ния зло́бы. Не престай у́бо умилостивля́я Премилосе́рдаго Го́спода и Бо́га моего́, да отпу́стит согреше́ния моя́, я́же сотвори́х во всем житии́ мое́м, де́лом, сло́вом и все́ми мои́ми чу́вствы, и и́миже весть судьба́ми да спасе́т мя, да нака́жет мя зде по Свое́й неизрече́нной ми́лости, но да не обличи́т и не истя́жет мя она́мо по Своему́ нелицеприя́тному правосу́дию, да сподо́бит мя покая́ние принести́, с покая́нием же Боже́ственное Причаще́ние досто́йне прия́ти, о сем па́че молю́, и такова́го да́ра всеусердно жела́ю. В стра́шный же час сме́рти неотсту́пен бу́ди ми, благи́й Храни́телю мой, прогоня́я мра́чныя де́моны, иму́щия устраши́ти притре́петную ду́шу мою́. Защити́ мя от тех ловле́ния, егда́ и́мам преходи́ти возду́шная мыта́рства, да храни́м тобо́ю, безбе́дно дости́гну рая́ ми вожделе́ннаго, иде́же ли́цы святы́х и го́рних сил непреста́нно восхваля́ют всечестно́е и великоле́пое и́мя в Тро́ице сла́вимаго Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Ему́же подоба́ет честь и поклоне́ние во ве́ки веко́в. Ами́нь.

xn----7sbahbba0chrecjllhdbcuymu3s.xn--p1ai


Смотрите также