Молебен по усопшим


Молитвы об усопших за упокой: полное собрание

Ежедневная полная молитва за живых и усопших

 
Помяни́, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, ми́лости и щедро́ты Твоя́ от ве́ка су́щия, и́хже ра́ди и вочелове́чился еси́, и распя́тие и смерть, спасе́ния ра́ди пра́во в Тя ве́рующих, претерпе́ти изво́лил еси́;

и воскре́с из ме́ртвых, возне́слся еси́ на небеса́ и седи́ши одесну́ю Бо́га Отца́, и призира́еши на смире́нныя мольбы́ всем се́рдцем призыва́ющих Тя:

приклони́ у́хо Твое́, и услы́ши смире́нное моле́ние мене́, непотре́бнаго раба́ Твоего́, в воню́ благоуха́ния духо́внаго, Тебе́ за вся лю́ди Твоя́ принося́щаго.

И в пе́рвых помяни́ Це́рковь Твою́ Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую, ю́же снабде́л еси́ честно́ю Твое́ю Кро́вию, и утверди́, и укрепи́, и разшири́, умно́жи, умири́, и непребори́му а́довыми враты́ во ве́ки сохрани́;

раздира́ния Церкве́й утиши́, шата́ния язы́ческая угаси́, и ересе́й воста́ния ско́ро разори́ и искорени́, и в ничто́же си́лою Свята́го Твоего́ Ду́ха обрати́. (Поклон)

Спаси́, Го́споди, и поми́луй богохрани́мую страну́ на́шу, вла́сти и во́инство ея́, огради́ ми́ром держа́ву их, и покори́ под но́зе правосла́вных вся́каго врага́ и супоста́та, и глаго́ли ми́рная и блага́я в сердца́х их о Це́ркви Твое́й Святе́й, и о всех лю́дех Твои́х:

да ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м во правове́рии, и во вся́ком благоче́стии и чистоте́. (Поклон)

Спаси́, Го́споди, и поми́луй Вели́каго Господи́на и Отца́ на́шего Святе́йшего Патриа́рха Кири́лла, преосвяще́нныя митрополи́ты, архиепи́скопы и епи́скопы правосла́вныя, иере́и же и диа́коны, и весь при́чет церко́вный, я́же поста́вил еси́ пасти́ слове́сное Твое́ ста́до, и моли́твами их поми́луй и спаси́ мя гре́шнаго. (Поклон)

Спаси́, Го́споди, и поми́луй отца́ моего́ духо́внаго (имя его), и святы́ми его́ моли́твами прости́ моя́ согреше́ния. (Поклон)

Спаси́, Го́споди, и поми́луй роди́тели моя́ (имена их), бра́тию и се́стры, и сро́дники моя́ по пло́ти, и вся бли́жния ро́да моего́, и дру́ги, и да́руй им ми́рная Твоя́ и преми́рная блага́я. (Поклон)

Спаси́, Го́споди, и поми́луй по мно́жеству щедро́т Твои́х вся священнои́ноки, и́ноки же и и́нокини, и вся в де́встве же и благогове́нии и по́стничестве живу́щия в монастыре́х, в пусты́нях, в пеще́рах, гора́х, столпе́х, затво́рех, разсе́линах ка́менных, острове́х же морски́х, и на вся́ком ме́сте влады́чествия Твоего́ правове́рно живу́щия, и благоче́стно служа́щия Ти, и моля́щияся Тебе́: облегчи́ им тяготу́, и уте́ши их скорбь, и к по́двигу о Тебе́ си́лу и кре́пость им пода́ждь, и моли́твами их да́руй ми оставле́ние грехо́в. (Поклон)

Спаси́, Го́споди, и поми́луй ста́рцы и ю́ныя, ни́щия и сироты́ и вдови́цы, и су́щия в боле́зни и в печа́лех, беда́х же и ско́рбех, обстоя́ниих и плене́ниих, темни́цах же и заточе́ниих, изря́днее же в гоне́ниих, Тебе́ ра́ди и ве́ры правосла́вныя, от язы́к безбо́жных, от отсту́пник и от еретико́в, су́щия рабы́ Твоя́, и помяни́ я, посети́, укрепи́, уте́ши, и вско́ре си́лою Твое́ю осла́бу, свобо́ду и изба́ву им пода́ждь. (Поклон)

Спаси́, Го́споди, и поми́луй благотворя́щия нам, ми́лующия и пита́ющия нас, да́вшия нам ми́лостыни, и запове́давшия нам недосто́йным моли́тися о них, и упокоева́ющия нас, и сотвори́ ми́лость Твою́ с ни́ми, да́руя им вся, я́же ко спасе́нию проше́ния, и ве́чных благ восприя́тие. (Поклон)

Спаси́, Го́споди, и поми́луй по́сланныя в слу́жбу, путеше́ствующия, отцы́ и бра́тию на́шу, и вся правосла́вныя христиа́ны. (Поклон)

Спаси́, Го́споди, и поми́луй и́хже аз безу́мием мои́м соблазни́х, и от пути́ спаси́тельнаго отврати́х, к де́лом злым и неподо́бным приведо́х; Боже́ственным Твои́м Про́мыслом к пути́ спасе́ния па́ки возврати́. (Поклон)

Спаси́, Го́споди, и поми́луй ненави́дящия и оби́дящия мя, и творя́щия ми напа́сти, и не оста́ви их поги́бнути мене́ ра́ди, гре́шнаго. (Поклон)

Отступи́вшия от правосла́вныя ве́ры и поги́бельными ересьми́ ослепле́нныя, све́том Твоего́ позна́ния просвети́ и Святе́й Твое́й Апо́стольстей Собо́рней Це́ркви причти́. (Поклон)

Помяни́, Го́споди, от жития́ сего́ отше́дшия правове́рныя цари́ и цари́цы, благове́рныя кня́зи и княги́ни, святе́йшия патриа́рхи, преосвяще́нныя митрополи́ты, архиепи́скопы и епи́скопы правосла́вныя, во иере́йстем же и в при́чте церко́внем, и мона́шестем чи́не Тебе́ послужи́вшия, и в ве́чных Твои́х селе́ниих со святы́ми упоко́й. (Поклон.)

Помяни́, Го́споди, ду́ши усо́пших рабо́в Твои́х, роди́телей мои́х (имена их), и всех сро́дников по пло́ти;

и прости́ их вся согреше́ния во́льная и нево́льная, да́руя им Ца́рствие и прича́стие ве́чных Твои́х благи́х и Твоея́ безконе́чныя и блаже́нныя жи́зни наслажде́ние. (Поклон)

Помяни́, Го́споди, и вся в наде́жди воскресе́ния и жи́зни ве́чныя усо́пшия, отцы́ и бра́тию на́шу, и се́стры, и зде лежа́щия и повсю́ду, правосла́вныя христиа́ны, и со святы́ми Твои́ми, иде́же присеща́ет свет лица́ Твоего́, всели́, и нас поми́луй, я́ко Благ и Человеколю́бец.

Ами́нь. (Поклон)

Пода́ждь, Го́споди, оставле́ние грехо́в всем пре́жде отше́дшим в ве́ре и наде́жди воскресе́ния, отце́м, бра́тиям и се́страм на́шим и сотвори́ им ве́чную па́мять. (Трижды)

Молитвослов / Православие.Ru

Молитва за всякого усопшего

Помяни, Господи Боже наш, в вере и надежди живота вечнаго преставльшагося раба Твоего, брата нашего (имя), яко Благ и Человеколюбец, отпущаяй грехи и потребляяй неправды, ослаби, остави и прости вся вольная его согрешения и невольная, избави его вечныя муки и огня геенскаго, и даруй ему причастие и наслаждение вечных Твоих благих, уготованных любящым Тя: аще бо и согреши, но не отступи от Тебе, и несумненно во Отца и Сына и Святаго Духа, Бога Тя в Троице славимаго, верова, и Единицу в Троице и Троицу в Единстве православно даже до последняго своего издыхания исповеда. Темже милостив тому буди, и веру яже в Тя вместо дел вмени, и со святыми Твоими яко Щедр упокой: несть бо человека, иже поживет и не согрешит. Но Ты Един еси кроме всякаго греха, и правда Твоя правда во веки, и Ты еси Един Бог милостей и щедрот, и человеколюбия, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Короткая молитва об усопшем

Упокой, Господи, души усопших раб Твоих: родителей моих, сродников, благодетелей (имена), и всех православных христиан, и прости им вся согрешения вольная и невольная, и даруй им Царствие Небесное.

Молитва родителей за умерших детей

Господи Иисусе Христе, Боже наш, Владыко живота и смерти, Утешителю скорбящих! С сокрушенным и умиленным сердцем прибегаю к Тебе и молюся Ти: помяни. Господи, во Царствии Твоем усопшаго раба Твоего, чадо мое (имя), и сотвори ему вечную память. Ты, Владыко живота и смерти, даровал еси мне чадо сие. Твоей же благой и премудрой воле изволися и отъяти е у мене. Буди благословенно имя Твое, Господи. Молю Тя, Судие неба и земли, безконечною любовию Твоею к нам, грешным, прости усопшему чаду моему вся согрешения его, вольная и невольная, яже словом, яже делом, яже ведением и неведением. Прости, Милостиве, и наша родительская согрешения, да не пребудут они на чадех наших: вем, яко множицею согрешихом пред Тобою, множицею не соблюдохом, не сотворихом, якоже заповедал еси нам. Аще же усопшее чадо наше, нашея или своея ради вины, бяше в житии сем, работая миру и плоти своея, и не паче Тебе, Господу и Богу своему: аще возлюби прелести мира сего, а не паче Слово Твое и заповеди Твоя, аще предавшеся сластем житейским, а не паче сокрушению о гресех своих, и в невоздержании бдение, пост и молитву забвению предавше — молю Тя усердно, прости, преблагий Отче, чаду моему вся таковыя прегрешения его, прости и ослаби, аще и ино злое сотвори в житии сем. Христе Иисусе! Ты воскресил еси дщерь Иаира по вере и молитве отца ея. Ты исцелил еси дщерь жены-хананеянки по вере и прошению матери ея: услыши убо и молитву мою, не презри и моления моего о чаде моем. Прости, Господи, прости вся согрешения его и, простив и очистив душу его, изми муки вечныя и всели со всеми святыми Твоими, от века благоугодившими Тебе, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь безконечная: яко несть человек, иже жив будет и не согрешит, но Ты Един еси кроме всякаго греха: да егда имаши судити мирови, услышит чадо мое превожделенный глас Твой: приидите, благословенные Отца Моего, и наследуйте уготованное вам Царствие от сложения мира. Яко Ты еси Отец милостей и щедрот. Ты живот и воскрешение наше, и Тебе славу возсылаем со Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва детей об усопших родителях

Господи, Иисусе Христе, Боже наш! Ты — сирых хранитель, скорбящих прибежище и плачущих утешитель. Прибегаю к тебе аз, сирый, стеня и плача, и молюся Тебе: услыши моление мое и не отврати лица Твоего от воздыханий сердца моего и от слез очей моих. Молюся Тебе, милосердый Господи, утоли скорбь мою о разлучении с родившим и воспитавшим мя родителем моим (имя); душу же его, яко отшедшую к Тебе с истинною верою в Тя и с твердою надеждою на Твое человеколюбие и милость, приими в Царство Твое Небесное. Преклоняюсь пред Твоею святою волею, еюже отъят бысть у мене, и прошу Тя, не отыми точию от него милости и благосердия Твоего. Вем, Господи, яко Ты Судия мира сего, грехи и нечестия отцев наказуеши в детях, внуках и правнуках даже до третьяго и четвертого рода: но и милуеши отцев за молитвы и добродетели чад их, внуков и правнуков. С сокрушением и умилением сердца молю Тя, милостивый Судие, не наказуй вечным наказанием усопшаго незабвеннаго для мене раба Твоего, родителя моего (имя), но отпусти ему вся согрешения его вольная и невольная, словом и делом, ведением и неведением сотворенная им в житии его зде на земле, и по милосердию и человеколюбию Твоему, молитв ради Пречистыя Богородицы и всех святых, помилуй его и вечныя муки избави. Ты, милосердый Отче отцев и чад! Даруй мне, во вся дни жизни моея, до последняго издыхания моего, не преставати памятовати о усопшем родителе моем в молитвах своих, и умоляти Тя, праведнаго Судию, да вчиниши его в месте светле, в месте прохладне и в месте покойне, со всеми святыми, отнюду же отбеже всяка болезнь, печаль и воздыхание. Милостиве Господи! Приими днесь о рабе Твоем (имя) теплую молитву мою сию и воздай ему воздаянием Твоим за труды и попечения воспитания моего в вере и христианском благочестии, яко научившему мя первее всего ведети Тя, своего Господа, в благоговении молитися Тебе, на Тебе Единаго уповати в бедах, скорбех и болезнех и хранити заповеди Твоя; за благопопечение его о моем духовном преуспеянии, за тепле приносимыя им о мне моления пред Тобою и за все дары, им испрошенные мне от Тебе, воздай ему Своею милостию, Своими небесными благами и радостями в вечном Царствии Твоем. Ты бо еси Бог милостей и щедрот и человеколюбия, Ты покой и радость верных рабов Твоих, и Тебе славу возсылаем со Отцем и Святым Духом, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитвы об усопшем муже

Христе Иисусе, Господи и Вседержителю! Ты плачущих утешение, сирых и вдовиц заступление. Ты рекл еси: призови Мя в день скорби твоея, и изму тя. Во дни скорби своея прибегаю к Тебе аз и молюся Ти: не отврати лица Твоего от мене и услыши моление мое, приносимое Тебе со слезами. Ты, Господи Владыко всяческих, благоволил еси сочетати мя с единым из рабов Твоих, во еже быти нам едино тело и един дух; Ты дал еси мне сего раба, яко сожителя и защитника. Твоей же благой и премудрой воле изволися отъяти от мене сего раба Твоего и оставити мя едину. Преклоняюся пред сею Твоею волею и к Тебе прибегаю во дни скорби моея: утоли печаль мою о разлучении с рабом Твоим, другом моим. Аще отъял еси его от мене, не отыми от мене Своея милости. Яко же некогда приял еси вдовицы две лепты, тако приими и сие моление мое. Помяни, Господи, душу усопшего раба Твоего (имя), прости ему все согрешения его, вольная и невольная, аще словом, аще делом, аще ведением и неведением, не погуби его со беззаконми его и не предаждь вечной муке, но по велицей милости Твоей и по множеству щедрот Твоих ослаби и прости вся согрешения его и вчини его со святыми Твоими, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь безконечная. Молю и прошу Тя, Господи, даруй ми во вся дни жизни моея не преставати молитися о усопшем рабе Твоем, и даже до исхода моего просити у Тебе, Судии всего мира, оставления всех согрешений его и вселения его в Небесные обители, яже еси уготовал любящим Тя. Яко аще бо и согреши, но не отступи от Тебе, и несумненно Отца и Сына и Святаго Духа православно даже допоследняго своего издыхания исповеда; тем же веру его, яже в Тя, вместо дел ему вмени: яко несть человек, иже жив будет и не согрешит, Ты един кроме греха, и правда Твоя – правда во веки. Верую, Господи, и исповедую, яко Ты услышиши моление мое и не отвратиши лица Твоего от мене. Видя вдовицу, зельне плачущу, умилосердився, сына ея, на погребение несома, воскресил еси: тако умилосердився, утиши и скорбь мою. Яко же отверзл еси рабу Твоему Феофилу, отшедшему к Тебе, двери милосердия Твоего и простил еси ему прегрешения его по молитвам Святыя Церкве Твоея, внемля молитвам и милостыням супруги его: сице и аз молю Тя, приими мое моление о рабе Твоем и введи его в жизнь вечную. Яко Ты еси упование наше. Ты еси Бог, еже миловати и спасати, и Тебе славу возсылаем со Отцем и Святым Духом. Аминь.

Молитвы об усопшей жене

Христе Иисусе, Господи и Вседержителю! В сокрушении и умилении сердца моего молюся Тебе: упокой, Господи, душу усопшия рабы Твоея (имя), в Небеснем Царствии Твоем. Владыко Вседержителю! Ты благословил еси супружесткий союз мужа и жены, егда рекл еси: не добро быти человеку единому, сотворим ему помощника по нему. Ты освятил еси союз сей во образ духовнаго союза Христа с Церковию. Верую, Господи, и исповедую, яко ты благословил еси сочетати и мене сим святым союзом с единою из рабынь Твоих. Твоей же благой и премудрой воле изволися отъяти у мене сию рабу Твою, юже дал еси мне, яко помощницу и сопутницу жизни моея. Преклоняюся пред сею Твоею волею, и молюся Ти от всего сердца моего, приими моление мое сие о рабе Твоей (имя), и прости ей, аще согреши словом, делом, помышлением, ведением и неведением; аще земное возлюби паче небеснаго; аще о одежде и украшении тела своего печеся паче, неже о просвещении одеяния души своея; или аще небреже о чадех своих; аще преогорчи кого словом или делом; аще поропта в сердце своем на ближняго своего или осуди кого или ино что от таковых злых содела. Вся сия прости ей, яко благий и человеколюбивый: яко несть человек, иже жив будет и не согрешит. Не вниди в суд с рабою Твоею, яко созданием Твоим, не осуди ю по грехом ея на вечныя муки, но пощади и помилуй по велицей милости Твоей. Молю и прошу Тя, Господи, сил даруй ми по вся дни жизни моея не преставая молитися о усопшей рабе Твоей, и даже до кончины живота моего просити ей у Тебе, Судии всего мира, оставления согрешений ея. Да яко же Ты, Боже, положил еси на главу ея венец от камене честна, венчая ю зде на земли; тако увенчай ю вечною Твоею славою в Небеснем Царствии Твоем, со всеми святыми, тамо ликующими, да вкупе с ними вечно воспевает всесвятое имя Твое с Отцем и Святым Духом. Аминь.

Молитва об умершем некрещеным, св. мученику Уару

О, святый мучениче Уаре досточудный, ревностию по Владыце Христу разжигаем, Небеснаго Царя пред мучителем исповедал еси, и ныне Церковь почитает тя, яко прославляемаго от Владыки Христа славою Небесною, Иже дарова тебе благодать великаго к Нему дерзновения, и ныне предстоиши Ему со Ангелы, и в вышних ликуеши, и зриши ясно Святую Троицу, и светом Безначальнаго Сияния наслаждаешися: воспомяни и наших сродников томление, умерших в нечестии, приими наше прошение, и якоже Клеопатрин род неверный молитвами твоими от вечных мук свободил еси, тако воспомяни елицы противобожне погребенныя, умершия некрещенными (имена), потщися испросити оным от вечныя тьмы избавление, да вси едиными усты и единем сердцем восхвалим Премилосерднаго Творца во веки веков. Аминь.

Молитва о новопреставленном усопшем

Помяни, Господи Боже наш, в вере и надежди живота вечнаго новопреставленного раба Твоего (имя), и яко благ и человеколюбец, отпущаяй грехи и потребляяй неправды, ослаби, остави и прости вся вольная его согрешения и невольная, возставляя его во святое второе пришествие Твое в причастие вечных Твоих благ, ихже ради в Тя Единаго верова, истиннаго Бога и Человеколюбца. Яко Ты еси воскресение и живот, и покой рабу Твоему, имярек, Христе Боже наш. И Тебе славу возсылаем, со безначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом, ныне и присно и во веки веков, аминь.

Молитва Богородице об усопших

Пресвятая Владычице Богородице! К Тебе прибегаем, Заступнице наша: Ты бо скорая еси помощница, наша ходатаица у Бога неусыпающая! Наипаче же молим Тя в час сей: помози новопреставленному рабу Твоему (имя) прейти страшный и неведомый оный путь; молим Тя, Владычице мира, силою Твоею отжени от движимой страхом души его страшныя силы темных духов, да смятутся и посрамятся пред Тобою; свободи ю от истязания воздушных мытарей, разори советы их и низложи их, яко зломыслящих врагов. Буди ей, о Всемилостивая Госпоже Богородице, заступницею и защитницею от воздушного князя тьмы, мучителя и страшных путей стоятеля; молим Тя, Пресвятая Богородице, ризою Твоею честною Защити ю, да тако безбоязненно и невозбранно прейдет от земли на небо. Молим Тя, Заступнице наша, заступи за раба Твоего Матерним Твоим у Господа дерзновением; молим Тя, Помоще наша, помози ему, имущему судитися еще прежде онаго Страшнаго судилища, помози убо оправдатися пред Богом, яко Творцем неба и земли, и умоли Единороднаго Сына Твоего, Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, да упокоит усопшаго в недрах Авраама с праведными и всеми святыми. Аминь.

Молебен за упокой души усопшего, как заказать в храме

«Спаси, Господи!». Спасибо, что посетили наш сайт, перед тем как начать изучать информацию, просим подписаться на наше православное сообщество в Инстаграм  Господи, Спаси и Сохрани † -  https://www.instagram.com/spasi.gospodi/ .  В сообществе больше 60 000 подписчиков.

Нас, единомышленников, много и мы быстро растем, выкладываем молитвы, высказывания святых, молитвенные просьбы, своевременно выкладывам полезную информацию о праздниках и православных событиях... Подписывайтесь. Ангела Хранителя Вам!

Каждый верующий должен понимать важность молебен за упокой души. К сожалению, всем нам рано или поздно придётся хоронить своих близких, родственников и родителей. Это неприятное событие всегда будет отзываться печалью и болью в наших сердцах. Потому что, особенно, с родителями мы связаны теплыми воспоминаниями с детства.

И эта грусть может очень долго не отпускать, несмотря на то, что православные христиане верят в загробную жизнь. Поэтому православная церковь учит всех нас молиться за умерших людей, ведь тогда успокоение приходит и в наши души.

Когда заказывают молебен за упокой

 • Заказать богослужение можно до литургии. Но лучшее время с вечера или рано утром;
 • В записки вписывайте имена усопших. Старайтесь вспомнить при этом о них. Когда вы вспоминаете про человека и желаете ему только блага — это уже своего рода молитва;
 • В записке пишите до 10 имен. Если их больше — составьте больше записок;
 • Имена нужно писать исключительно в родительном падеже;
 • Указывать нужно только церковные имена умерших, то есть те, которые были даны при крещении;
 • Не нужно писать фамилии, степени, титулы и звания;
 • Если вы заказываете молебен в течение 40 дней со смерти, то необходимо возле имени приписать статус (младенец — до 7 лет, убиенный, воин и т.д.), а также день именин усопшего.

Стоит также отметить, что панихида или молебен за упокой — это все краткие богослужения, но они разные. Записки на панихиду подаются отдельно.

Полезная информация: Как отмечают годовщину смерти

Молитвы об усопших

А главное помните, что тот, кто уже умер — не может просить у Господа о себе. Когда человек умирает, его душа теряет право голоса. Но если за него молятся, заказывают панихиды и другие краткие церковные служения, то душа усопшего радуется. Ведь не зря говорят, пока про человека будут помнить — он будет жив.

А вот и текст молитвы за всякого усопшего:

Помяни, Господи Боже наш, в вере и надежди живота вечнаго преставльшагося раба Твоего, брата нашего (имя), яко Благ и Человеколюбец, отпущаяй грехи и потребляяй неправды, ослаби, остави и прости вся вольная его согрешения и невольная, избави его вечныя муки и огня геенскаго, и даруй ему причастие и наслаждение вечных Твоих благих, уготованных любящым Тя: аще бо и согреши, но не отступи от Тебе, и несумненно во Отца и Сына и Святаго Духа, Бога Тя в Троице славимаго, верова, и Единицу в Троице и Троицу в Единстве православно даже до последняго своего издыхания исповеда. Темже милостив тому буди, и веру яже в Тя вместо дел вмени, и со святыми Твоими яко Щедр упокой: несть бо человека, иже поживет и не согрешит. Но Ты Един еси кроме всякаго греха, и правда Твоя правда во веки, и Ты еси Един Бог милостей и щедрот, и человеколюбия, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Да хранит Вас Господь!

Смотрите еще видео из которого Вы узнаете как правильно молится за умерших:

 • Молебен
 • Молитвы православные на все случаи жизни

родителях, родственниках, за некрещеных, за упокой души, на 40 дней.

Молитва об усопших - это традиция православной веры. Все верующие люди понимают чудодейственную силу молитв. Такая молитва помогает усопшему очиститься от грехов и обрести вечный покой в Царствии Небесном. Но кроме этого такие молитвенные обращения в память об усопших людях позволяют заручиться поддержкой Высших Сил и привлечь удачу в собственную жизнь. Молитвой в память усопшему человеку верующие люди спасают собственные души.

Молитвенные обращения, в которых мы вспоминаем усопших, позволяют успокоиться после потери близкого человека. Они вносят в души умиротворение и настраивают на будущую счастливую жизнь, в которой будет сохранена память об ушедшем человеке.

Православные молитвы за упокой души усопшего

Православное молитвословие предлагает ряд важных молитв об усопшем, которые должны читаться в определенные периоды. Считается, что наиболее усердно следует молиться об ушедшем человеке в первые 40 дней после его кончины. Именно в этот период решается судьба человека Высшими силами. Очень важно молиться в полной концентрации на мыслях об усопшем.

Молитва на 9 день по усопшему

Считается, что с 3 по 9 день покойнику показывают все прелести райской жизни. Поэтому, чтобы увеличить шансы попадания близкого человека в рай, необходимо на 9 день обязательно устроить поминки. В этот день также следует посетить храм поставить свечу за упокой и по возможности заказать молебен.Молитвенное обращение на 9 день после смерти звучит при самостоятельном прочтении следующим образом:

«Боже духов и всякой плоти, ты смерть поправший и самого дьявола упразднивший, и даровавший жизнь всему миру! Прошу, Господи Милостивый, упокой душу усопшего раба Твоего, как и всех патриархов и митрополитов преосвященных и святейших, служителей церкви в любом действующем чине, тебе искренне служивших, тех создателей храма этого, всех православных людей, покоящихся здесь и в других местах, как и всех воинов и их вождей, честью и правдой отечеству служивших, за свою веру жизнь положивших, убиенных в разной брани междоусобной, всех утонувших и сгоревших, на страшном холоде замерзших, растерзанных зверьми лютыми, тех, кто умер скоропостижно, не успевших раскаяться в прегрешениях свершенных и примириться с Церковью, тех, кто в исступлении душевном самоубийство совершил и был лишен возможности быть погребенным по православным традициям. Упокой все души и спаси их, прости всякие ведомые и неведомые согрешения, сделанные словом или помышлением, так как ты один Человеколюбец Бог. Правда на земле только твоя и только ты можешь воздать каждому по заслугам истинно. Упокой души и даруй им воскресение в Царствие небесном, тебе безначальному славу воссылаю, и крестом себя осеняю. Отныне и навсегда. Аминь».

Молитва об усопшем до 40 дней

Принято считать, что участь усопшего в загробном мире определяется на 40 день. Весь период до этого срока следует молиться за ушедшего из жизни человека, а на 40 день следует посетить храм, прочитать специальную молитву и устроить поминки. Если есть возможность, то следует заказать молебен во время службы. Священник в молитве упомянет имя,написанное вами, и его слова обязательно услышит Бог.

В домашних условиях молитва на 40 дней позволит человеку, страдающему от страшной потери, успокоиться. После нее приходит понимание, что душа близкого человека нашла пристанище и нужно просто продолжать жить. Следует уединиться в отдельной комнате, зажечь церковные свечи и некоторое время в тишине понаблюдать, как они плачут воском.

После того, как душа наполнится успокоением, следует прочитать такую молитву:

«Господи на ш спаситель Иисус Христос, Сыну Божий. Прошу тебя утолить свою душевную скорбь по моему родному человеку, усопшему рабу Божьему (имя человека). Дай мне сил справится с тяжелой потерей и продолжить жить без горя в душе. Сегодня сороковой день, так прими душу покойного и прими его в Царствие Небесное, отпусти все его прегрешения и избавь от мук вечных. Аминь».

Молитва по усопшему после 40 дней

По 40 дней также верующие молятся об усопших. Это нужно делать в определенные дни, но также молиться следует и в минуты, когда в этом возникает душевная необходимость.

Слова молитвы такие:

«Помяни, Господи, Властитель мира, Дарователь благ и Великий Человеколюбец преставившегося раба Твоего (имя покойника), отпусти его грехи, прости прегрешения вольные и невольные, избавь его вечных мук, не позволь ему испытать муки в огне адском, даруй ему наслаждение вечными благами, уготованными тобой для любящих Тебя. Ибо согрешивший не отступил от Тебя, прославлял имя Твое в Троице и веровал в Троицу сильную в своем Единстве до последнего вдоха своего. Но Ты Един Бог дарующий людям милости свои щедроты, славу тебе воссылаю и искренней верой душу свою наполняю. Аминь».

Молитва об упокоении усопших

Молитва об упокоении усопшего может читаться во время утренних и вечерних служб. Также ее можно читать в моменты, когда нахлынет душевная тоска об ушедшем человеке.

Текст молитвы «Упокой Господи душу усопшего раба Твоего»

Текст молитвы в переводе на понятный русский язык может звучать следующим образом:

«Господи Боже смерть поправший и дьявола победивший, жизнь всему человечеству даровавший. Прошу упокой души усопшего раба Твоего (собственное имя). И если в жизни он согрешил, то отпусти ему грехи его вольные и невольные. Ты как Великий человеколюбие прости его и помилуй. Даруй его душе обрести покой в Царстве Небесном, избавь его от расплаты за свои прегрешения и от вечных мук в геенне огненной. Помяни его, Господи, как и всех святейших служителей церковных, служивших при жизни своей Тебе с верой, воинов отверженных родину от супостатов защищающих, тех, кто по случаю голову сложил в междоусобной брани. Всякое прегрешение усопшего раба Твоего (имя человека) было совершено по неразумению и при жизни он раскаялся он в своих проступках и деяниях. Свою молитву Тебе воссылаю и верую в милость Твою. Аминь».

Краткая молитва

Допускается читать и короткую молитву о поминовении усопшего.

Звучит она следующим образом:

«Помяни, Господи, усопшего, Раба Божьего (имя человека), отпусти все его грехи и даруй надежду на воскресения. Помоги его душе, Господи, найти покой в Царствие Божьем и избавь от мук вечных. Аминь».

Молитва детей об усопших родителях

Дети должны обязательно молиться об усопших родителях. Для этого церковью предусмотрены специальные дни, но кроме этого возносить молитву можно и в другое время, когда нахлынули воспоминания о близких людях. Это позволит убрать из души тоску, и воспоминания после молитвы будут наполнены нежной грустью.

Молитва об усопшем отце

Молитва об усопшем отце звучит таким образом:

«Господи Всевышний, Иисус Христос, Спаситель рода человеческого! Ты истины хранитель, скорбящих людей прибежище и утешитель плачущих.Прибегаю к Тебе я, Раб Божий (собственное имя), стеная и плача, с мольбой искренней обращаюсь к Тебе. Услышь меня и обрати свой взор на меня. Утоли, милосердный Господи Человеколюбец, скорбь мою душевную, связанную с разлукой вечной с отцом моим. Даруй мне веру о том, что принял Ты его в Царствие Небесное и избавил от вечных мук за его земные прегрешения. Преклоняюсь пред святою волей Твоею и принимаю все ниспосланное тобой. Прошу только о благосердии Твоем. Только Ты можешь наказывать за грехи до четвертого поколения, но и прощает также милостиво прегрешения, свершенные по человеческому неразумению. Так прости, Господи, не наказывать усопшего родителя моего, за прегрешения его земные, отпусти ему все грехи его вольные и невольные, помилуй его и от геенны огненной избавь. Милостивый и Справедливый Господи, услышь теплую мольбу мою об усопшем моем родителе. Воздай ему справедливым воздаянием своим за то, что он воспитал меня в христианском благочестии. Я буду всю свою жизнь в благоговении молиться тебе, благодарить за свою жизнь, верой наполненную, а также прибежище возле Тебя искать в скорби и болезнях. Аминь».

Молитва для усопшей мамы (матери)

Молитва об усопшей матери звучит следующим образом:

«Господи Всевышний, Иисус Христос, Спаситель рода человеческого! Я, Раб Божий (собственное имя) обращаюсь к тебе с мольбой и прошу утолить скорбь душевную свою о самом близком и родном человеке - усопшей матери своей. Истинно верю в то, что примешь ты ее душу в свое Царствие Небесное. Приму любую Твою волю и Твое решения, только не откажи в милости своей. Не наказывай усопшую мою матерь, рабу Твою (имя матери) за грехи, свершенные ею при жизни земной и не переноси расплату за них на будущие поколения. Отпусти все ее вольные и невольные прегрешения и не карай муками вечными в геенне огненной. Даруй мне Всемилосердный Господи до последнего издыхания своего благодарить тебя в молитвах за Твои деяния. Прошу Тебя даровать мне душевное спокойствие и оставить память в душе о моей матушке, а душевные страдания и печаль убрать.Воздай, Господи, усопшей матери моей блага свои за ее труды в воспитании моем в искренней вере и христианском благочестии. Даруй спокойствие ее душе и одари радостями вечном Царствии Небесном Твоем. Аминь».

Поминальная молитва об усопших родственниках

Обязательно следует молиться и о других усопших родственниках. Такие молитвы - это дань уважения близким людям и надежда на то получение собственного душевного спокойствия.

Молитва вдовы об усопшем муже

Молитва женщины об усопшем муже звучит следующим образом:

«Спаситель наш Иисус Христос, Господь и Вседержитель Небесный! Ты для страдающих утешение, а для вдов плачущих заступление. Я, раба Божья (собственное имя) в минуты скорби прибегаю к Тебе и молю о поддержке. Обрати на меня взор Всемилосердный Господи и услышь моление мое, болью и страданием наполненное. Ты, Владыко Всемогущий, не оставил меня в одиночестве в жизни и дал мне в спутники раба Божьего (имя усопшего супруга). По твоей благой воли ты и отнял его у меня и сейчас уготовил мне познать одиночество жизни земной. Принимаю Твою волю и прошу утолить душевные страдания и печаль об усопшем супруге моем (имя мужа). Преклоняюсь перед образом Твоим, прошу принять мою просьбу и не отказать в ней. Помяни, Господи, душу усопшего мужа моего (имя супруга), отпусти все греши вольные и невольные, свершенные им в жизни земной. Не дай ему расплачиваться за них муками вечными и познать геенну огненную. Я буду молиться о прощении всех его прегрешений, свершенных по неразумению, всю свою жизнь, дабы не наказывал ты за них детей наших, и внуков наших. Позволь его душе вселиться в Царствие Твое и радости там познать. Ибо нет на земле человека, хоть единожды не согрешившего. Один Ты, Господи безгрешный, только тебе дарована власть миловать и спасать души людские. Аминь».

Молитвы о усопших детях

Когда родители преждевременно теряют ребенка, то в душе образуется пустота. Залечить душевные раны непросто, но поможет дальше жить искренняя молитва об усопших детях.

Звучит она следующим образом:

«Спаситель рода человеческого, Сын Божий, Иисус Христос, в бесконечной душевной скорби к тебе, раба Божья (собственное имя) прибегаю и о поддержке со слезами молю. Волею Твоею был дарован мне ребенок, по Своей же воли ты и отнял его у меня. Воля Твоя и Сила Твоя, принимаю я ее и душевные раны залечить прошу. Пусть будет благословенным имя Твое, Господи, да не усомнится ни кто в твоей милости и истине, не потеряет веру в душе своей. Молю, тебя Всесправедливый Владыко Небесный об отпущении всех прегрешений моего чадо, свершенных им в земной недолгой жизни. Прости и мои грехи вольные и невольные, чтобы не нести за них наказание и муки вечные усопшему моему ребенку (имя ребенка). С бесконечной любовью к Тебе, Господи, прибегаю и молю о спасении души моего чада усопшего, прошу одарить ее благами твоими и милостями и забрать в Царствие Небесное. Заповеди твои буду чтить до последних дней своей жизни, и прославлять тебя в искренних молитвах своих. Не презри моления моего. Аминь».

Молитва об усопшей бабушке

Когда уходят из жизни люди старшего поколения, то это считается естественным. Но даже в этом случае всегда возникает душевная боль. Особенно часто страдают взрослые внуки за бабушкой, которая отдавала им всего себя. Поэтому для того, чтобы обрести душевное спокойствие нужно молиться об усопшей.

Молитва об усопшей бабушке звучит следующим образом:

«Помяни, Господи, преставившуюся рабу Твою (имя). Ты же являешься истинным Человеколюбцем, так молю тебя отпустить вольные и невольные прегрешения бабушке моей любимой. Жизнь она прожила праведную, воспитала меня в истинной христианской вере и страхе Божьем. Пусть это ей зачтется и поможет избежать наказания Божьего за грехи, свершенные по неразумению в земной жизни. Не позволь ей испытать муки в геенне огненной, даруй ей возможность покаяния и причастия, чтобы смогла она испытать покой и радость в Царстве Небесном. Ты Единый Бог, и только Ты можешь милосердие к грешным людям проявлять, ибо знаешь, что только ты безгрешен. Я буду молить тебя о милости Твоей и прославлять все твои благие деяния до конца дней своих. Аминь».

Молитва архангелу Михаилу за некрещеных усопших

За некрещеных усопших также можно. Искренние молитвы обязательно будут услышаны Высшими силами. Молитвословие позволит утолить душевную скорбь и дарует надежду, что душа усопшего, который не является православным верующим, все-таки найдет покой.

Очень сильной молитвой в таких случаях является молитва, обращенная к архангелу Михаилу, которая произносится 19 сентября и 21 ноября. Считается, что моление за усопших в полночь в эти даты обладает чудотворной силой. Именно в этот период архангел Михаил спускается в ад и опускает в геенну огненную свое крыло, чтобы погасить ее. Поэтому нужно молиться за некрещеных усопших, обязательно называя их имена, чтобы святой вывел их из ада.

Молитвенный текст звучит следующим образом:

«Господи Великий Небесный Царь, Всемилосердный и Всемилостивый! Прошу Тебя послать мне, Рабу Божьему (собственное имя) на помощь своего Архангела Твоего Михаила. Проси его защитить меня от всех врагов видимых и невидимых. Обращаюсь к тебе, Великий Господний Архангеле Михаил, Князь и воевода всех небесных Божьих сил Серафимов и Херувимов. Прошу тебя стать мне помощником и окажи поддержку в скорбях, печалях, в пустынях и речных просторах. Защити меня, Великий Архангел Михаил, от дьявольских искушений, победи всех моих врагов и недругов силой Честного и Животворящего Креста Господнего и молитвами пресвятой Богородицы. Прошу тебя, Святой Архангел Михаил, вывести из огненного озера усопшего (имя некрещеного покойника) и привести его под прикрытием своего крыла к Престолу Божьему для покаяния. Умоли, Господа бога, Человеколюбца Всемилосердного простить прегрешения рабу Божьему (имя усопшего) и даровать покой его душе. Аминь».

Какую молитву читать на кладбище на могиле усопшего

В православной вере умерших людей называют усопшими, так как в душе истинно верующих всегда присутствует вера в вечную жизнь. Как правило, во время похорон молитвы читает священник. Но впоследствии на могиле усопшего также необходимо читать молитвы.

После того как будет убрана могила, следует зажечь свечу и прочитать такую молитву:

«Помяни, Господи, всемилостивый и Всемилосердный. упокоившегося раба Твоего (имя покойника), близкого мне человека. Прояви, Господи, свое человеколюбие и отпусти ему все его земные прегрешения вольные и невольные, ибо свершил он их по своему неразумению и искренне в них раскаялся. Только Ты есть правда и истина, только тебе дарована власть прощать грехи, и даровать покой души. Прояви свои милости и блага, избавь усопшего, раба Божьего (имя покойника) от наказания и мук в геенне огненной. Не проживет человек жизнь свою, не согрешив, ибо безгрешным являешься только Ты один. Молю тебя и славу деяниям Твоим воссылаю. Аминь».

Какие молитвы заказывают в церкви по усопшему

Когда умирает близкий человек, то это является страшной потерей, но, несмотря на это следует знать, как нужно себя вести в такой ситуации. Важно после похорон заказать панихиду об усопшем.

Для этого нужно:

 • Посетить храм.
 • Поставить свечу в положенном месте за упокой души усопшего.
 • Положить поминальные продукты на панихидный стол.
 • Написать записку с именем усопшего для священника.
 • Сказать служителю о вашем желании заказать панихиду.

Панихиду обязательно нужно заказывать на 9 и 40 день. Эти даты являются знаковыми для определения того, куда попадет душа покойного, и молитвы в этом случае играют важную роль. Тексты молитв для панихиды не заказываются. Как правило, священник читает вначале все начальные молитвы, затем моление продолжается чтением 90-го псалма. После это читаются специальные тексты за упокой души усопшего, в них обязательно упоминается имя покойного человека.Допускается заказывать панихиду на кладбище.

Поминальная молитва об усопших

Молитва за упокой души усопшего – успокоение души покойного, поминальные слова, произнесенные в память об ушедшем человеке. Молясь о упокоении родных, поминая их в церквях и храмах, люди не только незримо помогают умершим, но и сами утешаются в общении с Богом. Все это заложено в христианских канонах, где смерть наделяют иным, не трагическим смыслом.

Молитва за всякого усопшего

Помяни, Господи Боже наш, в вере и надежди живота вечнаго преставльшагося раба Твоего, брата нашего (имя), яко Благ и Человеколюбец, отпущаяй грехи и потребляяй неправды, ослаби, остави и прости вся вольная его согрешения и невольная, избави его вечныя муки и огня геенскаго, и даруй ему причастие и наслаждение вечных Твоих благих, уготованных любящым Тя: аще бо и согреши, но не отступи от Тебе, и несумненно во Отца и Сына и Святаго Духа, Бога Тя в Троице славимаго, верова, и Единицу в Троицу и Троицу в Единстве православно даже до последняго своего издыхания исповеда. Темже милостив тому буди, и веру яже в Тя вместо дел вмени, и со святыми Твоими яко Щедр упокой: несть бо человека, иже поживет и не согрешит. Но Ты Един еси кроме всякаго греха, и правда Твоя правда во веки, и Ты еси Един Бог милостей и щедрот, и человеколюбия, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва Пресвятой Богородице

Пресвятая Владычице Богородице! К Тебе прибегаем, Заступнице наша: Ты бо скорая еси помощница, наша ходатаица у Бога неусыпающая! Наипаче же молим Тя в час сей: помози новопреставленному(-ной) рабу Твоему (рабе Твоей) (имя) прейти страшный и неведомый оный путь; молим Тя, Владычице мира, силою Твоею отжени от движимой страхом души его (ея) страшныя силы темных духов, да смятутся и посрамятся пред Тобою; свободи ю от истязания воздушных мытарей, разори советы их и низложи их, яко зломыслящих врагов. Буди ей, о Всемилостивая Госпоже Богородице, заступницею и защитницею от воздушного князя тьмы, мучителя и страшных путей стоятеля; молим Тя, Пресвятая Богородице, ризою Твоею честною Защити ю, да тако безбоязненно и невозбранно прейдет от земли на небо. Молим Тя, Заступнице наша, заступи за раба Твоего (рабу Твою) Матерним Твоим у Господа дерзновением; молим Тя, Помоще наша, помози ему (ей), имущему (-щей) судитися еще прежде онаго Страшнаго судилища, помози убо оправдатися пред Богом, яко Творцем неба и земли, и умоли Единороднаго Сына Твоего, Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, да упокоит усопшаго(-ую) в недрах Авраама с праведными и всеми святыми. Аминь.

Молитва к Господу Богу о упокоении усопших

Боже духов, и всякия плоти, смерть поправый и диавола упразднивый, и живот миру Твоему даровавый, Сам, Господи, упо­кой душу усопшего раба Твоего (имя) в месте светле, в месте злачне, в месте покойне, отнюдуже отбеже болезнь, печаль и возды­хание. Всякое согрешение, содеянное им, де­лом или словом или помышлением, яко Благий Человеколюбец Бог прости: яко несть человек, иже жив будет, и не согрешит, Ты бо Един кроме греха, правда Твоя правда во веки, и слово Твое истина. Ты еси воскресение, и живот, и покой усопшего раба Твоего (имя), Христе Боже наш, и Тебе славу вос­сылаем, со Безначальным Твоим Отцем, и Пресвятым и Благим и Животворящим Тво­им Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва по смерти прощальная

Господь Иисус Христос Бог наш, иже божественныя заповеди святым своим учени­ком и апостолом давый, во еже вязати и решити падших грехи, и от оных паки мы приемше вины тожде творити: да простит тебе, чадо духовное, аще что соделал еси в нынешнем веце, вольное или невольное, ныне и присно, во веки веков. Аминь.

Молитва за умершего скоропостижно (внезапно)

Господи, Иисусе Христе, Владыко живота и смерти, Ты рекл еси в святем Твоем Евангелии: бдите, не весте бо, когда приидет Сын Человеческий, в оньже час не мните, Сын Человеческий приидет. Но мы земнии и грепшии, предавшеся печалем и сластем житейским, забвению предаем час смерти своея, и тако призываеми бываем к Тебе, Судне неба и земли, внезапу, в час, в оньже не чаяхом и не мнихом. Тако внезапу призван бысть к Тебе усопший раб Твой, брат наш (имя). Неизследимы и непостижимы пути дивнаго Твоего смотрения на нас, Господи Спасителю! Смиренно преклоняю главу свою пред сими Твоими путями, Господи Владыко, и молю Тя усердною моею верою, призри с высоты святаго жилища Твоего и осени мя Своею Благодатию, да исправится молитва моя сия пред Тобою, яко кадило благовонное. Премилостиве Господи, услыши молитву мою за раба Твоего, по неисповедимым судьбам Твоим внезапу похшценнаго от нас смертию; пощади и помилуй претрепетную его душу, позванную к нелицеприятному Твоему суду в час, в оньже не чаяше, Да не яростию Твоею обличиши ю, ниже гневом Твоим накажеши ю; но пощади и помилуй ю, ради крестных заслуг Своих и молитв ради Пречистая Своея Матере и всех святых Твоих, прости ей вся согрешения, вольная и невольная, яже словом, яже делом, яже ведением и неведением. Аще и восхищен бысть раб Твой (имя), но обаче в жизни сей верова в Тя и исповеда Тя, Бога и Спаса миру Христа, и на Тя упование имеяше: сию убо веру и сие упование вместо дел вмени. Милосерде Господи! Ты не хощеши смерти грешника, но милостиво приемлеши от него и за него вся, ко обращению и спасению соделываемая, и Сам благоустрояепш путь его, еже живу быти ему. Молю убо Тя, благоволи такожде воспомянути вся дела милосердия и вся моления, зде на земли творимыя за усопшаго раба Твоего, благоволи прията и мою молитву о нем купно с молитвами священнослужителей Святыя Церкве Твоея, и отпустити душе его вся согрешения, умирити смятенное сердце его, пощадити его от вечныя муки и упокоити в месте светле. Яко Твое есть, еже миловати и спасати ны, Христе, Спасе наш, и Тебе единому подобает неизреченная благость и вечная слава со Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

 Поминальные молитвы: что это и для чего они нужны?

Молитва за упокой – это слова, успокаивающие душу умершего, а также некое продолжение жизни усопших, поскольку сами они уже не могут обратиться к Богу. А их родственники, произнося молитвенные слова, помогают им в этом, сохраняя светлую память и совершая во имя них добрые дела. Молитва об упокоении имеет важное значение не только для души почившего, но и для самого молящегося. В Писании сказано – молясь за других, сам прощен будешь. Через нее человек, поминающий умершего, очищается сам, избавляясь от своих грехов.

После смерти человека, душа его какое-то время еще находится на земле. В течение сорока дней родными усопшего должна произноситься молитва об упокоении новопреставленного. Если же они далеки от веры и не знают слов, поминальная молитва заказывается в церкви. Здесь же ставятся свечи за упокой, пишутся ритуальные записки о поминовении души умершего. Можно пригласить священника домой, где им читается молитва за упокой души.

Молитва о упокоении усопших несет в себе некий посыл Господу Богу. Молящийся просит помочь и защитить душу умершего, оградить от болезней, простить ему все грехи, показать новый путь в ином мире. Самое главное, чтобы текст поминальной молитвы произносился искренне, от всего сердца, без каких-либо злых помыслов. Поскольку, читая молитву об упокоении души умершего или любую другую, человек на духовном уровне соприкасается своей душой со Всевышним. С помощью нее ведется своеобразный диалог с Господом и чем самозабвеннее будут мольбы, тем больше вероятности того, что они будут услышаны.

Молитва об упокоении души — своего рода долг перед преставившемся, который должны отдать его родные и близкие, оставшиеся в этом мире. Поговорив с Богом, человек обретает душевный покой, утихает боль и наступает облегчение. Поэтому чем чаще будут возноситься мольбы, тем быстрее он исцелится от сердечных ран и всепоглощающего горя потери близкого. Ему будет легче пережить это испытание, собраться с силами и снова почувствовать вкус жизни.

Когда и какие молитвы читаются?

Молитвы по исходе души от тела начинают читать с того момента, когда человек находится при смерти. Они взывают Господа об облегчении предсмертных мук умирающего, в тот момент, когда душа покинет тело. Приглашают священника, который читает молитву.

Молитва по исходе души от тела

Боже Духов и всякия плоти! Ты твориши ангелы Своя духи, и слуги Своя пламень огненный. Пред Тобою трепещут Херувимы и Серафимы и тьмы тем и тысяща тысящ со страхом и трепетом выну предстоят Престолу Твоему. Ты за хотящих улучити спасение посылаеши на служение святых Твоих Ангелов; Ты и нам грешным коемуждо даеши святаго Ангела Твоего, яко пестуна, еже хранили ны во всех путех наших от всякаго зла и таинственно наставляти и вразумляти ны даже до последняго издыхания нашего. Господи! Ты повеле еси изъяти душу от приснопоминаемаго(-мой) нами раба Твоего (рабы Твоея) (имя), воля Твоя — воля святая; молим Тя, Жизнодавче Господи, не отними точию ныне от души его (ея) сего пестуна и хранителя ея, не остави ю едину, яко в путь шествующую; повели ему, яко хранителю, не удалятися помощию в сем страшном прохождении ея в мир горний невидимый; молим Тя, да будет убо ей заступником и защитником от злаго сопротивника в прохождении мытарств, дондеже преведет ю к Тебе, яко к Судии неба и земли. О, страшно прохождение сие для души, грядущей на суд Твой нелицеприятный, и имущей в прохождении сем истязатися духами злобы поднебесными! Темже убо молим Тя, Преблагий Господи, благоволи и еще послали святых Твоих Ангелов душе преставльшагося(-шейся) к Тебе раба Твоего (рабы Твоея) (имя), да защитят, оградят и сохранят ю от нападения и истязания страшных и злых оных духов, яко истязателей и мытарей воздушных, служителей князя тьмы; молим Тя, свободи ю сего злаго обстояния, да не срящет ю злых демонов полчище; сподоби ю безбоязненно, благотишно и невозбранно преяти от земли страшный сей путь со Ангелы Твоими, да вознесут ю поклонитися Престолу Твоему и да приведут ю к свету Твоего милосердия.

Если нет священника, то сами родственники читают каноны, причем необязательно это делать над умирающим. Если во время чтения этих канонов человек испускает дух, то окончание каждой молитвы дочитывается с распевом.

Канон для человека умирающего в больнице или вне дома

«Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего (усопшия рабы Твоея) (имярек) (поклон), и елико в житии сем яко человек согреши, Ты же, яко Человеколюбец Бог, прости его (ю) и помилуй (поклон), вечныя муки избави (поклон), Небесному Царствию причастника (причастницу) учини (поклон), и душам нашим полезная сотвори (поклон).»

Канон для человека, умирающего в долгих мучениях и страданиях

«Чин, бываемый на разлучение души от тела, внегда человек долго страждет». Оба этих канона есть в полных православных молитвословах. Моление должно быть усилено, чтобы облегчить кончину. Можно окропить умирающего святой водой со словами: «Благодать Святого Духа, освятившего воду сию, да избави душу твою от всякого зла».

После смерти, до момента похорон днем и ночью читается псалтырь для облегчения душевных мук родных почившего. В церкви заказывают сорокоуст – специальные молитвы, читаемые на протяжении сорока дней с дня смерти и до отхода души покойного в иной мир. Также перед преданием тела земле, его отпевают в храме. Допускается совершение этого обряда и в доме покойного.

Во время этой церемонии читают Апостола и Евангелие и завершают молитвой о прощении грехов усопшего и удостаивания Царства Небесного. На кладбище, в момент погребения читается Трисвятое – песня ангелов, означающая переход усопшего в ангельский мир. После того как тело предано земле, родные и близкие покойного уходят поминать его. На поминках читается молитва за упокой души новопреставленного.

Молитва за упокой души новопреставленного

Помяни, Господи, от жития сего отшедшия правоверныя цари и царицы, благоверныя князи и княгини, святейшия патриархи, преосвященныя митрополиты, архиепископы и епископы православныя, во иерейстем же и в притче церковнем, и монашестем чине Тебе послужившия, и в вечных Твоих селениях со святыми упокой. (Поклон)Помяни, Господи, души усопших рабов Твоих, родителей моих (имена их), и всех сродников по плоти; и прости их вся согрешения вольная и невольная, даруя им Царствие и причастие вечных Твоих благих и твоея безконечныя и блаженныя жизни наслаждение. (Поклон).

Помяни, Господи, и вся в надежди воскресения и жизни вечныя усопшия, отцы и братию нашу, и сестры, и зде лежащия и повсюду, православныя христианы, и со святыми Твоими, идеже присещает свет лица Твоего, всели и нас помилуй, яко Благ и Человеколюбец. Аминь. (Поклон).

Подаждь, Господи, оставление грехов всем прежде отошедшим в вере и надежди воскресения, отцем, братьям и сестрам нашим, и сотвори им вечную память. (Трижды)

В дальнейшем, молитва за упокой души умершего читается на третий, девятый, сороковой день, спустя год после похорон. А также во все дни поминовения усопших, к которым относятся Вселенская, Родительская и Дмитровская субботы и другие дни поминок. Если вы молитесь дома, то перед этим обрядом нужно обязательно посетить храм, чтобы купить свечи и написать записку об упокое души почившего. Дома, перед началом моления, зажгите свечи перед иконами и поставьте чашу со святой водой. Затем, откинув все горестные и печальные помыслы, приступайте к чтению молитв.

    Чин литии, совершаемой мирянином дома и на кладбище

Молитвами святых отец наших, Господи, Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй. Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас. (Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном.). 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради. Господи, помилуй. (Трижды.) Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго. Господи, помилуй. (12 раз). Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу. (Поклон.). Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу. (Поклон.). Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему. (Поклон.)

Псалом 90

Живый в помощи Вышняго, в крове Бога Небесйаго водворится. Речет Господеви: Заступник мой еси и Прибежище мое. Бог мой, и уповаю на Него. Яко Той избавит тя от сети ловчи, и от словесе мятежна, плещма Своима осенит тя, и под криле Его надеешися: оружием обыдет тя истина Его. Не убоишися от страха нощнаго, от стрелы летящия во дни, от вещи во тме преходящия, от сряща, и беса полуденнаго. Падет от страны твоея тысяща, и тма одесную тебе, к тебе же не приближится, обаче очима твоима смотриши, и воздаяние грешников узриши. Яко Ты, Господи, упование мое, Вышняго положил еси прибежище твое. Не приидет к тебе зло, и рана не приближится телеси твоему, яко Ангелом Своим заповесть о тебе, сохранити тя во всех путех твоих. На руках возмут тя, да не когда преткнеши о камень ногу твою, на аспида и василиска наступиши, и попереши льва и змия. Яко на Мя упова, и избавлю и: покрыю и, яко позна имя Мое. Воззовет ко Мне, и услышу его: с ним есмь в скорби, изму его, и прославлю его, долготою дней исполню его, и явлю ему спасение Мое.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Аллилуиа, Аллилуиа, Аллилуиа, слава Тебе, Боже (трижды). 

Со духи праведных скончавшихся, душу раба Твоего, Спасе, упокой, сохраняя ю во блаженной жизни, яже у Тебе, Человеколюбче. В покоище Твоем, Господи, идеже вей святии Твои упокоеваются, упокой и душу раба Твоего, яко Един еси Человеколюбец. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу: Ты еси Бог, сошедший во ад и узы окованных разрешивши. Сам и душу раба Твоего упокой. И ныне и присно и во веки веков. Аминь: Едина Чистая и Непорочная Дево, Бога без семени рождшая, моли спастися душе его.

Кондак, глас 8

Со святыми упокой, Христе, душу раба Твоего, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь безконечная.

Икос

Сам Един еси Безсмертный, сотворивый и создавый человека: земнии убо от земли создахомся и в землю туюжде пойдем, якоже повелел еси, Создавый мя, и рекий ми: яко земля еси и в землю отъидеши, аможе вей человецы пойдем, надгробное рыдание творяще песнь: Аллилуиа, Аллилуиа, Аллилуиа.

Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Господи, помилуй (трижды), благослови.

Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь.

Во блаженном успении, вечный покой подаждь. Господи, усопшему рабу Твоему (имя) и сотвори ему вечную память. Вечная память (трижды). Душа его во благих водворится, и память его в род и род.

К большому сожалению, люди рано или поздно уходят в мир иной, оставляя нас навсегда. И вроде все мы знаем, что конец неизбежен, очень тяжело и трудно смириться с утратой родного и близкого человека. И чтобы Господь облегчил наши сердечные муки и успокоил души умерших, необходимо читать поминальные молитвы. Они не только помогут почившим в Небесном Царствии, но и исцелят нас от горечи и боли, придадут сил и веры в будущее.

Как молиться о человеке в первые дни после смерти

Когда тело усопшего омыто и одето, сразу же начинают читать канон, называемый «Последование по исходе души от тела». Это последование положено читать священнику, для чего он призывается в дом умершего.
Если таковой возможности нет, то последование могут прочитать ближайшие родственники и знакомые. Выше приведена ссылка на канон в версии для чтения мирянином. Если человек умер вне дома и тела его в квартире нет, то в час сообщения о смерти все равно нужно прочитать этот канон и далее читать Псалтирь.
Если смерть наступила в Пасхальную седмицу (8 дней от Пасхи до вторника Фоминой недели – Радоницы), то помимо «Последования по исходе души от тела» читается Пасхальный канон.

В Православной Церкви существует благочестивый обычай непрерывного чтения Псалтири над телом покойного вплоть до его погребения. Псалтирь нужно читать сразу по кончине, если даже тело усопшего находится вне дома. Псалтирь читается и в дальнейшем в молитвенную память о почившем, в дни поминовения, а особо усиленно в первые сорок дней по кончине. Мнение, что смерть в Страстную седмицу усугубляет грехи усопшего, а в Пасху или Светлую седмицу облегчает – неверно.
Не без причины и не без цели Церковь с древнейших времен положила читать над гробом умершего книгу псалмов, а не другую книгу Священного Писания. Именно Псалтирь воспроизводит все многообразие движения нашей души, так живо сочувствует и нашей радости, и нашей скорби, так много проливает утешения и ободрения в наше сердце. Чтение Псалтири – молитва Господу об усопшем – утешает скорбящих и помогает душе новопреставленного в ее загробных странствиях.
Псалтирь разделена на 20 больших частей – кафизм (от греческого слова «кафизо» – «сижу», что означает возможность сидеть при чтении Псалтири). Каждая кафизма делится на группы псалмов, отделяемых словом «Слава». Псалтирь – составная часть Библии, однако, обрести Псалтирь можно и в отдельном издании, и в некоторых молитвословах.

Если Псалтирь читает мирянин, то чтение начинается с прошения «Молитвами святых отец наших…», затем предначинательные молитвы: «Царю Небесный», «Трисвятое», «Пресвятая Троице», «Отче наш» и далее по порядку. Каждая кафизма начинается молитвословием: «Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу», «Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу», «Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему».
Затем читаются псалмы до слова «Слава», что означает «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу». На каждой «Славе» читается молитва «Помяни, Господи Боже наш…», находящаяся в конце «Последования по исходе души от тела» с упоминанием имени усопшего. Затем продолжается чтение псалмов до следующей «Славы». По окончании кафизмы читают «Трисвятое», «Пресвятая Троице», «Отче наш», тропари и молитву, положенную после каждой кафизмы. Возбраняется при чтении Псалтири добавлять молитвы неизвестного происхождения и вообще любые молитвы, не находящиеся в Богослужебных книгах.

Во время Пасхальной недели (8 дней от Пасхи до вторника Фоминой недели – Радоницы) в церкви чтение Псалтири заменяется чтением Пасхального канона. Дома над усопшим чтение Псалтири также можно заменить чтением Пасхального канона. Но если такой возможности нет, то можно читать и Псалтирь, т.к. Псалтирь употребляется с первых времен христианства не только в одних скорбных случаях, но и в радостных, а Апостольские постановления указывают читать Псалтирь в 3-й день по кончине ради Того, Кто в 3-й день воскрес из мертвых. Отсюда следует заключить, что нет надобности отлагать чтение Псалтири над усопшим и в святые дни Пасхи. Для выражения же большей торжественности праздника, можно делать некоторые прибавления пасхальных песней, по прочтении каждой кафизмы и даже «Славы». Если к гробу умершего приглашен священник, то он совершает заупокойное богослужение – литию или панихиду. В первый же день нужно позаботиться о церковном поминовении усопшего. Желательно сразу же, в день смерти, заказать сорокоуст в тех храмах, где богослужение совершается ежедневно.

Если рядом несколько храмов, то хорошо в них подать записки с именем усопшего на Божественную литургию или на панихиду. Делать это можно и даже нужно еще до отпевания и погребения. Усопшие, со дня кончины которых не прошло 40 дней, называются новопреставленными.

Пока гроб с покойным находится дома, прощаться с усопшим приходят родственники, друзья, знакомые. И, в большинстве случаев, подойдя к гробу, не находят нужных слов для прощания. Самое уместное в этом случае, осенив себя крестным знамением, прочитать следующие краткие молитвы:
«Со святыми упокой, Христе, душу усопшего раба Твоего новопреставленного(имя), идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь безконечная», или: «Упокой, Господи, душу усопшего раба Твоего новопреставленного (имя), и прости ему вся согрешения его вольная и невольная, и даруй ему Царствие Небесное».
При смерти женщины в молитвах соответственно читается «душу рабы Твоей новопреставленной (имя)».

Необходимо попросить прощения у почившего и простить ему все обиды.

Молитвы на кладбище — как поминать усопшего

Содержание статьи

Молитвы на кладбище — как поминать усопшего

Потеря близкого — тяжелый момент. Все, чем мы можем помочь душе умершего человека — это молитва. Поминать усопшего можно в храме или келейно, молитвы на кладбище тоже не запрещены, а наоборот поощряются Церковью. Был даже написан специальный Чин литии, совершаемой мирянином дома и на кладбище.

Чин литии, совершаемой дома и на кладбище

Мо­ли́т­ва­ми свя­ты́х оте́ц на́­ших, Го́с­по­ди Иису́­се Хрис­те́, Бо́­же наш, по­ми́­луй нас. Ами́нь.

Сла́­ва Те­бе́, Бо́­же наш, сла́­ва Те­бе́.

Ца­рю́ Не­бе́с­ный, Уте́­ши­те­лю, Душе́ и́с­ти­ны, И́же везде́ сый и вся ис­пол­ня́­яй, Со­кро́­ви­ще бла­ги́х и жи́з­ни По­да́­те­лю, прииди́ и все­ли́­ся в ны, и очи́с­ти ны от вся́­кия скве́р­ны, и спа­си́, Бла́же, ду́­ши на́­ша. (молитва Святому Духу не читается от Пасхи до Дня Святой Троицы)

Свя­ты́й Бо́­же, Свя­ты́й Кре́пкий, Свя­ты́й Безсме́ртный, по­ми́­луй нас. (три́жды)

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху, и ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Пре­свя­та́я Тро́­ице, по­ми́­луй нас; Го́с­по­ди, очи́с­ти гре­хи́ на́­ша; Вла­ды́­ко, прости́ без­за­ко́­ния на́­ша; Свя­ты́й, посети́ и ис­це­ли́ не́­мо­щи на́­ша, и́ме­не Тво­его́ ра́­ди.

Го́с­по­ди, по­ми́­луй (три́жды)

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху, и ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

О́т­че наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рст­вие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на не­бе­си́ и на зем­ли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́­ви нам долги́ на́­ша, я́ко­же и мы оставля́ем должнико́м на́­шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но из­ба́­ви нас от лу­ка́­ва­го.

Го́с­по­ди, по­ми́­луй. (12 раз)

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху, и ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́­ше­му Бо́­гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Хри­сту́, Царе́ви на́­ше­му Бо́­гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Хри­сту́, Царе́ви и Бо́­гу на́­ше­му.

Читайте также — Поминовение усопших – лучи света в мрачное царство мертвых

Псалом 90

Жи­вы́й в по́­мо­щи Вы́ш­ня­го, в кро́­ве Бо́­га Не­бе́с­на­го водвори́тся. Рече́т Го́сподеви: Засту́пник мой еси́, и При­бе́­жи­ще мое́, Бог мой, и упова́ю на Не­го́. Я́ко Той из­ба́­вит тя от се́­ти ло́вчи и от словесе́ мяте́жна, плещма́ Свои́ма осени́т тя, и под криле́ Его́ наде́ешися: ору́­жи­ем обы́дет тя и́стина Его́. Не убои́шися от стра́ха нощна́го, от стре́лы летя́щия во дни, от ве́щи во тьме преходя́щия, от сря́ща и бе́са полу́деннаго. Паде́т от стра­ны́ твоея́ ты́сяща, и тма одесну́ю те­бе́, к те­бе́ же не прибли́жится: оба́­че очи́­ма твои́ма смо́триши, и воз­дая́­ние гре́ш­ни­ков у́зриши. Я́ко Ты, Го́с­по­ди, упо­ва́­ние мое́, Вы́ш­ня­го положи́л еси́ при­бе́­жи­ще твое́. Не прии́дет к те­бе́ зло, и ра́на не прибли́жится те­ле­си́ тво­ему́. Я́ко а́н­ге­лом Сво­и́м запове́сть о те­бе́, сохрани́ти тя во всех путе́х тво­и́х. На ру­ка́х во́змут тя, да не когда́ преткне́ши о ка́­мень ногу́ твою́. На а́спида и васили́ска насту́пиши, и попере́ши льва и зми́я. Я́ко на Мя упова́, и изба́влю и; покры́ю и, я́ко по­зна́ и́мя Мое́. Воззове́т ко Мне, и услы́шу его́; с ним есмь в ско́р­би, изму́ его́, и просла́влю его́; долгото́ю дний испо́лню его́, и явлю́ ему́ спа­се́­ние Мое́.

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху, и ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Алли­лу́иа, алли­лу́иа, алли­лу́иа, сла́­ва Те­бе́, Бо́­же. (три́жды)

Тропа́рь, глас 4-й:

Со ду́хи пра́­вед­ных сконча́вшихся, ду́­шу раба́ Тво­его́, Спа́­се, упоко́й, сохраня́я ю во блаже́нной жи́з­ни, я́же у Те­бе́, Че­ло­ве­ко­лю́б­че.

В поко́ищи Тво­е́м, Го́с­по­ди, иде́­же вси святи́и Твои́ упокоева́ются, упоко́й и ду́­шу раба́ Тво­его́, я́ко Еди́н еси́ Человеколю́бец.

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху.

Ты еси́ Бог, соше́дый во ад, и у́зы окова́нных разреши́мый, Сам и ду́­шу раба́ Тво­его́ упоко́й.

И ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Еди́на Чи́с­тая и Непоро́чная Де́­во, Бо́­га без се́мени ро́жд­шая, мо­ли́ спас­ти́­ся душе́ его́.

Седа́лен, глас 5-й:

По­ко́й, Спа́­се наш, с пра́­вед­ны­ми раба́ Тво­его́, и се­го́ всели́ во дворы́ Твоя́, я́ко­же есть пи́сано, презира́я, я́ко Благ, прегреше́ния его́ во́льная и нево́льная, и вся я́же в ве́дении и не в ве́дении, Че­ло­ве­ко­лю́б­че.

Конда́к, глас 8-й:

Со свя­ты́­ми упоко́й, Хрис­те́, ду́­шу раба́ Тво­его́, иде́­же несть бо­ле́знь, ни печа́ль, ни воздыха́ние, но жизнь без­ко­не́ч­ная.

Читайте также — Троицкая суббота: расцветем, прорастем, воскреснем

И́кос:

Сам Еди́н еси́ Безсме́ртный, сотвори́вый и созда́вый че­ло­ве́­ка, земни́и у́бо от зем­ли́ созда́хомся, и в зе́м­лю ту́южде по́йдем, я́ко­же повеле́л еси́, Созда́вый мя и реки́й ми: я́ко земля́ еси́, и в зе́м­лю отъи́деши, а́може вси челове́цы по́йдем, надгро́бное ры­да́­ние творя́ще песнь: алли­лу́иа, алли­лу́иа, алли­лу́иа.

Досто́йно есть я́ко во­и́с­тин­ну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Приснобла́же́нную и Пренепоро́чную и Ма́­терь Бо́­га на́­ше­го. Чест­не́й­шую Хе­ру­ви́м и сла́в­ней­шую без срав­не́­ния Се­ра­фи́м, без истле́ния Бо́­га Сло́ва ро́ждшую, су́­щую Богоро́дицу Тя ве­ли­ча́­ем.

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху, и ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Го́с­по­ди, по­ми́­луй (три́жды), благослови́.

Мо­ли́т­ва­ми свя­ты́х оте́ц на́­ших, Го́с­по­ди Иису́­се Хрис­те́, Бо́­же наш, по­ми́­луй нас. Ами́нь.

Во блаже́нном успе́нии ве́чный по­ко́й по­да́ждь, Го́с­по­ди, усо́пшему рабу́ Тво­ему́ (и́мя), и со­тво­ри́ ему́ ве́ч­ную па́­мять.

Ве́ч­ная па́­мять. (три́жды)

Душа́ его́ во бла­ги́х водвори́тся, и па́­мять его́ в род и род.

Читайте также

Молитвы об умерших

Православные христиане немало знают о чудодейственных свойствах молитв. Поминая покойного, они помогают его душе очиститься от грехов и спокойно отправиться в Царствие Небесное, где она обретет вечный покой.

Молитвы об усопших — это не только дань уважения, но и способ заручиться поддержкой рода для удачи в жизни. Таким образом живые просят у Бога милости, так как молитвы спасают и наши души, позволяя им очиститься через искреннюю веру и покаяние. Они настраивают на умиротворение, искореняя все нечестивое, что творится у нас в сердцах, способствуют духовному росту и развитию. Молитвы также помогают подготовиться к внезапной кончине, ведь, как ни прискорбно, никто не не знает, когда этот час наступит. Души усопших охраняют тех, кто не предает забвению память предков, а посещает кладбище и заказывает в церкви молебны по близким людям, оставившим нас. Для этого перед литургией христиане приносят записки с именами всех покойных крещеных родственников и близких людей.

Если вы не знаете, жив или нет ваш близкий человек, по прошествии определенного времени необходимо обратиться к священнику, чтобы тот отпел его, дабы душа не металась по нашему миру в поисках выхода. Часто предпосылками к отпеванию служат вещие сны, где пропавшие без вести родственники, погибшие при различных обстоятельствах, подают знаки живым. В таком сне вы можете увидеть его мучения, взгляд, полный мольбы, или даже прямое обращение покойного с просьбой предать земле его прах и помолиться за его душу.

Молитва об умершем

«Великий Господи, опора в жизнях наших. Каждый предстанет пред очами Твоими в назначенный час. Разными путями, но неизменно в положенный час все до единого предстаем пред судом Твоим. Молим Тебя, Отче, помилуй души усопших братьев наших, родителей, детей и близких. Даруй им милость свою, как прощаешь грехи раскаивавшимся искренне. Избавь их от мучений, прости и помилуй их невольные грехи, совершенные по незнанию. Как чада просят прощения у родителей своих, так и мы молим тебя о прощении. Господи Всемогущий, молим тебя с верою искренней и о покаянии всех умерших, чей прах не погребен, чьи помыслы неясны. Даруй им справедливый суд, но упаси от дьявольских терзаний. Избавь души их от вечного скитания по грешной Земле, забери под свой покров. Аминь».

Молитва об усопших родственниках

«Всемилостивый Отец наш небесный! Я, раб грешный (имя), молюсь тебе в смирении. Упокой души родственников моих, покинувших наш мир (имена). Рабы Божьи теперь во власти Твоей. Их тела преданы земле, а вечные души направились в Царствие Небесное. Прими их и прости всемилостью своей, отпусти им грехи их прижизненные, вольные и невольные, и допусти их к вечному причастию. Позволь им наблюдать за нами, в живых находящихся, и через Твою милость подсказывать путь единственно верный и праведный. Аминь».

Молитвы за всех умерших в веках

«Раб грешный (имя), узами грехов скованный, просит у Тебя, Создатель, прощения и очищения. Пред Твои очи со смирением пришел я со своими бедами, позволь же мне помолиться за души всех умерших. За грешников и праведников, воинов и детей, стариков и молодых. Во всех веках души к тебе стекаются-возносятся. Не оставь ни одной без внимания, да прости им все их вольные и невольные ошибки. Жизнью и смертью Тебе обязанный, я молюсь о наставлении, покое и мире в сердце. Огради меня от бесовских проявлений при жизни, а я буду помнить о всех, кто почил ныне, и воздавать им уважение через слова молитвы искренней и очищающей. Да будет так во веки веков, и все грешники праведниками окажутся, да наступит на земле благословенное Царствие Небесное. Аминь».

Не забывайте почитать память своего рода, ведь каждый преданный земле возносится на Небеса, где продолжает наблюдать за своими родственниками и оказывать посильную помощь. Посещайте могилы, отдавая уважение, зажигайте свечи, чтобы очищающий огонь через молитвы и раскаяние освободил и ваши души от всех прегрешений. Живите в мире и не забывайте нажимать на кнопки и

Молитва на Радоницу по усопшим 28 апреля 2020 года

Через девять дней после Пасхи, 28 апреля 2020 года, православные верующие отмечают день поминовения усопших – Радоницу. Этот праздник, который также называют Радуница, Навий день, Могилки, Радожное, Радунец, Радостное, Радушное воскресенье, появился еще в языческие времена.

В старину Радоницами называли божества – хранители душ усопших. Люди приносили им жертвенные подношения и устраивали пиры, выказывая уважение почившим.

После принятия христианства значение этой даты изменилось. В храмах, где проходят торжественные богослужения и священники возносят молитвы на Радоницу по усопшим, верующие вспоминают о том, как Христос сошел в ад и вывел оттуда уверовавших в него людей, избавив их от духовной смерти.

Победа над смертью благодаря воскресению Спасителя должна вытеснять печаль из-за разлуки с родными, и церковь призывает верующих не предаваться глубокой скорби об усопших. Обращение к Богу с просьбой даровать покой ушедшим родственникам будет особо действенным, если накануне вы причаститесь.

Перед заупокойной литургией верующие опускают в специальные урны или передают священнику записки с именами родственников или друзей, которых нужно помянуть в этот день.

На проскомидии – части богослужения перед литургией – священник готовит хлеб и вино для Евхаристии. За усопшего вынимают из особой просфоры частичку, а затем в знак омовения его грехов опускают в чашу со Святыми дарами.

Начиная с Навского четверга на Светлой седмице принято приводить в порядок могилы умерших родственников. Вы также можете прочесть молитвы на Радоницу на кладбище.

Поминая усопших дома, принято подавать к столу обрядовое блюдо – кутью, которую можно предварительно освятить в церкви или окропить святой водой.

Согласно традиции, также едят блины. Алкогольные же напитки, вопреки расхожему мнению, в этот день должны быть исключены.

Священники также напоминают, что традиция оставлять крашеные яйца и куличи на могилах является языческим пережитком и призывают верующих не делать этого. В православных семьях подобный обычай соблюдаться не должен.

Также на Радоницу нельзя ругаться, кричать, сквернословить и плохо отзываться об усопших.

Какие поминальные молитвы читают на Радоницу?

Молитва на Радоницу дома
«Упокой, Господи, души усопших раб Твоих: родителей моих, сродников, благодетелей (имена их) и всех православных христиан, и прости им вся согрешения вольная и невольная, и даруй им Царствие небесное».

Молитва на Радоницу по усопшим
«Помяни, Господи Боже наш, в вере и надежди живота вечнаго преставльшагося раба Твоего, брата нашего (имя), и яко Благ и Человеколюбец, отпущаяй грехи, и потребляяй неправды, ослаби, остави и прости вся вольная его согрешения и невольная, избави его вечныя муки и огня геенскаго, и даруй ему причастие и наслаждение вечных Твоих благих, уготованных любящым Тя: аще бо и согреши, но не отступи от Тебе, и несумненно во Отца и Сына и Святаго Духа, Бога Тя в Троице славимаго, верова, и Единицу в Троице и Троицу во Единстве, православно даже до последняго своего издыхания исповеда. Темже милостив тому буди, и веру, яже в Тя вместо дел вмени, и со святыми Твоими яко Щедр упокой: несть бо человека, иже поживет и не согрешит. Но Ты Един еси кроме всякаго греха, и правда Твоя, правда во веки, и Ты еси Един Бог милостей и щедрот, и человеколюбия, и Тебе славу возсылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь».

Молитва на Радоницу на кладбище о родителях
«Господи, Иисусе Христе, Боже наш! Ты сирых хранитель, скорбящих прибежище и плачущих утешитель.
Прибегаю к тебе аз, сирый, стеня и плача, и молюся Тебе: услыши моление мое и не отврати лица Твоего от воздыханий сердца моего и от слез очей моих.
Молюся Тебе, милосердный Господи, утоли скорбь мою о разлучении с родившим и воспитавшим (родившей и воспитавшей) мя родителем моим (материю моею), (имя) (или: с родившими и воспитавшими мя родителями моими, имена их) – , душу же его (или: ея, или: их), яко отшедшую (или: отшедшие) к Тебе с истинною верою в Тя и с твердою надеждою на Твое человеколюбие и милость, приими в Царство Твое Небесное.
Преклоняюсь пред Твоею святою волею, ею же отъят (или: отъята, или: отъяты) бысть у мене, и прошу Тя, не отыми точию от него (или: от нея, или: от них) милости и благосердия Твоего.
Вем, Господи, яко Ты Судия мира сего, грехи и нечестия отцев наказуеши в детях, внуках и правнуках даже до третьяго и четвертого рода: но и милуеши отцев за молитвы и добродетели чад их, внуков и правнуков.
С сокрушением и умилением сердца молю Тя, милостивый Судие, не наказуй вечным наказанием усопшаго незабвеннаго (усопшую незабвенную) для мене раба Твоего (рабу Твою), родителя моего (матерь мою) (имя), но отпусти ему (ей) вся согрешения его (ея) вольная и невольная, словом и делом, ведением и неведением сотворенная им (ею) в житии его (ея) зде на земле, и по милосердию и человеколюбию Твоему, молитв ради Пречистыя Богородицы и всех святых, помилуй его (ю) и вечныя муки избави.
Ты, милосердный Отче отцев и чад! Даруй мне, во вся дни жизни моея, до последняго издыхания моего, не преставати памятовати о усопшем родителе моем (усопшей матери моея) в молитвах своих, и умоляти Тя, праведнаго Судию, да вчиниши его (ю) в месте светле, в месте прохладне и в месте покойне, со всеми святыми, отнюду же отбеже всяка болезнь, печаль и воздыхание.
Милостиве Господи! Приими днесь о рабе Твоем (Твоей) (имя) теплую молитву мою сию и воздай ему (ей) воздаянием Твоим за труды и попечения воспитания моего в вере и христианском благочестии, яко научившему (научившей) мя первее всего ведети Тя, своего Господа, в благоговении молитися Тебе, на Тебе Единаго уповати в бедах, скорбех и болезнех и хранити заповеди Твоя; за благопопечение его (ея) о моем духовном преуспеянии, за тепле приносимыя им (ею) о мне моления пред Тобою и за все дары, им (ею) испрошенные мне от Тебе, воздай ему (ей) Своею милостию, Своими небесными благами и радостями в вечном Царствии Твоем.
Ты бо еси Бог милостей и щедрот и человеколюбия, Ты покой и радость верных рабов Твоих, и Тебе славу возсылаем со Отцем и Святым Духом, и ныне и присно и во веки веков. Аминь».

Молитва родителей об усопших детях
«Господи Иисусе Христе, Боже наш, Владыко живота и смерти, Утешителю скорбящих! С сокрушенным и умиленным сердцем прибегаю к Тебе и молюся Ти: помяни. Господи, во Царствии Твоем усопшего раба Твоего (рабу твою), чадо мое (имя), и сотвори ему (ей) вечную память. Ты, Владыко живота и смерти, даровал еси мне чадо сие. Твоей же благой и премудрой воле изволися и отъяти е у мене. Буди благословенно имя Твое, Господи. Молю Тя, Судие неба и земли, безконечною любовию Твоею к нам, грешным, прости усопшему чаду моему вся согрешения его, вольная и невольная, яже словом, яже делом, яже ведением и неведением. Прости, Милостиве, и наша родительская согрешения, да не пребудут они на чадех наших: вем, яко множицею согрешихом пред Тобою, множицею не соблюдохом, не сотворихом, якоже заповедал еси нам. Аще же усопшее чадо наше, нашея или своея ради вины, бяше в житии сем, работая миру и плоти своея, и не паче Тебе, Господу и Богу своему: аще возлюби прелести мира сего, а не паче Слово Твое и заповеди Твоя, аще предавшеся сластем житейским, а не паче сокрушению о гресех своих, и в невоздержании бдение, пост и молитву забвению предавше – молю Тя усердно, прости, преблагий Отче, чаду моему вся таковыя прегрешения его, прости и ослаби, аще и ино злое сотвори в житии сем. Христе Иисусе! Ты воскресил еси дщерь Иаира по вере и молитве отца ея. Ты исцелил еси дщерь жены-хананеянки по вере и прошению матери ея: услыши убо и молитву мою, не презри и моления моего о чаде моем. Прости, Господи, прости вся согрешения его и, простив и очистив душу его, изми муки вечныя и всели со всеми святыми Твоими, от века благоугодившими Тебе, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь безконечная: яко несть человек, иже жив будет и не согрешит, но Ты Един еси кроме всякаго греха: да егда имаши судити мирови, услышит чадо мое превожделенный глас Твой: приидите, благословенные Отца Моего, и наследуйте уготованное вам Царствие от сложения мира. Яко Ты еси Отец милостей и щедрот. Ты живот и воскрешение наше, и Тебе славу возсылаем со Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь».

Как поминать усопших на Радоницу?

На Радоницу можно пригласить священника отслужить на могиле литию – краткое поминальное богослужение, название которого означает «усиленное моление». Так как эта дата приходится на время от Пасхи до Троицы, то вместо молитвы Святому Духу («Царю Небесный…») читают тропарь Пасхи («Христос воскресе из мертвых…»).

Какие еще молитвы читают на Радоницу дома? Можно прочитать 90-й псалом. Вместо обычного заупокойного кондака «Со святыми упокой» читают кондак Пасхи «Аще и во гроб снизшел еси Безсмертне». Также могут быть прочитаны заупокойные тропари из последований панихиды и литии «Со духи праведных скончавшихся».

Чин литии – молитва на Радоницу по усопшим
«Молитвами святых отец наших, Господи, Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй. Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас. (Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном).
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради.
Господи, помилуй. (Трижды.)
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.
Господи, помилуй. (12 раз.)
Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу. (Поклон)
Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу. (Поклон)
Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему». (Поклон)

Псалом 90
«Живый в помощи Вышняго, в крове Бога Небесйаго водворится. Речет Господеви: Заступник мой еси и Прибежище мое. Бог мой, и уповаю на Него. Яко Той избавит тя от сети ловчи, и от словесе мятежна, плещма Своима осенит тя, и под криле Его надеешися: оружием обыдет тя истина Его. Не убоишися от страха нощнаго, от стрелы летящия во дни, от вещи во тме преходящия, от сряща, и беса полуденнаго. Падет от страны твоея тысяща, и тма одесную тебе, к тебе же не приближится, обаче очима твоима смотриши, и воздаяние грешников узриши. Яко Ты, Господи, упование мое, Вышняго положил еси прибежище твое. Не приидет к тебе зло, и рана не приближится телеси твоему, яко Ангелом Своим заповесть о тебе, сохранити тя во всех путех твоих. На руках возмут тя, да не когда преткнеши о камень ногу твою, на аспида и василиска наступиши, и попереши льва и змия. Яко на Мя упова, и избавлю и: покрыю и, яко позна имя Мое. Воззовет ко Мне, и услышу его: с ним есмь в скорби, изму его, и прославлю его, долготою дней исполню его, и явлю ему спасение Мое.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Аллилуиа, Аллилуиа, Аллилуиа, слава Тебе, Боже (трижды).
Со духи праведных скончавшихся, душу раба Твоего, Спасе, упокой, сохраняя ю во блаженной жизни, яже у Тебе, Человеколюбче.
В покоище Твоем, Господи, идеже вей святии Твои упокоеваются, упокой и душу раба Твоего, яко Един еси Человеколюбец.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу: Ты еси Бог, сошедший во ад и узы окованных разрешивши. Сам и душу раба Твоего упокой.
И ныне и присно и во веки веков. Аминь: Едина Чистая и Непорочная Дево, Бога без семени рождшая, моли спастися душе его».

Кондак, глас 8
«Аще и во гроб снизшел еси, Безсмертне, но адову разрушил еси силу, и воскресл еси, яко Победитель, Христе Боже, женам мироносицам вещавый: Радуйтеся! и Твоим апостолам мир даруяй, подшим подаяй Воскресение».

Икос
«Сам Един еси Безсмертный, сотворивый и создавый человека: земнии убо от земли создахомся и в землю туюжде пойдем, якоже повелел еси, Создавый мя, и рекий ми: яко земля еси и в землю отъидеши, аможе вей человецы пойдем, надгробное рыдание творяще песнь: Аллилуиа, Аллилуиа, Аллилуиа.
Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Господи, помилуй (трижды), благослови.
Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь.
Во блаженном успении, вечный покой подаждь. Господи, усопшему рабу Твоему (имя) и сотвори ему вечную память.
Вечная память (трижды).
Душа его во благих водворится, и память его в род и род».

Теперь вы знаете, какие молитвы по усопшим читают на Радоницу дома и на кладбище, и сможете достойно помянуть ушедших из жизни людей.

Что нужно знать о Радонице

На девятый день после Пасхи, во вторник Фоминой недели, православные христиане отмечают день пасхального поминовения усопших — Радоницу.

На Радоницу совершается первая панихида после Пасхи. Принято посещать кладбища, раздавать милостыню и просить молиться об усопших.

Следует отметить, что традиция оставлять пасхальные яйца и куличи на могилах является языческим пережитком древних поминальных трапез — тризн.

Нужно помнить, что традиция оставлять еду, пасхальные яйца на могилах – это язычество, которое возродилось в Советском Союзе, когда государство преследовало правую веру. Когда преследуют веру – возникают тяжелые суеверия. Душам наших усопших близких нужна молитва. Неприемлем с церковной точки зрения обряд, когда на могиле ставят водку и черный хлеб, а рядом – фотографию усопшего: это, говоря современным языком – новодел, т.к., например, фотография появилась немногим более ста лет назад: значит, и традиция эта новая.

Что касается поминовения усопших спиртным: любая пьянка недопустима. В священном Писании разрешается употребление вина: «Вино веселит сердце человека»( Псалтирь 103:15), Но предостерегает от излишества: «Не упивайтеся вином, в нем же есть блуд» (Еф. 5:18 ). Можно выпить, но нельзя напиваться. И снова повторю, усопшим нужна наша усердная молитва, наше чистое сердце и трезвенный ум, милостыня, подаваемая за них, но никак не водка», напоминает священник Александр Ильяшенко.

По свидетельству святителя Иоанна Златоуста (IV в.), этот праздник отмечался на христианских кладбищах уже в древности. Особое место Радоницы в годичном круге церковных праздников — сразу после Светлой пасхальной недели — как бы обязывает христиан не углубляться в переживания по поводу смерти близких, а, наоборот, радоваться их рождению в другую жизнь — жизнь вечную. Победа над смертью, одержанная смертью и воскресением Христа, вытесняет печаль о временной разлуке с родными, и поэтому мы, по слову митрополита Антония Сурожского, «с верой, надеждой и пасхальной уверенностью стоим у гроба усопших».

Как относиться к могиле православного христианина

Кладбища — это священные места, где покоятся тела умерших до будущего воскресения.
Даже по законам языческих государств усыпальницы считали священными и неприкосновенными.
Из глубокой дохристианской древности идет обычай отмечать местопогребения устройством над ним холма.
Переняв этот обычай, христианская Церковь украшает могильный холм победным знамением нашего спасения — Святым Животворящим Крестом, начертанным на надгробной плите или поставленным над надгробием.
Мы называем наших покойных усопшими, а не умершими, потому что в определенное время они встанут из гроба.
Могила — это место будущего воскресения, и поэтому необходимо соблюдать ее в чистоте и порядке.
Крест на могиле православного христианина — молчаливый проповедник блаженного бессмертия и воскресения. Водруженный в землю и возвышающийся к небу, он знаменует веру христиан в то, что тело умершего находится здесь, в земле, а душа — на небе, что под крестом сокрыто семя, которое произрастает для жизни вечной в Царстве Божием.
Крест на могиле ставят у ног покойного так, чтобы Распятие было обращено к лицу покойного.
Надо особо следить, чтобы крест на могиле не покосился, был всегда окрашен, чист и ухожен.
Простой скромный крест из металла или дерева более приличествует могиле православного христианина, нежели дорогие монументы и надгробия из гранита и мрамора.

Как вести себя на кладбище

Придя на кладбище, надо зажечь свечку, совершить литию (это слово в буквальном смысле означает усиленное моление. Для совершения чина литии при поминовении усопших надо пригласить священника. Более краткий чин, который может совершить и миряни, приведен ниже «Чин литии, совершаемой мирянином дома и на кладбище»).
По желанию можно прочитать акафист о упокоении усопших.
Затем прибрать могилу или просто помолчать, вспомнить покойного.
Не нужно есть или пить на кладбище, особенно недопустимо лить водку в могильный холм — этим оскорбляется память покойного. Обычай оставлять на могиле рюмку водки и кусок хлеба «для усопшего» является пережитком язычества и не должен соблюдаться в православных семьях.
Не надо оставлять на могиле еду, лучше отдать ее нищему или голодному.

Как правильно поминать усопших

«Постараемся, сколько возможно, помогать усопшим, вместо слез, вместо рыданий, вместо пышных гробниц — нашими о них молитвами, милостынями и приношениями, дабы таким образом и им, и нам получить обетованные блага», — пишет святитель Иоанн Златоуст.
Молитва за усопших — это самое большое и главное, что мы можем сделать для тех, кто отошел в мир иной.
По большому счету, покойник не нуждается ни в гробе, ни в памятнике — все это дань традициям, пусть и благочестивым.
Но вечно живая душа почившего испытывает великую потребность в нашей постоянной молитве, потому что сама она не может творить добрых дел, которыми была бы в состоянии умилостивить Бога.
Вот почему домашняя молитва за близких, молитва на кладбище у могилы усопшего — долг всякого православного христианина.
Особенную помощь почившим оказывает поминовение в Церкви.
Прежде чем посетить кладбище, кому-либо из родственников следует прийти в храм к началу службы, подать записку с именем усопшего для поминовения в алтаре (лучше всего, если это будет поминание на проскомидии, когда за усопшего вынут из особой просфоры частичку, а затем в знак омовения его грехов опустят в Чашу со Святыми Дарами).
После литургии нужно отслужить панихиду.
Молитва будет действеннее, если поминающий в этот день сам причастится Тела и Крови Христовой.
В определенные дни года Церковь творит поминовение всех от века преставльшихся отцев и братий по вере, сподобившихся христианской кончины, равно и тех, кто был настигнут внезапной смертью, не был напутствован в загробную жизнь молитвами Церкви.
Панихиды, которые совершаются в такие дни, именуются вселенскими, а сами дни — вселенскими родительскими субботами. Все они не имеют постоянного числа, а связаны с переходящим великопостно-пасхальным циклом.
Это дни:
1. Суббота мясопустная — за восемь дней до начала Великого поста, накануне Недели о Страшном Суде.
2. Родительские субботы — на второй, третьей и четвертой неделях Великого поста.
3. Троицкая родительская суббота — накануне дня Святой Троицы, на девятый день после Вознесения.
Накануне каждого из этих дней в храмах служатся особые заупокойные всенощные бдения — парастасы, а после литургии бывают вселенские панихиды.
Кроме этих общецерковных дней, Русская Православная Церковь установила еще некоторые, а именно:
4. Радоница (Радуница) — пасхальное поминовение усопших, бывает на второй неделе после Пасхи, во вторник.
5. Димитриевская родительская суббота — день особого поминовения убитых воинов, первоначально установленный в память о Куликовской битве, а впоследствии ставший днем моления за всех православных воинов и военачальников. Бывает в субботу, предшествующую восьмому ноября — дню памяти великомученика Димитрия Солунского.
6. Поминовение усопших воинов — 26 апреля (9 мая нового стиля).
Кроме этих дней общецерковного поминовения, каждый усопший православный христианин должен ежегодно поминаться в дни его рождения, кончины, в день именин. Очень полезно в памятные дни жертвовать на церковь, подавать милостыню нищим с просьбой молиться об усопших.

Молитва об усопших

Молитва об усопшем христианине

Помяни, Господи Боже наш, в вере и надежди живота вечнаго преставльшагося раба Твоего, брата нашего (имя), и яко Благ и Человеколюбец, отпущаяй грехи, и потребляяй неправды, ослаби, остави и прости вся вольная его согрешения и невольная, избави его вечныя муки и огня геенскаго, и даруй ему причастие и наслаждение вечных Твоих благих, уготованных любящым Тя: аще бо и согреши, но не отступи от Тебе, и несумненно во Отца и Сына и Святаго Духа, Бога Тя в Троице славимаго, верова, и Единицу в Троице и Троицу во Единстве, православно даже до последняго своего издыхания исповеда. Темже милостив тому буди, и веру, яже в Тя вместо дел вмени, и со святыми Твоими яко Щедр упокой: несть бо человека, иже поживет и не согрешит. Но Ты Един еси кроме всякаго греха, и правда Твоя, правда во веки, и Ты еси Един Бог милостей и щедрот, и человеколюбия, и Тебе славу возсылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Молитва вдовца

Христе Иисусе, Господи и Вседержителю! В сокрушении и умилении сердца моего молюся Тебе: упокой, Господи, душу усопшия рабы Твоея (имя), в Небеснем Царствии Твоем. Владыко Вседержителю! Ты благословил еси супружесткий союз мужа и жены, егда рекл еси: не добро быти человеку единому, сотворим ему помощника по нему. Ты освятил еси союз сей во образ духовнаго союза Христа с Церковию. Верую, Господи, и исповедую, яко ты благословил еси сочетати и мене сим святым союзом с единою из рабынь Твоих. Твоей же благой и премудрой воле изволися отъяти у мене сию рабу Твою, юже дал еси мне, яко помощницу и сопутницу жизни моея. Преклоняюся пред сею Твоею волею, и молюся Ти от всего сердца моего, приими моление мое сие о рабе Твоей (имя), и прости ей, аще согреши словом, делом, помышлением, ведением и неведением; аще земное возлюби паче небеснаго; аще о одежде и украшении тела своего печеся паче, неже о просвещении одеяния души своея; или аще небреже о чадех своих; аще преогорчи кого словом или делом; аще поропта в сердце своем на ближняго своего или осуди кого или ино что от таковых злых содела. Вся сия прости ей, яко благий и человеколюбивый: яко несть человек, иже жив будет и не согрешит. Не вниди в суд с рабою Твоею, яко созданием Твоим, не осуди ю по грехом ея на вечныя муки, но пощади и помилуй по велицей милости Твоей. Молю и прошу Тя, Господи, сил даруй ми по вся дни жизни моея не преставая молитися о усопшей рабе Твоей, и даже до кончины живота моего просити ей у Тебе, Судии всего мира, оставления согрешений ея. Да яко же Ты, Боже, положил еси на главу ея венец от камене честна, венчая ю зде на земли; тако увенчай ю вечною Твоею славою в Небеснем Царствии Твоем, со всеми святыми, тамо ликующими, да вкупе с ними вечно воспевает всесвятое имя Твое с Отцем и Святым Духом. Аминь.

Молитва вдовы

Христе Иисусе, Господи и Вседержителю! Ты плачущих утешение, сирых и вдовиц заступление. Ты рекл еси: призови Мя в день скорби твоея, и изму тя. Во дни скорби своея прибегаю к Тебе аз и молюся Ти: не отврати лица Твоего от мене и услыши моление мое, приносимое Тебе со слезами. Ты, Господи Владыко всяческих, благоволил еси сочетати мя с единым из рабов Твоих, во еже быти нам едино тело и един дух; Ты дал еси мне сего раба, яко сожителя и защитника. Твоей же благой и премудрой воле изволися отъяти от мене сего раба Твоего и оставити мя едину. Преклоняюся пред сею Твоею волею и к Тебе прибегаю во дни скорби моея: утоли печаль мою о разлучении с рабом Твоим, другом моим. Аще отъял еси его от мене, не отыми от мене Своея милости. Яко же некогда приял еси вдовицы две лепты, тако приими и сие моление мое. Помяни, Господи, душу усопшего раба Твоего (имя), прости ему все согрешения его, вольная и невольная, аще словом, аще делом, аще ведением и неведением, не погуби его со беззаконми его и не предаждь вечной муке, но по велицей милости Твоей и по множеству щедрот Твоих ослаби и прости вся согрешения его и вчини его со святыми Твоими, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь безконечная. Молю и прошу Тя, Господи, даруй ми во вся дни жизни моея не преставати молитися о усопшем рабе Твоем, и даже до исхода моего просити у Тебе, Судии всего мира, оставления всех согрешений его и вселения его в Небесные обители, яже еси уготовал любящим Тя. Яко аще бо и согреши, но не отступи от Тебе, и несумненно Отца и Сына и Святаго Духа православно даже допоследняго своего издыхания исповеда; тем же веру его, яже в Тя, вместо дел ему вмени: яко несть человек, иже жив будет и не согрешит, Ты един кроме греха, и правда Твоя — правда во веки. Верую, Господи, и исповедую, яко Ты услышиши моление мое и не отвратиши лица Твоего от мене. Видя вдовицу, зельне плачущу, умилосердився, сына ея, на погребение несома, воскресил еси: тако умилосердився, утиши и скорбь мою. Яко же отверзл еси рабу Твоему Феофилу, отшедшему к Тебе, двери милосердия Твоего и простил еси ему прегрешения его по молитвам Святыя Церкве Твоея, внемля молитвам и милостыням супруги его: сице и аз молю Тя, приими мое моление о рабе Твоем и введи его в жизнь вечную. Яко Ты еси упование наше. Ты еси Бог, еже миловати и спасати, и Тебе славу возсылаем со Отцем и Святым Духом. Аминь.

Молитва родителей о почивших детях

Господи Иисусе Христе, Боже наш, Владыко живота и смерти, Утешителю скорбящих! С сокрушенным и умиленным сердцем прибегаю к Тебе и молюся Ти: помяни. Господи, во Царствии Твоем усопшего раба Твоего (рабу твою), чадо мое (имя), и сотвори ему (ей) вечную память. Ты, Владыко живота и смерти, даровал еси мне чадо сие. Твоей же благой и премудрой воле изволися и отъяти е у мене. Буди благословенно имя Твое, Господи. Молю Тя, Судие неба и земли, безконечною любовию Твоею к нам, грешным, прости усопшему чаду моему вся согрешения его, вольная и невольная, яже словом, яже делом, яже ведением и неведением. Прости, Милостиве, и наша родительская согрешения, да не пребудут они на чадех наших: вем, яко множицею согрешихом пред Тобою, множицею не соблюдохом, не сотворихом, якоже заповедал еси нам. Аще же усопшее чадо наше, нашея или своея ради вины, бяше в житии сем, работая миру и плоти своея, и не паче Тебе, Господу и Богу своему: аще возлюби прелести мира сего, а не паче Слово Твое и заповеди Твоя, аще предавшеся сластем житейским, а не паче сокрушению о гресех своих, и в невоздержании бдение, пост и молитву забвению предавше — молю Тя усердно, прости, преблагий Отче, чаду моему вся таковыя прегрешения его, прости и ослаби, аще и ино злое сотвори в житии сем. Христе Иисусе! Ты воскресил еси дщерь Иаира по вере и молитве отца ея. Ты исцелил еси дщерь жены-хананеянки по вере и прошению матери ея: услыши убо и молитву мою, не презри и моления моего о чаде моем. Прости, Господи, прости вся согрешения его и, простив и очистив душу его, изми муки вечныя и всели со всеми святыми Твоими, от века благоугодившими Тебе, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь безконечная: яко несть человек, иже жив будет и не согрешит, но Ты Един еси кроме всякаго греха: да егда имаши судити мирови, услышит чадо мое превожделенный глас Твой: приидите, благословенные Отца Моего, и наследуйте уготованное вам Царствие от сложения мира. Яко Ты еси Отец милостей и щедрот. Ты живот и воскрешение наше, и Тебе славу возсылаем со Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва детей об усопших родителях

Господи, Иисусе Христе, Боже наш! Ты сирых хранитель, скорбящих прибежище и плачущих утешитель. Прибегаю к тебе аз, сирый, стеня и плача, и молюся Тебе: услыши моление мое и не отврати лица Твоего от воздыханий сердца моего и от слез очей моих. Молюся Тебе, милосердый Господи, утоли скорбь мою о разлучении с родившим и воспитавшим {родившей и воспитавшей) мя родителем моим (материю моею), (имя) (или: с родившими и воспитавшими мя родителями моими, имена их) — , душу же его (или: ея, или: их), яко отшедшую (или: отшедшие) к Тебе с истинною верою в Тя и с твердою надеждою на Твое человеколюбие и милость, приими в Царство Твое Небесное. Преклоняюсь пред Твоею святою волею, еюже отъят (или: отъята, или: отъяты) бысть у мене, и прошу Тя, не отыми точию от него (или: от нея, или: от них) милости и благосердия Твоего. Вем, Господи, яко Ты Судия мира сего, грехи и нечестия отцев наказуеши в детях, внуках и правнуках даже до третьяго и четвертого рода: но и милуеши отцев за молитвы и добродетели чад их, внуков и правнуков. С сокрушением и умилением сердца молю Тя, милостивый Судие, не наказуй вечным наказанием усопшаго незабвеннаго (усопшую незабвенную) для мене раба Твоего (рабу Твою), родителя моего (матерь мою) (имя), но отпусти ему (ей) вся согрещения его (ея) вольная и невольная, словом и делом, ведением и неведением сотворенная им (ею) в житии его (ея) зде на земле, и по милосердию и человеколюбию Твоему, молитв ради Пречистыя Богородицы и всех святых, помилуй его (ю) и вечныя муки избави. Ты, милосердый Отче отцев и чад! Даруй мне, во все дни жизни моея, до последняго издыхания моего, не преставати памятовати о усопшем родителе моем (усопшей матери моея) в молитвах своих, и умоляти Тя, праведнаго Судию, да вчиниши его (ю) в месте светле, в месте прохладно и в месте покойне, со всеми святыми, отнюду же отбеже всяка болезнь, печаль и воздыхание. Милостиво Господи! Приими днесь о рабе Твоем (Твоей) (имя) теплую молитву мою сию и воздай ему (ей) воздаянием Твоим за труды и попечения воспитания моего в вере и христианском благочестии, яко научившему (научившей) мя первее всего ведети Тя, своего Господа, в благоговении молиться Тебе, на Тебе Единаго уповати в бедах, скорбех и болезнех и хранити заповеди Твоя; за благопопечение его (ся) о моем духовном преуспеянии, за тепле приносимыя им (ею) о мне моления пред Тобою и за все дары, им (ею) испрошенные мне от Тебе, воздай ему (ей) Своею милостию. Своими небесными благами и радостями в вечном Царствии Твоем. Ты бо еси Бог милостей и щедрот и человеколюбия, Ты покой и радость верных рабов Твоих, и Тебе славу возсылаем со Отцем и Святым Духом, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Чин литии, совершаемой мирянином дома и на кладбище

Молитвами святых отец наших, Господи, Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь.
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй. Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша.
Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас. (Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном.)
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради.
Господи, помилуй. (Трижды.)
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.
Господи, помилуй. (12 раз.)
Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу. (Поклон.)
Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу. (Поклон.)
Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему. (Поклон.)

Псалом 90

Живый в помощи Вышняго, в крове Бога Небесйаго водворится. Речет Господеви: Заступник мой еси и Прибежище мое. Бог мой, и уповаю на Него. Яко Той избавит тя от сети ловчи, и от словесе мятежна, плещма Своима осенит тя, и под криле Его надеешися: оружием обыдет тя истина Его. Не убоишися от страха нощнаго, от стрелы летящия во дни, от вещи во тме преходящия, от сряща, и беса полуденнаго. Падет от страны твоея тысяща, и тма одесную тебе, к тебе же не приближится, обаче очима твоима смотриши, и воздаяние грешников узриши. Яко Ты, Господи, упование мое, Вышняго положил еси прибежище твое. Не приидет к тебе зло, и рана не приближится телеси твоему, яко Ангелом Своим заповесть о тебе, сохранити тя во всех путех твоих. На руках возмут тя, да не когда преткнеши о камень ногу твою, на аспида и василиска наступиши, и попереши льва и змия. Яко на Мя упова, и избавлю и: покрыю и, яко позна имя Мое. Воззовет ко Мне, и услышу его: с ним есмь в скорби, изму его, и прославлю его, долготою дней исполню его, и явлю ему спасение Мое.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Аллилуиа, Аллилуиа, Аллилуиа, слава Тебе, Боже (трижды).
Со духи праведных скончавшихся, душу раба Твоего, Спасе, упокой, сохраняя ю во блаженной жизни, яже у Тебе, Человеколюбче.
В покоище Твоем, Господи, идеже вей святии Твои упокоеваются, упокой и душу раба Твоего, яко Един еси Человеколюбец.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу: Ты еси Бог, сошедший во ад и узы окованных разрешивши. Сам и душу раба Твоего упокой.
И ныне и присно и во веки веков. Аминь: Едина Чистая и Непорочная Дево, Бога без семени рождшая, моли спастися душе его.

Кондак, глас 8:

Со святыми упокой, Христе, душу раба Твоего, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь безконечная.

Икос:

Сам Един еси Безсмертный, сотворивый и создавый человека: земнии убо от земли создахомся и в землю туюжде пойдем, якоже повелел еси, Создавый мя, и рекий ми: яко земля еси и в землю отъидеши, аможе вей человецы пойдем, надгробное рыдание творяще песнь: Аллилуиа, Аллилуиа, Аллилуиа.
Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Господи, помилуй (трижды), благослови.
Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь.
Во блаженном успении, вечный покой подаждь. Господи, усопшему рабу Твоему (имя) и сотвори ему вечную память.
Вечная память (трижды).
Душа его во благих водворится, и память его в род и род.

С использовнием материалов zavet.ru

6 молитв на Радоницу по усопшим

Оглавление:


Молитва на Радоницу дома

«Упокой, Господи, души усопших раб Твоих: родителей моих, сродников, благодетелей (имена их) и всех православных христиан, и прости им вся согрешения вольная и невольная, и даруй им Царствие небесное».

Молитва на Радоницу по усопшим

«Помяни, Господи Боже наш, в вере и надежди живота вечнаго преставльшагося раба Твоего, брата нашего (имя), и яко Благ и Человеколюбец, отпущаяй грехи, и потребляяй неправды, ослаби, остави и прости вся вольная его согрешения и невольная, избави его вечныя муки и огня геенскаго, и даруй ему причастие и наслаждение вечных Твоих благих, уготованных любящым Тя: аще бо и согреши, но не отступи от Тебе, и несумненно во Отца и Сына и Святаго Духа, Бога Тя в Троице славимаго, верова, и Единицу в Троице и Троицу во Единстве, православно даже до последняго своего издыхания исповеда. Темже милостив тому буди, и веру, яже в Тя вместо дел вмени, и со святыми Твоими яко Щедр упокой: несть бо человека, иже поживет и не согрешит. Но Ты Един еси кроме всякаго греха, и правда Твоя, правда во веки, и Ты еси Един Бог милостей и щедрот, и человеколюбия, и Тебе славу возсылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь».

Читать иные молитвы по усопшим.

Молитва на Радоницу на кладбище о родителях

«Господи, Иисусе Христе, Боже наш! Ты сирых хранитель, скорбящих прибежище и плачущих утешитель.

Прибегаю к тебе аз, сирый, стеня и плача, и молюся Тебе: услыши моление мое и не отврати лица Твоего от воздыханий сердца моего и от слез очей моих.

Молюся Тебе, милосердный Господи, утоли скорбь мою о разлучении с родившим и воспитавшим (родившей и воспитавшей) мя родителем моим (материю моею), (имя) (или: с родившими и воспитавшими мя родителями моими, имена их) – , душу же его (или: ея, или: их), яко отшедшую (или: отшедшие) к Тебе с истинною верою в Тя и с твердою надеждою на Твое человеколюбие и милость, приими в Царство Твое Небесное.

Преклоняюсь пред Твоею святою волею, ею же отъят (или: отъята, или: отъяты) бысть у мене, и прошу Тя, не отыми точию от него (или: от нея, или: от них) милости и благосердия Твоего.

Вем, Господи, яко Ты Судия мира сего, грехи и нечестия отцев наказуеши в детях, внуках и правнуках даже до третьяго и четвертого рода: но и милуеши отцев за молитвы и добродетели чад их, внуков и правнуков.

С сокрушением и умилением сердца молю Тя, милостивый Судие, не наказуй вечным наказанием усопшаго незабвеннаго (усопшую незабвенную) для мене раба Твоего (рабу Твою), родителя моего (матерь мою) (имя), но отпусти ему (ей) вся согрешения его (ея) вольная и невольная, словом и делом, ведением и неведением сотворенная им (ею) в житии его (ея) зде на земле, и по милосердию и человеколюбию Твоему, молитв ради Пречистыя Богородицы и всех святых, помилуй его (ю) и вечныя муки избави.

Ты, милосердный Отче отцев и чад! Даруй мне, во вся дни жизни моея, до последняго издыхания моего, не преставати памятовати о усопшем родителе моем (усопшей матери моея) в молитвах своих, и умоляти Тя, праведнаго Судию, да вчиниши его (ю) в месте светле, в месте прохладне и в месте покойне, со всеми святыми, отнюду же отбеже всяка болезнь, печаль и воздыхание.

Милостиве Господи! Приими днесь о рабе Твоем (Твоей) (имя) теплую молитву мою сию и воздай ему (ей) воздаянием Твоим за труды и попечения воспитания моего в вере и христианском благочестии, яко научившему (научившей) мя первее всего ведети Тя, своего Господа, в благоговении молитися Тебе, на Тебе Единаго уповати в бедах, скорбех и болезнех и хранити заповеди Твоя; за благопопечение его (ея) о моем духовном преуспеянии, за тепле приносимыя им (ею) о мне моления пред Тобою и за все дары, им (ею) испрошенные мне от Тебе, воздай ему (ей) Своею милостию, Своими небесными благами и радостями в вечном Царствии Твоем.

Ты бо еси Бог милостей и щедрот и человеколюбия, Ты покой и радость верных рабов Твоих, и Тебе славу возсылаем со Отцем и Святым Духом, и ныне и присно и во веки веков. Аминь».

Молитва родителей об усопших детях

«Господи Иисусе Христе, Боже наш, Владыко живота и смерти, Утешителю скорбящих! С сокрушенным и умиленным сердцем прибегаю к Тебе и молюся Ти: помяни. Господи, во Царствии Твоем усопшего раба Твоего (рабу твою), чадо мое (имя), и сотвори ему (ей) вечную память. Ты, Владыко живота и смерти, даровал еси мне чадо сие. Твоей же благой и премудрой воле изволися и отъяти е у мене. Буди благословенно имя Твое, Господи. Молю Тя, Судие неба и земли, безконечною любовию Твоею к нам, грешным, прости усопшему чаду моему вся согрешения его, вольная и невольная, яже словом, яже делом, яже ведением и неведением. Прости, Милостиве, и наша родительская согрешения, да не пребудут они на чадех наших: вем, яко множицею согрешихом пред Тобою, множицею не соблюдохом, не сотворихом, якоже заповедал еси нам. Аще же усопшее чадо наше, нашея или своея ради вины, бяше в житии сем, работая миру и плоти своея, и не паче Тебе, Господу и Богу своему: аще возлюби прелести мира сего, а не паче Слово Твое и заповеди Твоя, аще предавшеся сластем житейским, а не паче сокрушению о гресех своих, и в невоздержании бдение, пост и молитву забвению предавше – молю Тя усердно, прости, преблагий Отче, чаду моему вся таковыя прегрешения его, прости и ослаби, аще и ино злое сотвори в житии сем. Христе Иисусе! Ты воскресил еси дщерь Иаира по вере и молитве отца ея. Ты исцелил еси дщерь жены-хананеянки по вере и прошению матери ея: услыши убо и молитву мою, не презри и моления моего о чаде моем. Прости, Господи, прости вся согрешения его и, простив и очистив душу его, изми муки вечныя и всели со всеми святыми Твоими, от века благоугодившими Тебе, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь безконечная: яко несть человек, иже жив будет и не согрешит, но Ты Един еси кроме всякаго греха: да егда имаши судити мирови, услышит чадо мое превожделенный глас Твой: приидите, благословенные Отца Моего, и наследуйте уготованное вам Царствие от сложения мира. Яко Ты еси Отец милостей и щедрот. Ты живот и воскрешение наше, и Тебе славу возсылаем со Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь».

Молитва в Радоницу об усопшем муже

«Христе Иисусе, Господи и Вседержителю! Ты плачущих утешение, сирых и вдовиц заступление. Ты рекл еси: призови Мя в день скорби твоея, и изму тя. Во дни скорби своея прибегаю к Тебе аз и молюся Ти: не отврати лица Твоего от мене и услыши моление мое, приносимое Тебе со слезами. Ты, Господи Владыко всяческих, благоволил еси сочетати мя с единым из рабов Твоих, во еже быти нам едино тело и един дух; Ты дал еси мне сего раба, яко сожителя и защитника. Твоей же благой и премудрой воле изволися отъяти от мене сего раба Твоего и оставити мя едину. Преклоняюся пред сею Твоею волею и к Тебе прибегаю во дни скорби моея: утоли печаль мою о разлучении с рабом Твоим, другом моим. Аще отъял еси его от мене, не отыми от мене Своея милости. Яко же некогда приял еси вдовицы две лепты, тако приими и сие моление мое. Помяни, Господи, душу усопшего раба Твоего (имя), прости ему все согрешения его, вольная и невольная, аще словом, аще делом, аще ведением и неведением, не погуби его со беззаконми его и не предаждь вечной муке, но по велицей милости Твоей и по множеству щедрот Твоих ослаби и прости вся согрешения его и вчини его со святыми Твоими, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь безконечная. Молю и прошу Тя, Господи, даруй ми во вся дни жизни моея не преставати молитися о усопшем рабе Твоем, и даже до исхода моего просити у Тебе, Судии всего мира, оставления всех согрешений его и вселения его в Небесные обители, яже еси уготовал любящим Тя. Яко аще бо и согреши, но не отступи от Тебе, и несумненно Отца и Сына и Святаго Духа православно даже допоследняго своего издыхания исповеда; тем же веру его, яже в Тя, вместо дел ему вмени: яко несть человек, иже жив будет и не согрешит, Ты един кроме греха, и правда Твоя – правда во веки. Верую, Господи, и исповедую, яко Ты услышиши моление мое и не отвратиши лица Твоего от мене. Видя вдовицу, зельне плачущу, умилосердився, сына ея, на погребение несома, воскресил еси: тако умилосердився, утиши и скорбь мою. Яко же отверзл еси рабу Твоему Феофилу, отшедшему к Тебе, двери милосердия Твоего и простил еси ему прегрешения его по молитвам Святыя Церкве Твоея, внемля молитвам и милостыням супруги его: сице и аз молю Тя, приими мое моление о рабе Твоем и введи его в жизнь вечную. Яко Ты еси упование наше. Ты еси Бог, еже миловати и спасати, и Тебе славу возсылаем со Отцем и Святым Духом. Аминь.»

Молитва в Радоницу об усопшей жене

«Христе Иисусе, Господи и Вседержителю! В сокрушении и умилении сердца моего молюся Тебе: упокой, Господи, душу усопшия рабы Твоея (имя), в Небеснем Царствии Твоем. Владыко Вседержителю! Ты благословил еси супружесткий союз мужа и жены, егда рекл еси: не добро быти человеку единому, сотворим ему помощника по нему. Ты освятил еси союз сей во образ духовнаго союза Христа с Церковию. Верую, Господи, и исповедую, яко ты благословил еси сочетати и мене сим святым союзом с единою из рабынь Твоих. Твоей же благой и премудрой воле изволися отъяти у мене сию рабу Твою, юже дал еси мне, яко помощницу и сопутницу жизни моея. Преклоняюся пред сею Твоею волею, и молюся Ти от всего сердца моего, приими моление мое сие о рабе Твоей (имя), и прости ей, аще согреши словом, делом, помышлением, ведением и неведением; аще земное возлюби паче небеснаго; аще о одежде и украшении тела своего печеся паче, неже о просвещении одеяния души своея; или аще небреже о чадех своих; аще преогорчи кого словом или делом; аще поропта в сердце своем на ближняго своего или осуди кого или ино что от таковых злых содела. Вся сия прости ей, яко благий и человеколюбивый: яко несть человек, иже жив будет и не согрешит. Не вниди в суд с рабою Твоею, яко созданием Твоим, не осуди ю по грехом ея на вечныя муки, но пощади и помилуй по велицей милости Твоей. Молю и прошу Тя, Господи, сил даруй ми по вся дни жизни моея не преставая молитися о усопшей рабе Твоей, и даже до кончины живота моего просити ей у Тебе, Судии всего мира, оставления согрешений ея. Да яко же Ты, Боже, положил еси на главу ея венец от камене честна, венчая ю зде на земли; тако увенчай ю вечною Твоею славою в Небеснем Царствии Твоем, со всеми святыми, тамо ликующими, да вкупе с ними вечно воспевает всесвятое имя Твое с Отцем и Святым Духом. Аминь.»Смотрите так же:


Сохранить молитвы в социальных сетях:


Смотрите также