Когда вознесение господне


Вознесение Господне — Википедия

На греческом На церковнославянском(транслитерация) На русском
Тропарь праздника, глас 4 (Ἦχος δ') Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, χαροποιήσας τοὺς Μαθητάς, τῇ ἐπαγγελίᾳ τοῦ ἁγίου Πνεύματος· βεβαιωθέντων αὐτῶν διὰ τῆς εὐλογίας, ὅτι σὺ εἶ ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, ὁ λυτρωτὴς τοῦ κόσμου Возне́слся еси́ во сла́ве, Христе́ Бо́же наш, ра́дость сотвори́вый ученико́м, обетова́нием Свята́го Ду́ха, извеще́нным им бы́вшим благослове́нием, я́ко Ты еси́ Сын Бо́жий, Изба́витель ми́ра. Вознесся Ты во славе, Христе Боже наш, радости исполнив учеников обещанием Святого Духа, по утверждении их благословением в том, что Ты — Сын Божий, Искупитель мира.
Кондак праздника, глас 6 (Ἦχος πλ. β') Τὴν ὑπὲρ ἡμῶν πληρώσας οἰκονομίαν, καὶ τὰ ἐπὶ γῆς ἑνώσας τοῖς οὐρανίοις, ἀνελήφθης ἐν δόξῃ, Χριστε ὁ Θεὸς ἡμῶν, οὐδαμόθεν χωριζόμενος, ἀλλὰ μένων ἀδιάστατος, καὶ βοῶν τοῖς ἀγαπῶσί σε· Ἐγώ εἰμι μεθ' ὑμῶν, καὶ οὐδεὶς καθ' ὑμῶν. Е́же о нас испо́лнив смотре́ние, и я́же на земли́ соедини́в Небе́сным, возне́слся еси́ во сла́ве, Христе́ Бо́же наш, ника́коже отлуча́яся, но пребыва́я неотсту́пный, и вопия́ лю́бящим Тя: Аз есмь с ва́ми, и никто́же на вы. Исполнив весь замысел о нашем спасении, и то что на земле соединив с небесным, вознесся Ты во славе, Христе, Боже наш, совсем не оставляя нас, но пребывая неразлучно и взывая любящим Тебя: «Я — с вами и никто — против вас!»
Задостойник праздника, глас 5 (Ἦχος πλ. α') «Σὲ τὴν ὑπὲρ νοῦν καὶ λόγον Μητέρα Θεοῦ, τὴν ἐν χρόνῳ τὸν ἄχρονον ἀφράστως κυήσασαν, οἱ πιστοὶ ὁμοφρόνως μεγαλύνομεν». Тя па́че ума́ и словесе́ Ма́терь Бо́жию, в ле́то Безле́тнаго неизрече́нно ро́ждшую, ве́рнии, единому́дренно велича́ем. Тебя, превыше ума и слова ставшую Матерью Божией, во времени Сверхвременного неизреченно родившую, мы, верные, единомысленно величаем.

ru.wikipedia.org

Праздник Вознесения Господня в 2020 году

Кондак 1

Возбранный Воеводо, Творче неба и земли! Победителю смерти похвальное приносим пение, яко по пресветлом Твоем из мертвых Воскресении на небеса со славою вознеслся еси и с пречистою плотию Твоею одесную Бога и Отца возсел еси, да и наше падшее естество совознесеши с Собою, и от грехов и от вечныя смерти свободиши на веки. Мы же Божественное Твое Вознесение празднующе со ученики Твоими от души Тебе вопием:

Иисусе, вознесыйся от нас на небо, не остави нас сирых.

Икос 1

Архангелов и Ангелов лики сопредсташа Тебе, Царю всех, на Елеонстей горе, со страхом видевше Тя на высоту небесную вземлема с плотию, и прославляху величие человеколюбия Твоего, поюще Тебе тако:

Иисусе, Царю Славы, взыди на небеса в воскликновении во гласе трубне.

Иисусе, Господи Сил, взыди на херувимы и возлети на крилу ветреню.

Иисусе, Превечный Боже, даждь гласу Своему глас силы, да трепетна будет ныне вся земля.

Иисусе, Превышний Свете, яви Силу Твою на облацех, и огнь от Лица Твоего да воспламенится.

Иисусе, Искупителю твари, уготови на небесех Престол Твой и Царствию Твоему да не будет конца.

Иисусе, Творче небу и земли, седи одесную Отца Твоего, да будет Бог всяческая во всех.

Иисусе, вознесыйся от нас на небо, не остави нас сирых.

Кондак 2

Видевше Апостоли Тя из мертвых возставша, Владыко Господи, егда во днех четыредесятих являл еси Себе им, глаголюще о тайнах Царствия Божия, и восприявше от Тебе заповедь от Иерусалима не отлучатися, но чаяти обетования Отча, дондеже облекутся силою свыше, сошедшеся, пребываху единодушно вкупе на молитве поюще Тебе едиными усты и единым сердцем: Аллилуиа.

Икос 2

Разум Божественного смотрения открывая, Всеблагий Иисусе, извел еси ученики Твоя вон до Вифании, и возвед их на гору Елеонскую, начат к великому Твоего Вознесения на небо таинству готовити, глаголюще: Приближися, о, друзи Мои, восхождения время, шедше убо научите вся языки слову, еже слышасте от гласа Моего, крестяще их во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Тии же, еще земная мудрствующе, вопрошаху, не в сие ли лето устроиши Царствие Израилево. Обаче Ты рекл еси им: «несть ваше разумети времена и лета, яже Отец положи во Своей власти», да выну готови будут ко сретению Своего Жениха Небеснаго, вопиюще:

Иисусе, Пастырю Добрый, не разлучайся никогдаже от нас, но пребуди с нами неотступно.

Иисусе, Учителю Благий, Святаго Утешителя Духа ниспосли нам, да пребудет с нами неизменно.

Иисусе, Просветителю наш, просвети души наши Твоим к Небесному Отцу Вознесением.

Иисусе, Спасителю наш, спаси нас от малодушия и бури Твоим заступлением.

Иисусе, Наставниче наш, словом уст Твоих настави нас на Твое служение.

Иисусе, Помощниче наш, Духом Твоим Святым воспомяни нам Твое Откровение.

Иисусе, вознесыйся от нас на небо, не остави нас сирых.

Кондак 3

Силою свыше Апостолы облещи хотяй, Иисусе, егда на горе Елеонстей обетовал еси им Духа Святаго сошествие. Ты повелел еси им, да свидетелие Твои будут во Иерусалиме и во всей Иудеи, и даже до последних земли, глаголюще: Приидите и внидите враты Моими, уготовите путь Мой и путь творите людем Моим и камения от пути размещите, вознесите знамение на языки, да вси вернии воспоют с вами: Аллилуиа.

Икос 3

Имея бездну милосердия, Сладчайший Иисусе, ученики Твоя и жены Тебе последствовавшия и наипаче Рождшую Тя Матерь Твою радости безчисленныя исполнил еси во Твое Вознесение, егда уже отступив от них, распростерл еси руце Твои и благословил еси, глаголюще: «Се Аз с вами есмь во вся дни до скончания века», тии же, страхом исполнени, прославляху Твое милостивное снисхождение, глаголюще:

Иисусе, милости Подателю, помиловати род человеческий на Елеон пришедый.

Иисусе, скорбных Увеселителю, сущия с Тобою други Твоя утешити восхотевый.

Иисусе, Надеждо безнадеждных, Твоим благословением при отшествии на небо нас от уныния сохранивый.

Иисусе, Прибежище безприютных, Твоим Вознесением восход к Отцу Небесному и нам даровавый.

Иисусе, Утешителю Благий, Утешителя Иного от Отца послати нам обещавый.

Иисусе, Пастырю овцам Великий, Твоему верному стаду разсеятися не благоволивый.

Иисусе, вознесыйся от нас на небо, не остави нас сирых.

Кондак 4

Бурю внутрь недоумения и печали многия имуще, Апостоли рыданием слез исполнишася, егда увидеша Тя, Христе, на облацех возносима и плачуще глаголаху: Владыко, како ныне оставляеши рабы Твоя, их же за милосердие Твое возлюбил еси, камо идеши, руками содержай концы? Мы же оставивше вся, Тебе Богу последовахом, радующеся, во веки с Тобою надежду имуще быти. Не остави нас сирых, якоже обещался еси, не разлучися от нас, Пастырю наш Добрый, но посли нам Пресвятаго Духа Твоего, наставляюща, просвещающа и освящающа души наша, да благодарственно воспоем Тебе: Аллилуиа.

Икос 4

Слыша рыдания ученик Твоих, Владыко Господи, о разлучении скорбящих, Ты совершеннейшее благословение преподал еси другом Твоим, глаголюше: не плачите возлюбленнии, и сетование все отрините, полезно вам есть, да Аз иду ко Отцу Моему, аще бо не иду, Утешитель не приидет. Вас ради с небесе снидох и вас ради паки восхожду на небо уготовати место вам, не оставлю бо овец Моих, яже собрах, не забуду, ихже возлюбих. Тии же Божественными словесы сими утешени бывше, со умилением возопиша Тебе:

Иисусе Всеблагий, печаль и слезы наши на радость преложивый, не лиши нас и вечныя радости во Царствии Твоем.

Иисусе Всещедрый, радостию исполнивый нас во Твоем Вознесении, сохрани дух наш в присном радовании и во странствии земном.

Иисусе, якоже кокош собравый птенцы своя, не попусти нам по стогнам мира сего разлучитися.

Иисусе, союзом любве нас на Вечери связавый, не даждь нам по действу сатанину, яко пшенице разсеятися.

Иисусе, мир Твой нам в наследие оставивый, соблюди нас в единомыслии и любви Твоей.

Иисусе, обители мнози в раи устроивый, уготови место нам в Небесной Обители Твоей.

Иисусе, вознесыйся от нас на небо, не остави нас сирых.

Кондак 5

Боготечный облак пресветел зело подъят Тя, Жизнодавче Господи, учеником зрящим, егда отступив от них, благословил еси, и тако со славою многою, яко на крылех херувимских носимый, предивный восход Твой ко Отцу Твоему совершил еси на небо, еже прежде непроходимо бысть от духов злобы поднебесных и от князей власти воздушныя, ныне же внутрь Тебе прият, да от всей твари видимыя и невидимыя услышиши Ангельскую песнь: Аллилуиа.

Икос 5

Видевше преславное Твое с плотию на небеса Восхождение, Царю твари, чини Ангельския, долу сущия, ужасешеся, глаголаху силам горнейшим: Возмите врата вечная, яко грядет Царь Славы, отверзитеся небеса и вы небеса небес, восприимите Господа сил и поклонитеся Ему, вопиюще:

Иисусе, Славы Отчия сияние, просвети нас светом Лица Твоего.

Иисусе, горних умов облистание, облистай нас в невечернем дни Царствия Твоего.

Иисусе, пришедый яве во огни и буре зельней, умное Твое небо свыше призови.

Иисусе, Велий и Хвальный зело в горе Твоей Святей, правду Твою в небесех возвести.

Иисусе, возвеличивый до небес милость Твою, яви славу Твою по всей земли.

Иисусе, возшедый на небо небеси на востоке, во век Слово Твое да пребудет на небеси.

Иисусе, вознесыйся от нас на небо, не остави нас сирых.

Кондак 6

Проповедницы Божественныя Славы, начальнейшие чины Ангельския, сущия на высоте небесней Господствия, Престоли, многоочитии Херувими и шестокрылатии Серафими, отверзоша вкупе вся высоты небесныя, сретающе Тя, Владыко Всяческих, и видяще Тя Вознесшагося во плоти, друг ко другу со удивлением вопияху: Кто Сей, пришедый из Эдома, Державный и Сильный во брани? Кто Сей, пришедый от Васора, еже есть от плоти? Почто червлены ризы Его, яко от омочения кровию, венец терновен носяй? Сей есть воистину Царь Славы, Агнец Божий за спасение мира закланный и воскресый, во плоти ныне грядый сести одесную Отца, Емуже выну воспевати будем: Аллилуиа.

Икос 6

Возсиял еси Божественною славою, Иисусе, егда естество человеческое, в негоже облекся еси, милостивно вознесл еси, Отцу спосадил еси, и обожил еси е. Темже небеснии безплотнии чинове, чудеси удивляющеся, ужасахуся, ужасом и трепетом содержимии, Твое человеколюбие величаху. С нимиже и мы земнии Твое нас ради снисхождение и еже от нас на небеса Вознесение славословяще, молимся, глаголюще:

Иисусе, струя Сый жизни, Твоим на небо Вознесением нам странникам земли путь жизни вечныя в Вышний Иерусалим указавый.

Иисусе, бездна Сый милости, Твоим одесную Отца сидением плотское наше восприятие обоживый.

Иисусе, вземый на рамо заблудшее естество наше, возми на Себе и моя тяжкия прегрешения.

Иисусе, возшедый Плотию ко Безплотному Отцу, возведи горе моя долу поникшия помышления.

Иисусе, от земли одесную Бога и Отца на горняя возшедый, даруй ми десную часть спасаемых овец получити.

Иисусе, от Сиона благолепие красоты Твоея явивый, сподоби мя причастником вечнаго блаженства Твоего быти.

Иисусе, вознесыйся от нас на небо, не остави нас сирых.

Кондак 7

Хотяй вознести и прославити падшее во Адаме естество человеческое, Ты, яко вторый Адам, возшед на высоту небесную, уготовал еси Престол Твой во век века, и сел еси одесную Бога и Отца, Божеством Твоим никакоже разлучивыйся Отеческих недр. Приидите убо обнищавшему нас ради и возшедшему одесную Отца Иисусу поклонимся, дадим величия Ему, и воспоем из глубины души: Аллилуиа.

Икос 7

Новое и чистое жительство открыл еси, Господи, егда с Плотию Твоею возшел еси на небеса, да состаревшийся многими грехами мир обновиши возстанием Твоим и на небеса Вознесением, показуя нам явственно, якоже Божественный Павел глаголет, яко жительство наше на небесех есть. Сего ради устранимся суетнаго мира, ум на небеса преложша, и вопиюще Тебе таковая:

Иисусе, со Ангелы небесными Божеством Своим на небеса возшествием нас к небесному жительству подвизатися призвавый.

Иисусе, с человеки — земный Плотию, Своим от земли отшествием нас от земных пристрастий отвращатися научивый.

Иисусе, поискати пришедый заблудшее овча, к незаблудшим Твоим овцам возведи нас на небеса.

Иисусе, совокупити сошедый растоящаяся естества, яже на земли соедини небесным у Вышняго Отца.

Иисусе, во облаце легце возшедый на небеса, сподоби нас, земная оставльше, присно взирати на небесная врата.

Иисусе, седяй во славе на Престоле Божества, даждь нам, отверзше очи, от Закона разумети Твоя чудеса.

Иисусе, вознесыйся от нас на небо, не остави нас сирых.

Кондак 8

Странно и дивно Твое Воскресение, странно и страшно Твое, Жизнодавче Христе, еже от святыя горы Божественное Вознесение, непостижимо и паче ума Твое еже одесную Отца во Плоти сидение, о немже Давид духом глагола: «Рече Господь Господеви Моему: седи одесную Мене, дондеже положу враги Твои подножие ног Твоих». Сего ради вся силы небесныя, зряще Твое на небеса возшествие, воистину покоришася под нози Твои, поюще ангельскими языки Херувимскую песнь: Аллилуиа.

Икос 8

Весь бе в Вышних, Сладчайший Иисусе, егда волею нас ради вознеслся еси со славою на небеса и одесную сел еси Бога и Отца, но и нижних никакоже отлучился еси, зане обетовал еси пребывати неотступно в Церкви и вопиял еси любящим Тя: «Аз есмь с вами и никтоже на вы». Сие милостивое обетование Твое выну помняще и храняще в сердце, с любовию вопием Тебе таковая:

Иисусе, всяку власть на небеси и на земли по Вознесении Твоем восприявый, восприими нас в Твое вечное наследие.

Иисусе, всякия радости ученики Твоя обетованием Святаго Духа исполнивый, исполни нас Того благодати пришествием.

Иисусе, превознесши Возшествием Твоим всю тварь, превознеси горе мою душу воспевати со Ангелы Твою Святыню.

Иисусе, Божий Слове, Словом Твоим небеса утвердивый, утверди в сердце моем словеса Твоя, яко да не согрешу Тебе.

Иисусе, Сыне Отечь, Духом уст Твоим всю силу Твою с небес явивый, обнови Дух правый во утробе моей, яко да не оскверню себе.

Иисусе, вознесыйся от нас на небо, не остави нас сирых.

Кондак 9

Все естество падшее человеческое, долу поникшее и грехми истлевшее, взял еси на рамо Свое, Владыко Господи, новосотворивый Собою, и превыше всякаго начала и власти возвел еси днесь и Богу и Отцу привел еси, и с Собою спосадил еси на Престоле Небеснем, да освятиши е, и спрославиши, и обожиши. Безплотнии же, удивляющеся, глаголаху: Кто Сей Красный Муж, но не Человек точию, но вкупе Бог и Человек, Емуже да поем выну: Аллилуиа.

Икос 9

Витии Божественнии, ученицы Твои, Спасе, Твоему преславному Восхождению удивляющеся, на небо взираху, скорбяще, Тебе вознесшуся, и се два Ангела предстаста пред ними во одежди беле, и рекоста им во утешение: «Мужие Галилейстии, что стоите, зряще на небо? Сей Иисус, вознесыйся от вас на небо, такожде приидет, имже образом видеста Его идуща на небо». Сие ангельское благовестие о Втором Пришествии Твоем, Господи, ученицы Твои слышавше, в радостный трепет приидоша, с нимиже и мы радостно да воспоем Тебе таковая:

Иисусе, Вознесыйся от нас во всей славе Твоей, ей, гряди скоро со Ангелы святыми Твоими.

Иисусе, имеяй паки приити сотворити суд прав, ей, гряди со славою во светлости святых Твоих.

Иисусе, велий и страшный зело над всеми окрестными, помилуй и защити тогда вся кроткия земли.

Иисусе, прославляемый в Совете Святых Твоих, Сам нас спрослави во Царствии Твоем на небеси.

Иисусе, прошедый небеса Плотию, благоволи провести душу по мытарствам воздушным и улицезрети Тя.

Иисусе, Вознесыйся на облацех небесных, сподоби нам с веселием и со дерзновением в последний день на облацех усрести Тя.

Иисусе, вознесыйся от нас на небо, не остави нас сирых.

Кондак 10

Спасти хотя сущия с Тобою ученики, Христе Спасе, и вся верующия словеси их ради в Тя, и по Тебе последовавшая, возшел еси на небеса, да уготоваеши место им, яко в дому Отца Твоего обители многи суть, якоже Сам рекл еси ко страсти грядый, глаголя: «Аще уготовлю место вам, паки прииду и поиму вы к Себе, да идеже есмь Аз, и вы будете». Сего ради сподоби и нам, Господи, по смертнем вознесении нашем обрести храмину нерукотворенну, вечну на небесех, уготованную не от древа, или сена или тростия плотских дел наших ради, яже во огне не устоят, но от злата или сребра или каменей драгих на Твоем основании назданную, идеже выну будем Тебе славити и воспевати: Аллилуиа.

Икос 10

Царю Предвечный, Иисусе Христе, на небеса возшедый с Пречистою Твоею Плотию и всех нас в небесное наше Отечество призвавый, возведи нас долу поверженных от мирских пристрастий и плотских мудрований к высоте небесней и даруй нам еще во дни плоти нашея чистым свидетельством совести причаститися небесныя жизни и выну вкушати в таинстве Божественныя Евхаристии небесную пищу, да от чистаго сердца и духа праваго воспоем Тебе таковая:

Иисусе, Великий Архиерею грядущих благ, в Вознесение Свое прошедый небеса Плотию и возшедый не в рукотворенный храм, но в самое небо, да Лику Божию от нас предстанеши.

Иисусе, Небесный Архитектоне, скинию нерукотворенную на небесех соорудивый и единою вшедый во Святая Святых ко Отцу со Своею Кровию, да вечное искупление совершиши.

Иисусе, Непорочный Агнче Божий, единою за грехи мира закланный, «во еже вознести грехи многих», вознеси к Престолу Божию моя о гресех приношения.

Иисусе, Новаго Завета Ходатаю, единою на небеса ко Отцу возшедый, во еже открыти путь в Небесную Скинию, восприими о нечистоте моей воздыхания.

Иисусе, Возлюбленный Женише наш, Светосиянный Чертог на небеси уготовавый, уготови тамо место Тебе Единому служити восхотевшим.

Иисусе, Добрый Пастырю Твоих овец, небесная пастбища в раи Твоему стаду произрастивый, даруй нам венцы, Тебе Единому последовати возжелавшим.

Иисусе, вознесыйся от нас на небо, не остави нас сирых.

Кондак 11

Пение всеумиленное приношаше Божественному Вознесению Твоему, Слове, рождшая Тя Всенепорочная Мати Твоя. Та бо во страсти Твоей матерски паче всех болезноваше о Тебе, сего ради подобаше Той в прославление Плоти Твоея премножайшия насладитися радости, и с сею радостию великою сниде с Елеонския горы со апостолы, и возвратишася вси во Иерусалим и взыдоша в горницу, и бяху вси Апостоли, терпяще единодушно вкупе в молитве, молении и пощении с женами и Мариею, Материю Иисусовой, и с братиею Его, чающе Сошествия Святаго Духа, хваляще и благословяще Бога, и воспевающе Ему: Аллилуиа.

Икос 11

Свет вечный и нетленный возсия всему миру от Святыя горы Елеонския, идеже стоясте пречистыя нозе Твои, Христе Спасе, егда вознеслся еси со славою на небеса, зане прошед небеса с Плотию, Ты отверзл еси врата небесная, падением Адамовым заключенная, и Сам сый Путь, Истина и Живот, открыл еси путь всякой плоти во обители Отца Твоего Небеснаго, якоже и предрекл еси Твоим, учеником, глаголя: «Отселе узрите небо отверзсто и Ангелы Божия восходящия и нисходящия над Сына Человеческаго». Сего ради ведуще путь Твой, яко никтоже приидет ко Отцу, токмо Тобою, поем Тебе сице:

Иисусе, на облацех света возшедый ко Отцу, угасший светильник души моея просвети.

Иисусе, во светлостях святых Твоих вознесыйся горе, животворящий огнь Твой в сердце моем воспламени.

Иисусе, паче Солнца Возсиявый на высоте небесней в Вознесении Твоем, теплотою Духа Твоего хлад души моея разжени.

Иисусе, Свет от Света Божества Твоего возсиявый миру от Отца, светом словес Твоих в нощи греха нас спящих просвети.

Иисусе, Невечерний Свете, имеяй паки в Пришествие Твое исход Твой, яко молнию от восток и даже до запад явление Твое, огнем гнева Твоего не попали нас тогда.

Иисусе, вознесыйся от нас на небо, не остави нас сирых.

Кондак 12

Благодать новую преподал еси, Сладчайший Иисусе, к совершению святых и в созидание Церкви Святыя Твоея, егда на небеса с Пречистою Твоею Плотию возшел еси и одесную Бога и Отца сел еси, якоже писано есть: «Сшедый прежде в дольнейшия страны земли спасения нашего ради», Ты ныне восшел еси на высоту превыше всех небес, да исполниши всяческая к совершению святых, в созидание Тела Христова, сего ради пленил еси плен, и подал еси даяния человеком, дондеже достигнем вси в соединение веры и познания Тебе, Сына Божия, в мужа совершенна, в меру возраста исполнения Твоего, да тако, спасение улучивше, благодарственно воспоем Тебе: Аллилуиа.

Икос 12

Поюще Твое вольное на небеса со славою Вознесение, поклоняемся Твоему, Владыко Христе, одесную Бога и Отца соседению, славим Твое на небеси и на земли воцарение и веруем со Апостолы Твоими, яко воистину, имже образом возшел еси на небо, такожде паки приидеши на облацех со славою и силою многою. Тогда убо не посрами нас в Тебе верующих и тако вопиющих:

Иисусе, со Отцем Твоим на Престоле Божества присно соседяй, сподоби побеждающим мир с помощию Твоею сести с Тобою во Царствии Твоем.

Иисусе, со Святым Утешителем Духом Твоим выну споклоняемый, не лиши нас по обетованию Твоему Того Сошествия во служении Твоем.

Иисусе, с Херувимы и Серафимы и с лики святых по Вознесении Твоем на небеси спребываяй, подаждь нам зде на молитву во Имя Твое собранным присутствие Твое ощущати.

Иисусе, Святые храмы Твоя по отшествии Твоем на небо право в Тя верующим даровавый, помоги нам во храме стоящим себе на небесе быти помышляти.

Иисусе, Пречистую Матерь Твою со Апостолы в Вознесение Твое на молитву за весь мир по Себе оставивый, не остави нас без предстательства Святых Твоих.

Иисусе, Церковь, Невесту Твою на земли по Вознесении Твоем до скончания века оставивый, не лиши нас, чад Тоя, благодатных даров Твоих.

Иисусе, вознесыйся от нас на небо, не остави нас сирых.

Кондак 13

О Пресладкий и Всещедрый Иисусе, вознесыйся от нас на небо и седением одесную Бога и Отца помиловавый и обоживый падшее естество наше! Призри с высоты небесныя на немощныя и к земли поверженныя рабы Твоя и даруй нам силу свыше побеждати вся искушения от плоти, мира и диавола находящия на ны, да горняя будем мудрствовати, а не земная. И сохрани нас от всех врагов видимых и невидимых возстающих на нас. По кончине же земныя жизни нашея вознеси души наша в небесныя обители, идеже со всеми святыми выну воспевати будем: Аллилуиа.

Этот кондак читается трижды, затем икос 1 и кондак 1.

Молитва Вознесению Господню

Господи Иисусе Христе, Боже наш, сошедый с Небесных высот спасения нашего ради и напитавый нас духовною радостию во святыя и пресветлыя дни Воскресения Твоего, и паки по совершении земнаго служения Твоего вознесыйся от нас на небо со славою, и возседый одесную Бога и Отца! В сей «ясный и всесветлый день Божественнаго на небеса восхождения» Твоего «земля празднует и ликует, радуется и небо Вознесением днесь Творца твари», человецы славословят непрестанно, зряще заблуждшее и падшее естество свое на рамо Твое, Спасе, вземлемо и на небеса вознесенное, Ангели же веселятся, глаголюще: Кто Сей, пришедый во славе, силен во брани. Сей воистину Царь Славы?! Сподоби и нам немощным, земная еще мудрствующим и плотоугодия, творити непрестающим, восход Твой на небо страшный помышляющи и празднующе, плотская и житейская отложити попечения и со Апостолы Твоими на небо ныне взирати всем сердцем своим и всеми помышленьми своими, поминающе, яко тамо на небеси горе жительство наше есть, здесь же на земли мы точию странники и пришельцы есмы, отшедшия из дома Отча в страну далечу греха. Сего ради усердно просим Тя, преславным Вознесением Твоим, Господи, оживи нашу совесть, еяже нужнейши ничтоже есть в мире, возведи нас из плена сего греховнаго плоти и мира и сотвори нас горняя мудрствовати, а не земная, яко да не ктому себе угождати будем и жити, но Тебе Господу и Богу Нашему служити будем и поработаем, дондеже отрешившеся от уз плоти и прошедши невозбранно воздушныя мытарства, достигнем небесных обителей Твоих, идеже, ставше одесную Величествия Твоего, со Архангелы и Ангелы и всеми святыми прославляти будем Всесвятое Имя Твое со Безначальным Твоим Отцем и Пресвятым и Единосущным и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

azbyka.ru

Вознесение Господне. История и традиции

Вознесение Господне — подвижный двунадесятый праздник, совершаемый в сороковой день после Пасхи, то есть он всегда бывает в четверг шестой недели после Пасхи. В этот день вспоминается, как после воскресения Исус Христос привел своих учеников на Елеонскую гору и вознесся на небо, а также дал обещание о Своем втором пришествии. Этот праздник, установленный еще во времена апостолов, ежедневно вспоминают все православные христиане, читая Символ Веры. 
 

Содержание

 

Вознесение Господне. Событие праздника

После своего Воскресения Господь многократно являлся своим ученикам. Об этом повествуют все евангелисты. О событиях после Пасхи и Вознесении Господа Бога и Спаса нашего Исуса Христа рассказано в заключительных главах двух Евангелий: от Марка (Мк. 16:19-20) и от Луки (Лк. 24:50-53). Об этом говорится и в книге Деяний апостольских, составленной евангелистом Лукой:

Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Исус делал и чему учил от начала до того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеления Апостолам, которых Он избрал, которым и явил Себя живым, по страдании Своем, со многими верными доказательствами, в продолжение сорока дней являясь им и говоря о Царствии Божием. И, собрав их, Он повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня, ибо Иоанн крестил водою, а вы, через несколько дней после сего, будете крещены Духом Святым. Посему они, сойдясь, спрашивали Его, говоря: не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю? Он же сказал им: не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли. Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их. И когда они смотрели на небо, во время восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: мужи Галилейские! что вы стоите и смотрите на небо? Сей Исус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо (Деян. 1:1-11).

«Днесь от горы Масличныя вознесеся во славе». Это настолько важное событие, что в православном Символе Веры оно упоминается вслед за Воскресением Христовым:

И# воз8шeдшаго на нб7сA, и3 сэдsща nдеснyю nц7а. И# пaки грzдyщаго со слaвою, суди1ти живhмъ и3 мeртвымъ, є3г0же цrтвію нёсть концA.

Господь Исус Христос вознесся на небо на глазах Пресвятой Богородицы и апостолов с Елеонской (Масличной) горы. Это самая большая вершина возле Иерусалима (в настоящее время находится в пригороде). В конце XIX века при раскопках здесь были найдены мозаичные полы византийских церквей VI–VII вв. 

 

Вознесение Господне. История праздника

Изначально празднование Вознесения и Пятидесятницы не разделялось. Пятидесятницу считали особым периодом церковного года, наступающим после Пасхи, а не отдельным праздничным днем. Большинство исследователей считает, что празднование Вознесения и Пятидесятницы (Троицы) разделилось после осуждения ереси Македония на II Вселенском Соборе (381 год).

Празднование Вознесения Господня было установлено еще во времена апостольские. О том, что в сороковой день после Пасхи совершается празднование Вознесения, пишет святитель Григорий Нисский (IV век). Говорил об этом в своих проповедях и святитель Иоанн Златоуст (IV век). Паломница Этерия, посетившая Палестину в IV веке, сообщала, что на праздник Вознесения христиане Иерусалима собираются на горе Елеон — в том месте (называемом Имвомон), с которого Господь вознесся на небо, и там совершается служба с чтением Евангелия и Деяний апостольских, повествующих о Вознесении Господнем.

Не случайно Вознесение отстоит от Пасхи на 40 дней. Этот период времени многократно упоминается в Священном Писании: 40 дней и ночей лил дождь во время всемирного потопа, 40 лет Моисей водил евреев по пустыне Синайской, по закону Моисееву в 40-й день от рождения родители должны принести младенца в Храм, 40 дней постился Господь в пустыне после Своего Крещения. Таким образом, сорокадневный период является значимым в христианской истории и традициях.

 

Вознесение Господне. Богослужение

Накануне Вознесения совершается отдание Пасхи. Вечером в среду начинается праздничная служба, структура ее схожа с прочими двунадесятыми праздниками. Тексты песнопений описывают восхождение Господа на небо и встречу Его ангелами, а также поясняют символический смысл события праздника:

Го́споди, та́инство е́же о́т века сокрове́нное и от родо́в, испо́лнив я́ко Бла́г, прии́де со ученики́ свои́ми на́ гору Елео́нскую, име́я ро́ждьшую Тя́ Творца́ все́х и  Соде́теля. И́же бо при Стра́сти Твое́й ма́терьски па́че все́х боле́зновавшей, подоба́ше бо и сла́вою пло́ти Твое́й, премно́гой наслади́тися ра́дости. Ея́же и мы́ причасти́вшеся, е́же на небеса́ восхо́да Твоего́ Влады́ко, вели́кую Твою́ ми́лость, ю́же на на́с бы́вшую сла́вим.

За вечерней службой читаются также три паремии — отрывки из ветхозаветных книг, содержащих пророчества о Вознесении Господа. В первой паремии (Исаии II, 2-3) содержится пророчество о горе́ дома Господня, к которой потекут все народы и скажут: приидите, войдем на гору Господню, в дом Бога Иаковля, и Он научит нас путям своим; во второй (Исаии LXII, 10-12, LXIII, 1-3, 7-9) предска­зывается о величии и славе Спасителя; в третьей (Захар. 14, 1, 4, 8, 11) предсказывается, что Господь станет на горе Елеонской и в тот день будет Господь Царем над землею:

Се день грядет Господень, и станут нозе Его в день ин на горе Елеонстей, прямо Иерусалима, на восток солнца.

На Утрени читаются два канона. Они составлены преподобными Иоанном Дамаскиным (VIII век) и Иосифом Песнопевцем (IX век). По преданию, кондак и икос празднику составлены преподобным Романом Сладкопевцем (V век).


Библиотека Русской веры
Канон Вознесению Господню →

Читать онлайн


С праздником Вознесения Господня совпадает иногда день памяти великого святого. На этот случай в богослужебном Уставе имеются указания, как совместить обе службы.

Тропарь празднику. Церковно-славянский текст:

Вознесeсz во слaвэ хrтE б9е нaшъ, рaдость сотвори1въ ўчн7кHмъ свои1мъ њбэтовaніемъ с™aгw д¦а, и3звэщeніе пріє1мше ћвэ бlгословeніz рaди, ћкw ты2 є3си2 сн7ъ б9іи и3збaвитель мjру.

Русский текст:

Ты вознесся во славе, Христе Боже наш, доставив радость через обещание им Св. Духа, и заверив (утвердив) их через Твое благословение, что Ты Сын Божий, Избавитель мира.

Кондак празднику. Церковно-славянский текст:

Е$же њ нaсъ соверши1въ смотрeніе, и3 ћже на земли2 соедини1въ с8 нбcными, вознесeсz во слaвэ хrтE б9е нaшъ, и3 никaко же tлучazсz, но пребывaz не tстyпнw, и3 вопіS лю1бzщимъ тz, ѓзъ є4смь съ вaми, и3 никто2 же на вы2.

Русский текст:

Совершив наше спасение, Христе Боже наш, и соединив земное с небесным, Ты вознесся во славе на небеса, но не покинул и земли, неотступно пребывая на ней и взывая любящим Тебя: «Я с Вами, никто против вас».

 

Вознесение Господне. Народные традиции

Вознесеньев день — последний весенний праздник на Руси. «Дошла Весна-Красна до Вознесеньева дня, послушала в последний раз, как «Христос Воскрес» поют, — тут ей и конец пришел!» — говорят в народе. «Весна с Вознесенья на небо возносится — на отдых в рай пресветлый просится!» — можно услышать в поволжских деревнях. «Не век девке невеститься: на что весна — красна, а и та на Вознесенье Христово за лето замуж выходит!», «И рада бы весна на Руси вековать вековушкой, а придет Вознесеньев день — прокукует кукушкой, соловьем зальется, к лету за пазуху уберется!», «Цвести весне — до Вознесенья!», «Придет Вознесеньев день, сбросит с плеч Весна-Красна лень, летом обернется-прикинется — за работу в поле примется!» — гонятся одна за другой русские пословицы. А весна и вправду со дня Вознесения Господня уступает на политой трудовым потом русского пахаря земле место жаркому лету с его работами. 

По старинной примете, в канун Вознесения Господня и соловьи звонче поют, чем во все остальное время. Знают словно и они, что это последняя ночь пребывания воскресшего Христа на земле. Поэтому нельзя в этот день соловья, птицу певчую, подстерегать-ловить. Кто поймает — ни в чем тому целый год спорины не будет, вплоть до нового Вознесеньева дня.

По народному преданию, сорок дней ходит Спас по земле, с Воскресенья до Вознесенья: «К Вознесеньеву дню все цветы весенние зацветают — Христа-Батюшку в небесные сады потаенной молитвою провожают».

С праздником Вознесения Господня связано у песнотворца-народа древнее сказание о каликах перехожих. По народному представлению, со Светлого Христова Воскресения до Вознесенья тяжкий грех отказать нищему-убогому-захожему в посильной милостыне; грешно не поделиться с просящим во имя Христово, если есть чем поделиться.

«Веселятся небеса, 
      И радуется земля 
      Вкупе с человеки, 
      Всегда и вовеки, 
      Все ангелы, архангели, 
      Небесных силы, 
      Апостоли, пророцы 
      С мученики святыми, 
      С преподобными со всеми, 
      Угодники Господни!» —

воспевают убогие люди Божии, сидящие у церковных папертей в день Вознесения Господня с чашками в руках.

«Вознесыся на небеса, Боже! 
     Милость Твою кто изрещи може? 
      Уста Твоих верных 
      О безсмертных 
      Не могут вещати. 
      О чудеси, на небеси и в мори! 
      Славы Твоея полна земля, горы, 
      Холмы торжествуют, 
      Ликоствуют, 
      Зрят Господню славу. 
      Масличная гора веселится, 
      Егда Господь в небо возносится»…

На праздник Вознесенья в деревнях пекли пироги с зеленым луком, а главное особенное кушанье — хлебные «лесенки. Такие лесенки делались обязательно с семью перекладинками, как бы ступеньками, по числу семи небес апокалипсиса. Прежде эти пироги и лесенки освящались в церкви, относились на колокольню и бросались вниз на землю. При этом, конечно, гадали о том, на какое из семи небес суждено попасть гадающему. Когда все семь ступенек оставались целы, это указывало гадальщику прямой путь на небо, и наоборот: если лесенка разбивалась в мелкие куски, то тем самым обнаруживала страшного грешника, который ни на одно из небес не годится.

Во многих местах существовал обычай ходить на Вознесенье в гости по родным и знакомым. Это в старину называлось «ходить на перепутье», причем гости приносили хозяевам в подарок лесенки, испеченные из пшеничного теста на меду и с сахарным узорочьем. На старой Москве было в этот день веселое гулянье весеннее — по площадям, вокруг церквей. 

 

Вознесение Господне. Иконы

В восточной части христианского мира до конца IV века празднование Вознесения и Пятидесятницы еще совершалось вместе, на пятидесятый день после Пасхи. Западная паломница Эгерия, побывавшая в Святой Земле около 381–384 гг., сообщает, что в вечер Пятидесятницы все христиане Иерусалима собираются на горе Елеон, идут «на то место, откуда Господь вознесся на небо», и совершается служба с чтением Евангелия и Деяний апостольских, повествующих о празднике. Вероятно, вследствие единого празднования в раннехристианском искусстве встречаются изображение Вознесения и Пятидесятницы в одной композиции, например, на происходящей из Палестины ампуле, которая служила сосудом для святынь, привозимых из паломничества. В этой миниатюрной композиции Бог Дух Святой изображен в виде голубя, нисходящего из широко раскрытой десницы Бога-Отца.

Вознесение-Пятидесятница. Ампула. VI в. Собрание собора г. Монцы, Италия. Прорись

Источники V и последующих веков уже однозначно выделяют Вознесение как отдельный праздник на сороковой день после Пасхи. К V веку относятся первые дошедшие до наших дней изображения Вознесения, в частности, датируемый началом V века аворий — резная планкетка из слоновой кости.

Аворий. Начало V в. Баварский национальный музей, Мюнхен, Германия

В аворий вписаны две сцены: внизу изображены Жены-мироносицы у Гроба Господня, вверху — Вознесение. Исус Христос поднимается по склону горы, держась при этом за десницу Бога Отца, протянутую из сегмента, символизирующего Царство Небесное. На резной деревянной двери римской церкви Санта-Сабина (ок. 430 г.) Вознесение изображено уже в более традиционном виде, хотя и с некоторыми особенностями, характерными для раннехристианского искусства. В центре верхнего регистра представлен Спаситель, возносящийся во славе, изображенной не просто как ореол (медальон), а как большой лавровый венок.

В силу теофаничности изображение Вознесения помещалось в самой иерархически значимой зоне храма — на своде купола. Существует предположение, что именно Вознесение было изображено в куполе ротонды Гроба Господня в Иерусалиме, возведенной святым Константином Великим. Эта композиция была на своде купола в церкви Св. Софии в Фессалонике, храмов Каппадокии, церкви св. Апостолов в Пече, соборе Спасо-Преображенского Мирожского монастыря, церкви св. Георгия в Старой Ладоге, Преображенской церкви на Нередице и других.

Вознесение Господне. Роспись купола церкви св. Георгия в Старой Ладоге. Последняя четверть XII в.

На миниатюре «Кодекса Раввулы», происходящем из Сирии, Вознесение изображается на фоне живописного горного пейзажа. Кроме крылатых тетраморфов, у основания мандорлы (овала, символизирующего славу и сияние Божества) помещены некие огненные колеса, которые видел пророк Иезекииль. Вся изображенная «конструкция» напоминает античную колесницу, которой правит Господь.

Вознесение Господне. Миниатюра Евангелия Раввулы. 586 г. Библиотека Лауренциана, Флоренция

В искусстве средневизантийского периода Спаситель изображался восседающим на престоле, на радуге или на небесной сфере. Такой вариант изображения утвердился в иконографии, поскольку он наилучшим образом передает догмат, изложенный в тексте Символа Веры: «И# воз8шeдшаго на нб7сA, и3 сэдsща nдеснyю nц7а».

Вознесение. 847–855 гг. Базилика Сан Клементе, Рим, Италия

В Древней Руси композиция Вознесения представлена в купольных росписях IX–XII веков — в Спасо-Преображенском соборе Мирожского монастыря в Пскове, церкви святого Георгия в Старой Ладоге, церкви Спаса на Нередице. В последней барабан купола опоясывал текст надписи, отделявший изображение Христа и ангелов от пояса апостолов. 2-й и 6-й стихи 46-го псалма: «Вси языцы восплещите руками, воскликните Богу гласом радования. Взыде Бог в воскликновении, Господь во гласе трубне», — прославляли уже вознесенного Господа, завершение Его искупительной миссии на земле.

Вознесение. 1390-е годы. Церковь Успения Пресвятой Богородицы на Волотовом поле, НовгородВознесение. Центральная часть композиции, 1199 г. Церковь Спаса на Нередице, Новгород

В русских иконостасах Вознесение появляется в составе праздничного ряда с середины XIV века. Многочисленные иконы имеют единую композицию. Богоматерь в центре, два ангела, указывающие на небо, и двенадцать учеников славят Христа, изображаемого в славе, которую поддерживают ангелы. Поза и жесты Богоматери различаются. Чаще всего Она представлена фронтально, с молитвенно воздетыми или согнутыми у груди руками. Апостолы изображаются в различных положениях. На тверской иконе середины XV века ученики Христа не стоят двумя статичными и упорядоченными группами. Каждый из них охвачен движением: один, держась за голову, смотрит в небо, другие различными порывистыми жестами указывают вверх, апостол же, стоящий справа от Петра, наоборот, смотрит вниз, сложив руки для принятия благословения.

Вознесение. Середина XV века. Из праздничного чина Спасо-Преображенского собора Твери. Москва, Государственная Третьяковская галерея

В псковской иконографии Вознесения в XVI веке появляется новая существенная деталь. В центре образа под славою Господа изображается камень с отпечатками стоп Спасителя. Очертания камня с отпечатками стоп отчетливо читаются на иконе 1542 года из Нововознесенской церкви Пскова (Новгородский музей) и иконе середины XVI века из праздничного ряда псковской церкви Николы со Усохи (ГРМ). В обоих образах в верхней части иконы изображены трубящие ангелы.

Икона Вознесение Господне. Новгород. Конец XV в..

На иконе начала XVII века строгановского мастера Михаила из Благовещенского собора в Сольвычегодске (ГРМ) представлен не только камень Вознесения, но редкая иконографическая подробность. В композицию нижнего ряда включена дополнительная сцена «Благословение апостолов», согласно евангельскому рассказу непосредственно предшествовавшая Вознесению (Лк. 24: 51).

Вознесение. Ок. 1497 г. Из праздничного чина иконостаса Успенского собора Кирилло-Белозерского монастыря. Кирилло-Белозерский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, Кириллов, РоссияВознесение. Середина — третья четверть XV в. Из праздничного чина середины — третьей четверти XV в. из собраний М. Н. Попова и П. Д. Корина. Центральный музей древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева, Москва

Многочисленные образы Вознесения передают главную радость праздника — радость о Христе, возведшем человеческое естество от смерти к нескончаемой жизни на небе, где Он воссел одесную Бога Отца.

Вознесение Христово. Последняя четверть — конец XVI в. Собрание В. А. Бондаренко, МоскваВознесение. Середина XVII в. Икона происходит из праздничного чина церкви Успения села Секша Любимского района Ярославской области. Ярославский художественный музей, ЯрославльВознесение. Середина XVII в. Ярославский художественный музей, ЯрославльВознесение. Сошествие Святого Духа. Невьянская икона. Мастерская Богатыревых. Между 1814 и 1822 г.

 

Храмы во имя Вознесения Господня 

Праздник Вознесения Господня издавна почитается на Руси. Во имя его освящали храмы и строили монастыри. Так, в 1407 году княгиня Евдокия Дмитриевна, супруга Дмитрия Донского, основала в память о муже в Московском Кремле Вознесенский женский монастырь, в котором постриглась и сама под именем монахини Евфросинии. После смерти она была погребена в главном соборе монастыря — Вознесенском. Храм стал усыпальницей княжеских жен и дочерей. Среди них — супруга Василия I София Витовтовна, жена Ивана III София Палеолог, мать Ивана Грозного Елена Глинская, первая супруга грозного царя Анастасия Романовна, Ирина Годунова — жена царя Федора Ивановича и сестра Бориса Годунова. Там же были похоронены Марфа Ивановна — мать первого государя династии Романовых Михаила Федоровича и мать Петра I Наталья Кирилловна. После 1917 года монастырь был закрыт, в 1929 разрушен. На его месте теперь стоит административный корпус Кремля. При разрушении Вознесенского монастыря захоронения княгинь и цариц были перенесены в подвалы Архангельского собора.

Вознесенский монастырь Московского Кремля. Разрушен в 1929 г.

Другие Вознесенские монастыри и храмы сохранились до нашего времени. В Пскове сразу две обители были посвящены этому празднику: Старовознесенский, упоминаемый в летописях с 1420 года, и Нововознесенский, главный храм которого был построен в 1467 году.

Старовознесенский монастырь в г. Пскове. Церковь Вознесения Господня (РПЦ). Современный вид

Другая известная церковь Вознесения Господня была построена в 1532 году в селе Коломенском на Москве-реке. Это первый каменный шатровый храм на Руси. Он кажется не очень высоким, и только издалека становится понятно, насколько огромен этот храм, построенный по повелению Василия III в честь появления долгожданного сына и наследника престола. Строили его предположительно итальянские мастера.

Храм Вознесения Господня в Коломенском, Москва

Во имя Вознесения Господня освящен собор Вознесенского Оршина монастыря в пос. Оршино Калининского района Тверской области. Соборный храм Вознесения Господня был освящен в 1567 г. святителем Варсонофием Тверским (ок. 1495- 1576 гг.). В нем было четыре престола: главный — Вознесения Господня, два боковых — преподобного Онуфрия Великого и святой великомученицы Екатерины, престол Рождества Иоанна Предотечи «на полатях».

Вознесенский собор Оршина монастыря в Тверской области

Во имя Вознесения Господня была освящена церковь Снетогорского Рождества Пресвятой Богородицы монастыря в Пскове. Церковь была построена в 1527-1528 годах и относилась к виду храмов-колоколен. Центральная башня возвышалась на широком основании. Верх здания заканчивался шатром. В описи 1802 года колокольня значится как двухэтажное здание на погребах, на первом этаже расположена церковь Вознесения Господня. На звоннице было 13 колоколов. В 1907 году при пожаре все деревянные части церкви-колокольни сгорели. По проекту архитектора Назимова здание восстановили. В 1932-1934 годах колокольню разобрали на строительный материал. Материалом постройки церкви служила известняковая плита на известковом растворе. Сохранился подклет и часть стен первого яруса церкви. В 1950-х годах была проведена консервация руинных остатков церкви-колокольни.

Руины церкви Вознесения Господня а Пскове

Во имя Вознесения Господня освящена надвратная церковь Спасо-Прилуцкого монастыря в Вологде. Спасский собор Спасо-Прилуцкого монастыря, построенный в 1537-42 годах, является первым каменным храмом не только в самом монастыре, но и во всей Вологде. До 1537 года на месте нынешнего Спасского собора стоял одноименный деревянный собор. Деревянный храм во имя Всемилостивого Спаса и праздника Происхождения Честных Древ Животворящего Креста возвел на месте, выбранном им для устройства монастыря, еще преподобный Димитрий Прилуцкий. Когда деревянный собор сгорел, был построен каменный. В северной стене каменной ограды Спасо-Прилуцкого монастыря находится прежний главный въезд в обитель — так называемые Святые ворота с небольшой надвратной церковью Вознесения Господня, построенные вскоре после соборного Спасского храма. Первоначально  церковь была освящена во имя святого великомученика Феодора Стратилата и называлась так до XIX века. В XVIII и начале XIX века вследствие бывших в монастыре пожаров церковь сильно пострадала и находилась в таком состоянии до 1815 года, когда и была переосвящена во имя Вознесения Господня. Вознесенский надвратный храм очень прост по композиции и в то же время оригинален. Его кубический объем по образцу древнейших надвратных сооружений Руси лишен алтарных апсид, этого типичного элемента церковного здания. Завершает храм одна световая глава, первоначально водруженная на два ступенчато-пирамидальных яруса кокошников. Кокошники не отвечали конструкции сводов и являлись декорацией, усиливающей стройность силуэта всей постройки. В советские годы монастырь был разграблен. В 1930-е годы в монастыре находилась пересыльная тюрьма для раскулаченных, которых перевозили в северные лагеря ГУЛАГа, в 1950-70-е годы территория бывшей обители была занята под военные склады. Лишь в 1975-79 годах центральная группа памятников с прилегающей территорией после реставрации, начатой в 1954 году, стали филиалом Вологодского государственного музея-заповедника. Благодаря научной реставрации,  проводившейся в 1954-1975 гг., памятникам XVI-ХVII вв. был возвращён предполагаемый исходный облик. В настоящее время Спасо-Прилуцкий монастырь является действующим.

Вознесенская церковь Спасо-Прилуцкого монастыря в Вологде

Во имя Вознесения Господня освящена церковь на Никитской улице в Москве. Первоначально храм был деревянным, а в 1634 году был перестроен в камне. Постройка выделяется объемно-пространственным решением и характером декоративного оформления. Фасады высокого двухсветного четверика, вытянутого по оси север-юг, обработаны перспективными вертикальными филенками, встречающими аналоги в архитектуре XVI в. На протяжении XVII-XIX в. в. облик здания претерпел значительные изменения. Церковь была закрыта 1937-1992 гг. В настоящее время действует.

Храм во имя Вознесения Господня на Никитской улице в Москве

Во имя Вознесения Господня освящена церковь бывшего Нововознесенского девичьего монастыря в Пскове. Храм был построен в 1467 году и ранее принадлежал Нововознесенскому женскому монастырю, стоявшему в этом месте с XIV века и упраздненному в 1764 году. В 1786 году обращен в приходской, а затем приписан к Анастасьевской церкви. Церковь сложена из плиты. Длина ее со звонницей 10 сажень 2 аршина, ширина 7 сажень, высота до верхнего карниза 4 сажень. Восточная часть имеет две полукруглые апсиды: большую и малую. Карниз барабана украшен поясками из треугольных впадинок, его щелеобразные окна заложены и украшены сверху бровками. На западной стороне церкви находится звонница, на которой висят два древних колокола. На церковной паперти видны четыре надгробных плиты: из них две относятся к 1644 году, остальные сильно замазаны. Над входной дверью сделана изнутри фронтонная ниша. В храме столбов нет, и сомкнутые своды опираются прямо на стены. Вскоре после революции 1917 года церковь Вознесения Господня была закрыта. До настоящего времени в ней расположено фондохранилище Псковского музея-заповедника.

Вознесенская церковь в Пскове

Во имя Вознесения Господня освящена церковь бывшего Старовознесенского монастыря в Пскове. Старо-Вознесенский монастырь известен с XIV века. Центр монастыря — храм Старое Вознесение, построенный в период между 1550 и 1600 гг. Храм одноглавый, трехапсидный с притвором и трехпролетной звонницей, папертью на столпах; в интерьере — четырехстолпный с повышенными подпружными арками. Церковь стоит на сводчатом подклете. Декор традиционен: лопатки, бегунец и поребрик в завершении апсид и барабана. Колокольня построена не позднее начала XVIII века. Во время Великой Отечественной войны церковь утратила барабан с главой над четвериком XV в., был разрушен и придел 1880 г. С 1956 по 1960 гг. на церкви Старое Вознесение проводились исследовательские и реставрационные работы. Ныне действующая приходская церковь.

Старовознесенская церковь в Пскове

Во имя Вознесения Господня освящена церковь в Ростове Великом Ярославской области. Церковь Вознесения, иначе называемая Исидора Блаженного на валах, — один из древнейших каменных храмов Ростова. Церковь была построена в 1566 году на месте погребения блаженного Исидора. Это бесстолпный храм, перекрытый крестчатым сводом. Наружные стены разделены лопатками на три части и имеют трехлопастное завершение.  В XVIII и XIX вв. церковь не раз перестраивалась. В 1930 году  была закрыта и передана в ведение Ростовского музея. В 2002 году в храме возобновились богослужения.

Церковь Вознесения Господня в Ростове Великом

Во имя Вознесения Господня освящен собор Жичского Вознесенского монастыря в с. Жича Сербии. Храм был построен в период между 1206 и 1217 гг. Также в честь Вознесения Господня освящена церковь Вознесенского Нямецкого монастыря в Румынии. Церковь датируется 1497 годом.

 

Старообрядческие храмы во имя Вознесения Господня

Старообрядцы продолжили древнерусскую традицию строительства Вознесенских храмов. Сегодня престольный праздник отмечают община Русской Православной старообрядческой Церкви в пос. Баранчинский Свердловской области и белокриницкие приходы в городах Тульча, Тыргу Фрумос и с.Новенькое. В США — Покрово-Вознесенский белокриницкий приход г. Вудбурна.

Храм Вознесения Господня РПсЦ пос. Баранчинский Свердловской области

В честь Вознесения освящен храм Русской Древлеправославной Церкви в г. Злынке Брянской области.

Храм Вознесения Господня (РДЦ). Злынка

Храмовый праздник сегодня и в общинах Древлеправославной Поморской Церкви в Литве — Ладзияйской (Некрунской) и Турмантасской.

Храм Вознесения Господня (ДПЦ). Турмантас, Литва

ruvera.ru

когда празднуется, смысл праздника, традиции. Беседка.ТВ

В честь какого события празднуют в праздник Вознесения Господня?

Когда празднуется праздник Вознесения Господня?

История возникновения празднования праздника Вознесения Господня

Как в православии проходит служба в день праздника Вознесения Господня?

История возникновения праздника Вознесения Господня

Иконы Вознесения Господня

Новый Завет о Вознесении Господнем

Смысл праздника Вознесения Господня

Традиции празднования праздника Вознесения Господня

Что нельзя делать в праздник Вознесения Господня

Приметы в день праздника Вознесения Господня

Гадания в день праздника Вознесения Господня

Фильмы о жизненном пути Иисуса Христа
 

В честь какого события празднуют в праздник Вознесения Господня?

Вознесение Господне

Полное название праздника — Вознесе́ние Го́спода Бо́га и Спаси́теля на́шего Иису́са Христа́.

Праздник Вознесения Господня установлен в память о событии, связанным с вознесением Иисуса Христа на 40-й день после Пасхи.

Вознесе́ние Госпо́дне описано в Библии (в Новом Завете) и посвящено восшествию Иисуса Христа во плоти на небо и обещания Иисуса о своем втором пришествии.

Праздник Вознесения Господня трактуется как обо́жение человеческой природы Иисуса, которая после вознесения стала невидимой для телесного ока.

 

Когда празднуется праздник Вознесения Господня?

Вознесение Господне

Праздник Вознесения Господня имеет 1 день предпразднества и 8 дней попразднества.

Дата празднования праздника Вознесения Господня является переходящей и зависит от даты Пасхи.

Вознесение Господне празднуется только в четверг 6-й недели на 40-й день после Пасхи.

 

История возникновения праздника Вознесения Господня

Вознесение Господне

Вознесение Господне описано в книге Деяний святых апостолов.

По указанию Иисуса на 40-й день после Воскресения одиннадцать апостолов отправились из Галилеи на Елеонскую гору поблизости от Иерусалима. Там, на горе Елеон, апостолы в последний раз видели Христа во плоти. Иисус, подняв Свои руки, подал им Свое благословение и начал отдаляться от учеников и возноситься на небо

Во время вознесения светлое облако скрыло Господа от учеников и апостолам явились «два мужа в белой одежде», которые пообещали ученикам, что Иисус вновь придет на Землю точно так же, как он взошел на небо.

«Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их. И когда они смотрели на небо, во время восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: мужи Галилейские! что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо».
(Деян. 1:9-11)           

 

Предсказание о своем Вознесении было дано Иисусом Христом своим апостолам задолго до своей крестной смерти.

В Евангелии от Луки рассказывается о встрече воскресшего Иисуса со своими учениками и их разговоре:

«Так написано, и так надлежало пострадать Христу, воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедану быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему. И Я пошлю обетование Отца моего на вас; вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше».
(Лк. 24: 46-49).

«И собрав их, Он повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня, ибо Иоанн крестил водою, а вы, через несколько дней после сего, будете крещены Духом Святым. Посему они, сойдясь, спрашивали Его, говоря: не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю? Он же сказал им: не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли. Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их».
(Деян. 1: 4–9).

Вот как это событие описывает Евангелист Матфей:

«…одиннадцать же учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел Иисус, и, увидев Его, поклонились Ему, а иные усомнились. И приблизившись Иисус сказал: дана Мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века».
(Мф. 28:16–20).

И снова пишет Лука:

«… вывел их вон из города до Вифании и, подняв руки Свои, благословил их. И, когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с великою радостью».
(Лк. 24: 50–53).

 

Как в православии проходит служба в день праздника Вознесения Господня?

Вознесение Господне

Праздник Вознесения Господня входит в число Двунадесятых праздников. Богослужение в честь Вознесения Господня совершается по Цветной Триоди.

Накануне праздничного четверга, в среду вечером, служится всенощное бдение, на вечерне которого поются стихиры, посвященные Вознесению Господню. В это же время читаются три паремии, в которых, как считает Православная церковь, содержатся ветхозаветные пророчества о Вознесении Иисуса Христа.

На утрени читается Евангелие от Марка и два канона. Они составлены преподобными Иоанном Дамаскиным (VIII век) и Иосифом Песнопевцем (IX век). По преданию, кондак и икос празднику составлены преподобным Романом Сладкопевцем (V век).

На литургии поются праздничные антифоны, читается Апостол первое зачало (Деян. 1:1-12) и Евангелие от Луки, 114 зачало (Лк. 24:36-53).

В текстах церковных песнопений описывается восхождение Иисуса на небо и встреча Его ангелами, а также рассказывается символический смысл события праздника Вознесения Господа.

Го́споди, та́инство е́же о́т века сокрове́нное и от родо́в, испо́лнив я́ко Бла́г, прии́де со ученики́ свои́ми на́ гору Елео́нскую, име́я ро́ждьшую Тя́ Творца́ все́х и  Соде́теля. И́же бо при Стра́сти Твое́й ма́терьски па́че все́х боле́зновавшей, подоба́ше бо и сла́вою пло́ти Твое́й, премно́гой наслади́тися ра́дости. Ея́же и мы́ причасти́вшеся, е́же на небеса́ восхо́да Твоего́ Влады́ко, вели́кую Твою́ ми́лость, ю́же на на́с бы́вшую сла́вим.

Се день грядет Господень, и станут нозе Его в день ин на горе Елеонстей, прямо Иерусалима, на восток солнца.

 

История возникновения праздника Вознесения Господня

Вознесение Господне

До конца IV века праздник Вознесения Господня и Пятидесятница праздновались в один день и по сути были единым праздником. Позже праздник Пятидесятницы стали отмечать отдельно.

Впервые об этом упоминается в текстах святителя Григория Нисского и в антиохийских проповедях святителя Иоанна Златоуста.

 

Иконы Вознесения Господня

Вознесение Господне

Иконы, изображающие Вознесение Господне, имеют четкую иконографию. На этих иконах изображающих Вознесения Господня должны быть изображены все двенадцать апостолов и Богородица, стоящая между ними. Ученики Христа на иконе изображаются или просто стоящими, или стоящими, преклонив колени. Христос изображается возносящимся в облаке, окруженный ангелами.

 

Новый Завет о Вознесении Господнем

События, связанные с Вознесением Христа, подробно описаны в Евангелии от Луки (Лк.24:50-51) и Деяниях св. апостолов (Деян.1:9-11). Краткое изложение этого события приведено в окончании Евангелия от Марка (Мк.16:19).

 

Смысл праздника Вознесения Господня

Главным следствием Вознесения Господа стало то, что с этого момента человеческая природа получила полное участие в Божественной жизни и вечном блаженстве. Видение первомучеником Стефаном Иисуса, стоящего одесную Бога, как Сына Человеческого (Деян.7:55-56), говорит о том, что человеческая природа Христа не растворилась и не была поглощена Божественной. Приняв на Себя человеческую плоть, Господь Иисус не избежал смерти, а победил ее и сделал человеческую природу равночестной и сопрестольной Божеству. Он пребывает Богочеловеком вовеки и во второй раз придет на землю «таким же образом», каким взошел на небо (ср.: Деян.1:11), но уже «с силою и славою великою» (Мф.24:30; Лк.21:27).

  

Традиции празднования Вознесения Господня

В традициях празднования Вознесения Господня намешано много различных церковных, языческих и народных правил.

В день Вознесения Христа принято заниматься благотворительностью и помогать ближним, потому что в этот день Христос, облачившись бродягой, путешествовал и наблюдал, как к нему относятся люди.

 

Что нельзя делать в праздник Вознесения Господня

— в праздник Вознесения Господня нельзя произносить фразу "Христос Воскрес", поскольку в этот день из храмов выносят Плащаницу;

— в этот день нельзя делать уборку по дому и любую тяжелую работу;

— в этот день нельзя думать о плохом;

— в этот день запрещается плевать и бросать мусор на улице, так как «можно попасть в Христа, который приходит в дома под видом нищих».

 

Что можно и нужно делать в праздник Вознесения Господня

— этот день лучше провести в домашнем семейном кругу и в молитве;

— в день Вознесения рекомендуется соблюдать в душе мир и спокойствие и не ссориться с друзьями и близкими;

— в этот день советуют вспомнить умерших родственников, врсстановить с ними духовную связь;

— можно ходить в гости к родным и знакомым, в старину это называлось «ходить на перепутье»;

— накануне Вознесения Господня принято печь особые блины «Христу на дорожку», еще их называют «Божья окутка», «Онучки», «Христовы лапотки».

 

Приметы в день праздника Вознесения Господня

— если на Вознесение Господне хорошая погода, то она такой будет и до дня Святого Михаила (21 ноября).

— если в день Вознесения идет дождь, жди болезни и неурожай.

 

Гадания в день праздника Вознесения Господня

— в этот день девушки вплетают в косы несколько веточек березы, и если веточки не завянут за десять дней до Троицы, то в этом году будет свадьба;

— на рассвете собирают травы, так как  этот день они считаются особо целебными и сохраняют свои лечебные свойства до наступления Ивана Купала (7 июля).

 

Фильмы о жизненном пути Иисуса Христа

— Фильм «Величайшая из когда-либо рассказанных историй» (1965)

— Фильм «Иисус из Назарета» (1977)

— Фильм «Иисус» (1979)

— Фильм «Страсти Христовы» (2004)

— Фильм «Сын Божий» (2014)

— Фильм «Убийство Иисуса» (2015)

— Фильм «Восставший» («Воскресение Христа») (2016)

tvbesedka.com

что дает этот праздник каждому из нас — Российская газета

6 июня 2019 года у православных начинается праздник Вознесения Господня - один из двенадцати главных церковных праздников христиан.

Отмечают его на сороковой день после Пасхи, а длится он целых десять дней, поэтому я и написала "6 июня 2019 года у православных начинается праздник Вознесения". В основе праздника, как и следует из названия, лежит событие Вознесения Иисуса Христа на небо, которое произошло по мнению современных историков в середине мая 30 года I века нашей эры на горе Елеон, или Масличной горе, что к востоку от Иерусалима. Поскольку дата у праздника Пасхи, Воскресения Христова скользящая, то и празднование Вознесения Господня каждый год выпадает на разные дни, хотя это всегда четверг, ведь именно четверг шестой недели после Пасхи и будет сороковым днем. Но что нам за дело до эпизода, произошедшего почти две тысячи лет назад? Как нас это касается?

Начнем с того, что отмечается Вознесение Господне через сорок дней после Пасхи неслучайно. Как сообщает евангелист Лука, "в продолжение сорока дней" после Своего Воскресения Христос являлся Своим ученикам, беседуя с ними, укрепляя их веру в экстраординарное событие, событие, превышающее человеческий опыт, - в Свое Воскресение из мертвых, в Свою победу над смертью. Иисус готовит апостолов к грядущему служению. И на сороковой день после Пасхи Христос собирает апостолов, приводит их на Елеонскую гору и возносится на небо.

Перед самим событием Вознесения происходит важный диалог: Спаситель говорит о грядущем Царствии Божьем и о том, что через несколько дней Дух Божий сойдет на них, Его последователей, и они будут крещены Духом Святым. Но ученики Христа, все еще надеющиеся на то, что Царство Божие - это торжество некоей политической системы, спрашивают у Христа: "Не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю?" И Христос сурово отвечает: "Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти", - и это ответ всем нам, людям, постоянно вопрошающим о временах и сроках конца света, Второго пришествия. Запомним это.

После этих знаменательных слов Спаситель обещает ученикам, что они примут силу, когда сойдет на них Дух Святой (это событие мы будем отмечать на Троицу, 16 июня 2019 года). И говорит о том, что, приняв Духа Святого, апостолы начнут свою проповедь во всей земле. "Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их", - читаем у евангелиста Луки.

"Вознесение Господне", иконописная мастерская Свято-Троицкого храма г. Курска.

На иконах "Вознесение Господне", изображают, как Иисус Христос возносится на небо в круглом облаке ярко синего цвета, поддерживаемом двумя ангелами. Синий цвет в иконописи - символ бесконечного неба, иного, вечного мира. Под облаком - Богородица. Стройные очертания Её фигуры выделяются на фоне светящихся одежд стоящих за Девой Марией двух ангелов. Богородица зрительно отделена от двенадцати апостолов, и в этом большой богословский смысл: так подчеркивается особое место Богородицы в христианстве. Композиционно Божья Матерь, стоящая на земле, больше соединена с Христом, чем с толпящимися вокруг двенадцатью апостолами: так показывается, что Богородица принадлежит миру горнему, миру небесному. Рядом, но все же отдельно от Богородицы, теснятся двенадцать апостолов, их взоры устремлены ввысь. Все в иконе "Вознесение Господне" пронизано светом и радостью, и это тоже неслучайно.

Праздник Вознесения Господня был любимейшим на Руси: звон колоколов, свобода выходного дня, когда никто не работает, ликование народа... В такой вот праздничный день в 1799 году родился еще наш гений - Александр Сергеевич Пушкин. В 1799 году, как и в 2019-м, это было 6 июня - день рождение великого поэта. Разве не чудо? Поэт, вознесший русскую словесность до высот недостижимых; гений, вся жизнь которого восхождение над своим человеческим: наследственностью, воспитанием, социальными рамками, темпераментом, характером, средой, в конце концов, судьбой появился на свет именно в праздник Вознесения. При всеобщем ликовании народа и звоне колоколов! Чудо Божье. Пушкин особо любил и выделял этот праздник, хорошо знал икону "Вознесение Господне", и даже для венчания выбрал храм Большое Вознесение у Никитских ворот в Москве.

Но Вознесение Иисуса Христа - не просто событие, имевшее место быть чуть меньше двух тысяч лет назад. Не просто исторический эпизод, вдохновляющий гениев, от Рублева с Пушкиным до классиков мировой живописи - Джотто, Тинторетто, Леонардо да Винчи, Рембрандт. Вознесение Христа касается каждого. Причем не только всех из рода человеческого, шире, Вознесение затронуло и весь тварный мир! Святому Ефрему Сирину принадлежат такие слова: "Отрезвись сколько-нибудь, человек, приди в себя и, как разумный, познай, что для тебя пришел с неба Всевышний Бог, чтобы с земли вознести тебя на небо". В чем тут дело?

Смотрите, Воскресение Богочеловека Иисуса Христа из мертвых, воскресение Христа живым, во плоти, с язвами на руках и ногах, с раной в боку - свидетельство того, что и тело человеческое призвано не к тлению, не к смерти, а к вечной, неумирающей, ликующей жизни. А вот Своим Вознесением Христос уже возносит и наше, человеческое естество на небо, ведь Спаситель вознесся в нашем, в человеческом теле. И этим вознес человеческую природу, показал, насколько возможно обожение человека. "Если мы хотим понять, сколь велик человек, не надо взирать на великих людей земли, но надо поднять взор к престолу Божьему и там узреть облеченного плотью человеческой Сына Божия во славе Отчей", - говорил святой Иоанн Златоуст.

И это еще не все. Как отмечал святитель Григорий Палама, Вознесение принадлежит всем людям поскольку все воскреснут в день Второго пришествия Христа. Дата Второго пришествия, как мы помним из начала статьи, нам неизвестна, но зато мы знаем, кто будет вознесен, "восхищен на облаках" - те, кто "распял свой грех через покаяние и жительство по Евангелию".

С тем, что дает человеческой природе Вознесение Христа разобрались, но что там со всем тварным миром - животными, птицами, гадами земными и морскими, царством растений, в конце концов?

Смотрите, как рассуждает митрополит Антоний Сурожский. Тело, в которое был воплощен Сын Божий Иисус Христос, тело, которым Он жил, которым Он ходил по земле, которым Он слышал и видел, тело, которое Он предал на истязание и смерть, - это тело состоит из всего того, из чего состоит наш видимый, тварный мир. В этом теле сосредоточено все вещество неба и земли, от самого простого до самого непостижимого, вся материя, соединившаяся с Божеством. И когда Христос возносится на небо, Он возносит не только человечество, Он возносит всю видимую тварь в глубины Божественной тайны, в недра Божественной действительности. И этот мир уже неотделим от Него.

Вслушайтесь, всмотритесь! Разве в утреннем радостном щебете птиц, в лучах солнца, в отблеске свечи у иконы, в молитве, в том добром деле, что кто-то сейчас совершает, не ощущается присутствие Божьей Любви в нашем мире? Неслучайно в церквях в день Вознесения постоянно повторяют такие слова о вездеприсутствии Господа в нашем мире: "Я с вами, и никто не одолеет вас!"

rg.ru

Вознесение Господне - когда и как отмечать, история, традиции и запреты

В 2019 году Вознесение приходится на 6 июня.

Вознесение празднуют на 40 день после Пасхи

Дата праздника Вознесения уникальна для каждого года. В 2019 году Вознесение приходится на 6 июня.

Когда Вознесение Господне 2019

Ежегодно на 40 день после Пасхи, в четверг 6-й недели по Пасхе, весь православный мир отмечает один из двунадесятых праздников церковного года — Вознесение Господне.

История праздника Вознесение 

Название праздника отражает суть события — это Вознесение на Небо Господа Иисуса Христа, завершение Его земного служения. Число 40 — не случайное, а несущее смысл. Во всей Священной истории это было время окончания великих подвигов. По закону Моисееву в 40-й день младенцы должны были приноситься родителями в храм, к Господу. И теперь в сороковой день после Воскресения, как бы после нового рождения, Иисус Христос должен был войти в небесный храм Своего Отца, как Спаситель человечества.

Победив смерть, это страшное последствие греха, и дав тем самым возможность воскреснуть в славе, Господь вознес в Своем Лице человеческую природу, включая тело человека. Тем самым, Господь открыл каждому человеку возможность во всеобщем Воскресении вознестись в высшую обитель света к самому Престолу Всевышнего. О событии Вознесения рассказывают нам евангелисты Марк и Лука, особенно подробно можно прочесть об этом в книге Деяний Святых Апостолов в 1 главе.

Дав ученикам последние наставления, Иисус Христос «вывел их вон из города до Вифании и, подняв руки, благословил их. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с радостью великой…». 

Три факта о празднике Вознесение 

Отдельным праздником Вознесение стало только в конце IV века. Ранее это событие вспоминалось во время празднования цикла Пятидесятницы. Впервые о праздновании Вознесения на сороковой день после Пасхи говорится в «Апостольских постановлениях», датирующихся примерно 380 годом.

Еще в середине IV века мать императора Константина Великого равноапостольная Елена воздвигла на Елеонской горе храм в честь Вознесения. В 614 году он был разрушен персами. Но и сегодня на Елеонской горе служат литургию в день Вознесения.

Об особом значении Елеонской горы в истории спасения человечества говорит ветхозаветная Книга пророка Захарии. В конце времен, когда Иерусалим будет разграблен и разорен безбожниками, Господь сойдет на Елеонскую гору, уничтожит всех противников народа Израильского (христианская традиция видит здесь символ Церкви) и воцарится над всей землей.

Что можно и нельзя делать на Вознесение 

На Вознесение принято ходить в храм, молиться о благополучии и здравии. В этот день перед тем, как взойти на небеса, Господь, как принято считать, выслушивает все просьбы людей и исполняет их.  Также в этот праздник стоит попросить прощения у всех, с кем вы в ссоре. Только делайте это искренне. На Вознесение существует обычай "ходить на распутье" - в гости к родным и знакомым и дарить им испеченные из пшеничного теста на меду и с сахарными узорами "лесенки", символизирующие путь на небо. 

Как и в любой церковный праздник, на Вознесение нельзя ругаться, сквернословить и желать кому-либо зла; - заниматься чревоугодием; - веселиться; - выносить мусор; - плевать на землю, поскольку считается, что Иисус в праздничный день продолжает свой земной путь по дорогам;  - по изложенной выше причине нельзя отказывать странникам; - заниматься сексом; - отпевать усопших, в церквях и храмах в этот день не служат панихиды; - заниматься тяжелой работой по дому, ведь это якобы отвлекает от размышлений о Господе и молитв. 

На праздник Вознесения Господня обращают молитвы ко Господу с просьбами о помощи в делах, здоровье, мире и защите, а также просят прощения за грехи и неблаговидные поступки.

Согласно народным приметам, после праздника лето вступает в свои права, поэтому дома принято украшать свежей зеленью.

Молитва на Вознесение Господне

Господи Иисусе Христе, Боже наш,

сошедый с Небесных высот спасения нашего ради и напитавый нас духовною радостию

во святыя и пресветлыя дни Воскресения Твоего,

и паки по совершении земнаго служения Твоего вознесыйся от нас на небо со славою

и возседый одесную Бога и Отца!

В сей ясный и всесветлый день Божественнаго на небеса восхождения" Твоего 

"земля празднует и ликует, радуется и небо Вознесением днесь Творца твари,

человецы славословят непрестанно, зряще заблуждшее и падшее естество свое на рамо Твое, Спасе, 

вземлемо и на небеса вознесенное,

Ангели же веселятся, глаголюще:

Кто Сей, пришедый во славе, силен во брани.

Сей воистину Царь Славы?!

Сподоби и нам немощным, земная еще мудрствующим и плотоугодия, творити непрестающим,

восход Твой на небо страшный помышляющи и празднующе,

плотская и житейская отложити попечения и со Апостолы Твоими на небо ныне взирати

всем сердцем своим и всеми помышленьми своими, поминающе, 

яко тамо на небеси горе жительство наше есть,

здесь же на земли мы точию странники и пришельцы есмы,

отшедшия из дома Отча в страну далечу греха. 

Сего ради усердно просим Тя, преславным Вознесением Твоим, Господи,

оживи нашу совесть, еяже нужнейши ничтоже есть в мире,

возведи нас из плена сего греховнаго плоти и мира и сотвори нас горняя мудрствовати, а не земная,

яко да не ктому себе угождати будем и жити,

но Тебе Господу и Богу Нашему служити будем и поработаем,

дондеже отрешившеся от уз плоти и прошедши невозбранно воздушныя мытарства,

достигнем небесных обителей Твоих, идеже, ставше одесную Величествия Твоего,

со Архангелы и Ангелы и всеми святыми прославляти будем 

Всесвятое Имя Твое со Безначальным Твоим Отцем 

и Пресвятым и Единосущным и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков.

Аминь.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

www.unian.net

когда и какого числа праздник, что можно и нельзя делать в это день

Вознесением Господним называют один из двенадцати праздников, посвященных событиям, произошедшим в земной жизни Иисуса и Богородицы. Все они отмечаются после Великой Пасхи. Связан праздник с Новозаветными традициями, с воспоминаниями о Христе, во плоти вознесшемся на небо и обещавшем Второе пришествие. Его традиции и обряды, сложившиеся в давние времена, почитаемы и оберегаемы народом, Церковью.

Когда (какого числа) Вознесение Господне в 2020 году

Празднуют Вознесение Господне через 40 дней после Пасхи. Дата праздника не фиксирована, но всегда выпадает на четверг. В 2020 году это 28 мая. У католиков событие отмечают на неделю раньше – 21 мая. В России этот праздник отмечают верующие и те, кто чтит историю Руси, историю христианства. В некоторых европейских странах это выходной день, в России выходным днем он не считается.

История праздника

Жизненный путь Иисуса богат значимыми для верующих вехами и Вознесение – одна из таких вех. После своего чудесного Воскрешения Сын Божий несколько раз в течение 40 дней являлся перед апостолами и рассказывал о Царствии Небесном. После каждой встречи ученики убеждались в Воскрешении Учителя, и это казалось им Великим Чудом. Об этих событиях рассказывается в Евангелии от Матфея, Луки, Иоанна.

На 40-й день после Воскрешения Иисус благословил учеников своих, сообщил, что к ним явится Святой Дух, одарит их благодатью, что они смогут проповедовать миру о Спасителе. После этого он воспарил на небеса во плоти и крови. Этапом Вознесения завершился земной путь Христа. Уходя, он дал надежду, что приготовит место для всех, чтобы взять к себе, чтобы все были там, где он есть. Праздник дает верующим надежду на воскрешение, показывает, что подверженное тлению физическое тело возводится к божественной жизни, а она бесконечна.

В христианской религии число 40 не случайное – оно означает совершенную полноту. Именно столько дней длился потоп, Исаак в возрасте сорока лет взял Ревекку в жены, евреи странствовали по пустыне 40 лет, Моисей пробыл на горе Синай 40 дней, по сорок лет правили Давид и Соломон, в Иерусалимском храме передняя часть имела ширину сорок локтей, Христос 40 дней постился в безводной Иудейской пустыне.  

Традиции на Вознесение

За свою многовековую историю сложились традиции празднования Вознесения. Верующие за сутки до праздника посещают всенощные бдения, в день праздника – торжественные службы, где священнослужители в белых одеяниях под колокольный звон читают  главы из Священного Писания. На следующий день, в пятницу, праздник завершают чтением молитв о Вознесении Господа.

В четверг для освящения в церковь приносят хлеб «лесенку», который выпекают специально к этому дню. Он продолговатой формы, сверху на нем выкладывают из теста семь ступенек, символизирующих семь небес апокалипсиса. Какую-то часть освященного хлеба обязательно оставляют в церкви – это Христу в дорогу. Традиционно пекут и пироги с зеленым луком.

После службы все собираются за праздничным столом, угощаются пирогами, хлебом, тем, что приготовили для друзей и родных. Считается, что душа Иисуса до Вознесения в образе нищего бродила по Земле и могла зайти в любой дом, обратиться за помощью, поэтому нищих тоже угощают, дают им подаяние.

Другие традиции:

 • приглашать в гости родных, друзей;
 • украшать жилище ветками черемухи;
 • оставлять за дверями дома посуду с едой;
 • на подоконник с внешней стороны окна класть монетки для нищих;
 • вносить пожертвования на строительство храма;
 • молодым людям обмениваться нательными крестами и называть друг друга кумовьями (обряд «кумления» – знак верности дружбе).

Что можно и нельзя делать на Вознесение Господне

Вознесение Господне выпадает на рабочий день, поэтому всем верующим не запрещено выходить на работу – таковы условия современности и Церковь этому не препятствует. Главное, уделить время, пусть и немного, на молитвы, почитать Евангелие, вспомнить Христа, его деяния и постараться не совершать плохого даже мысленно.

Запрета на употребление мясных и молочных продуктов нет, поэтому можно есть любую пищу, выпить бокал вина.

Запретные дела:

 • любая «черная» работа по дому, в огороде считается грехом – все необходимые дела нужно сделать заранее;
 • вынос мусора – вместе с мусором можно вынести счастье;
 • плевки, кидание мусора на землю – можно попасть в Христа, проходящего мимо в обличии нищего;
 • давать в долг – можно с деньгами отдать счастье;
 • не произносить слова «Христос Воскрес», потому что в этот день выносят Плащаницу;
 • не допускать ссор и ругани – мысли и деяния должны быть направлены на доброе и хорошее.

Народные приметы

Большое внимание в древности уделялось приметам и совпадениям. За многие века существования праздник Вознесения тоже пополнился приметами, которые народ помнит:

 • дождь накануне праздника сулит болезнь скота, если же в праздничный день стоит ненастная погода, значит, год будет неурожайным;
 • дождь, длящийся несколько дней, наоборот, давал надежду, что беды пройдут мимо;
 • ожидается засушливое жаркое лето, если дует холодный ветер, если стоит жара, то год порадует урожаем, стоит сухо – в течение сорока дней дождя не жди;
 • гремит гром, значит, на Илью тоже будет гроза;
 • курица снесла яйцо – удача для всей семьи;
 • чтобы запастись здоровьем, нужно два раза за день искупаться в водоеме;
 • умывание утренней росой дарит красоту и здоровье;
 • лекарственные травы, собранные в этот день, обладают необычной силой.

Своим Вознесением Господь открыл людям путь на небеса, и чистый светлый праздник нужно встречать с добрыми чистыми помыслами, добротой в душе, помня о традициях, сложившихся в православии.

dlyahozyaek.ru

Вознесение Господне. Двунадесятый праздник | Правмир

Еще только вчера, в последний раз в этом году, мы слышали и произносили своими устами слова торжественных пасхальных песнопений. А сегодня мы уже празднуем торжественное событие, имеющее огромное значение для нашей христианской Церкви, для всего человеческого рода. Сегодня Церковь напоминает нам о Вознесении на Небо Господа нашего Иисуса Христа.

Содержание статьи

Что такое Вознесение?

После завершения Своего земного пути Иисус Христос не умер так, как умирают люди. Если мы вспомним события Воскресения Господа, Он какое-то время еще оставался со Своими учениками. И оставался в физическом смысле, потому что в раны Спасителя можно было вложить персты, что и сделал ученик Христа Фома. Иисус не умер, но вознесся в Царство Своего Небесного Отца. Вознесение Господне — это день, в который мы празднуем, по сути, разлуку с Богом. Почему же мы радуемся этому дню? Какой смысл для христиан открывается в Вознесении Господнем?

***

Мы еще находимся в переживаниях Воскресения Христова

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

Мы с вами, возлюбленные други мои, находимся еще в переживаниях величайшего события преславного Воскресения Христова.

Еще только вчера, в последний раз в этом году, мы слышали и произносили своими устами слова торжественных пасхальных песнопений. А сегодня мы уже празднуем торжественное событие, имеющее огромное значение для нашей христианской Церкви, для всего человеческого рода. Сегодня Церковь напоминает нам о Вознесении на Небо Господа нашего Иисуса Христа.

«Возшед на небеса отонудуже и сошел еси…» — поет сегодня Святая Церковь, подчеркивая этим величие нашего Спасителя и Господа.

Он был от начала на небесах и сошел на землю, дабы спасти погибающий род человеческий.

Сошел Он на землю по любви к нам. И, завершив великое Свое земное служение, Он опять возвращается к Своему Отцу — туда, где пребывал и раньше.

«Отонудуже и сошел еси…» Целью воплощения Сына Божия было возвестить миру Божественную истину, направить людей на путь покаяния и спасения. Даровать людям избавление от вечной смерти.

И вот, совершив дело спасения человеческого рода, примирив Бога с людьми, Господь возносится на небо…

Читайте также — Куда вознесся Христос

Радость разлуки

Праздник Вознесения сочетает в себе радость встречи и радость разлуки.

После искупительных страданий Учителя смерть разлучила апостолов с Ним. В скорби находились они. Но, как мы знаем, после славного Воскресения Своего Господь много раз в течение сорока дней (от Пасхи до Вознесения) являлся им, беседовал с ними, наставлял их. Каждая такая встреча учеников со своим Божественным Учителем, несомненно, была радостью для них.

Но вот наступила последняя встреча. Последняя беседа Учителя с учениками. И за ней последовала разлука на долгие, долгие времена. До самого Его второго пришествия на землю.

Надо бы печалиться… А апостолы и ближайшие ученики Христовы, еще маленькая Церковь, которая уже создалась на земле, находятся в радости…

Евангелист Лука повествует нам, что по Вознесении апостолы с радостью вернулись в Иерусалим (Лк. 24, 52). К этой радости они были подготовлены Самим Господом.

Мы знаем, что ближайшие ученики Спасителя были неразлучны с Ним во все дни Его земной жизни. Наслаждались беседой с Ним. Слушали Его поучения. Видели чудеса, творимые Им…

Правда, тогда они еще не все полностью и правильно понимали, так как еще не были просвещены Святым Духом. Но им было радостно видеть своего Божественного Учителя, исполнять Его повеления. И потому, когда Он на Тайной вечери говорил им о том, что Ему надлежит и пострадать, и умереть, и в третий день воскреснуть, и затем совсем уйти от них, Он, конечно, заметил, что они опечалились.

Ученики Христовы были готовы к разлуке

Утешая их, Спаситель сказал им: «Если бы вы Меня действительно любили, вы радовались бы, что Я иду к Отцу Моему. Для вас же лучше, чтобы Я пошел к Отцу. Потому что Я приготовлю вам место, чтобы и вы были, где Я. Я пошлю вам от Отца Духа Утешителя, Который наставит вас на всякую истину» (ср.: Ин. 14, 28).

Как видите, ученики Христовы были подготовлены к предстоящей разлуке, и потому они радуются.

Радуются они за своего Господа и Учителя, так как знают, что Он возвращается в ту славу, которая Ему принадлежит. Радуются и за себя, и за весь род человеческий.

Что для нас значит Вознесение Господне?

Что значит для нас с вами, возлюбленные други мои, Вознесение Господне?

Господь вознесся на небо для того, чтобы приготовить его к принятию всех истинных Своих последователей.

«Иду уготовать место вам, — говорил Он апостолам, а в их лице и всем нам, — и аще уготовлю место вам, паки прииду, и поиму вы к Себе: да идеже есмь Аз, и вы будете» (Ин. 14, 2-3).

Разве это не радость для учеников?

Вдумайтесь хорошенько в эти слова Спасителя! Сколько в них любви и попечительной заботы о людях!..

Он оставил на земле Свое Божественное учение, указал путь, идя по которому мы можем достигнуть вечной блаженной жизни в неизреченном Царстве Божием. Для искупления наших грехов принял человеческую плоть. Освятил ее Своей Божественной силой и с этой преображенной плотью вознесся на небо. На то высшее небо, где особенно пребывает Бог, куда не проникает ни грех, ни смерть, где пребывают только святость и правда, где Бог открывает Свою славу в неприступном блеске. И вот там, в этом месте постоянного присутствия Божия, наш Господь Спаситель пошел приготовить место всем истинным последователям Его. Своим Вознесением на небо Господь с очевидностью засвидетельствовал, что Он воистину Сын Божий и истинный Бог. Ведь возносился Он на небо Сам, Своей собственной силой, показав при этом Свое Божественное величие.

Святой Григорий Богослов говорит: «Спасителю не нужна была колесница, не нужна была помощь и Ангелов, ибо Творец Своей Божественной силой вознесся на Небо. Возвратился туда, где пребывал от века…»

Величие Спасителя

И святой Иоанн Златоуст говорит о том же величии Спасителя, о Его Божественной силе: «Не при помощи кого-либо, ведущего Его, вознесся Господь на небо, но Сам шел этим путем».

Небо, на которое вознесся Господь, — конечно, это не то звездное небо, которое мы с вами видим над собой. И не бесконечное мировое пространство, но высшее небо — место вечного пребывания Превечного Бога.

Вознесшись на небо и седе одесную Отца, Господь Спаситель показал тем самым, что как Сын Божий Он и раньше имел власть единую со Отцем. Но теперь получил ее еще и как Богочеловек, ибо Он вознесся в том самом теле, в котором пострадал и воскрес из мертвых.

Как Бог Он всегда был на небеси и на всяком месте. А вот теперь Свое человеческое естество, которое Он принял от Девы Марии, Он вознес к Небесному Престолу Божию.

Это ли не причина радоваться, несмотря на то, что для этого необходимо расставание с Божественным Учителем.

Радость учеников и апостолов еще большая, чем наша.

Они осознали величие Того, с Кем они находились в близком общении как друзья. «Вы други мои…» — так называл Господь Своих учеников (Ин. 15, 14).

Но и для нас, живущих на земле, великая радость. Вознесся Господь, плотию Своею вошел в славу Отчую — и теперь мы, как говорит святой Иоанн Златоуст, с ужасом и удивлением смотрим и видим, что в самых глубинах тайны Святой Троицы находится человек! Человек Иисус Христос!

Да, Он Сын Божий, но и нам Он родной — Человек…

Мы сказали вначале, что Вознесение — это праздник разлуки… Но какая разлука!.. Восходит Господь на небо и с Собою в тайну Божественной Жизни вносит всю тайну человека. Вот что теперь человек представляет собой! И понятна теперь нам радость апостолов.

У них теперь было уже все: было небо на земле, была вечность в них самих и они были в вечности.

Вот и нам, возлюбленные, надо стремиться иметь такое же сознание.

Вознесение Господне на небо имеет ближайшее отношение к нашему спасению, к личному спасению каждого из нас.

В разлуке с Господом во время Его вознесения мы видим проявление любви Божией к людям, указывающей нам наше человеческое призвание.

Как поучает апостол Павел: «…вышних ищите, идеже есть Христос одесную Бога седя: горняя мудрствуйте, а не земная» (Кол. 3, 1-2).

Для осуществления этого высокого призвания верный помощник нам Сам Господь. Телом уходя из земного мира, Он не слагает с Себя попечения о Своей Церкви. Он обещал апостолам: «И се Аз с вами… во вся дни, до скончания века…» (Мф. 28, 20).

Все великие наши праздники — это, други мои, не только воспоминание о том или ином евангельском событии или событии церковной истории.

Но это светочи, указывающие нам верный путь к вечной жизни, пути совершенствования наших душ.

Господь все сделал для нашего спасения. Своим Вознесением на небо Сын Божий открыл нам путь в небесные обители. Но пойдем ли мы указанным путем или остановимся где-либо на полдороге — зависит от нас.

Как уже было сказано, по Вознесении Господа на небо теперь одесную Бога Отца находится Сын Человеческий, облеченный нашей человеческой плотию. И Он облекся в нее не на краткое время, а навсегда, явив этим дивную силу и дивные свойства сотворенного Им мира. А именно: все Им сотворенное способно быть духовным и богоносным.

И здесь становится очевидным и величие человека, и то высокое назначение, которое уготовал человеку Бог.

Трудно постичь это нам, простым людям. Трудно подняться до высоты богословия. Но мы веруем! А вера выше знаний, потому что она всесильна, и именно там, где знания бессильны.

Читайте также — Путь к Небу

Мы обрели возможность быть с Богом всегда

Мы веруем, что именно в этот день, день Вознесения Господня, обретена человеком возможность быть всегда с Богом. И путь к этому указан нам Христом Спасителем.

Путь, которым можно достигнуть и нам высоты святой славы, — тот же самый путь, которым восшел в славу Господь наш, то есть путь креста, путь очищения, самоотвержения, путь внешних и внутренних страданий.

Проверим, возлюбленные други мои, себя, идем ли мы на небо путем Христовым? Путь Господень должен быть путем всех и каждого. За всех нас равно пострадал Господь наш. Для всех равно отверсто и небо!.. Истинный христианин во всех обстоятельствах жизни, при всех случаях помнит, что он наследник неба, сонаследник Христу, и поступает сообразно своему предназначению.

Но пусть каждый из нас честно скажет, много ли в нем неземного, небесного, Христова?

Вспомните, когда Господь возносился, апостолы по любви к своему Учителю долго стояли, взирая на небо, принявшее их Господа и Учителя. И за это Ангелы, явившись, сказали им: «Что стоите зряще на небо?»

Но так как мы в большинстве своем склонны к земному и временному, то нам надлежит услышать упрек от Ангелов: сынове человеческие, что стоите зряще не на небо, а на землю? Обратите очи свои к небу, воззрите на Спасителя вашего, давно на вас взирающего. Вступите на путь к небу, давно пред вами лежащий…

Когда Христос говорит нам: «Отвергнись себя, возьми крест свой и последуй за Мной» , — Он не только говорит о том, что во временном нашем пребывании мы должны отказаться от земных привязанностей и взять на себя всю тяжесть земной жизни в последовании за Ним.

Он говорит нам о большем, — о том, что мы призваны следовать за Ним и, по Его собственному слову, быть там, где Он есть, в славе вечной жизни Божественной (Ин. 12, 26; 17, 24).

Но надо готовить себя достойной жизнью, чтобы быть соучастниками этой славы.

Апостол Павел в Послании к солунянам говорит, что в последний день пришествия Господа верующие в Него будут восхищены на облаках, в сретение Его на воздусех.

Значит, с истинными последователями Христа должно произойти нечто подобное Вознесению Самого Христа Спасителя.

Вот что Господь совершил ради нас!

Нам ясен наш земной путь

Утешая Своих апостолов, Спаситель обещал им послать Святого Духа, Который будет наставлять их без Него. И, как мы знаем, в день Пятидесятницы сошел на апостолов Дух Святой. Но не только на апостолов, а и на всех верующих. И с тех пор непрестанно пребывает и будет пребывать до скончания века в Церкви Христовой, приготовляя людей для обителей Отца Небесного. Радуясь тому, что сделал для нас Господь, сделаем себе и назидание. Устремим наш дух на небо за вознесшимся Господом. В своем духовном совершенствовании станем выше наших страстей и пороков, взнесемся на высоту добродетелей и чистоты. Пусть не устрашает нас узкий и тернистый путь к Отечеству Небесному. Этот путь уже не нов! Им прошел Сам Господь и Спаситель наш.

 

Итак, возлюбленные мои други, во свете Вознесения Христова нам ясен наш земной путь и наше назначение — быть соучастниками славы Божией. Обратим свой взор к небу, — туда, куда вознесся Христос. Святая Церковь зовет нас всегда, а особенно в этот день напоминает нам, что там, куда вошел Господь, вечные обители праведных. Там радость постоянного лицезрения Бога! Там вечная жизнь!

Как было сказано вначале, в день Вознесения Господь разлучился со Своими учениками надолго — до второго Своего пришествия. Но, вознесясь на небо, Господь оставил Церкви Своей драгоценное духовное наследие — Свое благословение. Господь, возносясь, благословлял учеников и не переставал благословлять, пока не скрыло Его облако. Это всеутверждающее и всеосвящающее Божие благословение навсегда запечатлелось в памяти учеников. Его пронесли по всему миру святые апостолы и проповедники христианства. Его чувствуем и мы с вами. И нам, дорогие, надо знать и помнить, что оно всегда живо и действенно, всегда исполнено благодатной силы, всегда несет с собою Божие дарование, возносит наши души и сердца к Богу. В этом благословении наша радость и источник сил. Аминь.

Источник: www.pskovo-pechersky-monastery.ru

 

Справка:

На 40-й день по Пасхе празднуется Вознесение Господне. Это один из самых древних праздников Пасхального цикла. Вознесение Господне, несмотря на физическую разлуку Христа с человечеством, таит в себе радость Пасхи и надежду на будущую встречу в Царстве Небесном. В церковном календаре этот праздник появился около IV века. Как и в случае с Рождеством, ранее входившим в празднование дня Богоявления, Вознесение Господне раньше праздновалось как часть Пятидесятницы. Причем это был не один праздник, а цикл церковного года.

Конечно, христиане не празднуют саму разлуку со Христом, пусть и в Его земном пути. Но, как и ученики Христа, мы должны понимать истинный смысл событий, которые описаны в Евангелии. Суть праздника в том, что Иисус не умер, но вознесся на Небеса во плоти. Слава Бога Отца явилась через Сына. Христос не разлучился с людьми, Он остался с учениками и со всеми христианами. В течение 40 дней после Пасхи христиане вспоминают Спасителя. В день Вознесения, прощаясь с учениками, Иисус дал понять Своим ученикам, что Его приход знаменует не восстановление земного Царства, но восстановление Царства Небесного. Святые апостолы даже после Воскресения Христова не могли полностью понять всю суть происходящего, но Вознесение Христа расставило все на свои места. Господь призывал всех христиан в Небесное Царство, а не к царству земному. Спаситель повелел ученикам «ожидать Утешителя» — Духа Святого. Когда в день Пятидесятницы на святых апостолов сошел Святой Дух, ученики осознали, что призваны «идти и проповедовать всем народам». Впоследствии они принимали за Христа мученическую кончину, передавая знание, которое получили, являясь учениками Христа. Во время Вознесения Христос дал людям надежду на Свое Возвращение. Достойно принять этот великий дар — задача христианина.

На месте Вознесения Господня, на Елеонской горе, был возведен храм Вознесения. Его построили в IV веке, но он не сохранился до наших дней. Уже в 614 году храм разрушили персы. Считается, что именно этот храм послужил образцом для Купола скалы, мусульманского святилища. В полу часовни Вознесения хранится отпечаток стопы. Люди верят, что это отпечаток стопы Христа.

В праздник Вознесения на горе служат Литургию. Во всех храмах Православной Церкви служат Всенощную и выполняют Отдание Пасхи. До Отдания на вечерне поются стихиры Пасхи. Вознесение — символическое окончание празднования Пасхи.

Известно, что в описании событий Вознесения Господня от евангелиста Луки и в описании того же события в Деяниях святых апостолов есть некоторые различия. Богословы объясняют это тем, что в Евангелии основной акцент ставится на окончании земного служения Христа, а в Деянии — на служении Его учеников.

Изображения Вознесения Господня встречаются на средневековых миниатюрах, в иконографии и произведениях искусства.

Даты празднования Вознесения Господня:

Вознесение Господне в 2020 году — 28 мая

Вознесение Господне в 2021 году — 10 июня

Вознесение Господне в 2022 году — 2 июня

О Вознесении Господнем на «Правмире»:

Фильмы о Вознесении Господнем:

www.pravmir.ru

Вознесение Господне / Православие.Ru

Событие праздника и его эортологическая динамика

Вознесение. Середина XV в.
Вознесение Господа Иисуса Христа на небо относится к знаменательнейшим событиям священной истории. После него видимое земное присутствие Христа уступает место Его невидимому пребыванию в Церкви. И, разумеется, это не могло не быть отмечено отдельным праздником.

Событие Вознесения подробно описывается в Евангелии от Луки (Лк. 24: 50–51) и Деяниях святых апостолов (Деян. 1: 9–11; см. также краткое изложение в Мк. 16: 19). Согласно этим повествованиям, после Своего Воскресения из мертвых Спаситель неоднократно являлся ученикам, удостоверяя их в истинности Своего телесного воскресения, укрепляя в них веру и подготавливая к принятию обетованного Святого Духа (см.: Ин. 16: 7). Наконец, повелев не отлучаться из Иерусалима и ждать обещанного от Отца (см.: Лк. 24: 49; Деян. 1: 4), Господь Иисус Христос вывел учеников из города в Вифанию, на гору Елеон (см.: Деян. 1: 12), и, подняв Свои руки, подал им благословение, а затем стал отдаляться от них и возноситься на небо, будучи сокрыт облаком. И тогда явились два мужа в белой одежде, которые возвестили Его второе пришествие. Ученики же поклонились Христу и, исполненные радости и благоговения, вернулись в Иерусалим (см.: Лк. 24: 52), где через несколько дней на них сошел Святой Дух (см.: Деян. 2: 1–4).

В перечисленных свидетельствах легко обнаружить различия, которые, как покажет дальнейшее изложение, найдут свой отклик в богословии праздника, истории его установления, а также в литургическом формуляре. Очевидно, что в одних источниках все внимание сосредоточено на окончании земного служения Спасителя, тогда как в других – на начале апостольской проповеди. Отдельные элементы рассказа о Вознесении в Деяниях апостолов указывают на связь со следующим за ним эпизодом о сошествии Святого Духа. В Деян. 1: 3 период явлений воскресшего Христа и, следовательно, время с Воскресения до Вознесения определяется в 40 дней, что соотносится с другими важными в земной жизни Господа, имеющими такую же протяженность событиями: от Его Рождества до того дня, когда Он был принесен в Иерусалимский храм и посвящен Богу (см.: Лк 2: 22–38), и после крещения на Иордане, когда Он удалился в пустыню, прежде чем выйти на проповедь (см.: Мф. 4: 1–2; Мк. 1: 12–13; Лк. 4: 1–2). В других местах Нового Завета говорится о явлениях Христа ученикам после Воскресения в продолжение многих дней (см.: Деян. 2: 32–36; 3: 15–16; 4: 10; 5: 30–32; 10: 40–43; 13: 31; 1 Кор. 15: 5–8).

Вознесение Господне как одна из тайн домостроительства спасения превосходит чувственный опыт и не ограничивается только событием ухода воскресшего Христа на небо. В Новом Завете имеется целый ряд указаний на прославление воскресшего Иисуса Христа или Его превознесенное положение на небесах (одесную Бога), которое тесно связано или является следствием Его Воскресения и Вознесения: о вхождении во славу говорится в Лк. 24: 26; Деян. 5: 31; Еф. 4: 8–10; Флп. 2: 6–11; Откр. 3: 21; 12: 5; о прославлении после Воскресения – в 1 Пет. 1: 21; о седении одесную Бога – в Рим. 8: 34; Еф. 1: 20; 2: 5–6; Кол. 3: 1.

Нередко данные свидетельства представляют собой цитаты из Ветхого Завета – либо прямые, либо аллюзивные. Так, Сам Спаситель еще прежде крестных страданий, толкуя псалом 109, говорит о Своем седении одесную Бога (см.: Мк. 12: 35–37; 14: 62). В Откр. 3: 21 совосседание Христа с Отцом представлено как результат Его победы, а в Послании к евреям Вознесение, вхождение в небесное святилище и нахождение одесную Бога мыслятся в контексте первосвященнического служения Христа (см.: Евр. 4: 14; 6: 20; 7: 26 и проч.). Предсказания о пришествии, или возвращении с небес, Сына Человеческого подразумевают предшествующее Вознесение, или восхождение на небеса (см.: Мф. 16: 27; 24: 30; 26: 64; Мк. 8: 38; 13: 26; Лк. 21: 27). Возвращение Христа к Отцу Небесному обычно предстает в теснейшем единстве с Его пришествием в мир (ср.: Ин 3: 13; 13: 1–3: 16: 5, 28 и Ин. 3: 17, 31; 6: 38; 8: 23; 13: 3; 16: 28). О нисхождении и восхождении Христа говорится в Еф. 4: 8–10 и 1 Пет. 3: 18–22 (ср.: Пс. 67: 19 и 138: 8).

Таким образом, становится несомненным, что в Вознесении Своем Сын Божий прославляется наиболее полно и величественно.

Последнее обстоятельство, в свою очередь, объясняет, почему Вознесение с древнейших времен было прочно укоренено в системе богословского знания.

Уже в вероисповедных формулах I–II веков о Вознесении Господнем говорится как об одном из основных событий земного служения Иисуса Христа.

В большинстве древних символов веры рассматриваемое событие упоминается вслед за Воскресением. Например, в Никео-Цареградском символе: «И Возшедшаго на Небеса и Седяща одесную Отца».

Важность события Вознесения неизменно подчеркивается и в большинстве древних евхаристических молитв (анафор).

После Своего Вознесения Христос не оставил мира, но пребывает в нем в Святом Духе, Которого Он послал от Отца. Через действие Святого Духа Его невидимое присутствие сохраняется в таинствах Церкви. Неслучайно евхаристический аспект Вознесения Господня присутствует уже в беседе о «хлебе небесном» (см.: Ин. 6: 22–71).

Об искупительном значении Вознесения говорится в Послании к евреям (1: 3; 9: 12). Искупление завершилось после того, как распятый и воскресший Христос, вознесшись, вошел со Своей кровию в небесное святилище (см.: Евр. 9: 12, 24–26).

Главным следствием Вознесения Господня стало то, что с отмеченного момента человеческая природа получила полное участие в Божественной жизни и вечном блаженстве. Христос пребывает Богочеловеком вовеки и во второй раз придет на землю таким же образом, каким взошел на небо (см.: Деян. 1: 11), но уже «с силою и славою великою» (Мф. 24: 30; Лк. 21: 27).

Вознесение Господне имеет непреходящую роль и как образ обожения каждого верующего во Христа. Как отмечал святитель Григорий Палама, Вознесение Господне принадлежит всем людям: все воскреснут в день Его второго пришествия, однако вознесены будут только те, кто «распяли грех через покаяние и жительство по Евангелию»[1].

По поводу эортологической истории нужно, прежде всего, отметить одно специфическое обстоятельство: до конца IV века празднование Вознесения Господня и Пятидесятницы не разделялось. При этом Пятидесятница понималась как особый период церковного года, наступающий после Пасхи, а не как отдельный праздничный день.

Этот факт непротиворечиво доказывают, например, записи паломников, побывавших в Святой Земле. Так, Этерия сообщает, что в вечер Пятидесятницы все христиане Иерусалима собираются на горе Елеон – в том месте (называемом Имвомон), с которого Господь вознесся на небо, и начинается служба с чтением Евангелия и Деяний апостольских, повествующих о Вознесении Господнем. Она также указывает и на совершение праздничной службы в Вифлееме на сороковой день после Пасхи[2]. Хотя в данном случае речь идет, по-видимому, не о Вознесении Господнем, а об иерусалимском празднике Вифлеемских младенцев, приходившемся на 18 мая. Если это предположение верно, паломничество Этерии следует относить к 383 году, когда названное празднование совпало с сороковым днем по Пасхе.

Впрочем, вышеуказанные свидетельство и его датировка находятся в полном согласии с мнением большинства исследователей о том, что размежевание Вознесения и Троицы произошло после осуждения ереси Македония на II Вселенском Соборе, который состоялся в 381 году.

Упоминания об отдельном праздновании сорокового дня после Пасхи встречаются у святителя Григория Нисского и в антиохийских проповедях святителя Иоанна Златоуста. Прямо говорят об этом и апостольские постановления.

Существует предположение о том, что как Вознесение Господне надо понимать «четыредесятницу» из 5-го правила I Вселенского Собора, который, как известно, созывался в 325 году. Однако такая ранняя датировка не подтверждается позитивными аргументами.

Как бы то ни было, но источники V века однозначно выделяют Вознесение Господне в отдельный праздник – на сороковой день после Пасхи, что должно было подчеркнуть благодатную роль Святого Духа в домостроительстве спасения.

Понятно, что Вознесение было отнесено с тематической точки зрения в Господские, с календарной – в переходящие, а с уставной – в великие, двунадесятые праздники.

Первые сведения о празднике Вознесения Господня на христианском Западе встречаются в проповедях епископа Хроматия Аквилейского и в «Книге о различных ересях» епископа Филастрия Брешианского (381–383), где среди великих Господских праздников названы Рождество, Богоявление, Пасха и «день Вознесения», в который Господь «взошел на небо около Пятидесятницы». Последнее обстоятельство, без сомнения, указывает на нераздельность – как событийную, так и литургическую, праздников Вознесения Господня и Пятидесятницы.

Как уже упоминалось, с V столетия традиция празднования Вознесения Господня утвердилась на Западе окончательно. Блаженный Августин, например, называет «четыредесятницу Вознесения» праздником «древнейшим и повсеместным».

Праздник в православном богослужении

Вознесение Господне. Конец XV в. Двухсторонняя икона-«таблетка» из Софийского собора в Новгороде. Государственная Третьяковская галерея, Москва
Обращаясь к истории литургического формуляра, необходимо указать, что, согласно армянской редакции Иерусалимского Лекционария, на Вознесение Господне служба, проходившая на горе Елеон, имела следующее содержание: чтения литургии, прокимен Пс. 46: 6; Деян. 1: 1–14, аллилуиарий из Пс. 23; Лк. 24: 41–53.

Более поздний грузинский перевод содержит сходные сведения: накануне Вознесения Господня на вечерне пели тропарь «На горе святей» и прокимен Пс. 46: 6. Литургия имела те же особенности, что и в армянском варианте Лекционария.

Согласно древнейшей редакции Иадгари, праздник содержал несколько циклов стихир на «Господи, воззвах», тропарь 2-го гласа, канон плагального 4-го гласа «Возведший нас от врат смертных» (со 2-й песнью), стихиры на хвалитех, уже указанные чтения на литургии. Кроме того, указаны тропари на умовение рук и на перенесение даров[3].

Сравним одно из замечаний А.А. Дмитриевского о праздновании Вознесения на рубеже XIX–XX столетий на горе Елеон: «Церковное торжество в собственном смысле начинается на Елеоне с 9 часов вечера по восточному счислению, за два часа до заката солнца, но богомольцы стекаются сюда с полудня, после обеда, с целью помолиться у “стопочки”, как трогательно называют святое место Вознесения Господня наши паломники, облобызать ее и поставить к ней свою трудовую свечу»[4].

Празднование Вознесения Господня в соборном богослужении Константинополя IX–XII веков осуществлялось по Типикону Великой Церкви. На вечерне накануне праздника отменялись изменяемые рядовые антифоны и читались паремии из книг Исход и пророка Захарии. В заключение пелся тропарь 4-го гласа «Вознеслся еси во славе Христе Боже наш» со стихами Пс. 46. После вечерни и чтения из Апостола совершался паннихис.

На утрене опускались рядовые антифоны. К Пс. 50 припевали тот же тропарь, что и на вечерне.

На литургии полагались три праздничных антифона из Пс. 41, 45, 46 и назначались следующие чтения: прокимен из Пс. 107; Деян. 1: 1–12, аллилуарий из Пс. 46; Лк. 24: 36–53, причастен Пс. 46: 6.

Примечательно, что песнопение праздника относится здесь только к самому дню Вознесения. Но уже Синайский канонарь IX–X столетий предписывает петь тропарь вплоть до субботы Пятидесятницы. Данное указание, безусловно, свидетельствует о том, что с течением времени празднование Вознесения Господня оформилось в циклическую структуру.

По данным Студийского и Иерусалимского уставов, Вознесение Господне празднуется по чину двунадесятого праздника. Его обширный цикл включает в себя десять дней: один день предпразднства – в среду 6-й седмицы по Пасхе, собственно праздник – разумеется, в четверг, и восемь дней попразднства с отданием в пятницу 7-й седмицы по Пасхе. При этом чтения вечерни и литургии, а также праздничный тропарь установлены в соответствии с Типиконом Великой Церкви.

Святоотеческая экзегеза

Несмотря на позднее установление Вознесения Господня в качестве обособленного праздника, связанные с ним святоотеческие проповеди, которые приводятся в патристических Торжественниках, весьма разнообразны и исчисляются десятками[5]. Авторами наиболее известных из них являются священномученик Мефодий Олимпийский, святители Афанасий Александрийский, Григорий Нисский, Епифаний Кипрский, Иоанн Златоуст, Прокл Константинопольский, Кирилл Александрийский, Софроний Иерусалимский, Григорий Палама, преподобный Иоанн Дамаскин и некоторые другие.

Праздник в западной традиции

Древнейший латинский формуляр мессы на Вознесение содержится в Веронском сакраментарии VI столетия. Молитвы и песнопения праздника, вошедшие в состав посттридентских литургических книг, известны с VIII–IX веков.

С появлением в римском обряде классификатора празднований Вознесению Господню присвоен статус двойного праздника первого класса, имеющего вигилию и октаву. На matutinae следовали чтения из Деяний, из гомилии святителя Льва Великого, из толкования святителя Григория Великого на Мк. 16. Месса предполагала Деян. 1: 1–11 и Мк. 16: 14–20.

После реформ II Ватиканского Собора чтения matutinae сокращены. На мессе же читаются Деян. 1: 1–11; Еф. 1: 17–23 и одно из трех Евангелий: Мф. 28: 16–20; Мк. 16: 15–20; Лк. 24: 46–53.

Иконография праздника

Бамбергский аворий. Начало V в. Слоновая кость. Мюнхен
Необходимо сделать несколько замечаний в связи с иконографией праздника Вознесения Господня, в которой нашли отражение и его событийные детали, и богословское осмысление.

Древнейшие изображения Вознесения относятся к V веку. Примерно 400 годом датируется так называемый Бамбергский аворий – резная плакетка из слоновой кости, хранящаяся в Мюнхене. Основной сценой здесь является пришествие жен-мироносиц ко Гробу Господню, дополненное изображением Христа со свитком в руке, идущего по горе к небу. Из сегмента облака видна десница Бога, которая «втягивает» Спасителя на небо. По мнению С.Н. Липатовой, опирающейся на исследования предшественников, такое изображение можно трактовать «как своего рода буквальную иллюстрацию на текст Деяний святых апостолов, где о Воскресении и Вознесении Иисуса говорится: “Сего Иисуса Бог воскресил, чему мы все свидетели. Итак, он быв вознесен десницею Божиею…» (Деян. 2: 32–33) (выделено С. Липатовой. – Г.Б.)»[6].

Другим архаичным примером иконографии Вознесения является одна из сцен, представленная на резных деревянных дверях базилики Санта Сабина в Риме (V в.). Она исполнена раннехристианской символики и особого вероучительного характера. Юный Спаситель со свитком в левой руке изображен стоящим в круглом медальоне, сплетенном будто из лавровых ветвей. По сторонам от Него – крупные буквы α (альфа) и ω (омега), отсылающие к словам: «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец» (Откр. 1: 8). Вокруг ореола Христа расположены символы святых евангелистов, а ниже – свод с небесными светилами и двое учеников, предстоящих Христу и держащих над головой изображенной между ними Женщины крест в круге. О присутствии Богоматери при Вознесении Сына у евангелистов ничего не сообщается, однако Ее образ занимает центральное место во всех иконах праздника как свидетельство о возносящемся во плоти Христе, рожденном от Девы.

Следует также отметить, что среди свидетелей восхождения Господа на небеса присутствует наряду с апостолом Петром и апостол Павел. Такое несоответствие исторической действительности нельзя, однако, считать однозначно ошибочным, поскольку иконописцы создавали, прежде всего, символический образ новозаветной Апостольской Церкви, установленной на земле Спасителем и вверенной Им после Вознесения апостолам.

В чрезвычайно развитом по иконографии Вознесении из сирийского Евангелия Рабулы (586) особо подчеркивается триумфальный характер события и его связь со вторым пришествием Господа. Однако композиции наделены и эсхатологическим смыслом, который сосредоточен в изображении под славой Христа тетраморфы с огненными колесами (ср.: Иез. 1: 4–25 и Откр. 4: 7–8).

В монументальной живописи Вознесение уже в раннехристианскую эпоху, как правило, располагалось в своде купола (как, например, в церкви святых апостолов в Константинополе, разрушенной в 1469 году). Особое значение композиция Вознесения имела в системе росписи храмов в постиконоборческий период. Эта сцена, наряду с сошествием Святого Духа и образом Христа Пантократора, повсеместно использовалась для купольной декорации.

На Руси композиция Вознесения представлена в купольных росписях IX–XII столетий – в Спасо-Преображенском соборе Мирожского монастыря в Пскове, церкви святого Георгия в Старой Ладоге, церкви Спаса на Нередице и многих других.

pravoslavie.ru

Коротко о празднике: Вознесение - Православный журнал "Фома"

В нашей рубрике «Коротко о празднике» мы рассказываем о двунадесятых и великих праздниках Русской Православной Церкви.

 

Дата: в 2019 году 6 июня.

Статус: двунадесятый праздник.

Событие: На сороковой день после Пасхи Церковь празднует Вознесение Господне. Об этом событии упоминает Евангелие от Марка, более подробно говорит Евангелие от Луки и особенно обстоятельно — книга Деяний апостолов.

В течение сорока дней после Своего Воскресения Господь являлся апостолам и говорил им о Царстве Божием, а затем привел их на Елеонскую гору и сказал: вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли (Деян 1:8). Затем Иисус, подняв руки Свои, благословил их. И, когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо (Лк 24:50–51). Наконец облако взяло Его из вида их. И когда они смотрели на небо, во время восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: мужи Галилейские! что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо (Деян 1:9–11).

 

Тропарь Вознесению Господню
глас 4

Возне́слся еси́ во сла́ве, Христе́ Бо́же наш,/ ра́дость сотвори́вый ученико́м,/ обетова́нием Свята́го Ду́ха,/ извеще́нным им бы́вшим благослове́нием,// я́ко Ты еси́ Сын Бо́жий, Изба́витель ми́ра.

Перевод: Вознесся Ты во славе, Христе Боже наш, радости исполнив учеников обещанием Святого Духа, по утверждении их благословением, в том, что Ты – Сын Божий, Искупитель мира.

 

Суть праздника:

В день Вознесения произошло то, о чем Христос предупреждал еще первосвященника Каиафу накануне Своего распятия: Сын Человечес­кий воссядет одесную силы Божией (Лк 22:69). Так и случилось: через сорок дней после Воскресения Господь вознесся на небо (Мк 16:19).

Под небом христиане понимают в данном случае тот духовный мир, в котором от века пребывает Бог и о котором трудно что-то рассказать обычным человеческим языком: не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его (1 Кор 2:9).

Один из важнейших постулатов христианской веры состоит в том, что Иисус Христос является одновре­менно и Богом, и человеком. Как Бог Он присутствовал в этом небесном мире всегда, а как человек — вошел в него в день Вознесения. С тех пор Спаситель пребывает на горнем престоле с человеческими душой и телом. С таким же телом, подчеркивает Иоанн Златоуст, которое Бог некогда создал из праха земного и о котором сказал, когда изгонял Адама из рая: прах ты и в прах возвратишься (Быт 3:19). Прожив жизнь абсолютно свято и целиком подчинив Свою человеческую волю Божественной, Христос исправил грех Адама (Церковь называет Его «новым Адамом») и сделал человека достойным взойти на высоту, немыслимую даже для ангелов.

Парадоксально, но, вознесшись на небо, Христос стал гораздо ближе к каждому из нас. Когда Он ходил по земле, то мог общаться лишь с теми, кто был с Ним рядом. Но с момента Вознесения Он — опять же, как человек, а не только как Бог! — пребывает в вечности и в любой точке пространства мы можем Его ощутить, так что совершенно понятными становятся слова апостола Павла: Господь близко (Флп 4:5).

Вознесение Христово открывает перспективу вхождения в эту вечность и для нас. От апостола Павла мы знаем, что в день Второго Пришествия Спасителя восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем (1 Фес 4:17). Очевидно, с нами «произойдет нечто подобное тому, что произошло… с Самим Господом на горе Елеонской», делал вывод архиепископ Херсонский Иннокентий (Борисов). А святитель Николай Сербский (Велимирович) уподоблял вознесшегося Христа «орлу, что прокладывает путь своим орлятам», или «ласточке, что летит впереди, указывая путь стае».

 

Икона праздника Вознесения Господня

Псков, 1530-1540 гг.

«Крещатый» нимб вокруг головы Спасителя. Нимб — символ святости. Нимб Христа на иконах отличается от нимбов святых. Внутри него крест и греческие буквы  — «Сущий» — одно из «имен» Бога, т. к. только Ему присуща вся полнота бытия.

 

Два ангела поддерживают мандорлу — особый нимб, символ славы Божией — с возносящимся Христом.

 

Елеонская гора. Именно отсюда Христос вознесся на Небо. Масличная, или Елеонская гора находится совсем рядом со Старым городом.

 

Богородица с воздетыми руками — образ «Оранта», то есть «молящаяся» — символически обозначает всю Церковь. Согласно Церковному Преданию, Она присутствовала среди учеников Христа во время Вознесения.

 

Два ангела в белых одеждах явились апостолам после Вознесения и передали от Бога обетование Второго пришествия Спасителя.

 

След от ноги Христа. На поздних иконах изображают отпечаток ноги Христа на камне скалы.

 

3 факта о празднике:

1 Отдельным праздником Вознесение стало только в конце IV века. Ранее это событие вспоминалось во время празднования цикла Пятидесятницы. Впервые о праздновании Вознесения на сороковой день после Пасхи говорится в «Апостольских постановлениях», датирующихся примерно 380 годом.

2 Еще в середине IV века мать императора Константина Великого равноапостольная Елена воздвигла на Елеонской горе храм в честь Вознесения. В 614 году он был разрушен персами. Но и сегодня на Елеонской горе служат литургию в день Вознесения.

Часовня Вознесения на Елеонской горе. Построена при крестоносцах на месте разрушенного храма

3 Об особом значении Елеонской горы в истории спасения человечества говорит ветхозаветная Книга пророка Захарии. В конце времен, когда Иерусалим будет разграблен и разорен безбожниками, Господь сойдет на Елеонскую гору, уничтожит всех противников народа Израильского (христианская традиция видит здесь символ Церкви) и воцарится над всей землей: И станут ноги Его в тот день на горе Елеонской, которая перед лицем Иерусалима к востоку; и раздвоится гора Елеонская … И придет Господь Бог мой и все святые с Ним. И будет в тот день: не станет света, светила удалятся. День этот будет единственный, ведомый только Господу: ни день, ни ночь; лишь в вечернее время явится свет. И будет в тот день, живые воды потекут из Иерусалима... И Господь будет Царем над всею землею (Зах 14:4–9).

 

Скачать и распечатать:

 

| Читайте также:

Вознесение: на какое небо вознесся Христос?

 

 

foma.ru

Вознесеньев день — Википедия

Вознесе́ньев день (Вознесение) — день в народном календаре у славян, приходящийся на 40-й день после Пасхи, который всегда приходится на четверг, и посвящённый памяти Вознесения Господня[1]. Считалось, что с Вознесеньева дня начинается полный расцвет весны и переход к лету; с этого дня начинали провожать весну[2]. Последнее же весеннее воскресенье именовалось «проводами весны и встречей русалок»[3].

рус. Вознесение[4], Вознесенье[5]; укр. Вознесіння, Вознесення, Вшестя, Знесення, Піднесення[6], белор. Узнясенне, Ушэсце, Ушэснік, Шоснік[7][8], болг. Спасовден, Спас[9]; серб. Спасовдан[10]; макед. Спасовден, Испас; хорв. Križ, Križevo, Spasovo, Sensa, Sensovo; словен. Vnebohod, Veliko Telovo, Križi, Afrten; в.-луж. Stupjenje do njebes, Bože spece; н.-луж. Stupny swežen, stwortk; польск. Wniebowstąpienie; словацк. Vstúpenie Krista Pána[11].

Крестьяне верили, что с Велик-дня до Вознесения открыты двери рая и ада[12]: «отверзаются двери райские, разрешаются узы адские»[13]. Праздник завершал период растворения границ, единение миров: божественного и человеческого, мира живых и мира умерших, грешников и праведников. По народным представлениям, до Вознесения грешники, томящиеся в аду, не только не мучаются, но и могут веселиться с праведниками: «С Велик-дня до Вознесенья — всему миру сведенье — и дедам, и внукам, и раю, и мукам». Поэтому Вознесение во многих деревнях считалось поминальным днём[14].

В эти сорок дней запрещается плевать на улицу, выкидывать туда мусор, потому что «можно попасть в Христа, приходящего к избам под видом нищих». Повсеместно на Руси полагается с большим вниманием относиться к нищим и убогим людям[15].

По русскому преданию, «благочестивым людям, доживающим последний год жизни, дано от Бога даже видеть, как из разверзшихся небес опускается к главному церковному яблоку лестница. Сходят по ней ангелы и архангелы, и все силы небесные, становятся в два ряда по бокам лестницы и ожидают Христа. Как ударят в колокол к «Достойно» (молитва), так и поднимается-возносится Спас-Батюшка с грешной, обновленной Его Пресветлым Воскресением земли. Немногим дано видеть все эти чудеса, но есть и такие люди на свете»[5].

В этот день стряпали особые блины: «Божья окутка», «онучки», «Христовы лапотки» — которые пекли «Христу на дорожку». По поверьям деревень, Спас — сын Божий, от Воскресенья (Велик-дня) до Вознесенья Русь обходит, а земля-то обширна, а обутка-то лыковая, не ноская, надобна ей перенóва. Пеклись поминальные хлебцы-лесенки из ржаного теста, которые могли помочь душам предков поскорее вознестись на небо; красились яйца. Печенье в виде лесенок дети несли в поле, чтобы выше к небу тянулись рожь и лён, или на кладбище — поминали умерших. Есть поверье, что, если вынести такие лесенки на ниву-полосу да поставить по одной на каждом углу загона, — так и рожь пойдёт расти быстрее и вырастет выше роста человеческого. Только, по убеждению старых людей, надо всё это делать с молитвою тайною да с опаскою от глаза лихого, с оглядкой от человека недоброго-завидущего, а то не выйдет никакого толку[16].

Во многих сёлах Воронежской области на Вознесение пекли лесенки — «штоб Гасподу легше была ат нас ухадить». Лесенки отдавали детворе кушать[17]. «Вознесение праздновали, ходили на кладбищу к своим. Прощались, потому что Боженька ушёл от нас, он с Пасхи до Троицы путешествовал, а на Вознесение он уже от нас ушёл. На кладбище носили кулич, положуть на крест»[18].

В Вологодской области для того, «чтобы Христу легче было подниматься на небеса»[19], в каждом доме хозяйки пекли лепёшки с творожной начинкой, края которых загибались и защипывались в виде ступенек — «рогушки» или «преснушки»: «Преснушки пекли. И говорили, што Господь вот по этем по щипенькам полезёт наверхь. Защипеньки такие кругом»[20]. Готовили мясные блюда, пекли пироги, приглашали гостей.

Во многих местах существовал обычай ходить на Вознесенье в гости по родным и знакомым. Это в старину называлось «ходить на перепутье», причём гости приносили хозяевам в подарок лесенки, испечённые из пшеничного теста на меду и с сахарным узорочьем[5].

Согласно приметам, в канун Вознесения, соловьи поют громче и звонче, чем во всё остальное время. По иным местностям эта ночь так и слывёт в народе «соловьиную». Грешно, по словам даже завзятых ловцов-соловьятников, соловья — птицу певчую – в это время подстерегать-ловить. Кто поймает — ни в чём тому целый год спорины не будет, вплоть до нового Вознесеньева дня, когда вознесутся на небо с Господом сил небесных все обиды земные. Цветы духовитые на Вознесение благоухают самыми пахучими ароматами. Вся земля крещёная насыщается в святой день Вознесения Светом Правды райскими благоуханиями несказанными-нездешними, — словно с отверзающихся полей небесных струится в это время на оплодотворенную майскими дождями грудь земную всякое благорастворение. Утром на Вознесенье покрывается Мать-Сыра-Земля росой обильною.[стиль] Эта «вознесенская» роса наделяется, по словам суеверной деревни, целебною силой великою. Потому-то и собирают её опытные лекарки-знахарки с цветов на лугах поемных. «Если знать такое слово заветное да пошептать его над Вознесенской росою, да выпить болящему дать, — всякое лихо как рукой сымет!» — гласит знающая всякие слова простонародная мудрость[21].

В некоторых губерниях, в средней полосе Российской империи, на Вознесение — водили колосок (вид хоровода) по деревням и сёлам. «Колосовождение» совершалось по особому порядку. Раным-рано поутру собиралась-снаряжалась деревенская молодёжь — девки, бабы-молодки и парни с новожёнами; вместе с восходом солнца, взявшись по-двое за руки, шли к околице. Здесь все становились в два ряда, лицом к лицу, и опять-таки брали друг друга за руки. Таким образом получался живой мост, вытягивавшийся в узкую ленту, пестревшую цветами праздничных нарядов. По этому мосту соединенных рук пускали идти маленькую девочку с венком на голове, украшенным разноцветными лентами с цветочными перевязями. Пройдёт по рукам одной пары девочка, — забегает живое звено моста вперёд и опять становится в очередь. Так и доходило всё шествие до самого озимого поля. В это время девушки припевали: «Лада, Лада! Ой, Лада! Ой, Лада!»[22].

В Гомельской губернии к Вознесению был приурочен обряд «похорон (вождения) стрелы»[23]. Во многих местах совершается поселянами крещение кукушек в третье, иногда в пятое, шестое или седьмое воскресенье по Пасхе, а более в день Жён-мироносиц (через четырнадцать дней после Пасхи в воскресенье)[24]. В Таловском районе Воронежской области обычаи праздника включают в себя элементы «троицкой» обрядности: кумление, завивание венков[25].

Во многих деревнях соблюдались обряды «заклинания жита»: крестьянки шли в поле, каждая вставала у своей нивы, кланялась на четыре стороны света и бросала печенье-лесенку вверх, приговаривая: «Чтобы рожь моя выросла также высоко». После чего лесенка съедалась. Иногда вверх летели домашние ложки и яйца с теми же приговорками. Могли добавляться просьбы о высоком льне[19].

 • Цвести весне до Вознесения[13].
 • Дошла весна до красна до Вознесения — тут ей и конец[26].
 • Весна о Вознесение на небо возносится, на отдых в рай пресветлый просится[26].
 • До Вознесенья Христова весна петь-плясать готова[13].
 • Вознесение с дождём — Илья с грозой[27].
 1. ↑ Коринфский, 1901, с. 275.
 2. ↑ Пропп, 1995, с. 123.
 3. ↑ Максимов, 1903, с. 460.
 4. ↑ Некрылова, 1991, с. 470.
 5. 1 2 3 Коринфский, 1901, с. 274.
 6. ↑ Сапіга, 1993.
 7. ↑ Васілевіч, 1992.
 8. ↑ Лозка, 2002, с. 118.
 9. ↑ Маринов, 1891, с. 159.
 10. ↑ Петровић, 1970, с. 284.
 11. ↑ Агапкина, Кабакова, 1995, с. 402.
 12. ↑ Шангина, 2003, с. 117.
 13. 1 2 3 Коринфский, 1901, с. 271.
 14. ↑ Баранова и др., 2001, с. 85.
 15. ↑ Шангина, 2003, с. 116.
 16. ↑ Страхов, 1991, с. 152.
 17. ↑ Пухова, Христова, 2005.
 18. ↑ Пухова, Христова, 2005, с. 104.
 19. 1 2 Брудная и др., 1996, с. 188.
 20. ↑ Кулев, Кулева, 2004.
 21. ↑ Коринфский, 1901, с. 272.
 22. ↑ Коринфский, 1901, с. 272–273.
 23. ↑ Васілевіч, 1992, с. 608.
 24. ↑ Терещенко, 1999.
 25. ↑ Христова, Ревнева, 2005, с. 17.
 26. 1 2 Баранова и др., 2001, с. 87.
 27. ↑ Усов, 1997, с. 179.
 • Вознесение / Агапкина Т. А., Кабакова Г. И. // Славянские древности: Этнолингвистический словарь : в 5 т. / под общ. ред. Н. И. Толстого; Институт славяноведения РАН. — М. : Межд. отношения, 1995. — Т. 1: А (Август) — Г (Гусь). — С. 402–405. — ISBN 5-7133-0704-2.
 • Баранова О. Г., Зимина Т. А., Мадлевская Е. Л. и др. Русский праздник. Праздники и обряды народного земледельческого календаря. Иллюстрированная энциклопедия / Науч. ред. И. И. Шангина. — СПб.: Искусство-СПБ, 2001. — 668 с. — (История в зеркале быта). — ISBN 5-210-01497-5.
 • Васілевіч Ул. А. Беларускі народны каляндар // Паэзія беларускага земляробчага календара. Склад. Ліс А. С.. — Мн., 1992. — С. 554—612. Архивировано 11 мая 2012 года.  (белор.)
 • Календарные обряды и обрядовая поэзия Воронежской области. Афанасьевский сборник. Материалы и исследования. — Вып. III / Сост. Пухова Т. Ф., Христова Г. П. — Воронеж: Изд-во ВГУ, 2005. — 249 с.
 • Календарные обряды и фольклор Устюженского района // Календарные обряды и фольклор Устюженского района / Сост. А. В. Кулев, С. Р. Кулева. — Вологда: Областной научно-методический центр культуры, 2004.
 • Коринфский А. А. Вознесеньев день // Народная Русь : Круглый год сказаний, поверий, обычаев и пословиц русского народа. — М.: Издание книгопродавца М. В. Клюкина, 1901. — С. 271—277.
 • Лозка А. Ю. Беларускі народны каляндар (белор.). — Мн.: Полымя, 2002. — 238 с. — ISBN 98507-0298-2.  (белор.)
 • Максимов С. В. Вознесенье // Нечистая, неведомая и крестная сила. — СПб.: Товарищество Р. Голике и А. Вильворг, 1903. — С. 458—459.
 • Некрылова А. Ф. Круглый год. — М.: Правда, 1991. — 496 с. — ISBN 5-253-00598-6.
 • Петровић П. Ж. Спасовдан // Српски митолошки речник. — Београд: Нолит, 1970. — С. 284—286. — 317 с. — (Библиотека Синтезе).  (сербохорв.)
 • Пропп В. Я. Русские аграрные праздники. — СПб.: Терра — Азбука, 1995. — 176 с. — ISBN 5-300-00114-7.
 • Сапіга В. К. Українські народні свята та звичаї. — К.: Т-во «Знання України», 1993. — 112 с. — ISBN 5-7770-0582-9.  (укр.)
 • Страхов А. Б. Культ хлеба у восточных славян: опыт этнолингвистического исследования. — Мюнхен, 1991.
 • Терещенко А. В. Быт русского народа: забавы, игры, хороводы. — М.: Русская книга, 1999. — (по изд. 1847 – 1848 гг.). — ISBN 5-268-01383-1.
 • Усов В. В. Русский народный православный календарь. — М.: Издательский Дом МСП, 1997. — Т. 2. — 576 с. — ISBN 5-7578-0028-3.
 • Христова Г.П., Ревнева С.Н. Календарные праздники и обряды Воронежской области // Календарные обряды и обрядовая поэзия Воронежской области. Афанасьевский сборник. Материалы и исследования. — Вып. III / Сост. Пухова Т. Ф., Христова Г. П.. — Воронеж: Изд-во ВГУ, 2005. — С. 7—21.
 • Шангина И. И. Русский народ: будни и праздники. Энциклопедия. — СПб.: Азбука-классика, 2003. — 552 с. — ISBN 5-352-00650-6.
 • Энциклопедия обрядов и обычаев / Сост.: Л. И. Брудная, З. М. Гуревич, О. Л. Дмитриева. — СПб.: Респект, 1996. — ISBN 5-7345-0063-1. Архивная копия от 2 апреля 2015 на Wayback Machine
 • Маринов Д. Жива старина. Книга перва: Верванията или суеверията на народа. — Руссе, 1891. — 189 с.  (болг.)

ru.wikipedia.org


Смотрите также