Қызғалдақ перевод на русский


қызғалдақ — с казахского на русский

 • алда́р — алдар, а; мн. алдары, алдар …   Русское словесное ударение

 • Алда — Алда: Алда  река в Томской области. Алан Алда  американский актёр, режиссёр, сценарист и продюсер …   Википедия

 • Алда, Алан — Алан Алда Alan Alda роль Бенджамина Франклина Пирса (Ястребиный глаз) в сериале МЭШ Имя при рождении: Alan Alda AKA Alphonso D Abruzzo …   Википедия

 • Алда (приток Парабели) — У этого термина существуют и другие значения, см. Алда. Алда Характеристика Длина 16 км Бассейн Карское море Бассейн рек Парабель → Обь Водоток …   Википедия

 • алда — рәв. 1. Каршыда, ал якта. бәйл. Каршыда минем алда хәрбиләрчә тор 2. Киләчәктә 3. Кемнән яки нәр. б. элек 4. Беренче булып, сафның, төркемнең башында. с. Эштә кемнән дә булса өстен, алдынгы 5. хәб. Алга киткән сәгать 10 минут алда …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • Алда́н —         Районный центр в Якутии, в 530 км к югу от Якутска. Расположен на Алданском нагорье, в бассейне р. Алдан (правый приток Лены). Находится на Амуро Якутской автомобильной дороге, в 290 км к северу от железнодорожной станции Беркакит на… …   Города России

 • Алда Алан — …   Википедия

 • алдағы әрекеттер ауданын барлау — (Разведка района предстоящих действий) жергілікті тұрғындардың саяси ахуалы, ауданның экономикалық, санитариялық, эпидемиологиялық және ветеринариялық жайы туралы мәліметтерді жинау мен зерттеу …   Казахский толковый терминологический словарь по военному делу

 • алдағандай — (Гур., Маңғ.) әлдеқандай …   Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • алдақашан — (Гур., Маңғ.) әлдеқашан. Ал мен құдайыңа да, шайтаныңа да сенуді а л д а қ а ш а н қойған адаммын (А. Нұрм., Құл. аж., 154) …   Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • Алан Алда — Alan Alda …   Википедия

 • translate.academic.ru

  қызғалдақ — с казахского на русский

  40 Шотты ашу, қайта ресімдеу және жабу тәртібі

  Порядок открытия, переоформления и закрытия счета

  Сіз шотты ашу, қайта ресімдеу және жабу тәртібін сипаттап бере алмас па екенсіз?

  Вы не могли бы охарактеризовать порядок открытия, переоформления и закрытия счета?

  Шотты ашу, қайта ресімдеу және жабу тәртібін Ұлттық банк айқындайды. Клиент шотты ашқаннан кейін банк мыналарға байланысты көрсетілетін қызметтер жиынын ұсынады:

  Порядок открытия, переоформления и закрытия счета определяется Нацбанком. После открытия клиентом счета банк предоставляет набор услуг, связанных с:

  - клиенттің есеп айырысу, ағымдағы және басқа шоттарын ашу және жүргізу;

  - открытием и ведением расчетного, текущего и других счетов клиента;

  - қолма-қол ақшасыз есеп айырысуды ұйымдастыру және жүргізу;

  - организацией и проведением безналичных расчетов;

  - қолма-қол ақшамен байланысты операцияларды орындау.

  - выполнением операций с наличными деньгами.

  Ағымдағы шоттан жүзеге асырылатын операциялар шеңберін қандай орган тәртіпке келтіреді?

  Какой орган регламентирует круг операций, осуществляемых с расчетного или текущего счета?

  Ағымдағы шоттан жүзеге асырылатын операцияларды да Ұлттық банк тәртіпке келтіреді.

  Операции, осуществляемые с расчетного или текущего счета, также регламентируется Нацбанком.

  Тиісті шоттың жұмыс істеу тетігін коммерциялық банк нақты клиентпен келісе отырып айқындайды және есеп айырысу-кассалық қызмет көрсету жөніндегі шартпен тиянақталады.

  Механизм функционирования соответствующего счета определяется коммерческим банком по согласованию с конкретным клиентом и закрепляется договором по расчетно-кассовому обслуживанию.

  Банк пен оның клиентінің арасында жасалған есеп айырысу-кассалық қызмет көрсету жөніндегі шарт бойынша банк өзіне қандай міндеттемелер алады?

  Какие обязательства берет на себя банк по расчетно-кассовому обслуживанию, заключаемому между банком и клиентом?

  Банк есеп айырысу-кассалық қызметін көрсету жөніндегі шарттың ережелеріне сәйкес өзіне бірқатар міндеттемелер алады, олар:

  В соответствии с положениями договора по расчетно-кассовому обслуживанию банк берет на себя ряд обязательств:

  - клиенттің шоты бойынша өз құзыреті шегінде заңнамада көзделген банк операцияларының барлық түрлерін жүргізу;

  - проводить по счету клиента в пределах своей компетенции все виды банковских операций, предусмотренных законодательством;

  - клиенттің шотына түскен барлық ақшалай қаражаттың сақталуын қамтамасыз ету;

  - обеспечивать сохранность всех денежных средств, поступивших на счет клиента;

  - клиенттің шотынан қолма-қол ақшасыз есеп айырысу бойынша қаражатты оның тапсыруымен есептен шығару операциясын жүргізу;

  - проводить операции по списанию средств со счета клиента по безналичным расчетам по его поручению;

  - клиенттің шаруашылық қызметі және оның шоты бойынша жүргізілетін операциялар туралы ақпараттың құпиялылығын қамтамасыз ету;

  - обеспечивать конфиденциальность информации о хозяйственной деятельности клиента и операциях, проводимых по его счету;

  - клиентке оның шотынан көшірмелер беру.

  - выдавать клиенту выписки с его счета.

  Клиент, тиісінше, мыналарға міндеттенеді:

  Клиент, соответственно, обязуется:

  - банкіге шот ашу және жүргізу үшін қажетті құжаттарды ұсыну;

  - предоставлять в банк документы, необходимые для открытия и ведения счета;

  - қолданыстағы заңнаманы және есеп айырысатын банкілер мен заңды тұлғалар үшін міндетті заңи күші бар есеп айырысу қызметін көрсету, қолма-қол ақшасыз есеп айырысуды және кассалық операцияларды жүзеге асыру мәселелері жөніндегі нормативтік құжаттарды сақтау;

  - соблюдать действующее законодательство и имеющие обязательную юридическую силу для банков и юридических лиц, осуществляющих расчеты, нормативные акты по вопросам расчетного обслуживания, осуществления безналичных расчетов и кассовых операций;

  - банкіге бухгалтерлік және статистикалық есептемені, есеп айырысу-кассалық қызмет көрсету үшін қажет басқа да құжаттарды белгіленген мерзімде беру;

  - предоставлять в банк в установленные сроки бухгалтерскую и статистическую отчетность и другие документы, необходимые для организации расчетно-кассового обслуживания;

  - банкіге шоттың жабылғанын жазбаша нысанда алдын ала хабарлау, т.б.

  - предварительно в письменной форме уведомить банк о закрытии счета и др.

  Шартта өзіне жүктелген міндеттемелердің орындалмағаны үшін екі тараптың жауапкершілігі көзделеді ме?

  Предусматривается ли в договоре ответственность обеих сторон за невыполнение взятых на себя обязательств?

  И¸, көзделеді. Мәселен, банкіге:

  Да, предусматривается. Так, банк несет ответственность:

  - клиенттің шотынан қаражатты есептен уақытылы немесе дұрыс шығармағаны үшін;

  - за несвоевременное или неправильное списание средств со счета клиента;

  - банкінің өз клиентіне тиесілі соманы есептеуі үшін жауапкершілік жүктеледі.

  - за зачисление банком сумм, причитающихся клиенту.

  Клиент несет ответственность:

  - шотты ашу және ол бойынша операциялар жүргізуге ұсынылатын құжаттар үшін;

  - за достоверность документов, предоставляемых для открытия счета и ведения операций по нему;

  - алдағы тоқсанға арналған кассалық болжамды уақытылы бермегені үшін;

  - за несвоевременное предоставление кассового прогноза на предстоящий квартал;

  - банк көрсететін қызметтердің ақысын төлеу мерзімін бұзғаны үшін;

  - за нарушение сроков оплаты услуг, оказываемых банком;

  - банк клиент үшін бөлген қолма-қол ақшаның өтінімде көрсетілген күні алынуы үшін, т.б. жауапкершілік жүктеледі.

  - за получение наличных денег, забронированных банком для клиента в день, указанный в заявке, и др.

  Шартта осы аталған бұрмалаушылықтардың әрқайсысы үшін екі жағына да бірдей айыппұл мөлшері тиянақталуы мүмкін. Сондай-ақ шартта дауларды шешу тәртібі, шарттың қолданылу мерзімі және ерекше немесе қосымша талаптар да көзделеді.

  В договоре могут фиксироваться размеры штрафа за каждое из перечисленных нарушений как для одной, так и для другой стороны. А также в договоре предусматривается порядок разрешения споров, срок действия договора и особые или дополнительные условия.

  Клиенттен шот ашқаны үшін ақы алына ма, яки есеп айырысу қызметін көрсетудің құны қандай?

  Взимается ли плата с клиента за открытие счета, т.е. какова стоимость услуг по расчетному обслуживанию?

  Клиентке есеп айырысу, ағымдағы немесе кез келген шот жеке ақыға да, тегін де ашылуы мүмкін. Есеп айырысу қызметін көрсеткені үшін банк клиенттен төленетін төлем сомасынан тиянақты пайыздың шартта белгіленген мөлшерінде төлемақы алады. Банкіде есеп айырысу шотын тегін ашу мынаны көздейді: банк клиентке есеп айырысу шоты бойынша операцияларды тегін жүргізуге жұмсалатын шығынның орны өтелетіндей басқа да кең ауқымды ақылы қызмет көрсетуді ұсына алады.

  Расчетный, текущий или любой другой счет может открываться клиенту как за отдельную плату, так и бесплатно. За услуги по расчетному обслуживанию банк взимает с клиента плату в размере установленного договором фиксированного процента от суммы совершаемого платежа. Открытие расчетного счета в банке бесплатно предполагает, что банк сможет предоставлять клиенту широкий набор и других платных услуг, что компенсирует затраты на бесплатное проведение операций по расчетному счету.

  Бұлардың арасындағы айырмашылықтар олардың міндет-мақсаттарында.

  Различия между этими счетами заключаются в их назначении.

  Есеп айырысу шоты – кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға арналған шот, оны коммерциялық есеп айырысу негізінде жұмыс істейтін және заңды тұлға мәртебесі бар кәсіпорын ашады. Бұл шот бойынша тауарларды өткізумен және қызметтерді көрсетумен, олардың өндірісін қамтамасыз етумен, өндірістік және басқа шығындармен байланысты барлық операциялар жүзеге асырылады. Бұл шотқа түсім ақша есепке алынады. Осы шоттан жалақы беру, сатып алынатын жиынтықтаушылардың құнын төлеу, т.б. үшін ақша есептен шығарылады, салық төленеді. Бұл шот іс жүзінде кез келген операцияларды жасауға мүмкіндік береді, өйткені қаражаттың пайдаланылу бағытын, жүргізілетін операциялардың уақыты мен мөлшерін иегердің өзі қолданыстағы заңнамаға сәйкес айқындайды.

  Расчетный счет – счет для осуществления предпринимательской деятельности, который открывается предприятием, работающим на принципах коммерческого расчета и имеющим статус юридического лица. По этому счету осуществляются все операции, связанные с реализацией товаров и услуг, обеспечением их производства, производственными и иными расходами. На этот счет зачисляется выручка. С этого счета списываются деньги для выдачи заработной платы, оплаты стоимости приобретаемых комплектующих и др., уплачиваются налоги. Этот счет позволяет совершать практически любые операции, поскольку владелец сам определяет направления использования средств, время и размеры производимых операций в соответствии с действующим законодательством.

  Ағымдағы шот – бейкоммерциялық заңды тұлғаларды, кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырмайтын өкілдіктерді, құрылымдық бөлімшелерді қаржыландыруға арналған шот. Ағымдағы шот ақшаны сақтауға, оның иегерін нысаналы мақсатқа қаржыландыруға, сондай-ақ есеп айырысу операцияларына арналған. Есеп айырысу шотының иегерімен салыстырғанда ағымдағы шот иегерінің дербестігі елеулі түрде шектелген, өйткені ол ағымдағы шоттағы қаражатты жоғары тұрған ұйым бекіткен сметаға қатаң түрде сәйкес билейді.

  Текущий счет – это счет для финансирования некоммерческих юридических лиц, представительств, структурных подразделений, не осуществляющих предпринимательскую деятельность. Текущий счет предназначен для хранения денег, целевого финансирования его владельца, а также расчетных операций. По сравнению с владельцем расчетного счета, самостоятельность владельца текущего счета существенно ограничена, поскольку он распоряжается средствами на текущем счете в строгом соответствии со сметой, утвержденной вышестоящей организацией.

  Ағымдағы шоттарды заңды және жеке тұлғалар ашады. Ағымдағы шоттардың саны шектеусіз. Ағымдағы шоттар арқылы кез келген төлемді, тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің ақысын төлеуге болады.

  Текущие счета открываются юридическим или физическим лицом. Количество текущих счетов не ограничено. Через текущий счет можно осуществлять любые платежи, оплату товаров и услуг.

  Шетел валютасы түріндегі ағымдағы шоттар сыртқы экономикалық қызметті жүзеге асыру үшін ашылады. Шетел валютасы түріндегі ағымдағы шотты ашу үшін өтінішті ресімдеу, қойылған қолдың үлгісі бар карточка толтыру және заңды немесе жеке тұлғаның банкідегі ағымдағы шоты шартына, егер банкіде осындай шотыңыз бар болса, қол қою жеткілікті.

  Текущие счета в иностранной валюте открываются для осуществления внешнеэкономической деятельности. Для открытия текущего счета в иностранной валюте достаточно оформить заявление, заполнить карточку с образцами подписей и подписать договор текущего банковского счета юридического или физического лица, если у вас уже имеется текущий счет в банке.

  Транзиттік шоттар. Егер сізде республиканың барлық аумағында тармақталған филиалдарыңыз бар болса, онда сізге қаржы ағынын шоғырландырып, төлем төлеуді жеделдету мүмкіндігін береді. Транзиттік шоттардың артықшылықтары:

  Транзитные счета. Если у вас имеется разветвленная сеть филиалов по всей территории республики, вам предоставляется возможность аккумулировать финансовые потоки и ускорить проведение платежей. Преимущества транзитных счетов:

  - олардың жұмыс істеу режимінің икемділігі;

  - гибкость их режима работы;

  - ақша ағынының бағыты мен көлемін реттеу;

  - регулирование направления и объема денежных потоков;

  - оңтайлы мерзім.

  - оптимальные сроки.

  Карточкалық шоттар. Шоттар заңды тұлғалар үшін корпоративтік картаның көмегімен басқарылады. Сізге компанияның ағымдағы, іссапар және өкілдікті шығынын, сондай-ақ кеден төлемдерін төлеу мүмкіндігін береді.

  Карточные счета. Управление счетом осуществляется с помощью корпоративной карты для юридических лиц. Вам предоставляется возможность оплаты текущих, командировочных и представительских расходов компании, а также таможенных платежей.

  Какие виды счетов, кроме вышеуказанных, можно открыть в банке?

  Банкіде бұл шоттардан басқа бюджеттік, инвестициялық конверсиялық шоттарды ашуға болады.

  В банке, кроме этих счетов, можно открыть бюджетные, инвестиционные конверсионные счета.

  translate.academic.ru

  қызғалдақ шықты — с казахского на русский

  См. также в других словарях:

  • алда́р — алдар, а; мн. алдары, алдар …   Русское словесное ударение

  • Алда — Алда: Алда  река в Томской области. Алан Алда  американский актёр, режиссёр, сценарист и продюсер …   Википедия

  • Алда, Алан — Алан Алда Alan Alda роль Бенджамина Франклина Пирса (Ястребиный глаз) в сериале МЭШ Имя при рождении: Alan Alda AKA Alphonso D Abruzzo …   Википедия

  • Алда (приток Парабели) — У этого термина существуют и другие значения, см. Алда. Алда Характеристика Длина 16 км Бассейн Карское море Бассейн рек Парабель → Обь Водоток …   Википедия

  • алда — рәв. 1. Каршыда, ал якта. бәйл. Каршыда минем алда хәрбиләрчә тор 2. Киләчәктә 3. Кемнән яки нәр. б. элек 4. Беренче булып, сафның, төркемнең башында. с. Эштә кемнән дә булса өстен, алдынгы 5. хәб. Алга киткән сәгать 10 минут алда …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • Алда́н —         Районный центр в Якутии, в 530 км к югу от Якутска. Расположен на Алданском нагорье, в бассейне р. Алдан (правый приток Лены). Находится на Амуро Якутской автомобильной дороге, в 290 км к северу от железнодорожной станции Беркакит на… …   Города России

  • Алда Алан — …   Википедия

  • алдағы әрекеттер ауданын барлау — (Разведка района предстоящих действий) жергілікті тұрғындардың саяси ахуалы, ауданның экономикалық, санитариялық, эпидемиологиялық және ветеринариялық жайы туралы мәліметтерді жинау мен зерттеу …   Казахский толковый терминологический словарь по военному делу

  • алдағандай — (Гур., Маңғ.) әлдеқандай …   Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

  • алдақашан — (Гур., Маңғ.) әлдеқашан. Ал мен құдайыңа да, шайтаныңа да сенуді а л д а қ а ш а н қойған адаммын (А. Нұрм., Құл. аж., 154) …   Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

  • Алан Алда — Alan Alda …   Википедия


  translate.academic.ru

  қызғалдақ — с казахского на все языки

 • алда́р — алдар, а; мн. алдары, алдар …   Русское словесное ударение

 • Алда — Алда: Алда  река в Томской области. Алан Алда  американский актёр, режиссёр, сценарист и продюсер …   Википедия

 • Алда, Алан — Алан Алда Alan Alda роль Бенджамина Франклина Пирса (Ястребиный глаз) в сериале МЭШ Имя при рождении: Alan Alda AKA Alphonso D Abruzzo …   Википедия

 • Алда (приток Парабели) — У этого термина существуют и другие значения, см. Алда. Алда Характеристика Длина 16 км Бассейн Карское море Бассейн рек Парабель → Обь Водоток …   Википедия

 • алда — рәв. 1. Каршыда, ал якта. бәйл. Каршыда минем алда хәрбиләрчә тор 2. Киләчәктә 3. Кемнән яки нәр. б. элек 4. Беренче булып, сафның, төркемнең башында. с. Эштә кемнән дә булса өстен, алдынгы 5. хәб. Алга киткән сәгать 10 минут алда …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • Алда́н —         Районный центр в Якутии, в 530 км к югу от Якутска. Расположен на Алданском нагорье, в бассейне р. Алдан (правый приток Лены). Находится на Амуро Якутской автомобильной дороге, в 290 км к северу от железнодорожной станции Беркакит на… …   Города России

 • Алда Алан — …   Википедия

 • алдағы әрекеттер ауданын барлау — (Разведка района предстоящих действий) жергілікті тұрғындардың саяси ахуалы, ауданның экономикалық, санитариялық, эпидемиологиялық және ветеринариялық жайы туралы мәліметтерді жинау мен зерттеу …   Казахский толковый терминологический словарь по военному делу

 • алдағандай — (Гур., Маңғ.) әлдеқандай …   Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • алдақашан — (Гур., Маңғ.) әлдеқашан. Ал мен құдайыңа да, шайтаныңа да сенуді а л д а қ а ш а н қойған адаммын (А. Нұрм., Құл. аж., 154) …   Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • Алан Алда — Alan Alda …   Википедия

 • translate.academic.ru

  қызғалдақ — с казахского на все языки

 • алда́р — алдар, а; мн. алдары, алдар …   Русское словесное ударение

 • Алда — Алда: Алда  река в Томской области. Алан Алда  американский актёр, режиссёр, сценарист и продюсер …   Википедия

 • Алда, Алан — Алан Алда Alan Alda роль Бенджамина Франклина Пирса (Ястребиный глаз) в сериале МЭШ Имя при рождении: Alan Alda AKA Alphonso D Abruzzo …   Википедия

 • Алда (приток Парабели) — У этого термина существуют и другие значения, см. Алда. Алда Характеристика Длина 16 км Бассейн Карское море Бассейн рек Парабель → Обь Водоток …   Википедия

 • алда — рәв. 1. Каршыда, ал якта. бәйл. Каршыда минем алда хәрбиләрчә тор 2. Киләчәктә 3. Кемнән яки нәр. б. элек 4. Беренче булып, сафның, төркемнең башында. с. Эштә кемнән дә булса өстен, алдынгы 5. хәб. Алга киткән сәгать 10 минут алда …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • Алда́н —         Районный центр в Якутии, в 530 км к югу от Якутска. Расположен на Алданском нагорье, в бассейне р. Алдан (правый приток Лены). Находится на Амуро Якутской автомобильной дороге, в 290 км к северу от железнодорожной станции Беркакит на… …   Города России

 • Алда Алан — …   Википедия

 • алдағы әрекеттер ауданын барлау — (Разведка района предстоящих действий) жергілікті тұрғындардың саяси ахуалы, ауданның экономикалық, санитариялық, эпидемиологиялық және ветеринариялық жайы туралы мәліметтерді жинау мен зерттеу …   Казахский толковый терминологический словарь по военному делу

 • алдағандай — (Гур., Маңғ.) әлдеқандай …   Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • алдақашан — (Гур., Маңғ.) әлдеқашан. Ал мен құдайыңа да, шайтаныңа да сенуді а л д а қ а ш а н қойған адаммын (А. Нұрм., Құл. аж., 154) …   Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • Алан Алда — Alan Alda …   Википедия

 • translate.academic.ru

  қызғалдақ — с казахского на все языки

 • алда́р — алдар, а; мн. алдары, алдар …   Русское словесное ударение

 • Алда — Алда: Алда  река в Томской области. Алан Алда  американский актёр, режиссёр, сценарист и продюсер …   Википедия

 • Алда, Алан — Алан Алда Alan Alda роль Бенджамина Франклина Пирса (Ястребиный глаз) в сериале МЭШ Имя при рождении: Alan Alda AKA Alphonso D Abruzzo …   Википедия

 • Алда (приток Парабели) — У этого термина существуют и другие значения, см. Алда. Алда Характеристика Длина 16 км Бассейн Карское море Бассейн рек Парабель → Обь Водоток …   Википедия

 • алда — рәв. 1. Каршыда, ал якта. бәйл. Каршыда минем алда хәрбиләрчә тор 2. Киләчәктә 3. Кемнән яки нәр. б. элек 4. Беренче булып, сафның, төркемнең башында. с. Эштә кемнән дә булса өстен, алдынгы 5. хәб. Алга киткән сәгать 10 минут алда …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • Алда́н —         Районный центр в Якутии, в 530 км к югу от Якутска. Расположен на Алданском нагорье, в бассейне р. Алдан (правый приток Лены). Находится на Амуро Якутской автомобильной дороге, в 290 км к северу от железнодорожной станции Беркакит на… …   Города России

 • Алда Алан — …   Википедия

 • алдағы әрекеттер ауданын барлау — (Разведка района предстоящих действий) жергілікті тұрғындардың саяси ахуалы, ауданның экономикалық, санитариялық, эпидемиологиялық және ветеринариялық жайы туралы мәліметтерді жинау мен зерттеу …   Казахский толковый терминологический словарь по военному делу

 • алдағандай — (Гур., Маңғ.) әлдеқандай …   Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • алдақашан — (Гур., Маңғ.) әлдеқашан. Ал мен құдайыңа да, шайтаныңа да сенуді а л д а қ а ш а н қойған адаммын (А. Нұрм., Құл. аж., 154) …   Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • Алан Алда — Alan Alda …   Википедия

 • translate.academic.ru

  қызғалдақ 🎓 ⚗ перевод с казахского на русский

 • қызғалдақ — зат. бот. Жазғытұрым кезінде шешек ататын, ал қызыл түсті, үлбіреген дала гүлі …   Қазақ дәстүрлі мәдениетінің энциклопедиялық сөздігі

 • қой қызғалдақ — (Жамб.: Мер., Шу) түрі қара, қызыл тау қызғалдағы. Қ о й қ ы зғ а л д а қ т ы қой ғана жейді (Жамб., Мер.). Қ о й қ ы з ғ а л д а қ түйіртпек түйіртпек болып дән алады (Жамб., Мер.) …   Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • Каншенгел — Село Каншенгел Страна КазахстанКазахстан …   Википедия

 • ақ гүлқайыр — (Жамб.: Мер., Жам.) өсімдік аты. А қ г ү л қ а й ы р л а р арасында... бір түп қызғалдақ жылжып жүрген сияқты (Ш. Мұрт., 41 ж. кел., 9) …   Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • бозбалдақ — (Гур., Маңғ.) бозбала. Талай кетті б о з б а л д а қ, Талай сұлу қызғалдақ, Алладан өмір болған күн, Өлімнен бар ма құр қалмақ (Гур., Маңғ.) …   Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • қаракеней — Қ орда., Арал) құмды жерге, қатқыл жерге шығатын дәні бар өсімдік. Қ а р а к е н е й жер бетіне гүлдеп, қызғалдақ шашып түр береді, қазып алып оны жей береді Қ орда., Арал) …   Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • жаламалау — сын. сөйл. Шөбі аз, тақырлау. Раң өссін, қызғалдақ гүл жарсын. Қазір ж а л а м а л а у ғой, кеше барып көріп қайттым (Қаз. ауыл шаруаш., 1961, №3, 14) …   Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

 • жапырақшайырлы — сын. Жапырақшайыр өскен, жапырақшайыры мол. Жылқыны – бетеге, майқара, бұйырғын, бидайық, изенге, қарамалды – тарлау, жұмыр, қияққа, қойды – қарғатұяқ, қызғалдақ, ж а п ы р а қ ш а й ы р л ы жайылымдарға жайды (С. Мәуленов, Жұлдызды., 125) …   Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

 • жұмыр — зат. бот. Сабағы жұмырлау келетін шөп түрі. Жылқыны – бетеге, майқара, бұйырғын, бидайық, изенге, қарамалды – тарлау, ж ұ м ы р, қияққа, қойды – қарғатұяқ, қызғалдақ, жапырақшайырлы жайылымдарға жайды (С. Мәуленов, Жұлдызды., 125) …   Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

 • қызғалдақты — сын. Қызғалдақ өскен, қызғалдағы бар. Ақ Жайықтың екі жағы бірдей жас қайың, жасыл талмен көмкеріліп, ойпат, қырлары сарғалдақты, қ ы з ғ а л д а қ т ы көк орайға көмілген еді (І.Есенберлин, Шығ. жин., 9, 109). Шешек атқан қ ы з ғ а л д а қ т ы,… …   Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

 • мәйектен — ет. Пісу, жетілу, нәрлену; уыздығы жару. Ерте жетіліп, ерте ұшып кететін раң, күреңсе, қызғалдақ тәріздес дала көзі әбден м ә й е к т е н і п пісіп, ырғала түседі (Б.Шаханов, Ғашықтың тілі, 22). Кемеліне келген қаламгер де алдында өткен ақын… …   Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

 • translate.academic2.ru

  Тайна и значение имени Кызгалдак

  В переводе с казахского языка слово қызғалдақ означает «тюльпан».

  Тюльпа́н (Túlipa) — род многолетних луковичных растений семейства Лилейные. Название произошло от персидского слова toliban («тюрбан»), и дано это название цветку за сходство его бутонов с восточным головным убором, напоминавшим чалму. Первые письменные сведения о тюльпанах зафиксированы в Персии. Из Персии тюльпаны попали в Турцию, где их называли «лале». В Турции впервые стали заниматься селекцией этих растений. К XVI веку было известно уже около 300 сортов тюльпанов.

  Нумерология женского имени Кызгалдак

  Пять – число, под знаком которого проходит имя Кызгалдак. Пятерка - не только привилегии, но и обязательства. Ум, трудолюбие, упорство, ответственность, педантичность, пунктуальность, точность. Помимо этих достоинств ее отличают и высокие моральные качества, чем немногие могут похвастаться. При этом Кызгалдак не зазнается и может трезво оценить свои достоинства... Более подробный нумерологический анализ имени можно получить здесь.

  Полнолуние 7 мая 2020 года: что можно делать и что нельзя

  Полнолуния в большинстве своем представляют собой довольно опасные дни. 7 мая не станет исключением из ...

  Лунный день сегодня 7 мая 2020 года

  Луна — крайне изменчивое ночное светило, которое к тому же является и самым сильным, ведь ...

  Гороскоп Павла Глобы на неделю с 4 по 10 мая 2020 года

  Павел Глоба — один из лучших специалистов в области астрологии на данный момент. Его гороскоп ...

  Полная Луна в Скорпионе: астрологи о рисках в мае 2020 года

  Астрологи сообщают, что майское Полнолуние будет непростым, ведь Луна в Скорпионе может поднять на поверхность ...

  Май под знаком ретроградности: что сулят четыре ретро-планеты в 2020 году

  Май обещает быть непростым месяцем, потому что астрологи отмечают наличие четырех ретроградных планет. Этот месяц ...

  Таро-прогноз на неделю с 4 по 10 мая 2020 года

  Таро-прогноз на очередную майскую неделю позволит Знакам Зодиака подготовиться к грядущим событиям и обойти стороной ...

  dailyhoro.ru

  как+переводится+кызгалдак+на+русском+языке+цветы — с казахского на русский

  • 101 қалайша

   как; по какой причине

   Казахско-русский словарь > қалайша

  • 102 қалпынша

   как прежде, без изменений

   Казахско-русский словарь > қалпынша

  • 103 қалшию

   столбенеть, замереть; упереться, как бык

   ешкімнің айтқанына көнбеді, қалшиған неме екен — он какой-то упрямый - никого не послушался

   Казахско-русский словарь > қалшию

  • 104 қандай

   Казахско-русский словарь > қандай

  • 105 қап

   I

   Қап, бүгінгі поезға үлгірмегенім-ай — Как жаль, не успел на сегодняшний поезд

   II 1. 2.

   футляр; чехол

   III

   Казахско-русский словарь > қап

  • 106 қарысу

   I

   упрямиться, упорствовать

   ол көп қарысқан жоқ, тез көнді — он не особенно упрямился, быстро согласился

   II

   Казахско-русский словарь > қарысу

  • 107 қас

   I

   күн батып, қас қарайды — зашло солнце, и стало темнеть

   II

   1) враг; неприятель

   біздің достарымыз болған сияқты, қастарымыз да бар — у нас имеются как друзья, так и враги

   2) недружелюбный; враждебный

   III

   настоящий, подлинный

   Казахско-русский словарь > қас

  • 108 қасаптау

   разрубить, разрезать тушу на мелкие куски; обработать тушу умело, как мясник

   Казахско-русский словарь > қасаптау

  • 109 қиқа

   қиқа-жиқа — беспорядочно сложенный; поставленный как попало

   Казахско-русский словарь > қиқа

  • 110 қимайы

   вид дёгтя, использовался как мазь, против чесотки у овец

   Казахско-русский словарь > қимайы

  • 111 қирату

   разрушить; ломать; разбивать вдребезги; громить

   Казахско-русский словарь > қирату

  • 112 қоқаю

   торчать; выделяться среди других; Қоқайып

   Казахско-русский словарь > қоқаю

  • 113 қою

   I 1.

   поставить; положить

   2.

   прекратить; перестать

   жетер, енді қой — перестань, довольно

   3. 4. 5. II

   Казахско-русский словарь > қою

  • 114 құдды

   точ-в-точь; ни дать, ни взять; как есть

   Казахско-русский словарь > құдды

  • 115 құю

   1. 2.

   наливать; вливать; разливать

   3. 4.

   сыпать; ссыпать

   Казахско-русский словарь > құю

  • 116 қызғалдақ

   Казахско-русский словарь > қызғалдақ

  • 117 қыл

   1. 2.

   волосок; шерстинка

   собир.

   қыл құйрық — лошади

   Казахско-русский словарь > қыл

  • 118 қылпылдау

   ол айтып қояма деп, қылпылдап отырдым — я сидел и беспокоился, как бы он это не выболтал

   Казахско-русский словарь > қылпылдау

  • 119 қыпылдау

   сильно беспокоиться, сидеть как на иголках

   Казахско-русский словарь > қыпылдау

  • 120 лайым

   дай-то Бог; как хорошо было бы; желаю, чтобы было так

   Казахско-русский словарь > лайым

  translate.academic.ru

  қызғалдақ — с русского на казахский

  счет бухгалтерского учета "Авансы выданные" — бухгалтерлік есептің "Берілген аванс" шоты

  счет бухгалтерского учета "Амортизация нематериальных активов" — бухгалтерлік есептің "Бейматериалдық активтер тозымпұлы" шоты

  счет бухгалтерского учета "Арендные обязательства" — бухгалтерлік есептің "Жалгерлік міндеттемелер" шоты

  счет бухгалтерского учета "Арендные обязательства к поступлению" — бухгалтерлік есептің "Түсуге әзір жалгерлік міндеттемелер" шоты

  счет бухгалтерского учета "Брак в производстве" — бухгалтерлік есептің "ґндірістегі ақау" шоты

  счет бухгалтерского учета "Валютный счет" — бухгалтерлік есептің "Валюталық шот" шоты

  счет бухгалтерского учета "Внутрихозяйственные расчеты" — бухгалтерлік есептің "Шаруашылық ішіндегі есеп айырысу" шоты

  счет бухгалтерского учета "Вспомогательные производства" — бухгалтерлік есептің "Көмекші өндірістер" шоты

  счет бухгалтерского учета "Выполненные этапы по незавершенным работам" — бухгалтерлік есептің "Аяқталмаған жұмыстар бойынша орындалған кезеңдер" шоты

  счет бухгалтерского учета "Выпуск продукции" (работ, услуг) — бухгалтерлік есептің "ґнім шығару (жұмыстарды орындау, қызметтер көрсету)" шоты

  счет бухгалтерского учета "Готовая продукция" — бухгалтерлік есептің "Дайын өнім" шоты

  счет бухгалтерского учета "Готовая продукция и товары" — бухгалтерлік есептің "Дайын өнім және тауарлар" шоты

  счет бухгалтерского учета "Денежные документы" — бухгалтерлік есептің "Ақша құжаттары" шоты

  счет бухгалтерского учета "Добавочный капитал" — бухгалтерлік есептің "Істелме капитал" шоты

  счет бухгалтерского учета "Долгосрочно арендуемые основные средства" — бухгалтерлік есептің "Ұзақ мерзімді жалға берілетін негізгі құрал-жабдық" шоты

  счет бухгалтерского учета "Долгосрочные займы" — бухгалтерлік есептің "Ұзақ мерзімді қарыз" шоты

  счет бухгалтерского учета "Долгосрочные кредиты банков" — бухгалтерлік есептің "Банкілердің ұзақ мерзімді несиелері" шоты

  счет бухгалтерского учета "Долгосрочные кредиты банков для работников" — бухгалтерлік есептің "Банкілердің қызметкерлер үшін ұзақ мерзімді несиелері" шоты

  счет бухгалтерского учета "Долгосрочные финансовые вложения" — бухгалтерлік есептің "Ұзақ мерзімді қаржы жұмсалымы" шоты

  счет бухгалтерского учета "Доходы будущих периодов" — бухгалтерлік есептің "Болашақ кезеңге жатқызылатын кіріс" шоты

  счет бухгалтерского учета "Животные на выращивании и откорме" — бухгалтерлік есептің "Бағудағы және бордақылаудағы мал" шоты

  счет бухгалтерского учета "Заготовление и приобретение материалов" — бухгалтерлік есептің "Материалдарды дайындау және сатып алу" шоты

  счет бухгалтерского учета "Издержки обращения" — бухгалтерлік есептің "Айналыс шығыны" шоты

  счет бухгалтерского учета "Издержки обращения на остаток товаров" — бухгалтерлік есептің "Тауар қалдығына шаққандағы айналыс шығыны" шоты

  счет бухгалтерского учета "Износ малоценных и быстроизнашивающихся предметов" — бухгалтерлік есептің "Арзан бағалы және тез тозғыш заттардың тозуы" шоты

  счет бухгалтерского учета "Износ основных средств" — бухгалтерлік есептің "Негізгі құрал-жабдықтың тозуы" шоты

  счет бухгалтерского учета "Использование заемных средств" — бухгалтерлік есептің "Іарыз қаражатын пайдалану" шоты

  счет бухгалтерского учета "Использование прибыли" — бухгалтерлік есептің "Пайданың пайдаланылуы" шоты

  счет бухгалтерского учета "Капитальные вложения" — бухгалтерлік есептің "Күрделі қаржы жұмсалымы" шоты

  счет бухгалтерского учета "Капитальные вложения и авансы" — бухгалтерлік есептің "Күрделі қаржы жұмсалымы және аванс" шоты

  счет бухгалтерского учета "Касса" — бухгалтерлік есептің "Касса" шоты

  счет бухгалтерского учета "Коммерческие расходы" — бухгалтерлік есептің "Коммерциялық шығыс" шоты

  счет бухгалтерского учета "Краткосрочные заемные средства" и "Долгосрочные заемные средства" — бухгалтерлік есептің "Іысқа мерзімді қарыз қаражаты" және "Ұзақ мерзімді қарыз қаражаты" шоты

  счет бухгалтерского учета "Краткосрочные займы" — бухгалтерлік есептің "Іысқа мерзімді қарыз" шоты

  счет бухгалтерского учета "Краткосрочные кредиты банков" — бухгалтерлік есептің "Банкілердің қысқа мерзімді несиесі" шоты

  счет бухгалтерского учета "Краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные кредиты" — бухгалтерлік есептің "Іысқа мерзімді, орта мерзімді, ұзақ мерзімді несие" шоты

  счет бухгалтерского учета "Краткофинансовые вложения" — бухгалтерлік есептің "Іысқа мерзімді қаржы жұмсалымы" шоты

  счет бухгалтерского учета "Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы" — бухгалтерлік есептің "Арзан бағалы және тез тозғыш заттар" шоты

  счет бухгалтерского учета "Материалы" — бухгалтерлік есептің "Материалдар" шоты

  счет бухгалтерского учета "Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям" — бухгалтерлік есептің "Сатып алынған құндылықтар бойынша қосылған құн салығы" шоты

  счет бухгалтерского учета "Недостачи и потери от порчи" — бухгалтерлік есептің "Бүлінуден болған жетіспеушілік пен ысырап" шоты

  счет бухгалтерского учета "Незавершенное производство" — бухгалтерлік есептің "Аяқталмаған өндіріс" шоты

  счет бухгалтерского учета "Некапитальные работы" — бухгалтерлік есептің "Күрделі құрылысқа жатпайтын жұмыстар" шоты

  счет бухгалтерского учета "Нематериальные активы" — "Бейматериалдық активтер" шоты

  счет бухгалтерского учета "Нераспределенная прибыль" (непокрытый убыток) — бухгалтерлік есептің "Бөлінбеген пайда (өтелмеген залал)" шоты

  счет бухгалтерского учета "Оборудование к установке" — бухгалтерлік есептің "Орнатуға әзір жабдық" шоты

  счет бухгалтерского учета "Обслуживающие производства и хозяйства" — бухгалтерлік есептің "Іызмет көрсетуші өндірістер мен шаруашылықтар" шоты

  счет бухгалтерского учета "Общепроизводственные расходы" — бухгалтерлік есептің "Жалпы өндірістік шығыс" шоты

  счет бухгалтерского учета "Общехозяйственные расходы" — бухгалтерлік есептің "Жалпы шаруашылық шығыс" шоты

  счет бухгалтерского учета "Основное производство" — бухгалтерлік есептің "Негізгі өндіріс" шоты

  счет бухгалтерского учета "Основные средства" — бухгалтерлік есептің "Негізгі құрал-жабдық" шоты

  счет бухгалтерского учета "Отклонение в стоимости материалов" — бухгалтерлік есептің "Материалдар құнындағы ауытқу" шоты

  счет бухгалтерского учета "Оценочные резервы" — бухгалтерлік есептің "Бағаланбалы сақтық қорлар" шоты

  счет бухгалтерского учета "Переводы в пути" — бухгалтерлік есептің "Жолда келе жатқан аударымдар" шоты

  счет бухгалтерского учета "Переоценка материальных ценностей" — бухгалтерлік есептің "Материалдық құндылықтарды қайта бағалау" шоты

  счет бухгалтерского учета "Полуфабрикаты собственного производства" — бухгалтерлік есептің "Меншікті өндірістің дүмбілзаттары" шоты

  счет бухгалтерского учета "Прибыли и убытки" — бухгалтерлік есептің "Пайда мен залал" шоты

  счет бухгалтерского учета "Прибыль" — бухгалтерлік есептің "Пайда" шоты

  счет бухгалтерского учета "Производственные запасы" — бухгалтерлік есептің "ґндірістік босалқы қорлар" шоты

  счет бухгалтерского учета "Прочие денежные средства" — бухгалтерлік есептің "Басқадай ақшалай қаражат" шоты

  счет бухгалтерского учета "Прочие счета в банках" — бухгалтерлік есептің "Банкілердегі басқадай шоттар" шоты

  счет бухгалтерского учета "Расходы будущих периодов" — бухгалтерлік есептің "Болашақ кезеңге жатқызылатын шығыс" шоты

  счет бухгалтерского учета "Расчетный счет" — бухгалтерлік есептің "Есеп айырысу" шоты

  счет бухгалтерского учета "Расчеты за имущество" — бухгалтерлік есептің "Мүлік үшін есеп айырысу" шоты

  счет бухгалтерского учета "Расчеты по авансам выданным" — бухгалтерлік есептің "Берілген алғытөлем бойынша есеп айырысу" шоты

  счет бухгалтерского учета "Расчеты по внебюджетным платежам" — бухгалтерлік есептің "Бюджеттен тыс төлемдер бойынша есеп айырысу" шоты

  счет бухгалтерского учета "Расчеты по имущественному и личному страхованию" — бухгалтерлік есептің "Мүлікті және жеке басты сақтандыру бойынша есеп айырысу" шоты

  счет бухгалтерского учета "Расчеты по претензиям" — бухгалтерлік есептің "кінарат-талаптар бойынша есеп айырысу" шоты

  счет бухгалтерского учета "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению" — бухгалтерлік есептің "Әлеуметтік сақтандыру және қамсыздандыру бойынша есеп айырысу" шоты

  счет бухгалтерского учета "Расчеты с бюджетом" — бухгалтерлік есептің "Бюджетпен есеп айырысу" шоты

  счет бухгалтерского учета "Расчеты с дебиторами за товары и услуги" — бухгалтерлік есептің "Тауарлар мен көрсетілетін қызметтер үшін дебиторлармен есеп айырысу" шоты

  счет бухгалтерского учета "Расчеты с дочерними предприятиями" (зависимыми) — бухгалтерлік есептің "Еншілес (тәуелді) кәсіпорындармен есеп айырысу" шоты

  счет бухгалтерского учета "Расчеты с персоналом по оплате труда" — бухгалтерлік есептің "Іызметкерлермен еңбекақы бойынша есеп айырысу" шоты

  счет бухгалтерского учета "Расчеты с персоналом по прочим операциям" — бухгалтерлік есептің "Іызметкерлермен өзге операциялар бойынша есеп айырысу" шоты

  счет бухгалтерского учета "Расчеты с подотчетными лицами" — бухгалтерлік есептің "Есеп беретін адамдармен есеп айырысу" шоты

  счет бухгалтерского учета "Расчеты с покупателями и заказчиками" — бухгалтерлік есептің "Сатып алушылармен және тапсырыс берушілермен есеп айырысу" шоты

  счет бухгалтерского учета "Расчеты с покупателями по полученным ими ссудам банков" — бухгалтерлік есептің "Іызметкерлермен олардың банкілерден алған несиесі бойынша есеп айырысу" шоты

  счет бухгалтерского учета "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" — бухгалтерлік есептің "Жеткізушілермен және мердігерлермен есеп айырысу" шоты

  счет бухгалтерского учета "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" — бухгалтерлік есептің "Түрлі дебиторлармен және кредиторлармен есеп айырысу" шоты

  счет бухгалтерского учета "Расчеты с участниками" — бухгалтерлік есептің "Іатысушылармен есеп айырысу" шоты

  счет бухгалтерского учета "Расчеты с учредителями" — бухгалтерлік есептің "Іұрылтайшылармен есеп айырысу" шоты

  счет бухгалтерского учета "Реализация и прочее выбытие основных средств" — бухгалтерлік есептің "Негізгі құрал-жабдықты өткізу және оның өзгедей Істен шығу" шоты

  счет бухгалтерского учета "Реализация продукции (работ, услуг)" — бухгалтерлік есептің "ґнімді өткізу (жұмыстарды орындау, қызметтер көрсету)" шоты

  счет бухгалтерского учета "Реализация прочих активов" — бухгалтерлік есептің "ґзге активтерді өткізу" шоты

  счет бухгалтерского учета "Резерв на покрытие предстоящих затрат и платежей" — бухгалтерлік есептің "Алдағы шығын мен төлемдерді өтеуге арналған сақтық қор" шоты

  счет бухгалтерского учета "Резервный капитал" — бухгалтерлік есептің "Сақтық қор капиталы" шоты

  счет бухгалтерского учета "Резервы предстоящих расходов и платежей" — бухгалтерлік есептің "Алдағы шығыс пен төлемдердің сақтық қоры" шоты

  счет бухгалтерского учета "Специальные счета в банках" — бухгалтерлік есептің "Банкілердегі арнаулы шоттар" шоты

  счет бухгалтерского учета "Специальные фонды и целевое финансирование" — бухгалтерлік есептің "Арнаулы қорлар және мақсатты қаржыландыру" шоты

  счет бухгалтерского учета "Товары" — бухгалтерлік есептің "Тауарлар" шоты

  счет бухгалтерского учета "Товары отгруженные" — бухгалтерлік есептің "Жөнелтілген тауарлар" шоты

  счет бухгалтерского учета "Торговая наценка" — бухгалтерлік есептің "Сауданың үстеме бағасы" шоты

  счет бухгалтерского учета "Уставной капитал" — бухгалтерлік есептің "Жарғылық капитал" шоты

  счет бухгалтерского учета "Финансирование капитальных вложений" — бухгалтерлік есептің "Күрделі жұмсалымды қаржыландыру" шоты

  счет бухгалтерского учета "Целевые финансирование и поступления" — бухгалтерлік есептің "Мақсатты қаржыландыру мен түсімдер" шоты

  translate.academic.ru

  қарғалдақ — с казахского на русский

 • алда́р — алдар, а; мн. алдары, алдар …   Русское словесное ударение

 • Алда — Алда: Алда  река в Томской области. Алан Алда  американский актёр, режиссёр, сценарист и продюсер …   Википедия

 • Алда, Алан — Алан Алда Alan Alda роль Бенджамина Франклина Пирса (Ястребиный глаз) в сериале МЭШ Имя при рождении: Alan Alda AKA Alphonso D Abruzzo …   Википедия

 • Алда (приток Парабели) — У этого термина существуют и другие значения, см. Алда. Алда Характеристика Длина 16 км Бассейн Карское море Бассейн рек Парабель → Обь Водоток …   Википедия

 • алда — рәв. 1. Каршыда, ал якта. бәйл. Каршыда минем алда хәрбиләрчә тор 2. Киләчәктә 3. Кемнән яки нәр. б. элек 4. Беренче булып, сафның, төркемнең башында. с. Эштә кемнән дә булса өстен, алдынгы 5. хәб. Алга киткән сәгать 10 минут алда …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • Алда́н —         Районный центр в Якутии, в 530 км к югу от Якутска. Расположен на Алданском нагорье, в бассейне р. Алдан (правый приток Лены). Находится на Амуро Якутской автомобильной дороге, в 290 км к северу от железнодорожной станции Беркакит на… …   Города России

 • Алда Алан — …   Википедия

 • алдағы әрекеттер ауданын барлау — (Разведка района предстоящих действий) жергілікті тұрғындардың саяси ахуалы, ауданның экономикалық, санитариялық, эпидемиологиялық және ветеринариялық жайы туралы мәліметтерді жинау мен зерттеу …   Казахский толковый терминологический словарь по военному делу

 • алдағандай — (Гур., Маңғ.) әлдеқандай …   Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • алдақашан — (Гур., Маңғ.) әлдеқашан. Ал мен құдайыңа да, шайтаныңа да сенуді а л д а қ а ш а н қойған адаммын (А. Нұрм., Құл. аж., 154) …   Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • Алан Алда — Alan Alda …   Википедия

 • translate.academic.ru


  Смотрите также